№ 2

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 539.3

А.Сяський, докт.техн.наук; Ю.Батишкіна
Рівненський державний гуманітарний університет

ЧАСТКОВЕ СИМЕТРИЧНЕ ПІДСИЛЕННЯ КРИВОЛІНІЙНОГО ОТВОРУ В НЕСКІНЧЕННІЙ ПЛАСТИНЦІ
Розглянуто особливості напруженого стану на контурі криволінійного отвору, який частково підсилений двома симетричними пружними стрижнями змінного поперечного перерізу, в нескінченній ізотропній пластинці. Використовуючи подання компонент деформації контура отвору пластинки у вигляді інтегральних співвідношень, задача зведена до системи двох сингулярних інтегрально-диференціальних рівнянь з ядрами Гільберта відносно контактних зусиль. Для її наближеного розв’язку використано метод граничної колокації. Досліджується вплив на напружений стан пластинки геометрії і фізичних параметрів підсилювальних стрижнів та форми отвору.


УДК.539.3

М.Сухорольський, докт.фіз.-мат.наук; Н.Тимошенко, канд.фіз.-мат. наук; С.Томецька, канд.фіз.-мат.наук; Л.Швець, канд.фіз.-мат.наук
Національний університет “Львівська політехніка”

КОЛИВАННЯ ПРУЖНОГО ШАРУ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Розглядається задача про усталені коливання ізотропного шару під дією поверхневого навантаження, довільно розподіленого на ділянці чи зосередженого у точці. Побудова розв’язку задачі грунтується на поєднанні методу Фур’є і методу послідовнісного подання узагальнених функцій.


УДК. 531.374; 539.213; 539.3

М.Михайлишин, канд.фіз.-мат.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПРОБЛЕМИ УТВОРЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ ПРИ ЗВАРЮВАННІ
На основі деформаційної теорії пластичності, узагальненої на випадок розвантаження з врахуванням можливості виникнення повторних пластичних деформацій, здійснюється моделювання процесу зварювання і утворення полів залишкових напружень та деформацій в циліндричних оболонках, що зварюються круговим швом.


УДК 539.3

Б. Шелестовський, канд. фіз.-мат. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТИСК КІЛЬЦЕВОГО ШТАМПА НА ІЗОТРОПНИЙ ШАР ІЗ ЗАЛИШКОВИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ, ЩО ЗУМОВЛЕНІ ЗОСЕРЕДЖЕНИМ НАГРІВАННЯМ
Отримано формули для визначення контактних напружень у шарі, в який втискується абсолютно гладкий кільцевий штамп, за наявності в шарі залишкових деформацій, зумовлених зосередженим нагріванням при зварюванні. Наведено числовий приклад і показано, що геометрія штампа і наявність у шарі залишкових деформацій суттєво впливає на величину і характер розподілу контактних напружень.


УДК 539.3

Л. Вовк, канд. фіз.-мат. наук
Донецький національний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ В СИНГУЛЯРНИХ ТОЧКАХ СКЛАДЕНОЇ ОБЛАСТІ
Розглянуто сталі коливання пружної прямокутної області, яка складається з чотирьох ізотропних прямокутників з різними пружними властивостями. Проведено аналіз особливостей хвильового поля на границі розділу середовищ. Досліджено величину значень коефіцієнтів локальної концентрації напружень для різних типів сполучень матеріалів стикованих середовищ


УДК. 669.018.25

Л. Бодрова, канд.техн.наук; Г.Крамар, канд.техн.наук; I.Самогальський; M. Бугра
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ СПІКАННЯ КЕРМЕТІВ НА ОСНОВІ TIC–VC–TAC, TIC–VC–NBC
Одним із методів покращення експлуатаційних характеристик керметів на основі ТіС є вдосконалення їх складу шляхом використання полікарбідної основи. В даній роботі досліджено кінетичні характеристики процесу спікання керметів TiC-5VC-18NiCr, TiC-5VC-5TaC-18NiCr, TiC-5NbC-5TaC-18NiCr (Ni:Cr= 3:1); вплив легуючих карбідів на основні характеристики процесу; а також механізми масопереносу на різних стадіях процесу спікання.


