Нові надходження за березень 2011 року

 1. Бурак Я.Й.,  Аналітична механіка локально навантажених оболонок/ Я.Й.Бурак, Ю.К.Рудавський, М.А.Сухорольський. – Львів: Інтелект-Захід, 2007.– 240 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 966-7597-63-6
  Викладено послідовнісний підхід до побудови різних варіантів рівня теорії оболонок, формулювання та розв’язування задач про локальне навантаження тонкостінних пружних тіл. Рівняння теорії оболонок одержано з просторових рівнянь із використанням методів наближення функцій послідовностями частинних сум рядів за поліномами Лежандра та малими параметрами. Розв’язки задач про вимушені та власні коливання кусково – однорідних оболонок, оболонок з отворами, вирізами та масивними включеннями, а також контактних задач одержано методом граничних інтегральних рівнянь із використанням послідовнісного подання функцій Гріна.
  Для студентів, аспірантів та наукових працівників.
 2. Герман Олег,  Соло для двох ангелів:Поезії.– Тернопіль:Джура, 2010.– 72 с.
  ISBN: 978-966-185-038-4


 3. Дащенко А.Ф.,  Теория механизмов и машин. Автоматизированные расчеты в Microsoft Excel:Учебник/ А.Ф.Дащенко, Л.В.Коломиец, Ю.Н.Свинарев. – Одесса: СтандартЪ, 2011. – 320 с.
  ISBN: 978-966-413-249-4
  В учебнике введены понятия компьютерной математики – операторы, операторные функции, базовые алгоритмы и др., предоставляющие возможность осуществления формализации алгоритмов кинематических и динамических расчетов механизмов в ходе автоматизированных расчетов и проектирования механизмов и машин. Приведена методика организации проектирования при осуществлении расчетов на персональных компьютерах с использованием библиотеки необходимых стандартных программ. Стандартные программы и примеры программной реализации алгоритмов разработаны в системе Microsoft Excel. Библиотека стандартных программ и примеры программной реализации алгоритмов приведены на прилагаемом к книге CD. Библиотека стандартных программ охватывает кинематические и динамические расчеты шарнирных, кулачковых и зубчатых механизмов, а также вопросы динамического расчета машинных агрегатов.
  Учебник предназначен для инженеров, которые заняты автоматизированным проектированием механизмов, и студентов технических вузов.
 4. Палуб’як Богдан,  Білецькій “Просвіті” – 120 звитяжних весен!:Історико-публіцистичного характеру.– Тернопіль:Джура, 2007.– 752 с.
  ISBN: 978-966-8650-79-6
  Через призму історії національно – патріотичного Товариства «Просвіта» (сьогодні – «Всеукраїнське Товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка») та його діяльність автор розкриває надзвичайну важливість необхідності самоорганізації нас, українців, в монолітну спільноту для повноцінного утвердження в сучасному світі, як державницького, високорозвиненого українського етносу з багатотисячолітньою культурою величезного внеску Праукраїни – України у світову цивілізацію людства. Книга цікава усім, хто не байдужий до історії та долі України.
 5. Проскура Олександр,  Осяяні світлом науки:Нариси з історії фізики.– Львів:Євросвіт, 2010.– 416 с.– (Бібліотека молодого науковця)
  ISBN: 978-966-8364-50-1
  У книжці подано результати історико – наукових досліджень Олександра Проскури. Історію фундаментальних фізичних ідей, теорій та напрямів подано під кутом зору і внеску у розвиток цивілізації видатних персоналій світової науки, і виявлення глибинних тенденцій, закономірних зв’язків, що визначають спрямування цього процесу. Статті автора ґрунтуються на оригінальних архівних іноземних матеріалах, спогадах і публікаціях колег – фізиків.
  Для науковців, учителів, студентів, школярів та усіх, хто цікавиться історією фізики.
 6. Основи організації підприємницької діяльності або Абетка для підприємця:Навчальний посібник/Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я., Гецько В.В., Дудкін П.Д., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Стойко І.І.– Вид. 2-ге, випр. і доп.– Тернопіль:ТНТУ, 2010.– 300 с.– МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя
  ISBN: 978-966-457-070-8
  Навчальний посібник «Основи організації підприємницької діяльності або Абетка для підприємця» призначений для осіб, які здійснюють діяльність як суб’єкти підприємницької діяльності або планують здійснювати таку діяльність.
  У виданні розглянуто питання щодо організації підприємницької діяльності. Висвітлено різні аспекти діяльності приватних підприємців, порядок їх реєстрації як суб’єктів господарювання, порядок ліцензування та патентування, а також основні етапи створення бізнес – плану з інноваційно – логістичних позицій.
 7. Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні/За ред. С.О.Довгого.– К.:Азимут-Украина, 2008.– 288 с.– (НАН України. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору)
  ISBN: 978-966-8405-74-7
  Розглядаються основні напрямки становлення та розвитку інформаційного суспільства, його ключові складові, концепції та проблеми. Проводиться огляд соціальних, економічних, політичних особливостей інформаційного суспільства, їх відображення в українських умовах. Робиться аналіз тенденцій розвитку світового ІТ-ринку та основних елементів інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що є складовою сучасного суспільства та економіки. Розглядаються системи індикаторів інформаційного суспільства, які використовуються для оцінки рівня його розвитку. Пропонується прототип відповідної національної системи. Книжку розраховано на керівників, фахівців в ІТ-сфері, дослідників різних аспектів суспільного розвитку.
 8. Україна і світ: прагнення змін:Монографія/Відп. ред. Наталія Висоцька.– К.:Дух і літера, 2010.– 448 с.
  ISBN: 978-966-378-169-3

  Розглядаються складні й неоднозначні процеси, що відбуваються у сучасній Україні в царині державотворення, зовнішньої політики, вищої та середньої освіти, економіки, науки, права. Окремий розділ присвячений науковому спадку Юрія Луцького, 90-річчя від дня народження якого відзначалось у 2009 році і який зробив вагомий внесок у розвиток українських гуманітарних студій.
  Монографія розрахована на широке коло читачів – науковців, викладачів університетів, аспірантів, студентів і всіх тих, хто цікавиться перспективами розвитку українського суспільства.
 9. Подільська толока:Альманах.Вип.6/Упорядник З.М.Кіпибіда.– Тернопіль:Терно-граф, 2010.– 160 с.
  ISBN: 978-966-457-104-0