№ 2

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 620.187.3

П.Ясній, докт.техн.наук; В.Гладьо; М.Галущак, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ ЦИКЛІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ КОРОТКОТЕРМІНОВІЙ ПОВЗУЧОСТІ НА ДИСЛОКАЦІЙНУ СТРУКТУРУ СПЛАВУ АМГ6
Досліджено вплив низькоамплітудної циклічної складової напруження на дислокаційну структуру сплаву АМг6 в умовах динамічної повзучості. Виявлено, що за динамічної повзучості густина дислокацій більша порівняно із статичною за однакових рівнів максимальних напружень. Циклічна складова повзучості збільшує дислокаційну густину за рахунок зменшення кроку дислокаційної сітки, а також шляхом утворення вторинної дислокаційної сітки на фоні наявної. Інтенсифікація динамічної повзучості порівняно із статичною пояснюється підвищенням термічних флуктуацій у мікрооб’ємах матеріалу, а також акти-візацією розмноження дислокацій за механізмом багаторазового поперечного ковзання.


УДК. 531.374; 539.213; 539.3

М.Михайлишин, канд.фіз.-мат.наук; І.Капаціла
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИКОРИСТАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ПЛАСТИЧНОСТІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗВАРЮВАННЯ ТОНКИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
В роботі застосовано теорію малих термопружнопластичних деформацій для моделювання процесів зварювання тонких пластин. Розроблено алгоритм, який дозволяє відслідковувати процес деформування кожної точки конструкції на протязі всього технологічного процесу і враховує розвантаження з виник-ненням повторних пластичних деформацій.


УДК 620.178.3

В.Андрієвський, канд. фіз.-мат.наук;
Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка

О.Обухівський, канд. техн. наук, П.Пшоняк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ РОСТУ ТРІЩИНИ У ГАЗОВОДНЕВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРИ ТРИВАЛОМУ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Розглянуто методику дослідження кінетики росту тріщини у газоводневому середовищі з використанням силової схеми навантаження квадратного зразка жорстким клином, що забезпечує стабілізацію коефіцієнта інтенсивності напруженнь у певному інтервалі довжин тріщин. Для контролю росту тріщини запропоновано вихорострумовий перетворювач, описано його принцип роботи і конструктивну схему.


УДК 667.64:678.026

А.Букетов, канд.техн.наук;
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя;

Є.Кальба, канд.техн.наук; С.Голотенко
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

П.Савчук, канд.техн.наук;
Луцький державний технічний університет ;

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНГРЕДІЄНТІВ ПОЛІМЕРКОМПОЗИТІВ НА АДГЕЗІЙНУ МІЦНІСТЬ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ
Проаналізовано фізико-хімічні аспекти підвищення адгезійної міцності та зниження внутрішніх напружень у полімеркомпозитних матеріалах при уведенні наповнювача різної магнітної природи. Отримані дані свідчать про те, що характер структуроутворення у композитах визначається взаємодією на межі поділу наповнювач-полімер і значно залежить від магнітних властивостей наповнювача та основи. Встановлено, що використання полідисперсного наповнювача феро- та парамагнітної природи дозволяє в широких межах регулювати структуру гетерогенних матеріалів, що забезпечує формування захисних покриттів з прогнозованими експлуатаційцними характеристиками.


УДК 539.373

Ю.Слюсарчук, канд.фіз.-мат.наук; О.Слюсарчук , канд.фіз.-мат.наук
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОНКОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗА УМОВ ПЛАСТИЧНОСТІ ТА СТАЦІОНАРНОЇ ПОВЗУЧОСТІ
На підставі синтезної теорії незворотної деформації досліджується напружено-деформований стан тонкої циліндричної оболонки, що перебуває під дією внутрішнього тиску за умов “миттєвої” пластичної деформації та стаціонарної повзучості.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК 624.941.2

Ю.Кузнєцов
Національний технічний університет України “КПІ”

д.т.н.; В.Гумінов
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОШУК ПЕРСПЕКТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ СУПОРТІВ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ОБТОЧУВАННЯ КРИСТАЛІВ АЛМАЗІВ
Виконано аналіз наявних конструкцій супортів спеціальних верстатів для обробки кристалів з різною структурою. Подано перспективні конструктивні схеми обробки, передбачено напрями їх розвитку та запропоновано супорти спеціальних верстатів.


