Нові надходження за квітень 2014 року

 1. Esteras S.R. Infotech English for computer users. – Fourth Edition. – New York: Cambridge University Press, 2012. – 168 p.
  ISBN: 978-0-521-70299-7


 2. Fabre E.V. Professional English in Use. ICT: Intermediate to advanced / E.V.Fabre, S.R.Esteras. – 5th printing. – New York: Cambridge University Press, 2012. – 118 p.
  ISBN: 978-0-521-68543-6


 3. Ibbotson Mark, Cambridge English for Engineering: Technical English for Professionals / Series Editor: Jeremy Day. – 7th printing. – New York: Cambridge University Press, 2012. – 112 p.
  ISBN: 978-0-521-71518-8

 4. Ibbotson Mark, Professional English in Use. Engineering: Technical English for Professionals. – 3th printing. – New York: Cambridge University Press, 2013. – 144 p.
  ISBN: 978-0-521-73488-2


 5. MacKenzie Ian, English for Business Studies: A course for Business Studies and Economics students. – Third Edition, 6th printing. – New York: Cambridge University Press, 2012. – 191 p.
  ISBN: 978-0-521-74341-9


 6. MacKenzie Ian, Professional English in Use. Finance. – 7th printing. – New York: Cambridge University Press, 2012. – 140 p.
  ISBN: 978-0-521-61627-0


 7. Mascull Bill, Business Vocabulary in Use: Elementary to Pre-intermediate. – Second edition. – New York: Cambridge University Press, 2010. – 176 p.
  ISBN: 978-0-521-74923-7


 8. Prattenn Julie, Absolute Financial English. – Reprinted 2010. – London: DELTA Pablishing, 2009. – 136 p.
  ISBN: 978-1-905085-28-6


 9. Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник. – К.: Основи, 1999. – 175 с. – (Секретаріат Ради Скарбниці Канади)
  ISBN: 966-500-191-4
  Ця книжка є одним із перших видань в Україні щодо практичного застосування аналізу вигід і витрат для оцінки доцільності державних проектів різного спрямування- законодавчих, інституційних, інвестиційних. Викладено методичні підходи щодо визначення пов’язаних із реалізацією проекта прямих і непрямих витрат і вигід, критеріїв їхнього зіставлення з урахуванням усіх чинників, що ускладнюють порівняння, з метою підготовки рішень для ухвалення органами державної влади. Посібник сприятиме запровадженню канадського досвіду використання аналізу вигід і витрат у нашій країні. Для представників законодавчої і виконавчої влади, експертів, консультантів, фахівців з фінансового аналізу державного сектора, науковців, викладачів, аспірантів, студентів управлінських та економічних спеціальностей вищої школи.
 10. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства: Навч. посібник / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова – К.: ЦУЛ, 2012. – 612 с.
  ISBN: 978-611-01-0337-4
  Робота з представленим навчальним посібником ставить своєю метою забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки студентів економічних спеціальностей до здійснення маркетингової діяльності в підприємствах. Зміст навчального посібника «Маркетинг підприємства» складається з чотирьох частин і 11 розділів. Навчальний посібник призначений також для магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, наукових співробітників, підприємців, керівників та спеціалістів підприємств, яких цікавлять актуальні питання сучасного маркетингу.
 11. Вікова психологія: Навчальний посібник / О.П. Сергєєнкова, О.А. Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасєка. – К.: ЦУЛ, 2012. – 376 с. – (МОН України. Київський університет імені Бориса Грінченка)
  ISBN: 978-611-01-0268-1
  У навчальному посібнику на засадах досягнень як світової, так і вітчизняної психологічної думки розкрито зміст вікової психології. Поєднання інформаційного та контрольно-дослідницького блоку у змісті книги дозволить читачеві не тільки опрацювати наукову інформацію, а й поглибити і перевірити свою компетентність шляхом розв’язування задач, пошуків відповідей на проблемні питання, проведення базових прикладних досліджень. Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться психологією.
 12. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 424 с.
  ISBN: 978-611-01-0323-7
  У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Зміст посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури. Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей „Дошкільна освіта”, „Психологія”, „Практична психологія”, може використовуватись викладачами однойменної дисципліни, педагогами і психологами дошкільних й загальноосвітніх закладів.
 13. Загальна психологія: Навчальний посібник / О.П. Сергєєнкова, О.А. Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасєка. – К.: ЦУЛ, 2012. – 296 с. – (МОН України. Київський університет імені Бориса Грінченка)
  ISBN: 978-611-01-0267-4
  У навчальному посібнику викладено основний зміст загальної психології. Книга містить інформаційний компонент, що спрямований на розкриття теоретичного матеріалу та контрольно-дослідницький, який забезпечує закріпленняі поглиблення набутих знань з психології. Посібник містить значну кількість опорно-логічних схем, виносок та коментарів, що покращує розуміння та засвоєння навчального матеріалу. Призначений для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться психологією.
 14. Іванова О.В. Психологія: вступ до спеціальності: Навчальний посібник / О.В. Іванова, Л.М. Москалюк, С.І. Корсун. – К.: ЦУЛ, 2013. – 184 с. – (МВС України. НАВС)
  ISBN: 978-617-673-111-5
  Підготовлений навчальний посібник дає загальне уявлення про психологію як науку, становлення психології у донауковий період, становлення наукової психології та існуючі галузі цієї науки. Також у посібнику розглядаються основні види діяльності психолога у всьому їх розмаїтті, напрями діяльності практичного психолога і зокрема психолога в органах внутрішніх справ. Наведено вимоги до моральної сфери особистості психолога та систему моральних норм, що закріплені у Етичнону кодексі психолога. З метою розширення кругозору майбутніх психологів висвітлено діяльність міжнародних психологічних організацій, які об’єднують та координують роботу психологів у багатьох країнах світу. Дано цікавий історичний екскурс щодо становлення та розвитку вітчизняної відомчої психологічної науки. Висвітлюються цікаві факти та постаті, що започаткували вітчизняну психологію. Посібник призначений для викладачів, курсантів та студентів психологічних факультетів та психологічних спеціальностей вузів, спеціалістів психологів, педагогів, усіх хто цікавиться психологією.
 15. Колесников О.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. та доп. – К.: ЦУЛ, 2011. – 144 с.
  ISBN: 978-611-01-0164-6
  Наукові дослідження є необхідною дисципліною при формуванні знань майбутніх спеціалістів любої галузі. У посібнику надані основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень. Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань, які відповідають робочої програми з цієї дисципліни, а також розрахований на наукових спеціалістів, аспірантів та докторантів.

