№ 1

УДК 621.9.015:531.7

Ю. Данильченко, Ю. Довбуш

АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА КРУГЛОГРАМ КОНСТРУКТИВНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА
Розглянуто питання функціонального зв’язку точності обертання шпинделів на опорах кочення з параметрами, що характеризують похибки виготовлення відповідальних деталей шпиндельних вузлів та описано структуру програмного забезпечення для розпізнавання інформативної частини круглограм цих деталей і отримання спектральних характеристик похибок їх виготовлення.


УДК 539.3

В.Осадчук, Б.Шелестовський

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ У ЦИЛIНДРИЧНИХ ОБОЛОНКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ
На основі експериментально-теоретичного методу дослідження залишкових технологічних напружень в елементах конструкцій запропоновано спосіб визначення таких напружень у звареній з двох частин кільцевим швом циліндричній оболонці. Використовуючи фундаментальні розв’язки ключових рівнянь для циліндричної оболонки та експериментальну інформацію, задачу зведено до оберненої задачі теорії оболонок із залишковими деформаціями.


УДК 539.434.620.

М. Підгурський

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ПЕРІОДИ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОСТУ ВТОМНИХ ТРІЩИН
Проаналізовано низькотемпературну малоциклову втому сталей на стадії зародження тріщин та їх циклічну тріщинотривкість на стадії розвитку втомних тріщин. Установлено кореляційність впливу низьких температур на параметри діаграм на стадіях зародження та розвитку втомних тріщин. Виявлена кореляційна залежність дає підставу розглядати стадії зародження та росту тріщин як взаємопов’язані. На основі проведених досліджень запропоновано схеми взаємного розміщення діаграм малоциклової втоми сталей при кімнатній і низькій температурах.


УДК 681.3.06

В.О.Тимчишин

ОПТИМІЗАЦІЯ ШЛЯХІВ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВИМІРЮВАЛЬНО-КЕРУЮЧИХ МОДУЛІВ
В статті на основі математичного моделювання приведено порівняльний аналіз різних платформ для мереж інтелектуальних вимірювально-керуючих модулів (ІВКМ), результати дослідження впливу різних факторів на собівартість модуля, запропоновані методи наближеної оцінки затрат на розробку платформи мережі ІВКМ та вибору оптимальної її побудови.


УДК.504.4.054.064

А. Буняк, І. Коноваленко

РОЗРОБКА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ ВІДСТОЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ НАПІВПРОДУКТІВ
У статті розглянуто метод контролю за процесом відстоювання рідин за швидкістю зміни каламутності, який вигідно відрізняється від інших методів. Запропоновано спосіб контролю за процесом відстоювання, який базується на апроксимації експериментальних характеристик відстоюваних рідин. Спосіб реалізується за допомогою мікро-ЕОМ.


УДК 621.9.06:621.71

I. Сливка

ПОШУК РАЦIОНАЛЬНОI ЗОНИ РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА

Визначається температурний стан шпинделя для знаходження зон мінімального і максимального нагрівання з метою організації оптимального процесу охолодження шпинделя з відводом або перерозподілом теплоти. Приводиться приклад розрахунку та конструктивне виконання шпиндельного вузла.


УДК 621.34

М. Цепенюк, Р. Макогін

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОПРИВІДНОГО МЕХАНІЗМУ З СИНХРОННИМ ДВИГУНОМ
Побудована математична модель електропривідного механізму з синхронним двигуном. Одержані диференціальні рівняння враховують механічні і електромагнітні перехідні процеси. Розрахункова схема механічної підсистеми представлена у вигляді тримасової дискретної системи. Проведений аналіз динамічних властивостей механізму.


УДК 621.867.12

В. Мартиненко

СИЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ В статті приведений силовий розрахунок робочого сектору очисника головок коренеплодів, в результаті якого визначено, що основними факторами, які впливають на величину сили очищення є маса робочого сектора і кутова швидкість обертання привідного валу, а також дані рекомендації для розширення технологічних можливостей перспективних розробок очисників шляхом встановлення в конструкції робочого органу пружини і противаги.