УДК 631.363 4

М.Корчемний, докт.техн.наук; В.Федорейко, канд.техн.наук;
Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка

Є.Гаран
Посольство Італії в Україні

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРИГОТУВАННЯ КОРМОСУМІШІ ШЛЯХОМ ЗВ’ЯЗНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДОЗАТОРІВ
Виконано аналіз спектральних характеристик потоків, що формуються дозаторами потокової технологічної лінії приготування кормосумішей. Подано шляхи підвищення якості кормосуміші шляхом зв’язного автоматичного регулювання компонентів.


УДК 62/825

Ю.Гладьо, канд.техн.наук; М.Буряк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ НИЗЬКОДИНАМІЧНОЇ КУЛЬКОВО-КУЛАЧКОВОЇ ЗАПОБІЖНОЇ МУФТИ
Подано будову та процес роботи розробленої кульково-кулачкової запобіжної муфти. Виведено рівняння руху ведучої півмуфти відносно веденої у процесі буксування. Встановлено вплив конструктивних і кінематичних параметрів муфти на шлях безконтактного відносного прокручування.


УДК 631.356

І.Павх, канд. техн. наук
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНО-СЕПАРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНИХ МАШИН
Проаналізовано нові способи і конструкції для підвищення рівня сепарації коренеплодів цукрових буряків, виконаних на базі пруткових полотен транспортерів. Подано методики експериментальних досліджень для визначення раціональних параметрів транспортно-сепаруючих пристроїв з умови їх відповідності агровимогам.


УДК 632

І.Вікович, канд.техн.наук;
Державний університет “Львівська політехніка” ,

Б.Дівеєв,
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України

І.Бутитер, Д.Іващук, канд.фіз.-мат.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ПІДВІСКИ ШТАНГИ ОБПРИСКУВАЧА У ЧАСТОТНОМУ ОКОЛІ
Вироблено пристрій закріплення штанги для демпфування її коливань , що збурюються нерівністю об-роблюваної поверхні грунту. Відповідно до цих режимів навантаження вироблено пасивну систему підвіски штанги. Виконано числовий аналіз та визначено оптимальні параметри пасивної підвіски.


УДК 621.94:62.001.2

М.Маркович, І.Вар’ян
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ ДВОШПИНДЕЛЬНОГО ФРОНТАЛЬНОГО ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА З ЧПК
Основою створення гармонійної цілості металорізальних верстатів та верстатних систем є формування їх композиції. Розширення технологічних можливостей верстата сприяє до збільшенню кількості зон обробки і їх довільному розташуванню у просторі. Ц естворює ряд особливостей при формуванні композиції конструкції верстата. Композиційні рішення верстата стають багатоваріантними. Це стосується й двошпиндельних фронтальних токарних автоматів. Запропоновано підхід до визначення композиційного центру. Вироблено алгоритм формування композиції двошпиндельного фронтального верстата за однією з восьмох пропорцій Евкліда. Подано сформовану композицію верстата.


УДК 621 .81

В.Васильків; М.Пилипець, канд. техн. наук; Д.Радик, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОПИС ГЕОМЕТРІЇ РІЗНОПРОФІЛЬНИХ ГВИНТОВИХ ЗАГОТОВОК
Подано математичний опис геометрії різнопрофільних гвинтових заготовок, аналітичні залежності та умови послідовності опису геометрії. Розглянуто приклад для еліпсних навитих заготовок.


УДК 621. 791. 927.7

Ч.Пулька, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕХАНІЗОВАНА ЛІНІЯ ДЛЯ НЕПЕРЕРВНО-ПОСЛІДОВНОГО ІНДУКЦІЙНОГО НАПЛАВЛЕННЯ ТОНКИХ ФАСОННИХ ДИСКІВ
У статті описано конструкцію механізованої лінії для індукційного наплавлення тонких фасонних дисків неперервно-послідовним способом, яка дозволяє підвищити продуктивність процесу наплавлення і якість наплавлювальної поверхні.


