№ 1

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК. 539.3

О.Шаблій, докт.фіз.-мат.наук; Н.Гащин
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА РОЗВ’ЯЗУЮЧІ РІВНЯННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НЕОБХІДНОГО ПОЛЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ У В’ЯЗКО-ПРУЖНИХ ДИСКАХ ПРИ МІНІМАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАТРАТАХ
В даній статті методом множників Лагранжа одержана система диференційних рівнянь керування питомою потужністю теплових джерел при мінімальних енергозатратах з метою створення необхідного поля переміщень. Задачі в такій постановці важливі при посадці та рихтовці деталей. Показано, що оптимальним шляхом нагріву досягається економія понад 20 % в порівнянні з режимами нагріву постійною потужністю теплових джерел.


УДК 539.374;539.214

С.Дячук, канд.техн.наук; М.Михайлишин, канд.фіз.-мат.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТОНКОЇ ОБОЛОНКИ ОБЕРТАННЯ
Розглядається задача визначення зовнішнього навантаження під дією якого плоска кругла заготовка в результаті пружнопластичного деформування переходить в оболонку обертання з заданою формою меридіана на кінець процесу навантаження. Припускається, що забезпечується просте навантаження і справедлива деформаційна теорія пластичності. Задача зведена до послідовності лінійних крайових задач, які розв’язуються методом дискретної ортогоналізації Годунова. Для лінеаризації фізичної нелінійності використано метод змінних параметрів пружності


УДК 669.539

В.Олексюк

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПЕРЕРОЗПОДІЛ НОМІНАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ У ЗОНІ ПОСЛАБЛЕННЯ РАМНИХ ШВЕЛЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ЇХ ДЕПЛАНАЦІЇ
Запропоновано методику визначення нормальних номінальних напружень у зоні послаблення рамної швелерної конструкції при її навантаженнії згинно-крутним бімоментом.


УДК. 669.018.25

М.Бугра; Л.Бодрова, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ГРАДІЄНТНИХ СТРУКТУР У СПЕЧЕНИХ ТВЕРДИХ СПЛАВАХ
У роботі розглянуто теоретичні основи та технологічні аспекти створення градієнтних структур у спечених твердих сплавах. Проаналізовано особливості формування таких структур на макро- та мікрорівнях, а також залежність їх властивостей від технологічних параметрів. Показано перспективність використання спечених твердих сплавів з градієнтною структурою як багатофункційних матеріалів у деяких галузях сучасної техніки.


УДК 669.14.018.44/45

П.Василюк, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕХАНІЗМ ОКИСНЕННЯ ФЕРОХРОМОВИХ СПЛАВІВ
У роботі описано механізм окиснення легованих сплавів системи залізо-хром при 1273-1623 K на повітрі й у силікатному розплаві,а також під дією електромагнітного поля. Захисна дія окалини забезпечується поступовим зниженням рухливості компонентів від внутрішніх до зовнішніх оксидів. У силікатному розплаві переважає гаряча електрохімічна корозія у поєднанні із окисно-відновними реакціями. Позитивна дія електромагнітного поля обумовлена ефектом виштовхування алюмінію,кремнію, що поводяться як діамагнетики, на поверхню сплаву.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК. 621.833.6

С.Нагорняк, докт.техн.наук; Г.Данилишин

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЕРТОВОГО МОМЕНТУ ІНЕРЦІЙНИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ НА ОСНОВІ ПЛАНЕТАРНОГО ІМПУЛЬСНОГО МЕХАНІЗМУ
У статті охарактеризовано особливості формування обертового моменту інерційними планетарними трансформаторами моменту, проаналізовано вплив сил інерції на вихідні та вхідні ланки окремих планетарних імпульсних механізмів. Досліджено тенденцію формування обертового моменту інерційними трансформаторами на основі тільки планетарного імпульсного механізму та можливість зрівноваження обертового моменту і кутової швидкості на виході трансформатора..


УДК 621.9

І.Луців, канд.техн.наук; І.Брощак
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПРОЕКТУВАННЯ СВЕРДЛ АДАПТИВНОГО ТИПУ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРІВ З ДОПОМОГОЮ ПЕОМ
Подано особливості проектування свердл адаптивного типу з міжлезовим гідравлічним зв’язком і результати автоматизованих розрахунків механічних напружень та деформацій і температурного стану сверлда у середовищі програмного продукту COSMOSWorks5.


