Положення про видання наукового журналу „Вісник ТНТУ“

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ

ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний

технічний університет імені Івана Пулюя

Ухвалено „ЗАТВЕРДЖУЮ“
Вченою радою університету
Протокол №3 від 29.03.2011 р.
Ректор Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя
проф. Ясній П.В.
“____” _________________ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про видання наукового журналу

„Вісник Тернопільського національного технічного університету“

Тернопіль 2011 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення визначає порядок видання наукового журналу „Вісник Тернопільського національного технічного університету“ відповідно до:

1) Закону України „Про інформацію“ №2657 – XII від 2 жовтня 1992 р.

2) Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“ №2782 – XII від 16 листопада 1992 р.

3) Закону України „Про авторське право і суміжні права“ №3792 – XII від 23 грудня 1993 р.

4) Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність“ №1977 – XII від 13 грудня 1991 р.

1.2. Журнал засновано у відповідності до ухвали вченої ради Тернопільського приладобудівного інституту під назвою „Вісник Тернопільського приладобудівного інституту“ (свідоцтво про державну реєстрацію №190 серія ТР від 06.02.1996 р.). У зв’язку з перейменуванням Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя на Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя (Постанова Кабінету Міністрів України №1563 від 30 грудня 1996 р.) було перереєстровано „Вісник Тернопільського приладобудівного інституту“ на „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ (свідоцтво про державну реєстрацію №221 серія ТР від 16.05.1997 р.). У 2010 році у зв’язку з наданням університету статусу національного здійснено державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України наукового журналу Вісник Тернопільського національного технічного університету (свідоцтво про державну реєстрацію №16861-5624ПР серія КВ від 10.06.2010 р.)

1.3. Журнал є фаховим науковим виданням з усіх технічних наук та з фізико-математичних наук за спеціальністю механіка деформівного твердого тіла.

1.4. Програмна мета та тематична спрямованість Вісника – поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок у механіці та матеріалознавстві; машинобудуванні та автоматизації виробництв; приладобудуванні та інформаційно-вимірювальних системах; математичному моделюванні, математиці, фізиці; хімії, хімічній, біологічній та харчовій технології.

1.5. Члени редакційної колегії, відповідальний секретар редколегії та заступник головного редактора рекомендуються науково-технічною радою університету та затверджуються наказом ректора. Головний редактор журналу затверджується вченою радою університету за рекомендацією науково-технічної ради.

1.6. Періодичність видання – чотири рази на рік; обсяг – 12 друкованих аркушів; формат 60х4 1/16; тираж 125 примірників.

ІІ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

2.1. Видання Вісника здійснюється за напрямками, затвердженими рішенням вченої ради університету та планом, затвердженим редакційною колегією.

2.2. Авторами подаються статті з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися досі. До друку не приймаються суто оглядові статті.

2.3. Згідно Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” до друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2.4. Обсяг статті – 5-12 сторінок формату А4 разом з таблицями та рисунками. У випадку, коли стаття містить значні наукові результати за рішенням редколегії обсяг статті може бути збільшено. Зразок оформлення тексту статей подається в додатку 4 до цього Положення.

ІІІ. РЕДАКЦІЙНА ПІДГОТОВКА

3.1. Статті подаються особисто або надсилаються відповідальному секретареві редакційної колегії на компакт диску, роздрукованими у двох примірниках: перший друкується з інтервалом 1,0 — 12 шрифтом (ця ж версія записується на дискеті), другий — з інтервалом 1,5 – 14 шрифтом. Статтю підписують автори на останній сторінці тексту. До статті додається експертний висновок про можливість її опублікування у відкритому друці (для авторів, які працюють в ТНТУ імені Івана Пулюя) та авторська довідка. В авторській довідці обов’язково вказати прізвища, ім’я та по батькові авторів, напрям статті, адресу для листування, Е-mail, робочий та домашній телефони.

3.2. Статті направляються редколегією на рецензування (одна рецензія). Рецензії розглядаються на засіданні редколегії і приймається ухвала про можливість опублікування статей у Віснику. Редколегія залишає за собою право редагувати статті з подальшим погодженням їх тексту з авторами.

3.3. Відповідальний секретар редакційної колегії формує макет журналу, який затверджується на засіданні редакційної колегії. Редакційна колегія дає дозвіл на друкування Вісника. При потребі оформляється також експертний висновок про можливість опублікування журналу у відкритому друці.

IV. ДРУКУВАННЯ ЖУРНАЛУ

4.1. Друкування Вісника здійснює видавництво ТНТУ.

4.2. Відповідальний секретар редколегії формує макет журналу із статей, які затверджені на редколегії і передає у видавництво для комп’ютерної верстки і друкування тиражу видання в кількості 125 екземплярів.

4.3. Видавництво здійснює обов’язкову розсилку журналу згідно списку, відповідно до вимог Постанови КМУ № 608 від 10.05.2002 р. та наказу ВАК № 175 від 04.04.2000 р. (додаток 1).

4.4. Інші екземпляри журналу видавництво передає на склад університету.

4.5 Список розсилки авторам, які не є співробітниками університету, формує для кожного номера відповідальний секретар.

4.6. Канцелярія університету здійснює розсилку журналу згідно списку додатка 3 та авторам, які не є співробітниками університету, а також членам редколегії з інших установ.

4.7. Структурні підрозділи університету одержують екземпляри журналу на складі згідно додатку 2.

V. ФІНАНСУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ВІСНИКА

5.1. Науковий журнал „Вісник ТНТУ“ видається за кошти університету, авторів, спонсорів та благодійних внесків.

5.2. Друкування статей для штатних співробітників університету, членів редколегії, аспірантів та студентів безкоштовне. Для авторів які не є співробітниками університету, ціна однієї журнальної сторінки становить 25 (двадцять п’ять) гривень. Якщо авторами статті є співробітники університету і такі що не є співробітниками ТНТУ, оплата здійснюється пропорційно дольової участі авторів. Для авторів, які працюють за сумісництвом в університеті, ціна однієї журнальної сторінки становить 15 (п’ятнадцять) гривень. Оплата за друкування статті може змінюватись в залежності від вартості видання журналу. У оплату за друкування статті включенні затрати на редакційну підготовку статті (редагування, оплата праці відповідального секретаря, поштові витрати, тощо), друкування журналу. У витрати включено розсилання журналу згідно обов’язкового та додаткових переліків (вказаних у додатках), а також авторам, які не є співробітниками ТНТУ. Повідомлення про суму та термін оплати надсилається авторам після одержання позитивної рецензії на статтю та її редагування. Автори здійснюють попередню оплату, перераховуючи кошти на розрахунковий рахунок університету з обов’язковою поміткою за опублікування статті у „Віснику ТНТУ“. Кошти зараховуються бухгалтерією на субрахунок видавництва. Копія документа про оплату надсилається (передається) у видавництво ТНТУ.

5.3. На кожний номер „Вісника ТНТУ“ складається кошторис витрат згідно існуючого „Положення про розрахунок редакційно-поліграфічних витрат“. Вартість кожного номера Вісника ТНТУ встановлюється виходячи з фактичних витрат на видання.

Проректор з наукової роботи Р.М.Рогатинський
Відповідальний секретар
редакційної колегії
Б.Г.Шелестовський
Директор видавництва А.П.Катрич
Головний бухгалтер Г.В.Марценко
Організаційно-
юридичний відділ
Н.М.Щепна