№ 3

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 620.178

П.Ясній, докт.техн.наук; П.Марущак
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
О.Ващенко, докт.техн.наук
Національний університет харчових технологій

ВПЛИВ ЧАСТОТИ ТА ФОРМИ ЦИКЛУ НАВАНТАЖУВАННЯ НА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНУ ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ПОКРИТТЯ БІМЕТАЛЕВОГО РОЛИКА МБЛЗ
Досліджено вплив частоти навантажування на тріщиностійкість матеріалу захисного шару ролика МБЛЗ – сталі 15Х13МФл. Характеристики тріщиностійкості досліджували із використанням силового ΔKbi, енергетичного ΔJ та деформаційного Δδ підходів.
Зменшення частоти навантажування з 0,1 дo 0,01 Гц зменшує швидкість поширення тріщини для значень ΔKbiដ..28 МПа/м. Короткотривала витримка при максимальному навантажені протягом 10 сек зменшує швидкість росту втомної тріщини у 5-6 разів у порівнянні з трикутним циклом навантажування.


УДК 539.3

Г.Степанов, докт.техн.наук; А.Бабуцький, канд.техн.наук
Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАНУ (Київ)

НАПРУЖЕНИЙ СТАН ЦИЛІНДРИЧНОЇ ТРУБИ І ОБОЛОНКИ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ ТЕРМОМЕХАНІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Представлено результати розрахункової оцінки напружено-деформованого стану товстостінної циліндричної труби і оболонки при ступінчастій зміні тиску і температури на внутрішній поверхні. Показано, що на цій поверхні максимальна напруженість виникає в початковий період охолодження. Рівень напружень визначається сумою ефектів, викликаних зниженням температури і зміною тиску .
Наведено аналіз спільного впливу ступінчастої зміни температури і тиску на коефіцієнт інтенсивності напружень КI труби з осьового крайовою тріщиною, прилеглою до внутрішньої поверхні.


УДК 539.3

А. Сяський, докт.техн.наук; Ю. Батишкіна
Рівненський державний гуманітарний університет

КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ РОЗІМКНЕНИХ СТРИЖНІВ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ З ЕЛІПТИЧНИМ ОТВОРОМ НЕСКІНЧЕННОЇ ОРТОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ
Розглянуто задачу про часткове підсилення еліптичного отвору в ортотропній пластині одним або двома центральносиметричними тонкими пружними ізотропними стрижнями змінної жорсткості. Подаючи компоненти деформації контура отвору пластинки у вигляді інтегральних залежностей від компонент напруженого стану, отримано систему двох сингулярних інтегрально-диференціальних рівнянь з ядрами Гільберта відносно контактних зусиль. Наближений числовий розв’язок системи реалізовано методом граничної колокації, яким визначено напружений стан на контурі отвору пластинки та в підсилювальних стрижнях і досліджено вплив на нього анізотропії матеріалу.


УДК 539.375: 620.178.7: 620.172.2: 624.07

В.Бойко; Я. Іваницький; С.Штаюра
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, Львів

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МЕТАЛІВ ПРИ ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ(НОРМАЛЬНИЙ ВІДРИВ)
Держстандартом України введено в дію ДСТУ 2576-94 „Методи механічних випробовувань металів на тріщиностійкість під дією імпульсного навантаження” за редакцією Г. В. Степанова із ІПМ НАН України. Для визначення характеристик динамічної тріщиностійкості використовують кільцеві зразки з двома радіальними втомними тріщинами на внутрішній поверхні зразка. Але через низку причин ця методика не отримала конкретного впровадження в практику заводських та наукових лабораторій.
Нами викладено дві основні методики визначення динамічної тріщиностійкості матеріалів на балкових та циліндричних зразках із вихідною тріщиною. З цією метою застосовується змішаний числово-експериментальний підхід, який ґрунтується на поєднанні напіваналітичного методу скінченних елементів(МСЕ) та результатів експериментальних досліджень. Динамічні коефіцієнти інтенсивності напружень(ДКІН) визначаються за допомогою простих залежностей, які містять параметри, що визначаються чисельно та експериментально. Для найуживаніших розмірів зразків числові значення цих параметрів подані у вигляді простих аналітичних виразів.
Розроблена інформаційно-вимірювальна система дозволяє вводити цифрові сигнали в пам’ять комп’ютера, розраховувати на основі отриманих даних динамічну тріщиностійкість, унаочнювати вихідні сигнали у табличній та графічній формах на екрані дисплея.
Запропоновані підходи відкривають широку перспективу застосування циліндричних та балкових зразків для визначення ДКІН, методів обробки та аналізу результатів експерименту.


УДК 667.64:678.026

А.Букетов, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДИФІКОВАНИХ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ ПІД ВПЛИВОМ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ
У роботі досліджено експлуатаційні властивості полімеркомпозиційних матеріалів для захисних покриттів на основі модифікованих епоксидних смол. Встановлено вплив магнітної природи дисперсних наповнювачів на структуру і теплофізичні властивості полімеркомпозитних матеріалів. Показано, що обробка композиції високочастотним магнітним полем підвищує теплофізичні властивості наповнених полімерматеріалів внаслідок додаткового зшивання матриці з дисперсними частинками наповнювача.