УДК 621.9.06. – 233.1

Ю.Данильченко, канд.техн.наук; С. Петров

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

МОДЕЛЮВАННЯ СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДШИПНИКІВ ОПОР КОЧЕННЯ ШВИДКОХІДНИХ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛІВ
Подано результати математичного моделювання силових характеристик шпиндельного радіально-упорного кулькового підшипника VX30.9.CE1.TL фірми SNFA (Франція). Проведено аналіз особистого та комплексного впливу температурного режиму і частоти обертання на радіальну і осьову жорсткості підшипника та нормальні навантаження в контактних групах для різних схем створення попереднього осьового натягу.


УДК 621.86.01

Т.Рибак, докт.техн.наук; М.Михайлишин, канд.фіз.-мат.наук;Н.Хомик

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ПРУТКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА
У статті подано рішення задачі впливу нерівномірно-розподіленого навантаження на елементи пруткових транспортерів, що є актуальним для інженерної практики.


УДК 621.001.4

М.Пилипець, канд.техн.наук; І.Шевчук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗУБЧАСТИХ КОЛІС, ВИГОТОВЛЕНИХ З ВИТИХ ЗАГОТОВОК
Подано графічну модель і опис конструкції стенда для дослідження характеристик зубчастих коліс з витих заготовок. Поставлено деякі задачі для дослідження зубчастого зачеплення: шестерня з витої заготовки – звичайне зубчасте колесо. Розглянуто фактори впливу на досліджувані параметри.


УДК. 621.869.4+629.11-5

Р.Зінько

Національний університет “Львівська політехніка”

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА ЗА РАХУНОК ЦЕНТРУВАННЯ ВАНТАЖУ НА ВИЛАХ
Виконана класифікація патентів, пов’язаних з центруванням вантажу на вилах автонавантажувача і сформульовано алгоритм виконання такого центрування. Наведені результати фізичного експерименту, в якому визначався вплив несиметрично розміщеного вантажу на вилах автонавантажувача на продуктивність машини.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ


УДК 621.865

Я.Проць, канд. техн. наук; В.Савків, канд. техн. наук; О.Данилюк


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛИ ПРИСМОКТУВАННЯ СТРУМЕНЕВИМ ЗАХОПЛЮВАЧЕМ ПЛОСКОГО ПОРИСТОГО ОБ’ЄКТА
У статті проаналізовано газодинамічні явища, що виникають при взаємодії потоку повітря, що витікає з кільцевої щілини, з плоскою поверхнею пористого об’єкта. Виведено формули для розрахунку сили притягування захоплювачем пористого об’єкта.


УДК 621.3.019.4

Е.Ушаков, канд.техн.наук

Вінницький державний технічний університет

СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ
Розглядається задача синтезу лінійних стаціонарних систем керування з урахуванням можливих відмов деяких підсистем. Синтез здійснюється на основі наближення вихідних реакцій систем, усереднених за моментами виникнення відмов, до заданої часової області. Використання ортогональних розкладів для опису динамічних характеристик системи дозволяє зводити процедуру синтезу до розв’язку системи алгебраїчних нерівностей.


УДК. 621.382

І.Васильцов, канд.техн.наук

Тернопільська академія народного господарства

ОЦІНКА ШУМУ ОДНОЧАСНОГО ПЕРЕМИКАННЯ У МАТРИЧНИХ ВІС З КОМПЛАНАРНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ ШИН ЖИВЛЕННЯ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ
У статті досліджується проблема побудови нової тривимірної моделі для оцінки параметрів шуму одночасного перемикання. Розроблена математична модель внутрішньої кондуктивної завади у матричних ВІС з компланарною топологією шин живлення та заземлення. Дана модель використовується для розрахунку надійнісних показників цифрових пристроїв, побудованих на програмованих матричних ВІС. Використання цих моделей підвищує ефективність та зменшує терміни проектно-конструкторських робіт при розробці цифрових пристроїв із застосуванням матричних ВІС.


УДК 628.1.03, 519.21

Р.Квєтний, К.Кострова, І.Богач

Вінницький державний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ САМОАФІННИМИ МНОЖИНАМИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ
У цій статті подано застосування інтерполяції самоафінними множинами, яке можна використати для поліпшення контурів збільшених зображень, що значно підвищує якість зображення, не змінюючи при цьому його яскравості і різкості.


