Нові надходження за грудень 2011 року

 1. Баженов В.А.,  Будівельна механіка. Комр’ютерні технології: Підручник/ В.А.Баженов, А.В.Перельмутер, О.В.Шишов; За ред. В.А.Баженова.– К.: Каравела, 2009.– 696 с.
  ISBN: 966-8019-86-5

  У підручнику розглянуто стержневі системи, а також деякі континуальні системи. При викладанні методів розрахунку стержневих систем найбільшу увагу приділено таким фундаментальним розділам курсу, як варіаційні принципи механіки і методи, що засновані на цих принципах, – методи Рітца, Бубнова-Гальоркіна, скінченних елементів тощо. Теоретичні положення курсу ілюструють приклади. Особливістю подання матеріалу в підручнику, з одного боку, є орієнтація на викладення сучасних загальних методів розрахунку, з іншого – на комп’ютеризацію курсу, побудові його на базі розробленого комплексу навчально-дослідницького програмного забезпечення з будівельної механіки стержневих систем АСИСТЕНТ. Підручник призначений для студентів будівельних, а також інших технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають курс будівельної механіки та систем автоматизованого проектування. Він буде корисним для викладачів будівельної механіки, опору матеріалів та інших суміжних технічних дисциплін.
 2. Берко А.Ю.,  Системи баз даних та знань: Навчальний посібник. Кн.1: Організація баз даних та знань/ А.Ю.Берко, О.М.Верес, В.В.Пасічник.– Львів: Магнолія 2006, 2011.– 456 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-966-2025-56-9

  Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика” і “Системна інженерія” та споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.
 3. Биковський О.Г.,  Зварювання та різання кольорових металів: Довідковий посібник.– К.: Основа, 2011.– 392 с.
  ISBN: 978-966-699-619-3

  У довідковому посібнику систематизовано інформацію про технічні можливості відомих способів зварювання, наплавлення та різання конструкційних кольорових металів і сплавів. Наведені електродні матеріали, технологія і техніка при виготовленні з них виробів, а також характеристики сучасного обладнання для ручного і механізованого зварювання. Для інженерно-технічних робітників, працюючих у галузі складально-зварювального виробництва. Буде корисним студентам, які навчаються за напрямом “Зварювання” у навчальних закладах усіх рівнів акредитації.
 4. Благун І.Г.,  Фінанси: Навчальний посібник/ І.Г.Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко.– Львів: Магнолія 2006, 2007.– 314 с.
  ISBN: 966-2025-17-0

  У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу “Фінанси” висвітлено сутність фінансів, їх функції та роль, розглянуто фінансову систему, фінансову політику і фінансовий механізм. Значна увага приділена таким темам, як доходи і видатки державного бюджету, податкова система, місцеві фінанси, цільові державні фонди, фінансовий ринок, міжнародні фінанси та ін. Зручна структура посібника (конспект лекцій, плани семінарських і практичних занять, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання для закріплення матеріалу, термінологічний словник, тематика рефератів, список рекомендованої літератури) дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал. Розраховано для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансової системи, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами функціонування та розвитку фінансів.
 5. Буров Є.В.,  Комп’ютерні мережі: Підручник.– Львів: Магнолія 2006, 2010.– 262 с.
  ISBN: 966-8340-69-8 6. Гарнець В.М.,  Матеріалознавство: Підручник.– К.: Кондор, 2009.– 386 с.
  ISBN: 978-966-351-118-4

  Підручник призначений для студентів машинобудівних спеціальностей. У підручнику викладені основні теоретичні і практиці положення структурної будови матеріалів, термічної, хіміко-термічної та термомеханічної обробки. Наведені основні теоретичні положення, які пов’язані з фізико-механічними властивостями металічних, неметалічних і композиційних матеріалів, та характеристики, необхідні для проведення розрахунків при виборі конструкційних матеріалів.


