№ 2

УДК 681.513

М.І. Паламар

ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ АЛГОРИТМІВ І ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ВИМІРЮВАНЬ ЕРГ-СИГНАЛІВ
В статті обгрунтовується необхідність застосування методів штучного інтелекту і адаптивних алгоритмів для дослідження зорової системи. Приведена алгоритмічна структура адаптиваної вимірювальної системи для реєстрації ЕРГ-сигналів і результати обробки сигналів згідно приведених алгоритмів.


УДК.53.05:617.735

О.В. Мацюк, М.І. Паламар

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА І ГАРМОНІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАМ
Електроретинографія є одним з методів оцінки функціонального стану сітківки. Розглядаючи електроретинограму як нестаціонарний випадковий процес, проведено попередній аналіз електроретинограми з використанням спектрального аналізу і методів математичної статистики.


УДК 621.37.1:519.21

І. Бойко, Б. Марченко

ОРТОГОНАЛЬНI СТОХАСТИЧНI ФУНКЦIОНАЛИ В ТЕОРІЇ НЕЛІНІЙНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ КІЛ
Побудована ортогональна система стохастичних функцiоналiв вiд процесiв із незалежними приростами. Дослiдженi її властивостi та особливостi розкладу на її основi нелiнiйних стохастичних функцiоналiв в ортогональнi ряди. Наведено приклад аналiзу нелiнiйних перетворень негауcсiвських випадкових сигналiв в теорiї радiотехнiчних кiл.


УДК 621.37:519.21

O. Маляренко, Б. Марченко

ПУАСОНІВСЬКІ СПЕКТРИ СТРИБКІВ ЛІНІЙНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ
У статті сформульовано та розв’язано задачу визначення пуасонівського спектра стрибків нестаціонарного лінійного випадкового процесу. Проведено детальний аналіз цієї характеристики для одного класу лінійних процесів з експоненціально-синусним ядром.


УДК 53.05:617.735

Б. Марченко, Р. Ткачук, М. Фриз

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СПОНТАННОЇ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ В ЗАДАЧАХ ОФТАЛЬМОДІАГНОСТИКИ ПО ЗОРОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛАХ
Побудовано математичну модель електроенцефалограми у вигляді лінійного випадкового процесу. Запропоновано метод оцінювання функцій тренду з використанням ортогональних поліномів Чебишева, розглянуто результати його практичного застосування.


УДК. 681.325.36

І. Кисляк

МЕТОДИ ГЕНЕРУВАННЯ ПЕРІОДИЧНО КОРЕЛЬОВАНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІЗ ЗАДАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Сформульовані вимоги до генерування випадкових послідовностей, виходячи з умов генерування випадкових чисел. Описано спосіб побудови періодично корельованих послідовностей. Досліджено модель шуму цифрового тестового сигналу, яка отримана із детермінованого неперервного гармонійного сигналу.


УДК. 551.463.2:519.21

Я. Драґан, В. Яскілка

ТЕОРІЯ СИГНАЛІВ І ДИСКРЕТИЗАЦІЯ ОПТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Аналізується теорема відліків для плоских ізотропних зображень.


УДК. 519.218.82:681.846.5

Г. Осухівська

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ФІЛЬТРА ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТОНАЛЬНИХ СИГНАЛІВ
Аналіз тональних сигналів є важливим при діагностиці серцево-судинних захворювань, тому виникає необхідність робити спектральну оцінку за допомогою Фур`є-перетворення і здійснювати фільтрування. Представлені основні питання аналізу тональних сигналів серця людини. Розглянута можливість використання різних типів цифрових фільтрів для статистичного аналізу цих сигналів. Зокрема, пропонується використати рекурсивний фільтр. Саме тому задачу аналізу тональних сигналів доцільно розв`язувати за допомогою дослідження похибок при цифровій фільтрації.


УДК 681.3.06; 621.317

А. Дубина, В. Кочан, В. Мартинюк,
В. Тимчишин, О. Шкодзінський

АСУ ЛІКУВАЛЬНОЇ УСТАНОВИ НА БАЗІ БАГАТОРІВНЕВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
У роботі запропоновано концепцію побудови АСУ медичного закладу, приведено результати розробки програмно-апаратного комплексу на основі локальної обчислювальної мережі (ЛОМ). Проведено аналіз та оптимізацію технічних та економічних показників такої системи. Подаються результати роботи по проектуванню топології, апаратної частини, протоколів та програмного забезпечення.


УДК 615.2/.3.015.5/.8.07

Б. Оробчук, В. Дем’яненко

ДЕЯКI МЕТОДИЧНl АСПЕКТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ IНДИВIДУАЛЬНОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ НЕПЕРЕНОСНОСТI
Розглядаються методичнi аспекти способу лабораторного визначення iндивiдуальної чутливостi органiзму до медикаментозних засобiв на основi ефекту модуляцiї ними резистентностi мембран клiтин кровi, зокрема еритроцитiв у реакцiї кислотного гемолiзу. Пропонуються технiчнi вирiшення, спрямованi на пiдвищення точностi та оперативностi аналiзу шляхом оптимiзацii умов взаємодiї iнгредiєнтiв у реакцiї та автоматизацiї гемолiтичного процесу i аналiзу результатiв.