УДК 628.38

А.Нестер, канд. техн. наук, О.Дробот, канд. техн. наук
Хмельницький державний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ МІДІ, ВИДІЛЕНОЇ З ВІДНОВЛЕНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ
Розглянуто процеси виділення міді в установках регенерації розчинів, використовуваних у лініях травлення друкованих плат. Досліджено та отримано залежність роботи відриву міді від шорсткої поверхні електрода і числа циклів осадження.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ


УДК 621.9.62:62-229.324

Ю.Кузнєцов, докт. техн. наук; В.Волошин, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СИЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКАРНИХ ПАТРОНІВ З ПОЗИЦІЙНИМИ БАГАТОПРОФІЛЬНИМИ ЗАТИСКНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
Приведено аналітичні залежності розподілу радіальних сил затиску по довжині робочих поверхонь позиційних багатопрофільних затискних елементів при їх різних кутових положеннях. Проаналізовано вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на характер цього розподілу. Встановлено діапазон зміни зусилля приводу затиску для забезпечення повного контакту робочої поверхні багатопрофільного затискного елемента із заготовкою.


О.Буря, канд. техн. наук; О.Деркач; Ю.Чурсінов, докт. техн. наук
Дніпропетровський державний аграрний університет
Т.Рибак, докт. техн. наук;
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СИНТЕЗ КОНСТРУКЦІЙ ПІДШИПНИКОВОЇ ОПОРИ КЛАВІШНОГО СОЛОМОТРЯСА
Проведено синтез конструкцій та проаналізовано ряд технічних рішень стосовно підшипникової опори клавішного соломотряса вітчизняних, зарубіжних, а також власних конструкцій. Наведені переваги та недоліки кожної конструкції, приведеної до умов експлуатації зернозбиральних комбайнів в Україні.


УДК 637.185

О.Закалов, канд. техн. наук; А.Бортник
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РІЖУЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ДЛЯ КУТЕРІВ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ
За допомогою ЕОМ виконано аналіз впливу геометричних параметрів ножа на основі порівняння результатів дослідження затрат енергії при подрібненні м’ясосировини ножами різних конструкцій. У результаті проведеного аналізу виконано обгрунтування вибору ріжучого інструмента та режимів різання для кутерів періодичної дії.


УДК 621.86

Р.Рогатинський, докт. техн. наук; Іг.Гевко
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕХНОЛОГІЧНЕ СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ РОЗТОЧУВАННЯ КІЛЬЦЕВИХ КАНАВОК В ОТВОРАХ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ
Приведено конструкції головок для розточування кільцевих канавок в отворах корпусних деталей. Виведено аналітичні залежності для визначення величини радіальних ходів різців в залежності від величини кругового і осьового переміщення шпинделя.


УДК 621.81

В.Васильків; Д.Радик, канд.техн.наук; О.Лясота
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя Пулюя

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ГВИНТОВИХ ЗАГОТОВОК КОНІЧНОЇ ФОРМИ З ПОЧАТКОВИХ ПЛОСКИХ ЛИСТОВИХ ЗАГОТОВОК
Запропоновано інноваційну технологію виготовлення гвинтових заготовок конічної форми із початкових спіральних листових заготовок. Наведено інженерну методику проектування таких заготовок


УДК 621.88

О.Гурик, канд. техн. наук; А.Драган
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДО ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МІЦНОСТІ ЛОПАТЕВОГО ЗМІШУВАЧА
Описано методику розрахунку міцності гофрованих лопатей змішувача різного профілю. Виведено аналітичні залежності для визначення конструктивних параметрів лопаток за умови міцності при умові виконання різних технологічних процесів.


УДК 631-37

В.Подобайло, канд. техн. наук; Н.Корчинська
Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРИСТРОЇВ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ
Розглянуто методику вибору системи керування технологічними процесами як складової частини всієї технологічної системи, яка дозволяє формалізувати кількісні і якісні ознаки технологічних систем та створити алгоритмічну і програмну базу для їх керування.


УДК 62-83:631.371

В.Федорейко, докт.техн.наук
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ЕНЕРГЕТИЧНО ЕФЕКТИВНІ РЕЖИМИ РОБОТИ РЕГУЛЬОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
Проведено аналіз способів регулювання швидкісних режимів асинхронного короткозамкнутого електропривода з метою покращення його енергетичних характеристик. Показано, що втрати в електродвигуні можна зменшити шляхом регулювання потокозчеплення ротора за розробленим алгоритмом.