УДК 621.867.12

Р. Гевко

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РУХУ КОРЕНЕПЛОДУ В ДИСКОВОМУ КОПАЧІ Розроблена математична модель дискового копача коренеплодів цукрових буряків. Розглянуто взаємодію грунту із диском копача. Виведені залежності, що зв’язують силові параметри копача із усередненим значенням питомого тиску на поверхні диска, що дозволяє проводити їх силовий розрахунок та ефективну


УДК. 621.928.9

В.Б. Каспрук, В.П. Куц, М.І. Плескун

ГІДРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХРОВОГО ПИЛЕВЛОВЛЮВАЧА ІЗ ЖАЛЮЗІЙНИМ ВІДВОДОМ ПОВІТРЯ
Приводяться результати досліджень гідродинаміки пилевловлювача нової конструкції, що поєднує принципи дії відцентрових і жалюзійних пилевловлювачів, проведені у відповідності з єдиною методикою порівняльних випробувань пилевловлювачів.


УДК 621.327.534

В.А.Андрійчук, В.М.Дворницький, Л.М.Костик

АВТОМАТИЗОВАНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ФОТОСИНТЕЗНОГО ПОТОКУ ТА КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ ДЖЕРЕЛА ВИПРОМІНЮВАННЯ
Фотосинтезна дія джерела випромінювання є важливим параметром при розробці високоефективних опромінюючих пристроїв для світлокультури рослин. Розроблено автоматизований метод визначення фотосинтезного потоку та коефіцієнта корисної дії джерела з використанням ЕОМ. Проведено розрахунок фотосинтезної ефективності основних типів газорозрядних джерел з врахуванням спектральної характеристики поглинання “середнього” зеленого листка.


Машинобудування
УДК 669.539:631.3

Т. Рибак, О. Дарчук, Я. Рибак, Н. Хомик,
М. Пiдгурський, П. Попович

КРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ДИНАМIЧНОЇ МIЦНОСТI КОНСТРУКЦIЙ МОБIЛЬНИХ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН З ВРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ЇХ ДЕПЛАНАЦІЇ
Несучі рами мобільних сільськогосподарських машин працюють в жорстких умовах циклічного навантаження, що нерідко приводить до появи втомних тріщин. Для тонкостінних елементів відкритого профілю (типу швелерів, кутників, таврових і двотаврових поперечних перерізів), з яких складаються рами, наводиться узагальнений підхід до оцінки коефіцієнта інтенсивності напружень К1 у вершині тріщини з врахуванням впливу, від депланації стержнів при дії на них згинно-крутних бімоментів Вw.


Хімія
УДК. 543.257.1/2:519.283

А. Ахметшин, В. Коробчук, А. Ахметшина

АНАЛІЗ ЧОТИРИКОМПОНЕНТНИХ СУМІШЕЙ КАТІОНІВ МЕТОДОМ ІОНОСЕЛЕКТИВНОЇ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ
Доведена можливість використання чотирьохфакторного планування експерименту для вивчення багатоіонних систем, що містять чотири катіони і відповідні іон – селективні електроди. Показано, що пряме потенціометричне визначення в таких системах без корекції результатів для іонів натрію і калію неможливе, а для іонів водню і кальцію характеризується великою похибкою. Запропоновано метод математичної корекції результатів потенціометричного визначення цих іонів в їхніх сумішах. Переваги методу посилюються при виконанні серійних аналізів, тому що він дозволяє значно їх спростити і підвищити точність.


УДК 534.1.001.24

В. Красношапка, О. Муль

ДО ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЗБУДЖЕННЯ АВТОКОЛИВАНЬ У ДИНАМІЧНІЙ СИСТЕМІ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Розглянуто динамічну систему з розподіленими параметрами, яка має нескінченний спектр частот. Досліджено питання про самозбудження автоколивань в цій системі. Визначено, що кількість частот, на яких самозбуджуються автоколивання, скінченне, і існує гранична частота, вище якої автоколивання не самозбуджуються. Виявлено можливості такого керування системою, при якому можна уникнути самозбуждення автоколивань.


Фізика УДК. 538.945

Л. Дідух, Ю. Довгоп’ятий

МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДУ ВУЗЬКОЗОННОГО ФЕРОМАГНЕТИКА З ДІЕЛЕКТРИЧНОГО СТАНУ В МЕТАЛІЧНИЙ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Побудована мiкроскопiчна модель для опису електронної підсистеми насиченого феромагнетика з вузькими енергетичними зонами. Модельний гамiльтонiан габбардiвського типу узагальнений iз врахуванням двократного орбiтального виродження, характерного, зокрема, для дисульфiдiв перехiдних металiв. Розрахований одночастинковий енергетичний спектр електронiв, який дозволяє вивчити перехiд дiелектрик-метал, iнiцiйований зовнiшнiми впливами.


