№ 3

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 51-72:539.219-3

О.Шаблій, докт.фіз.-мат.наук; М.Петрик, канд.техн.наук;
П.Василюк, канд.техн.наук; І.Катеринюк

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОКСИДНИХ ШАРАХ ЗАЛІЗОХРОМОВИХ СПЛАВІВ
У роботі подано висліди математичного моделювання дифузійних характерстик, зокрема ефективного коефіцієнта дифузії компонентів сплаву в окалині на момент її відлущування. Дані чисельного моделювання відповідають даними експериментів, отриманими для пошарового фазового складу окалини. Описано математичну модель процесу дифузійного масопереносу у тришаровій оксидній області. Побудовано точний аналітичний розв’язок моделі з використанням математичного апарату інтеґральних перетворень Фур’є. Дослідження дозволяють скорегувати хімічний склад сплаву, ліпше зрозуміти механізм кінетики високотемпературного окиснення.


УДК 539.3

В.Божидарник, канд. фіз.-мат. наук;
Г.Сулим, докт. фіз.-мат. наук;

Луцький державний технічний університет,
Львівський національний університет імені Івана Франка

КРИТЕРІЙ РУЙНУВАННЯ АНІЗОТРОПНИХ ПЛАСТИН
Сформульовано новий критерій руйнування анізотропних пластин з тріщинами, що ґрунтується на понятті міри пошкодженості матеріалу у зоні передруйнування біля вістря тріщини та припущенні, що тріщина зростає у напрямі максимально можливого значення цієї міри коли воно досягає критичного значення.


УДК 539.3

А.Дзюбик

Державний університет “Львівська політехніка”

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КІЛЬЦЕВИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
Застосувуючи функції, що описують поле пластичних деформацій та розрахунково-експериментальний метод визначення залишкових напружень, досліджено кільцеве зварне з’єднання стальних труб магістрального газопроводу. Зварювання виконувалося при розробці крайок труб. Запропоновано новий функціонал для відшуковування невідомих параметрів поля пластичних деформацій.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК. 621.92

Б.Гевко, докт.техн. наук; Н.Вівюрка


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ СЕПАРАЦІЙНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН
Подані конструкторсько-технологічні схеми сепараційних робочих органів бурякозбиральних комбайнів і методика вибору даних робочих органів залежно від умов роботи.


УДК 621.951.47

І.Луців, канд.техн.наук; Ю.Вовк

Тернопільський державний технічний університет імені І.Пулюя

ЗБІРНІ КОМБІНОВАНІ САМОРЕГУЛЬОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗЕНКЕРУВАННЯ ОТВОРІВ
Розглянуто нові принципові схеми збірних комбінованих саморегульованих інструментів для зенкерування отворів, отримані за допомогою методу морфологічного аналізу.


УДК.620.178.167

І.Ярема, канд.техн.наук; П.Стухляк, докт.техн.наук; І.Пеляк;
П.Колибаб’юк; Ю.Наконечний

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ РАЗОВОГО УДАРУ ПЛАСТИНИ САМОДІЙНОГО КІЛЬЦЕВОГО КЛАПАНА ПОРШНЕВОГО ГАЗОМОТОРНОГО КОМПРЕСОРА
У статті подана методика визначення енергії разового удару пластини кільцевого клапана поршневого газомоторного компресора залежно від маси пластини, висоти підйому, жорсткості підтискних пружин, часу закриття та умов роботи.


УДК 539 .3.8

М.Пилипець, канд. техн. наук; В.Васильків

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРАХУНОК СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ СТРІЧОК ГВИНТОВИХ МЕХАНІЗМІВ
У статті подано розрахунок на стійкість стрічок гвинтових механізмів. Запропоновано спосіб, справедливий для деформації стиску при дії статичного локалізованого навантаження.


УДК.631.358.4

Я.Козіброда, канд. техн. наук; Ю.Петрикович; М.Паньків

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ГИЧКИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ГВИНТОВИХ ПОВЕРХНЯХ
У статті пропонується математична модель процесу руху гички цукрових буряків на гвинтових поверхнях, проаналізовано теоретичні дослідження з метою оптимізації кінематичних параметрів.