УДК 628.1.03

О.Кириловська, О.Чмут

Вінницький державний технічний університет

ІНФОРМАЦІЙНА НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
Найбільш універсальним є узагальнений прикладний програмний інтерфейс служби безпеки (Generic Security Service Application Program Interface- GSS-API) – набір специфікацій, схвалених співтовариством Internet, що поширює ідеологію відкритих систем на таку традиційно закриту область, як інформаційна безпека, що забезпечує аутентифікацію, цілісність, конфіденційність. Інтерфейс GSS-API, на відміну від більшості інших засобів безпеки, орієнтованих на локальне використання, має на меті захист комунікацій між компонентами програмних систем, побудованих в архітектурі клієнт-сервер. Він надає послуги із взаємної аутентифікації (перевірки істинності) партнерів, що спілкуються, і з контролю цілості і забезпечення конфіденційності повідомлень, що надсилаються.


УДК 504.4.054.064

І.Коноваленко, канд. техн. наук; О.Буняк

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АЛГОРИТМІЧНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДСТОЮВАННЯ РІДИНИ
У статті описано алгоритм прогнозування процесу відстоювання рідин. Розроблено необхідне математичне забезпечення для практичної реалізації алгоритму за допомогою ЕОМ. Використання приведеного способу прогнозування дозволяє визначати час закінчення процесу відстоювання з випередженням, яке становить від 15% до 45% від загальної тривалості процесу відстоювання. Конкретний час випередження прогнозуючої моделі залежить від тривалості активної фази процесу відстоювання та моменту її настання. Прогнозуюча модель призначена для моделювання активної фази процесу відстоювання рідини.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА


УДК 517.946

М.Шелестовська, канд. техн. наук
Тернопільська академія народного господарства

НЕСТАЦІОНАРНІ ТЕМПЕРАТУРНІ ПОЛЯ У НАПІВСФЕРИЧНИХ СУЦІЛЬНИХ ТІЛАХ
Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв’язок алгоритмічного характеру нестаціонарної задачі теплопровідності для ізотропних напівсферичних суцільних тіл.


УДК 517.443

М.Ленюк, докт.фіз.-мат.наук; Б.Шелестовський, канд. фіз.-мат.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ (КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА)-ФУР’Є-ФУР’Є НА ПОЛЯРНІЙ ВІСІ
Методом порівняння розв’язків крайової задачі для системи модифікованих диференціальних рівнянь Бесселя та Фур’є другого порядку обчислено поліпараметричну сім’ю невласних інтегралів, у конструкції підінтегральних функцій яких беруть участь спеціальні функції Бесселя і тригонометричні функції.


УДК 517.52/524: 517.58/589

А.Блажієвський, канд.фіз.-мат.наук; М.Ленюк, докт. фіз.-мат. наук

Чернівецький державний університет

ЗОБРАЖЕННЯ СУМ ПОЛІПАРАМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ФУР’Є – ФУР’Є – (КОНТОРОВИЧА – ЛЄБЄДЄВА) 2-ГО РОДУ
Методом порівняння розв’язку крайової задачі на трискладовому сегменті для сепаратної системи модифікованих диференціальних рівнянь Бесселя й Фур’є, побудованого, з одного боку, методом функцій Коші, а з другого боку методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є -Фур’є- (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду підсумовано поліпараметричну сім’ю функціональних рядів за системою спеціальних функцій Бесселя й тригонометричною системою функцій.


КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ


УДК 539.3

І.Когут, канд. техн. наук
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України

П.Онуфрик, канд. техн. наук

Український державний лісотехнічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИШАРОВОЇ БАЛКИ
Експериментально досліджено динамічну жорсткість і коефіцієнт демпфування зразків, вирізаних з клеєної паркетної дошки тришарової конструкції. Виявлено, що застосування багатошарових ребер жорсткості підвищує динамічні характеристики виробу.


УДК: 621.85.5

Р.Шпак, канд. техн. наук; О.Зубченко

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

АВТОМАТИЧНИЙ ІНЕРЦІЙНИЙ НАТЯЖНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ГНУЧКОЮ ЛАНКОЮ
Розглянуто питання забезпечення нормальної роботи передачі гнучкою ланкою за рахунок натяжного пристрою. Пропонується конструктивна схема інерційного пристрою, що автоматично забезпечує величину натягу робочої гілки залежно від навантаження передачі, збільшуючи її надійність і коефіцієнт корисної дії.