УДК 621.396

А. Лупенко

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ЕКСПРЕС-АНАЛIЗУ АПЕРIОДИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ`ЄКТІВ
Розглянуто два пристрої оперативної оцінки параметрів аперіодичних динамічних об`єктів на основі методу функціонально-часового перетворення (ФЧП) перехідного процесу об`єкта. Показано, що абсолютна похибка визначення моменту рівності досліджуваного і опорного сигналів в методі ФЧП прямо пропорційна сумі похибок миттєвих значень порівнюваних сигналів і обернено пропорційна різниці похідних від цих сигналів. На прикладі ФЧП-перетворювача з попереднім інвертуванням експоненційного сигналу показана можливість мінімізації цієї похибки за рахунок відповідного вибору опорного сигналу.


УДК. 621.855.8.005:681.586

В. Божидарник, М. Карпінський, Ю. Опалко

ТАКТИЛЬНІ ДАТЧИКИ
Аналізується сучасний стан розробок тактильних датчиків, класифікація таких датчиків, розглядаються їх конструктивно-технологічні особливості і області застосування


Машинобудування
І. Зубченко, О. Зубченко, І. Мокрицький

ОПТИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ОКРЕМИХ ПЛАСТИН БАГАТОРЯДНИХ ЛАНЦЮГІВ
Запропоновано метод визначення навантажень окремих пластин багаторядних ланцюгів за величиною їх деформацій. Навантаження ланцюга створюється спеціально сконструйованим малогабаритним пристроєм, конструкція і принцип роботи якого приводяться. Описана методика навантаження і вимірювання деформацій.


УДК 621.762

М. Каспрук, Л. Бодрова

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЛАВІВ НА КАРБІДО-БОРІДНІЙ ОСНОВІ
Досліджено сплави системи ТіС-ТіВ2 евтектичного складу із залізо-нікелевою зв`язкою при різних співвідношеннях її компонентів. Описано технологічний процес виготовлення сплавів та приведено оптимальні технологічні режими їх отримання з максимальною відносною густиною та механічними властивостями. Приведено результати досліджень жаростійкості сплавів на повітрі та тепло- і електрофізичних властивостей (r, l ,a) в інтервалі температур від 60 до 1000 0С. Визначено інтенсивність зношування та коефіцієнт зносостійкості при абразивному та гідроабразивному зношуванні. Дано рекомендації по застосуванню сплавів.


УДК 667.64:678.026

А. Букетов

АДГЕЗІЙНА МІЦНІСТЬ ТА ВНУТРІШНІ НАПРУЖЕННЯ ПОЛІМЕР-ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ
У роботі досліджено вплив кількості різної хімічої і магнітної природи на адгезійні властивості і внутрішні напруження композиційних покриттів. Встановлено підвищення агезійної міцності та пониження внутрішніх напружень коипозиційних покриттів при використанні феро- та парамагнітних наповнювачів у порівнянні з діамагнітними.


УДК. 621.791.927

П. Савчук

РОЗРОБКА ЕПОКСИДНО ПОЛІМЕРНОЇ МАТРИЦІ ДЛЯ АНТИФРИКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Дана робота охоплює результати по оптимізації полімерної матриці на базі епоксидно-діанової смоли ЕД-16 з використанням твердника ПЕПА-Б та модифікатора ДЕГ-1 з метою розробки нових антифрикційних матеріалів та покриттів для вузлів тертя с/г машин. На основі апріорних даних, а також математичного планування експерименту експериментально визначено оптимальний вміст твердника, модифікатора і температурно-часові режими полімеризації.


УДК. 621.86.061

Я. Проць, П. Федорів

РЕГУЛЬОВАНИЙ ПНЕВМОСТРУМЕНЕВИЙ ЗАХОПЛЮВАЧ
У статті “Регульований пневмоструменевий захоплювач” розглядається будова й принцип роботи універсального пневмоструменевого захоплювача, в якому для поштучного захоплення заготовок використовується аеродинамічний ефект. Захоплювач має можливість самостійно регулювати силу утримування відокремленої заготовки в залежності від її маси з допомогою змінного клапана, який через плунжер має зв’язок з поверхнею заготовки. У статті також наведені докладні розрахунки декількох видів елементів, регулюючих розхід робочого агента захоплювача.


УДК 621.867.157 (088.8)

М. Коковська

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І СИНТЕЗ АДАПТИВНИХ ВІБРАЦІЙНИХ ПРИВОДІВ
Методами теорії автоматичного керування проводиться структурний аналіз існуючого вібраційного приводу з ручною наладкою на робочий режим і структурний синтез адаптивного вібраційного приводу великої потужності для вібраційних машин резонансної дії, де наладка на оптимальний робочий режим здійснюється автоматично.


УДК 621.867.42

Ю. Капаціла

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ГВИНТОВИХ КОНВЕЙЄРІВ
У статті розглядаються основні проблеми, які підлягають вирішенню при автоматизованому проектуванні гвинтових конвейєрів. Приводяться дані про послідовність проектування, основні розрахункові залежності. Подано коротку характеристику програмного забезпечення, фрагмент програми і загальні висновки по роботі.


УДК 504.4.054.064.

І. Коноваленко

НАБЛИЖЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВІДСТОЮВАННЯ
Запропоновано наближену математичну модель процесу відстоювання, яка описує вплив фізико-хімічних параметрів відстоюваного середовища на динаміку даного процесу. Розроблена модель дозволяє визначати швидкість відстоювання напівпродуктів у залежності від їх фізичних характеристик та концентрацію завислих часток в заданий момент часу.


УДК 621.9

І.В.Луців

АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ ВЕРСТАТНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ БАГАТОЛЕЗОВОЇ АДАПТИВНОЇ ОБРОБКИ
Представлено алгоритм проектування багатолезового оснащення з кінематичними міжінструментальними зв’язками, який передбачає об’єднання процедур синтезу і аналізу.