Нові надходження за березень 2013 року

 1. Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді: Монографія / кол. авт.: М. Михальченко (керівник), Т. Андрущенко, В. Баранівський та ін. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 320 с. – (НАПН України. Інститут вищої освіти)
  ISBN: 978-966-644-226-3

  У монографії представлено аналіз перспектив розвитку освітньої галузі, обумовлений адекватністю розгляду освітньої системи, значущості та функціональних особливостей її елементів. Дослідницькі зусилля авторів спрямовані на виявлення сутнісних особливостей вищої освіти як соціального інституту та з’ясування механізмів соціалізації молоді. Монографія розрахована на викладачів, аспірантів, докторантів, студентів, а також управлінців, законодавців, політиків, усіх зацікавлених у підвищенні якості національної вищої освіти та її соціальної ролі.
 2. Каленюк І.С., Розвиток вищої освіти та економіка знань: Монографія / І.С. Каленюк, О.В. Куклін. – К.: Знання, 2012. – 343 с. – (Сучасна наука)
  ISBN: 978-966-346-948-5

  У монографії досліджено еволюцію наукової думки про сутність та роль освіти у соціально-економічному розвитку суспільства, розкрито економічні детермінанти й суспільні результати функціонування інституту вищої освіти. Проаналізовано закономірності становлення інформаційного суспільства й економіки знань, тенденції трансформації умов і чинників розвитку вищої освіти, основні вектори орієнтації її розвитку на потреби економіки знань. Систематизовано функції вищої освіти, детально розглянуто її економічну функцію та особливості реалізації цієї функції в Україні. Досліджено тенденції трансформації економічного механізму функціонування вищих навчальних закладів. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України, запропоновано напрями внутрішніх організаційних змін у системі вищої освіти, визначено основні цілі, інструменти та форми економічної політики держави щодо формування системи вищої освіти, адекватної до потреб економіки знань. Для науковців, керівників і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної економічної науки й освіти.
 3. Комп’ютерні мережі: Навчальний посібник. Кн. 1 / Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., Пасічник В.В. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 256 с. – (МОН України)
  ISBN: 978-617-574-087-3

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя.

 4. Кручиненко В.Г., Математико-фізичний аналіз метеорного явища: Монографія. – К.: Наукова думка, 2012. – 294 с. – (НАН України. Головна астрономічна обсерваторія)
  ISBN: 978-966-00-1261-5

  У монографії систематизовано попередні праці автора, в яких він намагався підтвердити висунуту раніше гіпотезу, що теплові вибухи відбуваються в момент максимального гальмування тіла під час руху в певному середовищі; показати важливість урахування прогрівання метеорних тіл до початку абляції; аргументувати принципову роль теплового фронту у разі нестаціонарного прогрівання та його взаємозв’язок з терморуйнуванням поверхневого шару; вирішити більш загальну задачу про нагрівання тіл в обмеженому шарі атмосфери, або, згідно з термінологією Епіка, у ненормальному оточенні. Автор узагальнив результати власних наукових досліджень і проаналізував праці інших дослідників щодо метеорного явища. Для науковців, які досліджують “падаючі зорі” та проблеми малих тіл Сонячної системи, а також для студентів й аспірантів відповідних спеціальностей.
 5. Лучко Й.Й., Грунтознавство, механіка грунтів, основи та фундаменти: Навчальний посібник. – Львів: Каменяр, 2013. – 320 с. – (МОН України. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В.Лазаряна. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-966-607-209-7

  У навчальному посібнику наведено дані про фізичні і механічні властивості грунтів. Викладено основні засади традиційної механіки ґрунтів та розглянуто окремі аспекти нелінійної механіки і реології грунтів. Враховано сучасні досягнення будівельної науки у галузі будівництва фундаментів, висвітлено методи розрахунку основ фундаментів за граничними станами, конструювання фундаментів та особливості їх влаштування у звичайних і складних інженерно-технічних і геологічних умовах. Багато інженерних задач теорії основ і споруд табульовані і супроводжуються числовими прикладами. Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямками “Будівництво”, “Будівництво мостів”, “Будівництво автомобільних та залізничних доріг”.
 6. Марущак Л.І., Облік і оперативний контролінг виробничих запасів у нафтопереробних комплексах: Монографія / Л.І. Марущак, О.І. Павликівська. – Тернопіль: Астон, 2011. – 200 с.
  ISBN: 978-966-308-428-2