УДК 631.358.42

І.Закалов

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У МІЖЛЕМЕШОВОМУ ПРОСТОРІ КОЛИВНИХ КОПАЧІВ
Досліджено процес викопування коренеплодів копачами, зроблена оцінка напружено-деформівного стану грунту в міжлемешовому просторі, розроблена відповідна математична модель для побудови траєкторій руху грунту та визначення контактних напружень на поверхнях лемешів.


УДК 669.539

В.Олексюк

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОЦІНКА МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Подано інженерну методику оцінки міцності тримких конструкцій відкритого профілю, що дозволяє враховувати можливу дефектність виготовлення і базується на методах лінійної механіки руйнування.


УДК 629. 11. 012.55

О.Ларін, канд.техн.наук; О.Яковлев, канд.техн.наук; В. Коханенко

Академія пожежної безпеки України

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ШИНИ З ПОВЕРХНЕЮ ДОРОГИ
У статті порушується питання обчислення ресурсу шини за критерієм втомної витривалості з використанням лише її температури. Подано результати експериментів визначення деформацій та температур у бортовій частині і боковині шини 205/70R14 легкового автомобіля.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ


УДК 681.5.04

Е.Ушаков, канд.техн.наук


Вінницький державний технічний університет

ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ ОДНОГО ВАРІАНТУ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ
Розглядається задача оцінювання параметрів векторної регресійної моделі з корельованими похибками вимірів. Пропонується загальний метод оцінювання, що дозволяє при неповній інформації про кореляційну структуру похибок вимірів одержати адаптивну оцінку невідомих параметрів, асимптотично не менш точну, чим найкраща лінійна незміщена оцінка. Досліджуються статистичні властивості запропонованої оцінки, подаються результати численних експериментів.


УДК. 620.179.16

Г.Микитин, канд. техн. наук

Фізико-механічний інститут Національної академії наук України м.Львів

ОСОБЛИВОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
Розглянуто принципи метрологічного забезпечення неруйнівного контролю якості матеріалів.


УДК.620.172.15

Б.Клим, канд. техн. наук; Є.Почапський, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет

ФОТОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОНДУВАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛА СВІТЛА
У статті подана методика визначення енергії разового удару пластини кільцевого клапана поршневого газомоторного компресора залежно від маси пластини, висоти підйому, жорсткості підтискних пружин, часу закриття та умов роботи.


УДК 535.853.54.57

А.Буняк, канд. техн. наук, А.Борисенков

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИРОБЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СУХИХ РЕЧОВИН У НАПІВПРОДУКТАХ МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ
У статті виробляється сучасне устаткування, призначене для контролю чистоти продуктів хімічної та харчової промисловостей шляхом використання методу спектрофотометрії. Це устаткування можна впровадити у технологічні процеси контролю напівпродуктів хімічної та харчової промисловостей.


УДК 621.317.322

В.Літвіх

Національний технічний університет України “КПІ”

ПРЕЦИЗІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ТЕСТОВОЇ НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРІВ ІЗ КОРЕКЦІЄЮ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ
У статті описана багатозначна керована кодом міра напруги змінного струму, призначена для використання як джерело тестової напруги змінного струму у вольтметрах середньоквадратичної напруги із корекцією характеристики перетворення вимірювального каналу. Описано оригінальний принцип прецизійного посереднього вимірювання синусоїдної напруги, покладений у основу реалізації такого джерела. Розглянуто структурну схему джерела тестової напруги, яке дозволяє відтворювати синусоїдну напругу із середньоквадратичним значенням від 1 В до 10 В частотою 1 кГц. Зроблено аналіз похибок і виявлено, що похибку посереднього вимірювання відтворюваної тестової напруги можна забезпечити на рівні ± 0,002 %.