УДК 621.825.5

Г.Нагорняк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАНЕТАРНИХ ВІДЦЕНТРОВИХ МУФТ
В статті наведено конструкцію планетарної відцентрової муфти з трьохрядним розміщенням дебалансів. Розглянуто основні технічні протиріччя, які виникають при реальному проектуванні муфт такої групи та приведено інженерну методику розрахунку їх конструктивно-силових параметрів для заданих вихідних умов.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 004.032.26, 004.8, 621.865.8, 004.383.8.32.26, 615.478

Л.Рибак, канд. техн. наук
Хмельницький державний університет

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМУ, ПЛАНУ ТА ГІПОТЕЗ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ НАНОРОБОТІВ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ
Приводиться розробка обґрунтованого визначення напряму, плану і гіпотез створення системи штучного інтелекту для нанороботів, що використовуються в медичних цілях. На конкретних прикладах показана ефективність конекціоністського підходу до створення систем штучного інтелекту нанороботів.


УДК 621.314.213

М.Паско, докт. техн. наук; І.-П.Курітник, докт. техн. наук;
Університет в Б’єльску-Бялей, Польща
Н.Куземко, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЗАСТОСУВАННЯ ІНДУКТИВНО-ЄМНІСНИХ ДВОПОЛЮСНИКІВ СИМЕТРУВАННЯ ФАЗ В ТРИФАЗНИХ СИСТЕМАХ З ПЕРІОДИЧНИМИ НЕСИНУСОЇДНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Подано засади симетрування несиметричного трифазного трипровідного приймача, який живиться від симетричного джерела періодичної несинусоїдної напруги. Симетрування для довільно вибраної скінченної кількості гармонік здійснено за допомогою реактивних LC двополюсників. Подано розв’язок задачі разом із синтезом цих двополюсників, що використовується для симетрування, проілюстровано на прикладі.


УДК 621.3.032.4

М.Тарасенко, канд. техн. наук; Є.Шиманський; А.Кудряшова
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДІАПАЗОН НАСТРОЮВАННЯ УНІФІКОВАНИХ БАЛАСТНИХ ДРОСЕЛІВ ДЛЯ ІНДУКТИВНО-ЄМНІСНИХ СХЕМ ВКЛЮЧЕННЯ РОЗРЯДНИХ ЛАМП
В даній статті розглядається метод визначення діапазону струмів настроювання уніфікованих баластних дроселів для забезпечення можливості їх використання як в індуктивній, так і в індуктивно-ємнісній схемі включення розрядних ламп.


УДК 621.317.7

Р.Кочан
Тернопільська академія народного господарства

МЕРЕЖЕВИЙ ІНТЕГРУЮЧИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ
Сформульовано вимоги до завадостійкості універсальних АЦП сигналів сенсорів фізичних величин. Розроблено структуру гнучкого завадостійкого АЦП двохтактного вагового інтегрування, призначеного для адаптивних та інтелектуальних дистрибутивних систем збору і обробки сенсорних даних. Отримані шляхом імітаційного моделювання залежності коефіцієнтів подавлення завад нормального виду порівняно з результатами їх експериментального дослідження.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 517.946

В.Матієга, канд. техн. наук;
Чернівецький факультет Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

М.Шелестовська, канд. техн. наук
Тернопільська академія народного господарства

ПОТУЖНІСТЬ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ОРТОТРОПНОМУ СУЦІЛЬНОМУ ПАРАШУТНОМУ ТІЛІ
В рамках кореляційної теорії побудовано основні ймовірнісні характеристики нестаціонарної задачі теплопровідності для ортотропного суцільного парашутного тіла на базі детермінованого розв’язку відповідної нестаціонарної задачі теплопровідності.


УДК 519.24

О.Боровик, докт.техн.наук
Національна академія державної прикордонної служби України

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ОДНОГО КЛАСУ ЗЕНІТНИХ КЕРОВАНИХ РАКЕТ
Сформовано математичну модель динаміки руху зенітних керованих ракет, в якій враховуються особливості впливу гіперзвукових швидкостей польоту, що дозволяє здійснювати дослідження окремих динамічних характеристик ракет, зокрема стійкості руху.


УДК 518.25

І.Босікова, канд.фіз.-мат.наук
Тернопільська академія народного господарства, Чортківський інститут підприємництва та бізнесу

МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З ДРОБОВО-ЛІНІЙНОЮ ЦІЛЬОВОЮ ФУНКЦІЄЮ
Розглянуто задачі параметричної оптимізації. Запропоновано новий підхід до розв’язання задач параметричного програмування з дробово-лінійною цільовою функцією, основу якого становить використання теорії систем лінійних алгебраїчних рівнянь λ -матрицями.


ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 637. 147. 2

Т.Вітенько, канд. техн. наук; О.Гащин
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕНЯ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ ПРОМИВАННЯ КАЗЕЇНУ
В роботі проаналізовано основні технологічні процеси, що впливають на якість казеїну, описано недоліки, що виникають внаслідок його неякісного промивання, подано результати теоретичних і експериментальних досліджень кінетики процесу, встановлено величини коефіцієнтів дифузії та кінетичних параметрів процесу.