 7. Гарнець В.М.,  Матеріалознавство: Підручник.– К.: Кондор, 2010.– 386 с.
  ISBN: 978-966-351-118-4

  Підручник призначений для студентів машинобудівних спеціальностей. У підручнику викладені основні теоретичні і практиці положення структурної будови матеріалів, термічної, хіміко-термічної та термомеханічної обробки. Наведені основні теоретичні положення, які пов’язані з фізико-механічними властивостями металічних, неметалічних і композиційних матеріалів, та характеристики, необхідні для проведення розрахунків при виборі конструкційних матеріалів.


 8. Маслак О.О.,  Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник/ О.О.Маслак, В.Й.Жежуха.– К.: Каравела, 2011.– 400 с.
  ISBN: 978-966-2229-18-9

  У навчальному посібнику розглядається сутність та порядок здійснення обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Висвітлено історичні етапи становлення системи обліку ІАS/ІFRS, порядок відображення в обліку експортних, реекспортних, імпортних, реімпортних, бартерних, лізингових, консигнаційних операцій, операцій з продажу та купівлі валюти, порядок визначення балансової вартості іноземної валюти. Докладно охарактеризовано технологію проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств, етапи його здійснення, інформаційну базу дослідження, розрахунок основних показників. Окрім того, розглянуто основні положення з аудиту зовнішньоекономічної діяльності. Велика увага приділяється послідовності аналізу та оцінки фінансового стану суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник рекомендується для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців.
 9. Мостенська Т.Л.,  Корпоративне управління: Підручник/ Т.Л.Мостенська, В.О.Новак, М.Г.Луцький.– 2-ге ви.., випр. і доп.– К.: Каравела, 2011.– 400 с.– (МОН України. Національний університет харчових технологій. Національний авіаційний університет)
  ISBN: 978-966-2229-23-3

  Метою написання підручника є узагальнення матеріалів щодо запровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими корпоративного управління. Підручник детально знайомить читача з теоретичними підходами до визначення корпорацій та корпоративного управління, розкриває історичні передумови виникнення корпорацій та місце корпорацій в сучасній економіці, детально характеризує середовище корпорації та учасників корпоративних відносин, знайомить із міжнародними стандартами корпоративного управління, принципами та моделями корпоративного управління. Підручник запропоновано для використання студентами та викладачами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців, підприємців, керівників організацій та фірм.
 10. Нікольський Ю.В.,  Системи штучного інтелекту: Навчальний посібник/ Ю.В.Нікольський, В.В.Пасічник, Ю.М.Щербина; За ред. В.В.Пасічника.– Львів: Магнолія 2006, 2010.– 279 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-617-57-40-11-4

  У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева рішень та нейронні мережі. Окремий розділ присвячено міркуванням в умовах невизначеності. Посібник адресовано студентам і аспірантам спеціальностей, пов’язаних із вивченням систем штучного інтелекту, він буде корисним і для професіоналів, які бажають вийти за межі вузької спеціальності.
 11. Орлова Н.С.,  Корпоративне управління (у схемах і таблицях): Навчальний посібник.– Львів: Магнолія 2006, 2010.– 209 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-617-574-009-5

  Структура навчального посібника “Корпоративне управління (у схемах і таблицях)” акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управління в Україні. У навчальному посібнику надано формалізований теоретичний та практичний матеріал викладений у десятьох розділах згідно з навчальною програмою дисципліни “Корпоративне управління”. Для більш наочного І зрозумілого сприйняття теоретичного і методологічного матеріалу студентами навчальний посібник “Корпоративне управління” побудований у таблицях і схемах: містить 51 таблицю та 104 схеми, включаючи додатки. У посібнику студентам надано можливість самостійної перевірки знань у формі рішення практичних завдань та відповідей на контрольні питання за розділами. Навчальний посібник призначається студентам магістратури, аспірантам, викладачам економічних вузів і спеціальностей, менеджерам і фахівцям акціонерних товариств.
 12. Пачковський Ю.Ф.,  Психологія підприємництва: Навчальний посібник.– 3-є вид.– К.: Каравела, 2007.– 416 с.
  ISBN: 966-8019-55-5

