Нові надходження за лютий 2013 року

 1. “Я сіяв те, що Бог послав…”: Сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського/ Автори – упорядники: Н.В. Зелінська, І.І. Капраль, О.І. Думанська, О.В. Палюх.– Львів: Світ, 2009.– 256 с.
  ISBN: 978-966-603-607-3

  Джерелознавче видання має на меті якнайповніше репрезентувати багатогранну творчість українського вченого, письменника і громадського діяча Павла Платоновича Чубинського. Оригінальні праці П. Чубинського систематизовані відповідно до основних сфер і напрямів його діяльності. Преамбули та коментарі до розділів дають змогу увести твори, написані у XIX ст., в культурний обіг сучасного читача. Творчість П. Чубинського, що не пафосно і ненав’язливо, але реально і конкретно працювала на національну ідею свого часу, може слугувати надійним підґрунтям для виформовування такої ідеї нині. Для широкого загалу читачів, яких цікавить постать П. Чубинського не лише як автора Державного Гімну України, а й як визначного дослідника витоків національної ментальності.
 2. Бугрій О.М., Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі: Навчальний посібник/ О.М. Бугрій, Н.П. Процах, Н.В. Бугрій.– Львів: Видавець І.Чижиков, 2011.– 348 с.
  ISBN: 978-966-2645-01-9

  Викладено основні розділи теорії звичайних диференціальних рівнянь. Розглянуто звичайні диференціальні рівняння першого порядку, диференціальні рівняння вищих порядків, нормальні системи звичайних диференціальних рівнянь, рівняння із частинними похідними першого порядку, задачу Штурма – Ліувілля для лінійних рівнянь, інтегральні рівняння Вольтерра і Фредгольма, основи теорії стійкості та операційного числення. Вказано основні методи розв’язування диференціальних рівнянь та їхніх систем, а також: наведено моделі явищ, у яких виникають диференціальні рівняння. Для студентів природничих і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 3. Грушевський М.С., Твори: У 50-ти т. Т.9: Історичні студії та розвідки (1917-1923)/ Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.– Львів: Світ, 2009.– 529 с.
  ISBN: 978-966-603-628-8

  Дев’ятий том зібрання праць М. Грушевського продовжує серію “Історичні студії та розвідки” й охоплює період 1917-1923 рр., а також містить додатки за роки 1908-1916. У томі вміщені історичні статті, огляди, науково – популярні праці вченого. Видання розраховане для істориків, етнографів, філологів та всіх, хто цікавиться історією України.


 4. Жуковський И.Н., Обследование железобетонных и каменных конструкций. Оценка их технического состояния/ И.Н. Жуковський, А.И. Сергиенко, М.А. Сергиенко.– Харьков: Форт, 2011.– 260 с.
  ISBN: 978-966-8599-83-5

  Книга написана на основании 45-летнего опыта обследований строительных конструкций более 1000 объектов различных отраслей промышленности, в т.ч. и гражданских зданий, проведенных авторами на территории бывшего Советского Союза (от Молдавии до Дальнего Востока и от Северного Кавказа и Казахстана до Карелии) и Украины. При написании книги использованы материалы научно – исследовательской работы по вопросам обследования строительных конструкций, выполненной Научной частью Харьковского Промстройниипроекта (в которой тогда работали авторы) совместно с Московскими институтами: НИИЖБ, ЦНИИПромзданий, ЦНИИСК им. Кучеренко, МИСИ, и украинскими институтами: НИИСК, Харьковским и Донецким Промстройниипроектами). При изложении учета дефектов и повреждений строительных конструкций авторы придерживаются мнения ведущих научно – исследовательских строительных институтов СССР. Книга предназначена для инженерно – технических работников, выполняющих обследование строительных конструкций зданий (сооружений) и осуществляющих надзор за их состоянием при эксплуатации.
 5. Математика: Навчальний посібник/ Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І., Нещадим А.Ф.– К.: Кондор, 2006.– 560 с.
  ISBN: 966-7982-72-6

  Навчальний посібник написаний відповідно до чинної програми дисципліни “Математика” для студентів педагогічних ВНЗ факультетів підготовки вчителів початкової школи. У ньому викладено елементи теорії множин і математичної логіки, різні підходи до побудови множини цілих невід’ємних чисел, розширення поняття числа та застосування теорії множин і математичної логіки до означення понять шкільного курсу математики. Посібник буде також корисним для студентів фізико – математичних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, учителів початкових класів та вчителів математики загальноосвітньої школи.
 6. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів): Підручник/ За ред. д.т.н., проф. К.К. Пушкарьової.– К.: Ліра-К, 2012.– 592 с.
  ISBN: 978-966-2609-06-6

