№ 4

УДК 621.793.927.7:669.018.25

О.Шаблій, М.Михайлишин, В. Михайлишин, Ч.Пулька

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ, ДЕФОРМАЦІЙ ТА ПЕРЕМІЩЕНЬ ПРИ ІНДУКЦІЙНОМУ НАПЛАВЛЕННІ ТОНКИХ СТАЛЕВИХ ДИСКІВ
Запропоновано математичну модель для визначення полів залишкових напружень, деформацій та переміщень, які виникають в процесі індукційного наплавлення тонких сталевих дисків стійкими до спрацювання порошкоподібними твердими сплавами. Модель побудована на основі припущення, що основними причинами виникнення полів залишкових напружень, деформацій та переміщень є різні теплофізичні характеристики основного і наплавляючого металу, і в процесі наплавлення здійснюється тільки пружне деформування. Використані рівняння теорії тонких пластин. Отримано аналітичні розв’язки, які дозволяють визначати залишкові переміщення (прогини) при індукційному наплавленні тонких сталевих дисків в залежності від геометричних розмірів дисків і наплавляючого шару, а також механічних та теплофізичних характеристик матеріалів.


УДК 518:517.944:947

А.Бомба, C.Каштан
Рівненський державний педагогічний інститут

ПРО МЕТОД СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ З ОСОБЛИВОСТЯМИ І МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙ РОЗДІЛУ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
Відомі переваги методу P-трансформацій Г.Положія (запис розв’язку у вигляді формули, можливість вибіркового рахунку і ін.) ефективно використані при розв’язанні нелінійних обернених крайових задач на конформні відображення з сильними особливостями.


УДК 519.87:502.76

М.Петрик

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ВІДТИСКУ НЕОДНОРІДНИХ НАПІВОБМЕЖЕНИХ СЕРЕДОВИЩ У ПЛОСКИХ КОНІЧНИХ КАНАЛАХ
У роботі методом інтеґральних перетворень Фур’є з n точками спряження побудовано математичну модель процесу фільтраційного відтиску неоднорідних органічних середовищ в плоских конічних напівобмежених каналах. Здійснено також моделювання процесу та проведена перевірка адекватності моделі по результатах натурних експериментів.


УДК 66.02:621.926:666.94

В. Матієга
Харківський державний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ У МОДЕЛЬНИХ МЛИНАХ, ОБЛАДНАНИХ АКТИВУЮЧИМИ БРОНЕФУТЕРОВКАМИ
У роботі розглядаються методи інтенсифікації технологічних процесів подрібнення у млинах трубного типу на основі чисельних і експериментальних досліджень параметрів пульсуючих режимів роботи. Створені математичні моделі процесів подрібнення з активуючими бронефутеровками. Здійснена оптимізація основних параметрів.


УДК 621.865.8.001

В. Дячун

ПОБУДОВА І АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗБАЛАНСОВАНОГО МАНІПУЛЯТОРА З ПАНТОГРАФОМ
На основі аналізу моделей маніпулятора та навантажувальних діаграм зусиль приводу і людини-оператора вироблені вимоги до приводу маніпулятора з пантографом. Вказано, що цим вимогам найбільш повно відповідають, зокрема, приводи з акумулюючим механізмом, спорядженим пластинчастими пружинами згину.


М. Бугір, О. Бугір
Тернопiльська академiя народного господарства

ПОБУДОВА МНОЖИННИХ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
У роботі запропонована методика побудови виробничих функцій за допомогою методу розділення змінних розв’язків диференціальних рівнянь з частинними похідними.


В. Береза
Чернівецького державного університету імені Ю.Федьковича

СТІЙКІСТЬ ТА ОЦІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНО – ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПУ З ПУАССОНІВСЬКИМИ ЗБУРЕННЯМИ (СФДРНТПЗ)
Досліджено стійкість та отримані оцінки розв’язків стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь нейтрального типу з пуассонівськими збуреннями. Встановлені умови єдиності розв’язків.