  Монографія присвячена обгрунтуванню і розробці науково-методичних засад обліку і оперативного контролінгу виробничих запасів у нафтопереробних комплексах. У науковій роботі розглянуто широке коло теоретичних питань, яким притаманна наукова новизна, що полягає в розробці теоретичних положень для формування рекомендацій щодо удосконалення методики і організації бухгалтерського обліку та оперативного контролінгу виробничих запасів підприємств нафтопереробної промисловості для забезпечення їх ефективного використання в сучасних умовах господарювання. Монографія має як теоретичне, так і практичне значення, відображує результати наукових досліджень авторів та може бути корисною науковцям, студентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів, бухгалтерам, економістам і менеджерам підприємств.
 7. Павликівська О.І., Облік і аудит виробничих витрат в цукровій промисловості: Монографія / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак. – Тернопіль: Астон, 2011. – 264 с.
  ISBN: 978-966-308-427-5

  Монографія підготовлена за напрямом “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”, містить висвітлення сутності актуальних проблем обліку і аудиту виробничих витрат і, що на найважливіше, їх вплив на результат фінансово-господарської діяльності підприємств. Здійснено визначення подальшого розвитку концепції обліку виробничих витрат в сучасних умовах господарювання та досліджено вплив технологічних й організаційних особливостей цукрової промисловості на побудову обліку та аудиту виробничих витрат. Наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми, виявлене в науково-практичному обгрунтуванні системи обліку і аудиту виробничих витрат підприємств цукрової промисловості. Може використовуватись для наукових досліджень, пов’язаних з питаннями обліку та аудиту виробничих витрат, та представляє науковий інтерес для аспірантів, студентів, а також для викладачів і практиків.
 8. Пазиніч С.М., Логіка інженерної діяльності: Підручник / С.М. Пазиніч, О.С. Пономарьов, Л.Л. Товажнянський. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – 480 с. – (МОН України. НТУ “ХПІ”)
  ISBN: 978-966-593-987-0

  Підручник, присвячений логіці інженерної діяльності, є першим в Україні й на пострадянському просторі. Складається з трьох частин. Перша частина містить інноваційний матеріал з логіки людської діяльності. В другій частині викладено основні теоретичні поняття, категорії і закони традиційної логіки як науки про закономірності коректного мислення. Для ілюстрації теоретичних положень використовуються приклади з природничих і технічних наук. Третя частина містить оригінальний матеріал зі структури інженерної діяльності та логіки науково-технічного дослідження, логіки техніки, логіки управління і ділового спілкування. Призначено для студентів вищих технічних навчальних закладів.
 9. Панухник О.В., Теорія і практика територіальних інтеграційних процесів в регіональних соціально-економічних системах: Монографія. – Миколаїв: Айлант, 2012. – 358 с.
  ISBN: 978-966-630-051-3

  У монографії обгрунтовано концептуальні засади територіальних інтеграційних процесів в регіональних соціально-економічних системах; досліджено територіальні інтеграційні процеси в регіональних соціально-економічних системах України та зарубіжних країн; визначено організаційно-економічний механізм територіальних інтеграційних процесів в регіональних соціально-економічних системах; запропоновано напрямки удосконалення управління територіальними інтеграційними процесами в регіональних соціально-економічних системах. Для науковців, аспірантів, студентів, слухачів магістратури, посадових осіб органів місцевого самоврядування та службовців місцевих органів державної виконавчої влади.
 10. Сергієнко І.В., Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин. – К.: Наукова думка, 2012. – 400 с. – (Проект “Наукова книга”)
  ISBN: 978-966-00-1086-4