  У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем, пов’язаних із формуванням психології підприємництва як нової для нашої країни науково-практичної галузі психологічного знання. Розглядаються наукова інтерпретація підприємництва, сучасні психологічні й соціологічні теорії походження підприємництва, його психологічні ознаки з позицій ризику, активності, творчості, лідерства. Чималу увагу приділено індивідуально-психологічним рисам підприємця, соціопсихологічним типам підприємців, мотиваційним і поведінковим аспектам підприємництва, основам побудови і психолого-професійній підтримці підприємницьких груп та організацій. Подано психологічний практикум з підприємництва, що сприятиме засвоюваності матеріалу і практичному використанню психологічних знань у сфері виробництва та економіки. Це третє видання навчального посібника, виправлене і доповнене. Для психологів, соціологів, студентів вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв та гімназій, підприємців і фахівців, які цікавляться теоретичними і прикладними аспектами управління та підприємництва.
 13. Плиса В.Й.,  Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ В.Й.Плиса, З.П.Плиса.– К.: Каравела, 2010.– 480 с.
  ISBN: 978-966-2229-12-7

  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат підприємства. З’ясовано склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Наведено основні поняття і терміни бухгалтерського обліку. Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи після-дипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.
 14. Сук Л.К.,  Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навчальний посібник/ Л.К.Сук, П.Л.Сук, М.С.Стасишин.– К.: Каравела, 2008.– 208 с.– (Вища освіта в Україні)
  ISBN: 966-8019-87-3

  Навчальний посібник присвячений веденню бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства, будівництва, торгівлі, автомобільного транспорту. Головна увага в ньому звернута на особливості відображення господарських операцій в окремих галузях економічної діяльності, формування витрат, доходів, фінансових результатів, калькулювання собівартості продукції, виконаних робіт і наданих послуг. З метою наочності, полегшення сприйняття та засвоєння навчального матеріалу видання містить приклади, рисунки і таблиці. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” стаціонарної і заочної форм навчання, може бути використаний аспірантами, слухачами інститутів післядипломної освіти, бухгалтерами, фінансистами, аудиторами та іншими спеціалістами економічного профілю.
 15. Хом’як Р.Л.,  Контроль і ревізія: Навчальний посібник/ Р.Л.Хом’як, Н.С.Станасюк.– Львів: Магнолія 2006, 2011.– 315 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-966-2025-94-1

  Навчальний посібник є збірником навчальних та нормативних матеріалів щодо практичного здійснення ревізії на підприємствах і в установах з метою визначення достовірності бухгалтерських даних, виявлення внутрішньогосподарських невикористаних резервів, економії бюджетних коштів.


 16. Чернега О.Б.,  Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник/ О.Б.Чернега, А.А.Семенов, В.С.Білозубенко.– 2-ге вид., оновл. і доп.– Львів: Магнолія 2006, 2009.– 346 с.– (МОН України. Донецький Національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського)
  ISBN: 978-966-2025-48-4

  У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані з особливостями формування і реалізації стратегій розвитку окремих держав, міжнародних організацій і регіональних утворень у сучасних умовах зростання значущості зовнішніх факторів, посилення во-латильності економічних процесів, скорочення можливостей національного регулювання і координації економічної діяльності. Розглянуто питання, що стосуються впливу зовнішнього економічного середовища і цивілізаційних факторів економічного розвитку на ефективність і конкурентоспроможність стратегій держав і динаміку їх розвитку. Виявлені основні особливості стратегій держав-лідерів, країн з перехідною економікою і регіональних інтеграційних об’єднань. Розглянуті особливості сучасної системи координації економічної політики та її складових. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів ВНЗ, спеціалістів в галузі міжнародної економіки і зовнішньоекономічної діяльності.
 17. Будівельне матеріалознавство: Підручник/За ред. П.В.Кривенко.– Вид.3-є, переробл. та доп.– К.: Ліра-К, 2012.– 624 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-966-2609-04-2