УДК 621.383.8:621.396.96

Я.Драган, док. фіз.-мат. наук; П.Євтух, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИРОДНИХ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ
На основі системних досліджень виявлено доцільність застосування біологічних тест-об’єктів у природних умовах їх життя для оцінювання екологічного стану природних вод рекреакційних зон України.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА


УДК 681.3.06

О.Дуда; М.Дуда, канд. техн. наук; Д.Іващук, канд. фіз.-мат. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕОРЕМА ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНУ ПОВНОТУ БУЛЕВИХ СИСТЕМ У НЕКЛАСИЧНІЙ ДВОЗНАЧНІЙ АЛГЕБРІ ЛОГІКИ
У статті доведено теорему про функціональну повноту булевих систем некласичної двозначної алгебри логіки. Ця теорема базується на множині замкнених класів , і формулює не тільки критерій оцінки повноти булевих систем, а й забезпечує однозначну відповідь про кількість та перелік простих повних систем у такій алгебрі логіки.


УДК 517.91:532.2

Г.Білянін

Чернівецький фінансово-економічний інститут

УЗАГАЛЬНЕНІ ГІБРИДНІ ІНТЕГРАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ЛЕЖАНДРА 2-ГО РОДУ – ФУР’Є
Методом дельтаподібної послідовності побудовано узагальнені гібридні інтегральні перетворення типу Лежандра 2-го роду – Фур’є.


УДК 621.192 : 517.977

А.Семенюк

Чернівецький державний університет

АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМОВІРНІСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Впроваджено спеціальні показники значущості елемента системи за надійністю і на їх основі вироблено ефективний алгоритм спрямованого перебору варіантів для розв’язування оптимізаційних задач надійності технічних систем керування.


УДК 517.946

А.Громик

Подільська державна аграрно-технічна академія

СТАЦІОНАРНІ ТА НЕСТАЦІОНАРНІ ТЕМПЕРАТУРНІ ПОЛЯ У ТОНКИХ НЕОБМЕЖЕНИХ ЦИЛІНДРИЧНО-ІЗОТРОПНИХ ПЛАСТИНКАХ З КРУГОВИМ ОТВОРОМ
Методом інтегральних перетворень побудовано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру стаціонарних та нестаціонарних крайових задач теорії теплопровідності у тонких необмежених циліндрично-ізотропних пластинках з круговим отвором у випадку несиметрії відносно серединної площини і різних коефіцієнтів теплообміну з бічних поверхонь.


УДК 621.382

Р.Столярчук

Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, м.Львів

АПРОКСИМАЦІЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ В ЧЕРВ’ЯЧНИХ ПЕРЕДАЧАХ
У статті розглянуто алгоритм апроксимації експериментальних табличних даних деяким нелінійним виразом, що описує монотонний та неперервний на заданому інтервалі характер зміни величини кута тертя черв’ячних передач у функції відносної швидкості ковзання. Для визначення коефіцієнтів запропонованого виразу використовується метод найменших квадратів та розв’язання системи нелінійних рівнянь модифікованим ітераційним методом Ньютона, який дає задовільну збіжність та приведену похибку наближення. Подано приклади конкретних результатів.


КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ


УДК 539.3

І.Когут, канд. техн. наук
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України

П.Онуфрик, канд. техн. наук

Український державний лісотехнічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИШАРОВОЇ БАЛКИ
Експериментально досліджено динамічну жорсткість і коефіцієнт демпфування зразків, вирізаних з клеєної паркетної дошки тришарової конструкції. Виявлено, що застосування багатошарових ребер жорсткості підвищує динамічні характеристики виробу.


УДК: 621.85.5

Р.Шпак, канд. техн. наук; О.Зубченко

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

АВТОМАТИЧНИЙ ІНЕРЦІЙНИЙ НАТЯЖНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ГНУЧКОЮ ЛАНКОЮ
Розглянуто питання забезпечення нормальної роботи передачі гнучкою ланкою за рахунок натяжного пристрою. Пропонується конструктивна схема інерційного пристрою, що автоматично забезпечує величину натягу робочої гілки залежно від навантаження передачі, збільшуючи її надійність і коефіцієнт корисної дії.