УДК 539.3:548.4:669.017

І. Скрипник
Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка
Національної Академії наук України, м.Львів

МОДЕЛЬ ЗАРОДЖЕННЯ В МЕТАЛАХ МІКРОПОР ЗА ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ШЛЯХОМ ЛАВИННОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
Виходячи з принципів нелінійної термодинаміки, побудовано гіпотетичну модель для високотемпературного зародження пор на границях зерен. Особливістю запропонованої моделі є врахування метастабільних вакансійних комплексів як центрів коагуляції вакансій. Запропоновану систему квазілінійних параболічних рівнянь для еволюції пошкодженості вивчали за допомогою методу лінійного аналізу стійкості рівнянь. Показано існування для цієї моделі порогового рівня напружень, нижче якого формування пошкодженості не відбувається, і отримано консервативну оцінку для цього порогу. У випадку перевищення напруженнями в тілі порогового рівня відбувається локалізоване лавиноподібне наростання комплексів вакансій, що веде до утворення мікропор. Дано оцінку інкубаційного періоду до формування мікропори.


УДК. 621.181:669.018

О. Студент
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка
Національної Академії наук України, м.Львів

НОВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ МЕТАЛУ ПАРОПРОВОДІВ
Базуючись на аналізі експертних висновків про відповідальність абсорбованого металом водню за передчасне руйнування ряду реальних паропроводів, досліджували закономірності зміни порогової циклічної тріщиностійкості сталі 12Х1МФ в експлуатаційно і лабораторно зістареному металі. Виявлено інверсію впливу абсорбованого металом водню на ефективний поріг циклічної тріщиностійкості в залежності від стану металу внаслідок старіння. У первісному стані та після незначної кількості термоциклів у водні внутрішній водень підвищує (Кth eff, а починаючи з певної їх кількості – поріг утоми під його впливом знижується. Критичний стан металу досягається тоді, коли абсорбований металом водень починає негативно впливати на ефективний поріг утоми (Кth eff. Запропоновано підхід до оцінки залишкового ресурсу металу паропроводів теплових електростанцій, який дозволяє враховувати негативний вплив водню. В його основу покладено критерій визначення гранично допустимого стану металу та кореляційну залежність між тривалістю експлуатації сталі і кількістю термоциклів під час лабораторного термоциклювання в атмосфері газоподібного водню.


УДК 620.192.7

П. Ясній, М. Галущак

МЕТОДИКА І ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖУВАННЯ НА ДІАГРАМИ ДЕФОРМУВАННЯ СПЛАВУ АМг6
Розроблено методику дослідження і проаналізовано вплив комбінованого навантажування на поведінку циліндричних і плоских з тріщиною зразків зі сплаву АМг6. Виявлено, що циклічне навантажування, яке накладається на квазістатичне, в ряді випадків приводить до значного збільшення загальної деформації при однаковому рівні напружень як у циліндричних зразках, так і в зразках з тріщинами. Циклічне навантаження ініціює процеси повзучості в алюмінієвому сплаві АМг6.


УДК 621.317.083.8

П. Євтух

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІВС ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ
Розроблена математична модель узагальненої метрологічної характеристики ІВС для оцінки стану водних середовищ методом біотестування. Показані шляхи використання розробленої моделі для підвищення ефективності таких ІВС.


УДК 6.21.396.671

П. Євтух

ПРО ЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИМІРЮВАЛЬНОЮ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЮ ПРОЦЕДУРАМИ В ІВС, ОСНАЩЕНИХ ЕОМ
Описаний зв’язок в ІВC між вимірювальною та обчислювальною процедурами у вигляді залежності між похибкою визначення вимірюваного параметра після обробки на ЕОМ вхідних даних спотворених похибками та роздільною здатністю вимірювання. Цей зв’язок корисно застосовувати для зниження негативного ефекту масштабування похибок вхідних даних, на результати вимірювального експерименту.


