Нові надходження за грудень 2012 року

 1. Будівельні конструкції: Навчальний посібник/ За ред. Клименка Є.В.– К.: ЦУЛ, 2012.– 425 с.
  ISBN: 978-617-673-068-2
  У навчальному посібнику викладені основні положення розрахунку та конструювання будівельних конструкцій, що діють в Україні. Наведені приклади розрахунків та необхідні довідкові дані. Нормативні матеріали наведені за станом на 1 липня 2011 року. Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації будівельних спеціальностей. 2. Валєєв К.Г.,  Вища математика для економістів: Навчальний посібник/ К.Г.Валєєв, І.А.Джалладова, С.В.Дегтяр.– К.: Знання, 2011.– 287 с.
  ISBN: 978-966-346-646-0
  У навчальному посібнику викладено основи вищої математики, на яких базуються математичні методи, що застосовуються для розв’язання економічних задач. Докладно подаються відомості з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, диференціальних та різницевих рівнянь. Матеріал подається на чітких прикладних засадах, що відповідає сучасним світовим тенденціям стосовно математичної освіти майбутніх економістів. До кожної теми пропонуються добірки задач із розв’язками, від найпростіших до складніших. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, а також економістів – практиків.
 3. Гаубен – Швенк Г.,  Харчування: dtv – Atlas/ Г.Гаубен – Швенк, М.Швенк.– К.: Знання – Прес, 2004.– 183 с.
  ISBN: 966-7767-65-5
  “Харчування: dtv-Аtlаs” – це унікальний довідник, у якому можна знайти науково обґрунтовані відповіді на багато запитань стосовно правильного харчування і здорового способу життя, знання яких украй важливе для кожної людини. Авторам видання вдалося у стислій формі подати максимальну кількість корисної інформації, зокрема з таких важливих питань, як властивості поживних речовин, створені шляхом генної інженерії продукти харчування, опромінені продукти, хвороби, що виникають унаслідок порушення органічних вимог до харчування, дієти та багато іншого. Кольорові ілюстрації змістовно доповнюють відповідні тексти і допомагають читачеві отримати необхідну інформацію швидко і в доступній формі. Видання розраховано на широке коло читачів. Книга буде корисною спеціалістам, які мають справу з харчуванням як найважливішим засобом забезпечення здорового способу життя людини або із виготовленням продуктів харчування.
 4. Козловський А.В.,  Комп’ютерна техніка та інформаційні технології: Навчальний посібник/ А.В.Козловський, Ю.М.Паночишин, Б.В.Погріщук.– 2-ге вид., стер.– К.: Знання, 2012.– 463 с.
  ISBN: 978-617-07-0032-2

  У посібнику викладено основи інформаційних технологій, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, прийоми роботи з операційною системою Windows текстовим процесором Excel, табличним процесором Ехсеl, висвітлено основи побудови комп’ютерних мереж, у тому числі глобальної мережі Інтернет, розглянуто питання комп’ютерної безпеки. Наведений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також для всіх, хто цікавиться сучасними персональними комп’ютерами і використовує їх для розв’язання практичних задач.
 5. Колесников О.В.,  Економіко – фінансова діяльність будівельних підприємств: Навчальний посібник.– 2-ге вид., перероб. та доп.– К.: ЦУЛ, 2013.– 240 с.
  ISBN: 978-617-673-129-0

  У посібнику розглянуто багаторічний досвід викладання автором економічних дисциплін для спеціалістів будівельних спеціальностей. Сфера економіко – фінансових відносин між підприємствами та суб’єктами ринкової економіки є важливим питанням при формуванні знань з економіки для майбутніх спеціалістів будівельної галузі. Текст проілюстровано рисунками технологічних процесів будівництва.

 6. Косинський В.І.,  Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник/ В.І.Косинський, О.Ф.Швець.– 2-ге вид., виправл.– К.: Знання, 2012.– 318 с.
  ISBN: 978-966-346-967-6

  У навчальному посібнику розкрито основні принципи створення цифрових інформаційних технологій, особливості використання комп’ютерних програмно-технічних засобів для обробки економічної інформації та базові засади електронної економіки. Наведений ілюстративний матеріал, досконала структурованість розділів та підрозділів книги допоможуть читачеві швидше та легше оволодіти сучасними інформаційними технологіями. У кінці кожного розділу подано навчальний тренінг, що включає основні поняття, контрольні запитання і завдання та літературу, необхідні для закріплення здобутих знань і навичок. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, економістам-практикам та підприємцям, які використовують у роботі комп’ютерну техніку та інформаційні технології.
 7. Луцевич Д.Д.,  Хімія. Тести: Навчально-методичний посібник/За ред. Б.С.Зіменковського.– К.: Знання, 2012.– 591 с.
  ISBN: 978-966-346-805-1
  Навчальне видання містить типові тестові завдання різного рівня складності з усіх розділів шкільного курсу хімії, складені відповідно до Програми з хімії для учнів середніх загальноосвітніх закладів. Для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій, які бажають поглибити свої знання з хімії, готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії або до хімічних олімпіад, а також для слухачів підготовчих відділень ВНЗ та вчителів хімії.

 8. Мамченко С.Д.,  Основи інформатики та обчислювальної техніки: Практикум/ С.Д.Мамченко, В.А.Одинець.– К.: Знання, 2007.– 292 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
  ISBN: 966-346-288-4

  За змістом і структурою навчальний посібник відповідає програмі дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної техніки”. Він складається з 22 практичних робіт, кожна з яких містить теоретичну частину для актуалізації знань студентів, необхідних для виконання практичної роботи, та перелік запитань для захисту роботи, а також для контролю набутих знань. Практичні навички застосування інформаційних комп’ютерних технологій формуються на основі вивчення сучасної комп’ютерної техніки та сучасних програмних засобів: операційних систем WINDOWS 2000 та ХР із вбудованими мережевими функціями, пакета МS Оffiсе 2003, Finе Reader 6.0 та 7.0, Ргаgma 2.0 та 3.0. Вивчаються технології операційних систем та операційних оболонок, мережеві технології пошуку інформації та роботи з мережевими ресурсами, технології спілкування і співпраці в локальних, корпоративних та глобальних (Інтернет) мережах, технології обробки текстових даних текстового процесора Word, системи оптичного розпізнавання образів Fine Reader, системи автоматизованого перекладу тексту Ргаgma, технології роботи з базою даних, розробки мультимедійних презентацій.
 9. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: Навчальний посібник/ О.Д.Іващенко, Ю.Б.Нікозян, В.І.Дмитренко та ін.– К.: Знання, 2011.– 606 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
  ISBN: 978-966-346-854-9
  Висвітлено найважливіші питання курсу загальної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, а також хімічні й фізико – хімічні методи дослідження. При підготовці посібника враховано вимоги кредитно – модульної системи організації навчального процесу. Високий науковий рівень видання вдало поєднується із лаконічною і доступною формою подання матеріалу, використанням ілюстрацій, довідкових матеріалів. До кожного модуля додаються запитання для контролю засвоєних знань. Наведений теоретичний матеріал допоможе студентам сформувати необхідні навички дослідження хімічних і фізико – хімічних властивостей дисперсних систем, високомолекулярних сполук, товарів, проведення експертизи та контролю якості продуктів. Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями “Товарознавство і торговельне підприємництво”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, а також на викладачів ВНЗ.