Нові надходження за червень 2018 року

 1. 978-611-01-0359-6Срібнюк С.М. Насоси і насосні установки. Розрахунки, застосування і випробування: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 312 с.
  ISBN: 978-611-01-0359-6
  У навчальному посібникові викладено відомості про функціональні ознаки насосів і насосних установок. Насосна установка – це основний вузол насосної станції, який забезпечує перекачування крапельної рідини. Все, що необхідно для розрахунку основних робочих параметрів, вибору насосного обладнання, трубопроводів та запірно-регулюючої арматури, викладено за принципами науковості й доступності. Навчитися самостійно розробляти реальні насосні установки допоможуть наведені численні приклади розрахунку, аналізи сумісної роботи насосів при подаванні рідини на трубопровід (в мережу) та рекомендації до вибору й експлуатації насосів. Описані водопідіймачі різних типів, конструкції насосів, що застосовуються в системах водопостачання і водовідведення показані принципи їх дії та наведені основні технічні характеристики. Наведено відомості про нові технічні конструкції деяких насосів, особливо тих, які працюють з використанням привела на нетрадиційних джерелах енергії. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, котрі навчаються за напрямом “Водні ресурси”. Він може бути корисним для студентів інших технічних спеціальностей, а також фахівців, котрі працюють у галузях, пов’язаних із перекачуванням різних крапельних рідин.
 2. 978-966-02-7998-8Енциклопедія Сучасної України. Т.16: Куз – Лев / Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін. – К.: ВД “САМ”, 2016. – 711 с. – НАН України. Наукове товариство ім. Шевченка. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.
  ISBN: 978-966-02-7998-8
  Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У п’ятнадцятому томі подано 3177 статей, 2687 чорно-білих та 374 кольорові ілюстрації, 20 карт. Розрахована на широке коло читачів.
 3. 978-966-02-7999-5Енциклопедія Сучасної України. Т.17: Лег – Лощ / Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін. – К.: ВД “САМ”, 2016. – 711 с. – НАН України. Наукове товариство ім. Шевченка. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.
  ISBN: 978-966-02-7999-5
  Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У п’ятнадцятому томі подано 3177 статей, 2687 чорно-білих та 374 кольорові ілюстрації, 20 карт. Розрахована на широке коло читачів.
 4. 978-617-607-618-6Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для маркетологів): Навчальний посібник / За ред. Н.В. Мукан. – Львів: Львівська політехніка, 2014. – 436 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-618-6
  Подано теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування. Навчальний посібник складається з восьми модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ допомагає студентам швидко та ефективно засвоїти необхідні знання і виробити стійкі навички фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Для студентів напряму “Маркетинг” вищих навчальних закладів.
 5. 978-966-305-054-6Інформаційна безпека в середовищі безпроводових сенсорних мереж: Монографія / М.Б. Александер, С.М. Балабан, М.П. Карпінський, СА. Райба, В.М. Чиж. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 160 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-305-054-6
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Для підвищення надійності автоматизованих систем з використанням безпроводових сенсорних мереж (БСМ), необхідна швидка ідентифікація пошкоджених інформаційних вузлів та їх графічне представлення. Існуючі засоби ідентифікації в переважній більшості стосуються пошуку одиничних пошкоджених елементів мережі. Відомі методи не дають можливості забезпечити надійність роботи БСМ при швидкому збільшенні кількості вузлів мережі та при “атаці” на групу сенсорів. У монографії здійснено аналіз загроз інформаційним ресурсам які обробляються в системах з використанням безпроводових сенсорних мережах. Описано прості та ефективні методи контролю та візуалізації параметрів, що характеризують роботу сенсорної мережі. Здійснено організацію контролю та візуалізації параметрів сигналів інформаційних вузлів, які являються складовими частинами мережі, створюють і використовують засоби моделювання безпроводових сенсорних мереж. Обгрунтовано доцільність використання кластерної моделі зі симплексним покриттям його поля для візуалізації областей трансформації сенсорів, сигнали яких зазнали атак. Реалізовано аналітичний метод дослідження зміни параметрів сигналів з використанням геометричних моделей в основі побудови яких використано чотириточ-кові симплекси. Доведено доцільність використання аналітичного методу для дослідження зміни сили сигналів інформаційних вузлів. Запропоновані методи моделювання допоможуть суттєво зменшувати час і фінансові затрати на розроблення апаратного і програмного забезпечення мереж порівняно з використанням реальних пристроїв. Отримані результати досліджень дають можливість забезпечити більш гнучкий моніторинг, виявлення пошкоджених елементів сенсорної мережі, отримання якісних і кількісних результатів. Монографія актуальна як для наукових працівників і дисертантів, так і для спеціалістів в галузі захисту інформації.
 6. 5-93536-008-ХМаркетинг / Руделиус У., Авдюхина М.В., Ивашкова Н.И. и др. – 1-е русск. изд. – М.: ДеНово, 2001. – 706 с.
