№ 4

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 539.43: 620.191.33

П.Ясній, докт.техн.наук, Ю.Пиндус
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

О.Семенець, канд.техн.наук
АНТК “Антонов”, м.Київ

ВПЛИВ ПЕРЕВАНТАЖУВАННЯ НА ПОШИРЕННЯ ВТОМНИХ ТРІЩИН ЗА РІЗНИХ АСИМЕТРІЙ ЦИКЛУ НАВАНТАЖЕННЯ В СПЛАВІ Д16чТ
Досліджено закономірності впливу перевантажувань на затримку швидкості росту втомних тріщин(РВТ) в сплаві Д16чТ, за різних асиметрій циклу навантаження. Запропоновані методика і модель для визначення мінімальної швидкості затримки РВТ після перевантажувань.


УДК 539.375

В.Божидарник, канд.фіз.-мат.наук; Г.Сулим, докт.фіз.-мат.наук
Луцький державний технічний університет;
Львівський національний університет імені Івана Франка

МІЦНІСТЬ КРУГЛОЇ ВІЛЬНО ОПЕРТОЇ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНОЇ ПЛИТИ З ТРІЩИНОЮ
Для визначення міцності кругової трансверсально-ізотропної плити з поверхневою або внутрішньою тріщиною запропоновано поєднати метод уточненого визначення напружено-деформованого стану в трансверсально-ізотропних плитах без тріщини, який враховує ефекти зсуву та обтиснення, з критерієм критичної пошкодженості поблизу фронту тріщини. У розрахунках використано також просту наближну формулу для обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень поверхневої півеліптичної тріщини.


УДК 669.14.018.44/45

П.Василюк, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЖАРОТРИВКІСТЬ СПЛА-ВІВ СИСТЕМИ ЗАЛІЗО-ХРОМ
У роботі подані дані жаротривкості (за втратою і приростом маси) сплавів систем Fe-(35, 75, 85, 95)%Cr при 1623 і 1673К. Кінетичні криві окиснення описує степенева функція виду q= kt1/n.. Сумісні додатки лантану і алюмінію, лантану і вольфраму на 20-25% підвищують жаротривкість(ЖТ). Позитивний вплив алюмінію з вмістом 2% виявлено для сплавів при 1623К, а при 1673К такий вплив обмежується 10-15 год. Захисна дія окалини забезпечується утворенням оксидів алюмінію -a-Al2O3, оксидів LaCrO3 і шпинелі FeCr2O4.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК 631.358.42

П.Ясній, докт.техн.наук; Р.Рогатинський, докт.техн.наук; Я.Козіброда, канд.техн.наук; І.Закалов

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

МЕХАНІКО – МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У МІЖЛЕМІШНОМУ ПРОСТОРІ КОЛИВНИХ КОПАЧІВ
Теоретично досліджено процес викопування коренеплодів копачами, оцінено напружено-деформований стан грунту в міжлемішному просторі, вироблена математична модель для побудови траєкторії руху грунту по поверхні лемешів.


УДК 519. 711

В.Ловейкін, докт. техн. наук; Ю.Човнюк, канд.техн.наук

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Вища школа економіки та ділової адміністрації “АЖІО-Коледж”, Київ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЗИЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗМАМИ ПІДЙОМУ ВАНТАЖІВ КРАНІВ ТА РОБОТІВ-МАНІПУЛЯТОРІВ: СИСТЕМИ З СИМЕТРИЧНИМИ ОБМЕЖУВАЧАМИ РУХУ
Розглянута задача позиційного керування механізмом підйому вантажів вантажопідйомних кранів та роботів-маніпуляторів. Для оптимізації даного виду керування, у випадку використання симетричних обмежувачів руху, використані методи інтегральних рівняннь і періодичні функції Гріна 2 роду.


УДК 62/825

Р.Гевко, докт.техн.наук; М.Буряк

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬКОВОГО ЗАПОБІЖНОГО ПРИСТРОЮ З ТОРЦЕВИМ ЗАМИКАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЧЕПЛЕННЯ
Подано кінетостатичний аналіз кулькового запобіжного пристрою з торцевим замиканням елементів зачеплення, що характеризується зниженими динамічними навантаженнями на елементи приводів машин при буксуванні півмуфт. На основі виведених аналітичних залежностей встановлені раціональні конструктивно-технологічні параметри механізму розтискання півмуфт.