УДК 667.64:678.026

А.Букетов, канд.техн.наук; П.Стухляк, докт.техн.наук; В.Левицький;
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

М.Долгов, канд.техн.наук
Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАНУ, м. Київ.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ, ЩО МІСТЯТЬ МОДИФІКОВАНІ ОЛІГОМЕРАМИ НАПОВНЮВАЧІ
Проаналізовано шляхи поліпшення фізико-механічних і теплофізичних властивостей полімеркомпозитних матеріалів. Встановлено, що модифікація дисперсних наповнювачів олігомерами підвищує вказані властивості за рахунок зміни кінетики структуроутворення у композитах, яка визначається взаємодією на межі поділу системи «наповнювач-полімер». На ці процеси суттєво впливають природа модифікуючої добавки та умови прививання макромолекул до кінетично-активних центрів на поверхні дисперсій. Експериментально доказано, що використання як модифікатора епоксидної смоли дозволяє в широких межах регулювати експлуатаційні параметри захисних покриттів за рахунок структуруючих ефектів у поверхневих шарах.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ


УДК 621.88

Б.Гевко, докт. техн. наук; А.Драган
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ R-ФУНКЦІЙ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ ГОФРОВАНИХ ГВИНТОВИХ ПРОФІЛІВ
Викладено теоретичні передумови процесу формоутворення гофрованих гвинтових профілів за допомогою профільованих інструментів, області та граничні конструктивні параметри поверхонь, які подані як безперервні функції безперервного аргумента в неявному вигляді. Описано математичну модель гвинтового профілю як похідну від узагальнених характеристик контура формоутворюючого інструмента.


УДК 637.185

O. Закалов, канд. техн. наук; A. Бортник
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ НІЖ ДЛЯ КУТЕРІВ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ
Проведено аналіз впливу геометричних параметрів кутерних ножів на якість подрібнення сировини та споживання електроенергії під час кутерування. На основі аналізу роботи ріжучих робочих органів запропоновано нову конструкцію універсальних ножів з метою зменшення матеріаломісткості, енергоспоживання та нагрівання фаршу при подрібненні м’ясопродуктів у кутерах періодичної дії.


УДК.631.363

В.Федорейко, канд. техн. наук; В.Поліщук, канд. техн. наук; А.Чотарі.
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛІД-ВОДИ

Досліджено режими роботи електроприводу теплообмінника для технологічної лінії охолодження пивного сусла. Показано доцільність використання частотно-регульованого електроприводу, визначено діапазони його регулювання з метою економії електроенергії.


УДК 621.825.5

Г.Нагорняк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СТРУКТУРНО-СХЕМНИЙ СИНТЕЗ ПЛАНЕТАРНИХ ДВОХСАТЕЛІТНИХ ВІДЦЕНТРОВИХ МУФТ З БАГАТОРЯДНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ДЕБАЛАНСІВ
У статті розглядається багатоваріантна структура планетарних відцентрових муфт, в яких за рахунок багаторядного розміщення дебалансів суттєво спрощується конструкція і зменшується кількість сателітів, їх валів і опорних підшипників кочення. Наведено залежності для визначення граничних значень обертового моменту, які необхідні для розрахунку конструктивних і силових параметрів. Подано рекомендації щодо вибору раціональних схем муфт нової групи.


УДК 621.928.9

В.Куц, канд.техн.наук, О.Марціяш
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЦИКЛОНА ЗІ СТУПЕНЕВИМ ВІДВЕДЕННЯМ ПИЛУ
Висвітлюється суть методики визначення економічної ефективності використання пиловловлюючого обладнання (дана методика була застосована для створеного авторами нового пиловловлюючого апарата) і техніко-економічної оптимізації систем пиловловлювання із застосуванням цього пиловловлювача.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 621.314.213.08

П.Євтух, докт. техн. наук; Н.Куземко, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИКОРИСТАННЯ ПАСПОРТНИХ ДАНИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ТОЧНОСТІ
Описано спосіб зниження впливу вимірювальних трансформаторів напруги на точність інформаційно-вимірювальних систем в електроенергетиці розрахунковим шляхом, використовуючи паспортні дані кожного конкретного вимірювального трансформатора за місцем його застосування.