Філологія УДК. 389.64:536.5

З. БУДІЙ

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦIЇ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ МОРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ У РОМАНI ГЕРМАНА МЕЛВIЛЛА “МОБI ДIК”
В статті розглядається лексико-семантичне поле морської лексики роману Германа Мелвілла “Мобі Дік” з точки зору теорії семантичного поля. Основна увага звертається на структуру, частотність вживання морської лексики та додаткове значення, якого набувають лексеми залежно від мікроконтексту. Використання одиниць морської лексики у метафорах та порівняннях надає образам роману особливої експресивності.


УДК. 389.64:536.5

Т. Нюня, Ю. Завгороднєв

СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ НОМІНАЦІЇ ЯК НАЙПРОДУКТИВНІШИЙ У ТВОРЕННІ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
У сучасному мовознавстві особливості процесу термінологічної номінації та термінотворення ще не досліджені з належною повнотою. Завдання нашої статті – розглянути специфіку творення англійських економічних термінів. Процес термінотворення даної терміносистеми зумовлений дією таких основних способів номінації: семантичного, морфологічного, синтаксичного, запозичення. Аналіз матеріалу показує, що найпродуктивнішим серед них є синтаксичний, тобто в англійській економічній термінології переважають словосполучення, найпоширішеними серед яких є двочленні та тричленні.


І. Бакушевич

МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ В СВІТЛІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 90-х РОКІВ
В роботі розглядаються моделі взаємодії транснаціонального бізнесу країн Європейської Співдружності та Східної Європи, значення глобальної реструктуризації економіки 90-х років. На основі дослідження та розширення концепції національних конкурентних переваг проведено пошук оптимальних варіантів інтеграції окремих галузей економіки України в світове господарство.


І. Вовчак, І. Бакушевич

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В РИНКОВИХ УМОВАХ РОБОТИ
В статті, на основі аналізу досвіду роботи підприємств, що давно функціонують в ринкових умовах господарування, пропонується реформувати організаційні структури управління підриємством побудованих за лінійно-функціональним принципом на так звані дивізіональні структури управління. Такі структури підвищують здатність підприємства ефективно створювати нові вироби і швидко просувати їх на ринок.


УДК. 621.928.9

В. Каспрук, В. Куц, М. Плескун

ГІДРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХРОВОГО ПИЛЕВЛОВЛЮВАЧА ІЗ ЖАЛЮЗІЙНИМ ВІДВОДОМ ПОВІТРЯ Приводяться результати досліджень гідродинаміки пилевловлювача нової конструкції, що поєднує принципи дії відцентрових і жалюзійних пилевловлювачів, проведені у відповідності з єдиною методикою порівняльних випробувань пилевловлювачів.


УДК 539.21:537.1; 548:537.1

Л. Дiдух

ДО ПРОБЛЕМИ МЕТАЛІЧНОГО ВОДНЮ
(ЧАСТИНА 1)

Змiст роботи (частина 1 викладена в цьому номерi “Вiсника”, частина 2 – у наступному): частина 1 – 1. Вступ; 2. Атомна модель кристалiчного водню; 3. Дiелектричний стан в атомній моделі; частина 2 – 4. Одночастинковий спектр; 5. Енергетична щiлина. Перехiд дiелектрик – метал; 6. “Ультраметалiчний” водень; 7. Молекулярна модель кристалічного водню; Лiтература. Пропонується модель кристалiчного водню, яка описує як дiелектричну, так i металiчну фази, а також перехiд вiд дiелектричної фази до металiчної. Основою моделi є узагальнений вузькозонний гамiльтонiан, який описує основнi типи взаємодiй в системi s-електронiв. Запропонована також альтернативна модель кристалiчного водню – “молекулярна”.


УДК.621.9

С. Нагорняк, М. Зінь

СИНТЕЗ ВИХРОВИХ ГОЛОВОК ДЛЯ ФРЕЗЕРУВАННЯ РIЗЕЙ НА ДЕТАЛЯХ МАШИН
В статтi викладено основнi положення розробленої структури синтезу вихрових головок з пружно-демпфуючими елементами для фрезерування рiзей, а також основнi результати експериментальних дослiджень з оцiнки впливу розроблених конструкцiй вихрових головок на стiйкiсть рiзцiв при рiзеобробцi. В результатi розвитку теорiї проектування iнструменту отримано прогресивнi конструкцiї вихрових головок з пружно-демпфуючими елементами, якi дозволяють пiдвищити стiйкiсть рiзцiв в 1.5 – 2.7 рази для рiзних умов обробки.