УДК. 621.9.06. 112

В.Крижанівский, канд. техн. наук

Кіровоградський державний технічний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИЛОВИХ ВУЗЛІВ АГРЕГТНО-МОДУЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
Проаналізовано основні традиційні методи і напрямки підвищення ефективності силових вузлів агрегтно-модульного технологічного устаткування. Запропоновано структури удосконалення конструкцій і технологій виробництва силових вузлів на прикладі агрегатних верстатів; структуру наявних методів підвищення ефективності силових вузлів для агрегатних верстатів. Встановлено, що підвищення ефективності силових вузлів варто шукати у створенні нових структур приводу силових вузлів.


УДК 631.358.42

Ю.Петрикович, канд.техн.наук; І.Закалов

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМІШНО-КОЛИВНОГО ВИКОПУЮЧОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ
Подана методика та результати експериментальних досліджень лемішно-коливних викопуючих робочих органів бурякозбиральних машин, а саме досліджень залежностей впливу конструктивно-кінематичних параметрів викопуючого робочого органу на технологічні показники якості викопування.


УДК 621.914

Р.Мачуга

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КІНЕМАТИКА ПРОЦЕСУ ВІДРІЗАННЯ ФРЕЗОЮ ТРУБ ІЗ СЕРЕДИНИ
Теоретично досліджено кінематику процесів відрізання труб із середини за схемами попутного і зустрічного фрезерування. Розглянуто порядок обчислення зміни величин кутів контакту деталі з інструментом й інструмента з деталлю, визначення рівнянь траєкторії руху різального леза зуба фрези та обчислення сумарних довжин шляху різання окремим зубом фрези за весь час відрізання, визначення сумарних швидкостей різання.


УДК 621.914

Б.Назаревич; О.Назаревич

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРАХУНОК ТА ПРОЕКТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕОМ ЧЕРВ’ЯЧНО-ШЛІЦЕВОЇ ФРЕЗИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ШЛІЦЕВОГО ВАЛИКА З ПРЯМОБІЧНИМИ ШЛІЦАМИ
На основі аналізу існуючих теорій і методик розрахунку та проектування черв’ячно-шлiцевих фрез для виготовлення шлiцевих валиків з прямобiчними шліцами створена уточнена методика інженерного розрахунку фрез в середовищі MathCADу. Достовірність методик перевірено графічним способом в графічному редакторі AutoCADу. Створено програму на мові AutoLISP, що вмонтована у графічний редактор AutoCADу і дозволяє графічно побудувати боковий профіль зуба фрези у нормальному перетині при заданому профілі шліца, а також за заданою формою зуба фрези у нормальному перетині одержати профіль шліца. Програма забезпечує перевірку можливості одержання неевольвентного профілю шліца методом обкатування.
Повний текст статті:
http://217.196.167.8/Vis/FullText/Tom6-2001-4/freza -r2-2.pdf,
http://217.196.167.8/Vis/FullText/Tom6_2001_4/freza-r3-2.pdf


УДК 621.798.38

О.Оришака, канд. техн. наук; В.Гончаров, канд. фіз-мат. наук; Г.Кравцова, А.Артюхов

Кіровоградський державний технічний університет

ПРОЦЕС ВЗАЄМОДІЇ З СИПКИМ МАТЕРІАЛОМ У ПОСТАЧАЛЬ-НОМУ ПРИСТРОЇ ГРАВІТАЦІЙНО-РОТОРНОГО ТИПУ
Виконано теоретичний аналіз взаємодії ротора з сипким матеріалом, що надходить у нього з матеріалопроводу постачального пристрою. Отримано залежності для визначення вихідних параметрів потоку матеріалу після взаємодії з ротором: швидкості і напряму руху.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ


УДК.621.327

В.Андрійчук, канд.фіз.-мат.наук; Я.Ґерій


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОПРОМІНЮВАЛЬНОГО ПРИ-СТРОЮ ІЗ ЗМІННИМ КУТОМ ПРЕЦЕСІЇ ОПРОМІНЮВАЧА
Запропонована конструкція енергоощадного опромінювального пристрою (ОП) переривчастого опромінювання рослин з прецесійним рухом опромінювача та змінним кутом прецесії. Розглянуто методику розрахунку опромінення площини довільного розташування від опромінювача з круглосиметричним та несиметричним світловим розподілом. Подано графіки однакового рівня опромінення горизонтальної площини опромінювачами ЖСП-04В та ЖСП-ВОТ-02 з лампами ДНаТ?400.