УДК 621.391.7+681.3.067:538.56

Б. Яворський, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЦИФРОВЕ ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ З РОЗСІЯНИМ СПЕКТРОМ І НЕВІДОМИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Обґрунтовано методику врахування впливу аналогово- цифрового перетворення (АЦП) радіовипромінювання на характеристики виявлення у ньому невідомого детермінованого вузькосмугового сигналу з спеціально розсіяним у набагато ширшій смузі частот спектром. Наведено спільний результат адаптивного визначення адитивної суміші спектру шуму АЦП радіовипромінювань та розсіяного спектру сигналу і побудови функціоналу відношення правдоподібності (ФВП) — характеристики виявлення сигналу з розсіяним спектром і невідомими параметрами. Отримано кращі характеристики виявлення та розпаралелювання обчислень.


УДК 62-504.462

Я. Проць, канд. техн.наук; С. Мовчан
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОБУДОВА ОБЛАСТІ СТІЙКОСТІ ЛІНІЙНИХ НЕПЕРЕРВНИХ СИСТЕМ У ПЛОЩИНІ ПАРАМЕТРІВ, ЯКІ НЕЛІНІЙНО ВХОДЯТЬ В КОЕФІЦІЄНТИ ХАРАКТЕРИСТИЧНОГО РІВНЯННЯ
Розглянуто питання побудови областей стійкості лінійних неперервних систем в просторі параметрів, які нелінійно входять в коефіцієнти характеристичного рівняння. Завдяки використанню методу D-розбиття та розробленого алгоритму, отримано область стійкості реальної динамічної системи.


УДК 681.3

Т. Коркішко, канд. техн. наук; Р. Шевчук
Тернопільська академія народного господарства

ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАЛЕЛЬНИХ БАГАТОАБОНЕНТСЬКИХ МУЛЬТИМЕДІА КОНФЕРЕНЦІЙ РЕКУРСИВНОЇ АРХІТЕКТУРИ
В роботі досліджується рекурсивна архітектура мультимедіа конференцій. Запропоновано математичну модель оцінки часових затримок на основних елементах рекурсивної архітектури та в транспортному середовищі. Використовуючи експериментальні дані, отримано аналітичні залежності часових затримок від кількості паралельних мультимедіа конференцій із змінною кількістю учасників.


УДК 504.4.054.064

І.Коноваленко, канд. техн. наук; О.Буняк, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДСТОЮВАННЯ МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ ЗА ШВИДКІСТЮ ЗМІНИ ПРОЗОРОСТІ
Описано спосіб оцінки інтервалу, у якому можуть знаходитися значення швидкості зміни прозорості, отримані за допомогою розробленої системи для прогнозування процесу відстоювання. Для цього застосовано статистичний метод аналізу даних, використаних для побудови прогнозуючої моделі. Він враховує невизначеність, пов’язану з обмеженою кількістю спостережень та відповідною неточністю знайдених оцінок параметрів кривої швидкості. При цьому припускається, що відхилення дійсних значень швидкості від аналогічних прогнозованих розподілені за нормальним законом. Запропонований спосіб призначений для оцінки точності прогнозування протягом активної фази процесу відстоювання.


ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ


УДК. 57.086.83

К.Білоткач, А.Салюк, канд. техн. наук;
Національний університет харчових технологій

О.Трохименко, канд. біол. наук; І.Дзюблик, докт. мед. наук
Київська медична академія післядипломної освіти

КУЛЬТИВУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОЗАЛЕЖНИХ КУЛЬТУР КЛІТИН ТВАРИН НА НЕТРАДИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФИКАЦІЇ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ПЛІВКИ НА ВИХІД БІОМАСИ КЛІТИН
Поверхневозалежні культури клітин (ПКК) – важливі біологічні агенти, культивування яких ускладнено необхідністю забезпечення у системі культивування розвиненої поверхні росту, у якості якої найчастіше використовують полімери та їх композиції. Правильно підібраний режим окиснювальної модифікації поверхні росту полімеру є запорукою максимізації виходу клітинної біомаси. В даній роботі проведено оптимізацію режиму окисної модифікації (хромовою сумішшю) поверхні поліетиленової плівки. Показано, що окиснення у хромовій суміші поверхні поліетилену дає позитивний результат на вихід клітин за умови обробки полімеру не довше, ніж 5 хвилин, окрім того культивування ПКК можна проводити і на не обробленому матеріалі. Із використанням оптимізованого режиму окиснення поверхні росту хромовою сумішшю була підготовлена насадка з поліетиленової плівки для культивування ПКК СНЕВ, вихід клітин з якої був на 20% більший ніж при культивування в аналогічній системі на носії із поверхнею росту, модифікованою за стандартною методикою.