  ISBN: 5-93536-008-Х
  В основу книги положен популярнейший американский учебник, выдержавший не одно издание и совершенствовавшийся на протяжении двадцати лет. Авторский коллектив из российских и американских специалистов создал пособие, отвечающее требованиям XXI века. В маркетинговых примерах фигурируют подлинные организации, товары и услуги из России, СНГ и других стран мира. В книге описано множество реальных маркетинговых решений, и акцент сделан на практическое применение теоретических знаний. Полноцветное иллюстрированное издание с множеством фотографий, таблиц и графиков позволяет изложить материал наиболее эффективно. В качестве вспомогательных материалов в книгу вошли методические рекомендации для всех кейсов, макеты слайдов для проецирования на экран таблиц и графиков, вопросы к главам и ответы на них, дополнительные материалы по темам, не вошедшим в книгу, образец маркетингового плана.
 7. 978-966-1638-85-2Матеріалознавство і слюсарна справа: Навчальний посібник / За ред. П.П. Федірка. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори – 2006, 2012. – 384 с.
  ISBN: 978-966-1638-85-2
  У навчальному посібнику наведено основні відомості про будову, фізико-механічні і технологічні властивості матеріалів, викладені питання термічної обробки металів і сплавів, правила виконання основних видів слюсарної обробки металів, види інструменту для кожної слюсарної операції, прийоми їх виконання і методи організації робочого місця. Крім того, наведені основи стандартизації, взаємозамінності і технічних вимірювань. Міститься інформація про полімерні, композиційні і неметалеві матеріали. Для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації з напрямів “Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт” і “Інженерна механіка” (спеціальність “Машини та обладнання сільського господарства”).
 8. 978-617-607-814-2Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем: Монографія / Яковина В.С., Федасюк Д.В., Сенів М.М., Нитребич О.О. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 220 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-814-2
  Висвітлено питання, які стосуються моделей та методів оцінювання та прогнозування показників надійності програмних засобів з урахуванням їхньої складності та етапу життєвого циклу. Описано засоби підтримки прийняття рішень під час виробництва та уведення в експлуатацію програмних продуктів із заданими вимогами до надійності. Монографія становить інтерес для розробників програмного забезпечення, наукових працівників, аспірантів, які займаються питаннями забезпечення надійності програмних продуктів, а також для студентів, майбутня професійна діяльність яких пов’язана з проектуванням, виробництвом та експлуатацією програмних та програмно-апаратних комплексів.
 9. No ISBNНаціональний художній музей України: Альбом / Наук. керівник та упорядник Ольга Лагутенко. – К.: ТОВ “Артанія Нова”, 2003. – 416 с. – МБФ “Україна 3000”
 10. 978-617-697-051-4Порошковые материалы для авиационной и ракетно-космической техники / А.А. Коцюба, А.С. Бычков, О.Ю. Нечипоренко, И.Г. Лавренко. – К.: КВИЦ, 2016. – 304 с.
  ISBN: 978-617-697-051-4
  В книге рассмотрены материалы, изготавливаемые методами порошковой металлургии, и газотермические порошковые покрытия, применяемые в авиационной и ракетно-космической технике. Представлены новые разработки в области порошкового материаловедения, перспективные для самолето- и ракетостроения, а также современные технологии консолидации порошков для производства изделий авиационно-космического назначения. Показаны преимущества порошковых материалов в специфических условиях эксплуатации воздушных и космических летательных аппаратов. Для студентов, аспирантов и инженерно-технических работников, специализирующихся в области материаловедения и порошковой металлургии, а также может быть полезна специалистам, работающим в авиационно-космической промышленности.
 11. 978-617-7331-10-9Технологія сільськогосподарського машинобудування: Підручник для вищих технічних закладів України / Б.М. Гевко, І.Б. Гевко, Д.Л. Радик, А.В. Матвійчук. – Видання друге , перероблене і доповнене. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 420 с.
  ISBN: 978-617 7331-10-9

 12. No ISBNШашкевичіана Богдана Лепкого: До 200-ліття від дня народження Будителя Галичини о. Маркіяна Шашкевича / Упорядн.: У. Скальська, Є. Баран. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 288 с.
  У книжці, присвяченій 200-річчю від народження засновника і натхненника славнозвісної “Руської трійці” отця Маркіяна Шашкевича, наведено життєпис Будителя Галичини, виданий Богданом Лепким 1912р. до 100-ліття від його народження, та історичну статтю Зенона Кузелі “До ґенези пієтизму Б. Лепкого до Шашкевича”. Додані всебічні оглядові матеріали відомих сучасних дослідників творчості Б. Лепкого про Шашкевича. Оскільки “Руська трійця” стала фундаментом розвитку “Красного письменства” в Галичині, подаємо матеріали про розвиток і поширення шашкевичіани, представлені відомими шашкевичезнавцями з усієї України. Вдалося нам віднайти й привести до стандартів родовід Шашкевича й супутні матеріали, зокрема – про зв’язок роду Лепких із о. Маркіяном Шашкевичем. Окремі цікаві деталі – в післямові.