  У підручнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто втілення будівельних матеріалів в архітектурні рішення минулого, а також вплив матеріалів та нових технологій на архітектуру майбутнього. Наведено основні види будівельних матеріалів і виробів, їх склад, структуру, властивості, особливості отримання та застосування в екстер’єрі та інтер’єрі будівель і споруд. Особлива увага приділена будівельним матеріалам різного функціонального призначення – конструкційним, теплоізоляційним, покрівельним та гідроізоляційним, оздоблювальним, акустичним, а також матеріалам для проведення ремонтних і реставраційних робіт з урахуванням їх переваг та недоліків. Призначений для студентів, які навчаються за напрямом 6.060102 – “Архітектура” за спеціальностями “Архітектура будівель і споруд”, “Містобудування” та “Дизайн архітектурного середовища” вищих навчальних закладів, а також спеціалістів, які працюють у галузі будівництва та архітектури.
 7. Медведєв М.Г., Теорія ймовірностей та математична статистика: Підручник/ М.Г.Медведєв, І.О.Пащенко.– К.: Ліра-К, 2008.– 536 с.
  ISBN: 978-966-96938-3-9

  У підручнику розглядається основний теоретичний матеріал з курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” за кредитно – модульною системою згідно вимог Болонської конвенції. Особлива увага приділена доступності викладення матеріалу, який супроводжується великою кількістю прикладів. На електронному носії знаходяться задачі для самостійної роботи та модульного контролю студентів, біографічний довідник. Для студентів, викладачів та всіх, хто вивчає курс “Теорія ймовірностей та математична статистика”.
 8. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Збірник наукових праць. Вип. 1(15)/ Відпов. ред.: Черевко О.І.– Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012.– 609 с.


 9. Проектування мікропроцесорних систем керування: Навчальний посібник/ Медвідь В.Р., Пісьціо В.П., Козбур І.Р.– Тернопіль: ТНТУ, 2013.– 208 с.– (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра автоматизації технологічних процесів і виробництв)
  ISBN: 978-966-305-045-4


 10. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник/ Пупенко О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк  А.П.– К.: Ліра-К, 2011.– 552 с.– (МОН України. Національний університет харчових технологій)
  ISBN: 978-966-2174-13-7

  У навчальному посібнику розглянуті принципи функціонування промислових мереж та інтеграційних технологій, що використовуються в інтегрованих автоматизованих системах. Посібник складається з чотирьох частини. У першій частині висвітлюються загальні питання про місце мережних технологій в інтегрованих автоматизованих системах, фундаментальні принципи функціонування всіх промислових мереж, короткий огляд найбільш популярних в Україні промислових мереж, детально описані особливості реалізації фізичного рівня промислових мереж а також функціонування модемного та бездротового зв’язку. У другій частині детально висвітлюються принципи функціонування та особливості проектування промислових мереж АS-I, МОDBUS. РROFIBUS, САN, СANOPEN та мереж на базі industrial Еthernet, а також описані стандартні технології управління електроприводами через промислові мережі.
 11. Статистичний щорічник України за 2011 рік/ За ред. О.Г. Осауленка.– К.: ТОВ”Август Трейд”, 2012.– 558 с.– (Державна служба статистики України)
  ISBN: 978-966-2224-36-8 12. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Науково – технічний збірник. №2, 2012 (13)/ Гол. ред.: Дудар І.Н.– Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2012.– 169 с.– (МОН України. Вінницький національний технічний університет)
 13. Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник – практикум/ Г.Л. Вознюк, С.З. Булик – Верхола, І.П. Василишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д. Шмілик.– 3-тє вид., доп. і випр.– Львів: Львівська політехніка, 2012.– 268 С.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-617-607-158-7

  Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно – ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання. Посібник призначено для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.
 14. Хомик Н.І., Машини та обладнання для тваринництва: Курс лекцій. Ч.1/  Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш.– Тернопіль: ТНТУ, 2013.– 224 с.– (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра технічної механіки, с/г машин і транспортних технологій)
  ISBN: 978-966-305-048-5

  Пропонований курс лекцій розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни для студентів спеціальності “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” напряму підготовки “Машинобудування”. Рекомендовано й для широкого кола читачів.


 15. Хрупович С.Є., Макроекономіка: теорія і практика: Навчальний посібник/ С.Є. Хрупович, Г.В. Ціх.– Тернопіль: ТНТУ, 2013.– 280 с.– (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-966-305-049-2

  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог типової програми курсу “Макроекономіка”. Досліджено теоретичні та практичні питання ринку праці, товарного, грошового ринків. Особливу увагу приділено макроекономічним показникам, ролі держави в системі макроекономічного регулювання, а також: теоріям споживання і заощадження домогосподарств. На основі історичних прикладів подолання економічних криз здійснено аналіз циклічності економічного розвитку. Перевага навчального посібника – лаконічне поєднання теоретичного змісту з практичними завданнями до кожної теми. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами макроекономіки.
 16. Шевчук С.В., Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник/ С.В. Шевчук, І.В. Клименко.– 3-є вид., виправ. і доп.– К.: Алерта, 2013.– 696 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-617-566-107-9

  Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни “Українська мова (за професійним спрямування)”, затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно – модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі. Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого. Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.