  У підручнику розглянуті основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, що ґрунтуються на загальних принципах побудови композиційних матеріалів. Наведені фізико-хімічні процеси отримання та направленого регулювання характеристик будівельних матеріалів різного призначення, що основані на використанні відомих залежностей між складом, структурою, властивостями та технологією їх виготовлення. Висвітлені екологічні аспекти виробництва та застосування сучасних матеріалів, наведені новітні технології утилізації вторинних ресурсів при отриманні будівельних матеріалів та виробів. Представлені сучасні методи підвищення якості та довговічності матеріалів з урахуванням швидкості розвитку інфраструктури і спеціальних галузей господарства. Призначений для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, наукових співробітників та фахівців, що працюють у галузі будівництва.
 18. Університетська освіта (вступ до фаху): Навчальний посібник/Костирко І.Г., Гнатишин Л.Б., Петришин Л.П., Гарасим М.П.– Львів: Магнолія 2006, 2011.– 350 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-617-574-017-0

  Викладено основи підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту у вищій школі із врахуванням міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку і аудиту, розвитку-облікової думки в Україні та особливостей організації обліку і звітності на підприємствах. Висвітлено логіку і зміст навчального процесу з університеті з опанування професії бухгалтера. Для студентів навчальних закладів III-ІV рівнів акредитації напряму “Економіка і підприємництво” спеціальності “Облік і аудит”, викладачів облікових дисциплін і всіх, хто цікавиться організацією навчального процесу в університеті з підготовки бухгалтерів і аудиторів.
 19. Економічний аналіз (практикум): Навчальний посібник/Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М., Подгорна І.Є.– Львів: Магнолія 2006, 2010.– 320 с.– (МОН України. Одеська національна академія харчових технологій)
  ISBN: 978-617-574-002-6

  У навчальному посібнику розкривається програмний матеріал з теорії та практики економічного аналізу з урахуванням специфіки діяльності підприємств харчової та переробної промисловості, а саме: основні ключові поняття та визначення, теоретичні та тестові завдання, задачі. Розв’язання даних завдань дозволяє не тільки закріпити на практиці отримані теоретичні знання, але й сприяє самостійному вивченню складових курсу “Економічніш аналіз” та самостійному його проведенню на підставі форм фінансової та статистичної звітності промислового підприємства. Додатковим інструментом для самостійного виконання завдань є додатки, які наведено в даному наквчальному посібнику. Складений авторами навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також може використовуватися практичними працівниками економічних підрозділів підприємств, організацій та установ.
 20. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник/Маслак О.О., Жежуха В.Й., Дорошкевич К.О., Овчарук В.В., Томич М.М.– К.: Каравела, 2011.– 280 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-966-2229-21-9