УДК 631.358/088.8/

В.Барановський, канд. техн. наук; Д.Войтюк, канд. техн. наук; А.Виговський
Навчально-науковий технічний інститут Національного аграрного університету

КОНСТРУКТИВНІ ТА КІНЕМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ КОМБІНОВАНОГО ОЧИСНИКА ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ
Подано теоретичні розрахунки продуктивності гвинтового конвеєра комбінованого очисного робочого органу залежно від його конструктивних та кінематичних параметрів роботи при сепарації викопаного вороху коренеплодів. Визначені нижня та допусткова верхня межа кутової швидкості обертання шнека по відношенню до пошкодження коренеплодів.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ


УДК 681.3

М.Карпінський, докт. техн. наук;
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

М.Сальніков
Технологічний університет Поділля (м.Хмельницький)

МЕТОДИ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ SQL-СЕРВЕРА ORACLE
Розглядається задача адміністрування баз даних розрахованих на велику кількість користувачів. Наводяться рекомендації щодо створення нових користувачів та налагодження їх безпечної роботи в середовищі Oracle 8i Server, Release 8.1.5. Висвітлені можливості, що надаються середовищем Oracle 8i Server при роботі у відкритих мережах.


УДК 681.3

А.Мельник, докт. техн. наук;
Національний університет “Львівська політехніка”

Т.Коркішко
Тернопільська академія народного господарства

МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ПРОЦЕСОРІВ СИМЕТРИЧНОГО БЛОКОВОГО ШИФРУВАННЯ
Запропоновано методику проектування багатоканального процесора перетворень симетричного блокового шифрування, структуру багатоканального процесора, до складу якої входять структурно та функціонально спеціалізовані на обслуговування заданих вхідних каналів даних обчислювальні елементи. Формалізація опису кожного етапу проектування створює передумови для побудови засобів автоматизованого проектування багатоканальних процесорів перетворень симетричного блокового шифрування.


УДК 002.6:681.06:638.253.231

І.Скатков
Сімферопольський державний технічний університет

АНАЛІЗ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДИСКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Запропоновано метод підвищення якості передачі даних у дискретних каналах зв’язку, орієнтований на використання в автоматизованих системах виробництва і керування. Досліджено властивості відповідних алгоритмів адаптації і подано структуру адаптивної системи передачі даних.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 330.115.; 621.317.3

Р.Трембач
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

П.Палайда; Т.Яремчук
Тернопільська академія народного господарства

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ОБ’ЄКТІВ З ПРИЙМАЧАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ
Розглянуто задачу математичного моделювання ефективності функціювання енергоємних об’єктів, що містять приймачі електроенергії промислової частоти. Приділено увагу побудові цільової функції – мінімуму зведених річних витрат і системі обмежень. Удосконалено математичну модель, а також за-пропоновано методику, що дозволяє підвищити точність визначення техніко-економічних параметрів споживачів електроенергії.


ХІМІЯ.ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 628.322.661.43

Т.Вітенько, канд. техн. наук; О.Лясота
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПОРУ ЕМУЛЬСІЇ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ
Подано аналіз забруднення стічних вод машинобудівних підприємств, описаний метод визначення концентрації нафтопродуктів за питомою електропровідністю емульсії та математичною моделлю залежності опору емульсії від концентрації нафтопродуктів, рівняння для визначення концентрації наф-топродуктів у воді. Розглянуто два випадки: а) великі концентрації забруднень, б) малі концентрації забруднень. При перевірці на адекватність похибка становила 20%.


УДК. 661.63

Н.Волікова, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АЗОТНОКИСЛОТНА ПЕРЕРОБКА ФОСФОРИТІВ РАТНІВСЬКОГО РОДОВИЩА
Розробка технологій по виробництву на основі власної фосфатної сировини є одним із перспективних напрямків забезпечення України фосфатною сировиною. Проведені аналіз хімічного та мінерального складів фосфоритів Ратнівського родовища, а також дослідження по азотнокислотному розкладу даної сировини показали доцільність її кислотної переробки. На основі проведених досліджень запропоновано технологію переробки фосфоритів Ратнівського родовища на складні фосфорні добрива – нітрофос та нітрофоску.