УДК 621.3

А.Кулик, канд. техн. наук; С.Кривогубченко, канд. техн. наук;
М.Компанець, канд. техн. наук; Д.Кривогубченко

Вінницький державний технічний університет

ПЕРЕДАВАННЯ ДИСКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЇ МОДУЛЯЦІЇ
Розглядається передавання інформації в інформаційно-вимірювальних системах та комп’ютерних мережах в умовах широтно-імпульсної модуляції. Пропонується спосіб передавання, який забезпечує звуження смуги частот каналу і підвищення вірогідності приймання.


УДК 681.324

І.Скатков

Севастопольський державний технічний університет

ОПЕРАЦІЙНА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ЛЮДИНО-МАШИННИХ СИСТЕМАХ
Розглянуто питання побудови операційної моделі керування інформаційними процесами у людино-машинних системах. У цьому випадку людино-машинна система подана як динамчна стохастична система, еволюція якої описується на базі керівних змінних, що задають параметри операційного алгоритму керування. Одержано точний розв’язок задачі визначення математичного сподівання часу проходження заявки у багатофазовій системі такого типу без обмежень, пов’язаних з використанням марковських процесів.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК (159.938+613.954):373.2

Н.Буняк, доктор психологічних наук


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
Запропонована комп’ютерна оцінка рівня розвитку технічного мислення, алгоритм якої базується на основі графів. Для оцінки використано орієнтовані графи типу “дерево”. Це дозволить збільшити пропускну здатність психологічної діагностики, достовірність отриманих результатів.


УДК 681.3.06

О.Дуда

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ МНОЖИНИ ЗАМКНЕНИХ КЛАСІВ, ДОСТАТНЬОЇ ДЛЯ ПОВНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖНОЇ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ФУНКЦІЇ У НЕКЛАСИЧНІЙ ДВОЗНАЧНІЙ АЛГЕБРІ ЛОГІКИ
У статті аргументовано доведено, що чотирьох замкнених класів множини , , , з яких два замкнених класи і вперше запропонував автор статті, достатньо для повної характеристики окремо кожної з чотирнадцятьох елементарних функцій у некласичній двозначній алгебрі логіки (двозначній алгебрі логіки з урахуванням середовища реалізації).


УДК. 538.1, 539.2

О.Крамар

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛIЧНОГО ФЕРОМАГНЕТИКА В УЗАГАЛЬНЕНIЙ ОДНОЗОННIЙ МОДЕЛI ГАББАРДА З КОРЕЛЬOВАНИМ ПЕРЕНОСОМ
Дослiджується можливiсть реалiзацiї металiчного феромагнетизму в узагальненiй моделi Габбарда при врахуваннi корельованого переносу та мiжвузлової обмiнної взаємодiї. Розрахований досі методом середнього поля одночастинковий енергетичний спектр моделi застосовується для опису властивостей системи у випадку ненульових температур. Знайдено вираз для критичної температури переходу феромагнетик-парамагнетик, аналiзується поведiнка намагнiченостi нижче від точки Кюрi та магнiтної сприйнятливостi у парамагнiтному станi. Врахуванням корельованого переносу пояснюються деякi особливостi феромагнiтної поведiнки перехiдних металiв, їх сплавiв та сполук.


УДК. 669.788

П.Басістий; Ю.Бачинський, канд.тех.наук;
А.Медвідь, канд.фіз.-мат.наук

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ДИФУЗІЇ ВОДНЮ МЕТОДОМ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРООПОРУ
Проаналізовано способи визначення коефіцієнта дифузії водню в металах. Показано, що найбільш доступним і перспективним є метод електропровідності, що дозволяє за кінетикою зміни електроопору при наводнюванні-дегазації обчислити коефіцієнт дифузії водню незалежно від способу насичення – з газової фази чи середовища електроліту. Можливості методики проаналізовані на приладі металів V групи – V, Nb, Ta.


ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ


УДК 66.067.1: 621.72

К.Луняка, докт. техн. наук; С.Кривенко; Г.Глухов, канд.техн.наук


Херсонський державний технічний університет

ОТРИМАННЯ РІВНЯННЯ “ЧОРНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ” У ВИРОБНИЦТВІ ДВООКИСУ ТИТАНУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТВЕРДОЇ ФАЗИ СУСПЕНЗІЇ, ЩО ПОСТУПАЄ НА ФІЛЬТРУВАННЯ, ЯК ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначений вид фільтрування при використанні твердої фази суспензії, що поступає на фільтрування, як фільтрувального матеріалу, який залежить від щільності тканини і при певній щільності є фільтрування з відкладенням осаду. Для цього виду фільтрування отримане рівняння “чорної фільтрації” у виробництві двоокису титану, яке дає можливість розрахувати час фільтрування, а за ним і площу фільтрування.