  Навчальний посібник відповідає робочій програмі дисципліни “Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності”. Він містить базові поняття до кожної теми, перелік контрольних запитань, тестові завдання, задачі, а також перелік рекомендованої літератури з відповідних тем навчальної дисципліни. Для кращого засвоєння матеріалу навчальний посібник містить лабораторні роботи. Навчальний посібник рекомендується для студентів галузі знань “Менеджмент і адміністрування” фахового спрямування “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців, що цікавляться питаннями обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності.
 21. Міжгалузеві норми часу та норми чисельності працівників з підготовки кадрів на виробництві/Відповідальний за випуск: С.О.Бондаренко.– Краматорськ, 2010.– 84 с.– (Міністерство праці та соц. політики України. Центр продуктивності)
  Міжгалузеві норми часу та норми чисельності розроблено на виконання пункту 12 Плану заходів зі створення та вдосконалення нормативно-методичної бази з праці, професійної класифікації та продуктивності на 2009-2012 роки, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.10.2008р. № 439. Збірник затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2010 р. № 183. Норми часу та норми чисельності розроблено з метою забезпечення всіх галузей промисловості України новими нормативно-методичними розробками з нормування праці та їх практичного використання на підприємствах України. Норми часу та норми чисельності призначено для визначення витрат часу на роботи з підготовки кадрів на виробництві, для розрахунку трудомісткості робіт, установлення нормованих завдань, а також обґрунтування і розрахунку необхідної чисельності працівників з підготовки та перепідготовки кадрів на підприємствах усіх галузей економіки України. Збірник розроблено: Єременком В.О., к.е.н. (керівник роботи), Шипіліним М.А. (відповідальний виконавець), Вяземським В.Г., Мовчан С.А., Одерій В.П., Корж В,В., Александренко Н.О., Асадуліною В.П., Семенцем І.В., Харченко О.О., Асьоновою-Новаковець О.С. (Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України) за участю Товстенка О.П., Сови В.К., Косухіної Т.В. (Міністерство праці та соціальної політики України), а також провідних фахівців ряду підприємств різних форм власності.
 22. Міжгалузеві укрупнені норми часу на ремонт контрольно-вимірбвальних приладів (електро-, радіовимірювальних, оптико-механічних та інш.) і автоматики/Відповідальний за випуск: С.О.Бондаренко.– Краматорськ, 2010.– 282 с.– (Міністерство праці та соц. політики України. Центр продуктивності)
  Міжгалузеві укрупнені норми часу розроблено на виконання пункту 8 Плану заходів зі створення та вдосконалення нормативно-методичної бази з праці, професійної класифікації та продуктивності на 2009-2012 роки, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.10.2008 р..№ 439. Збірник затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.04.2010 р. №64. Норми часу розроблено з метою забезпечення всіх галузей промисловості України новими нормативно-методичними розробками з нормування праці та їх практичного використання на підприємствах України.Норми часу призначено для визначення трудомісткості робіт та чисельності робітників, зайнятих ремонтом контрольно-вимірювальних приладів і автоматики на підприємствах усіх галузей економіки України Збірник розроблено: Єременком В.О., к.е.н. (керівник роботи), Шипіліним М.А. (відповідальний виконавець), Вяземським В.Г., Цапко В.М., Мітіиою Л.І., Александренко К.О., Асадуліною В.П., Семенцем І.В., Харченко О.О., Асьоновою-Новаковець О.С. (Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України) за участю Товстенка О.П., Сови В.К., Косухіної Т.В. (Міністерство праці та соціальної політики України), а також провідних фахівців ряду підприємств різних форм власності.
 23. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: Підручник/Баженов В.А., Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В.– 2-ге вид.– К.: Каравела, 2011.– 488 с.
  ISBN: 978-966-2229-15-8

  У підручнику розглядається застосування систем автоматизованого проектування для об’єктів будівництва. Докладно представлено теоретичні основи і структуру автоматизованого програмного комплексу SСАD. Обговорено способи переходу від реальної споруди до комп’ютерної моделі. Показано особливості проектування в середовищі SСАD металевих та залізобетонних конструкцій. Приділено велику увагу прийомам роботи в системі комп’ютерної графіки АutoСАD. Призначений для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 24. Ach so! Lehrbuch zur Vorbereitung auf das APOLLO-Praktikum in Deutschland/Manuela Brumme, Miriam Erb und Milda Puidokait.– Germersheim, 2005.– 219 c. 25. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2010 рік/За ред. В.Г.Кирича.– Тернопіль:Головне управління статистики, 2011.– 463 с.– (Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області)
  У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище області в 2009р. у порівнянні з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів.
 26. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комр’ютерне тестування: Навчальний посібник/Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О.– 3-є вид.– К.: Каравела, 2010.– 504 с.
  ISBN: 966-8019-60-1
  У навчальному посібнику розглянуто приклади розрахунків стержневих систем на міцність, жорсткість і стійкість. Викладено основні залежності та поняття будівельної механіки. Розглядається застосування в навчальному процесі програмного навчального комплексу АСИСТЕНТ та обчислювального комплексу SСАD. Посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів та інженерів.