  Розроблена теорія, яка дозволяє виконати побудову та обгрунтування оптимальних (за точністю та (або) швидкодією) і близьких до них алгоритмів розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики при різних інформаційних операторах, а також провести тестування відомих та запропонованих алгоритмів з метою аналізу їх якості та визначення областей їх ефективності. Концепція даного підходу базується на теорії обчислень, теорії оптимальних алгоритмів, теорії інтерполяції, інтерлінації та інтерфлетацїї функцій, на теоретичних засадах та практичних аспектах тестування якості алгоритмів-програм розв’язання задачі, а також на комп’ютерній технології побудови Г-ефективних алгоритмів обчислення є-розв’язків задач обчислювальної та прикладної математики. Для наукових співробітників, аспірантів, студентів старших курсів та спеціалістів, які займаються питаннями розробки алгоритмічного та програмного забезпечення розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики.
 11. Струтинська І.В., Детермінанти інноваційного розвитку автомобілебудівної галузі та логістичної інфраструктури в Україні: Монографія. – Тернопіль: Астон, 2012. – 228 с.
  ISBN: 978-966-308-483-1

  У монографії розроблено теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо раціональної організації процесу розвитку елементів логістичної інфраструктури для забезпечення економічної стабілізації підприємств автомобілебудівної галузі. На цій основі розроблено на інноваційних засадах концептуальну модель міжнародного логістичного хабу, що забезпечуватиме економічну стабілізацію підприємств автомобілебудівної галузі. Книга буде корисною як для підприємств автомобілебудівної галузі, логістичних операторів, органів державної влади, бізнесменів, так і для науковців, практиків, викладачів та студентів.
 12. Теория аппроксимации и гармонический анализ / В.П. Моторный, В.Ф. Бабенко, А.А. Довгошей, О.И. Кузнецова. – К.: Наукова думка, 2012. – 314 с. – (Задачи и методы: математика, механика, кибернетика; Т. 4)
  ISBN: 978-966-00-1143-4

  В книге предоставлен широкий круг самых последних результатов в области теории аппроксимации и гармонического анализа, полученных сотрудниками отдела теории функций ИПММ НАН Украины г. Донецк. Среди этих результатов можно отметить теоремы по известной проблеме С.М. Никольского о приближении функций с учетом положения точки на отрезке, точные неравенства типа Колмогорова для производных дробного порядка функций одной и многих переменных, обобщение ряда классических результатов теории аналитических функций в единичном круге на случай ограниченных односвязных областей (теорем братьев Рисс, Вермера, Сеге и др.), решение задачи об одновременной аппроксимации функций из пространств Харди, неулучшаемые неравенства типа Сидона для сферических и полиэдральных ядер Дирихле, m-кратные аналоги теорем Сидона-Теляковского, Фомина, Фридли и др. Для профессиональных математиков и механиков, а также для широкого круга читателей, интересующихся современными достижениями в теории аппроксимации и гармонического анализа.
 13. Фазові оптимізаційні задачі. Застосування в теорії хвильових полів / О.О. Булацик, М.М. Войтович, Б.З. Каценеленбаум, Ю.П. Тополюк. – К.: Наукова думка, 2012. – 317 с. – (НАН України. Інститут проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача)
  ISBN: 978-966-00-1176-2

  Розглядаються оптимізаційні та обернені задачі, в яких фазові розподіли (аргументи комплексних функцій) використовуються як оптимізаційні функції. Задачі зводяться до нелінійних інтегральних рівнянь типу Гаммерштейна, що мають неєдині розв’язки. Побудовано математичну теорію та розвинуто числові методи розв’язування таких задач. Виявлено і детально проаналізовано спеціальний клас нелінійних інтегральних рівнянь, породжених такого типу задачами, які мають аналітичні розв’язки. Чисельно досліджено широкий набір конкретних фізичних систем. Книга охоплює також нестандартні обернені задачі теорії дифракції, зокрема, що стосуються мінімізації зворотного розсіювання. Для математиків, фахівців з теорії та числових методів розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь і мінімізації неопуклих функціоналів, а також фізиків, які працюють у галузі дослідження та конструювання випромінюючих та передавальних систем. Може бути корисною для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.