 16. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків / Л.І. Донець, О.І. Шепеленко, С.М. Баранцева, О.В. Сергєєва, О.Ф. Веремейчик. За заг. ред. Л.І. Донець. – К.: ЦУЛ, 2012. – 472 с.
  ISBN: 978-611-01-0303-9
  У даному навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні підходи до визначення господарських рішень, організаційні механізми та процесорні технології їх прийняття з урахуванням невизначеності; висвітлено особливості прогнозування та обґрунтування оптимального вибору альтернативних рішень на засадах використання економіко-математичного інструментарію; визначено засоби управління ризиками, методи їх оцінювання та шляхи мінімізації при обґрунтуванні господарських рішень. Теоретичний матеріал структурований у відповідності з логікою засвоєння студентами основних понять, економічних категорій, методів і засобів їх використання в практичній діяльності з урахування вимог кредитно-модульної системи. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.
 17. Осадчий О.С. Основи сільського господарства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 294 с.
  ISBN: 978-617-673-048-4
  Курс “Основи сільського господарства” охоплює основні ланки аграрного виробництва і включає наступні розділи: ґрунтознавство, землеробство, агрохімію, власне рослиннншво (рільництво), овочівництво, плодівництво і тваринництво. Для студентів вищих навчальних закладів.


 18. Педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.П. Сегєєнкова, О.А. Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасєка. – К.: ЦУЛ, 2012. – 168 с. – (МОН УКраїни. Київський університет імені Бориса Грінченка)
  ISBN: 978-611-01-0269-8
  Навчальний посібник розкриває зміст основних питань педагогічної психології. Книга поєднує інформаційний блок, який розкриває теоретичний матеріал та контрольно-дослідницький, що включає різні способи перевірки ступеня засвоєння інформації. Посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться проблемами педагогічної психології.
 19. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Тернопіль: Наукова думка, 2004. – 416 с.
  ISBN: 966-654-132-7
  Підручник знайомить читачів із теоретичними основами економічного аналізу, метою і завданнями системи внутрішньовиробничого управління виробництвом. Наведена методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на виробництво продукції, фінансових результатів та інших показників. Розглянуті методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу. Досліджені методологічні питання аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарської діяльності.
 20. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
  ISBN: 966-8447-06-9
  Навчальний посібник написаний відповідно до діючої програми з дисципліни “Фінанси підприємств”. У ньому розглядаються наступні питання: сутність фінансів підприємств та принципи їх організації; сутність коштів; канали їх надходження та порядок збереження витрат; сутність, види, порядок формування і розподілу фінансових результатів; сутність і класифікація податків, порядок розрахунку і сплати їх в бюджет, організація обігових активів і кредитування підприємств, сутність, види, порядок здійснення і фінансування капітальних вкладень; сутність фінансового планування, його види і характеристика; зміст і порядок складання фінансового плану підприємства й ін. При розкритті розглянутих питань використовувалися відповідні законодавчі і нормативні документи (з урахуванням їх змін і доповнень), що регулюють фінансову діяльність підприємств. Призначено для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, що вивчають дисципліну “Фінанси підприємств”, слухачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації. Може бути корисним і для працівників, що займаються питаннями економіки, обліку й оподатковування підприємств.
 21. Цивільний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 29 жовтня 2012 року. – К.: ЦУЛ, 2012. – 272 с.
  ISBN: 978-617-673-092-7
  У книзі наводяться офіційні тексти нового Цивільного кодексу України, прийнятого 16 січня 2003 р. Призначений для студентів та викладачів юридичних та економічних спеціальностей, учнів спеціалізованих ліцеїв та гімназій, працівників суду, прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатів, підприємців, а також на широке коло читачів.


 22. Шалева О.І. Електронна комерція: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 216 с.
  ISBN: 978-611-01-0152-3
  У посібнику розкриваються основні теми навчальної дисципліни “Електронна комерція”. Розкрито суть, зміст та роль електронної комерції в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки, розглянуто інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Internet, сфери та основні принципи ведення електронної комерції. Значну увагу приділено характеристиці основних форм та проектів електронної комерції (зокрема електронним магазинам, електронним аукціонам, електронним торговельним майданчикам) електронним платежам, специфіці надання окремих видів послуг. Висвітлено питання аналізу ефективності електронної комерції та її нормативно-правового забезпечення. Навчальний посібник призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для комерсантів-практиків з метою підвищення кваліфікації у сфері електронної комерції.