УДК.519.76.766.42:303.725.3

Л. Чорна

ІНВАРІАНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ ПЕРІОДИЧНО КОРЕЛЬОВАНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ У ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ СТАНУ
Проведено пошук інваріантних характеристик математичної моделі голосового сигналу як періодично корельованого випадкового процесу для проблеми розпізнавання стану ритміки серця. Наведено результати опрацювання голосових звуків у часовій області синфазним методом аналізу періодично корельованих випадкових процесів для різних станів ритміки серця, при якому виявлено інваріантну характеристику для голосового сигналу норми – період корельованості.


УДК.519.246:616.22

Г. Осухівська, Л. Чорна

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ ЗАСОБАМИ ЕТСС
У статті проведено аналіз акустичних сигналів від біооб’єктів: сигналу голосного звуку та тонального сигналу серця для проблеми розпізнавання функціонального стану людини. На основі вибраної моделі реалізовано алгоритми обробки сигналів засобами ЕТСС: синфазним методом – для голосних звуків та фільтровим – для тонів серця. Наведено результати обробки акустичних сигналів цими методами. Зроблено відповідні висновки щодо можливого використання такого аналізу для медицини.


УДК. 616-07:537.311.6

Р. Мельник

КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ВІДБОРУ ДАНИХ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІМПЕДАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ
У статті пропонується класифікація систем відбору даних для електричної імпедансної томографії, яка відображає сучасний стан розвитку галузі. Класифікація виконується за рядом характерних ознак і дозволяє вибрати основні параметри при розробці такої системи.


УДК 621.396

А. Лупенко, Л. Мовчан

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЙНИХ ОБ`ЄКТІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ПЕРЕХІДНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЩО ЗАДАНІ В ЦИФРОВІЙ ФОРМІ
Пропонується метод визначення параметрів лінійних об`єктів за експериментальними перехідними кривими, які задані в цифровій формі. Показано, що проблема визначення невідомих коефіцієнтів різницевих рівнянь, які описують досліджуваний об`єкт, приводиться до розв`язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь, коефіцієнтами яких є дискретні значення перехідної характеристики динамічного об`єкта, одержаної в результаті подання одиничної сходинкової дії на досліджуваний об`єкт. Проведено обчислюваний експеримент, результати якого підтверджують адекватність отриманої моделі досліджуваному об`єкту.


УДК 539.3

В. Пісьціо, Шкодзінський

ПЛАНАРНI КОЛИВАННЯ ТОНКИХ П’ЄЗОКЕРАМIЧНИХ ПЛАСТИН
У роботі розглядається задача дослідження коливань п`єзокерамічної пластинки, показаний метод переходу від системи рівнянь, що описує зв`язані електропружні поля, до чисто механічної задачі, доведено, що частоти і форми коливань, що знаходяться при цьому є власними. Розглянуто основні типи граничних умов, що найчастіше використовуються при побудові математичної моделі коливань п`єзопластини.


О. Андрейків, О. Дарчук
Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка
Національної Академії наук України, м.Львів

ДО ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ МОБІЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН НА ОСНОВІ МЕХАНІКИ ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ
Викладена загальна схема оцінки залишкової довговічності конструкцій з позиції механіки втомного руйнування. Наведено особливості розрахунку довговічності рамних конструкцій мобільних сільськогосподарських машин.


УДК 621.9

І. Луців

КІНЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОЛЕЗОВОЇ АДАПТИВНОЇ ОБРОБКИ
Розглянуто нові технологічні схеми багатолезової обробки з оснащенням з кінематичними міжінструментальними зв’язками. Виявлено кінематичні особливості такого різання, розраховано картину розподілу подачі між ріжучими елементами.


УДК 621.9.08

П.Кривий, Г.Юхименко

ТОЧНІСТЬ ОБРОБКИ НЕЖОРСТКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТОЧІННІ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ
У даній статті проводиться теоретичне обгрунтування доцільності використання трирізцевої обробки при точінні циліндричних поверхонь з точки зору підвищення точності виготовлення деталей обертання.


УДК.531.374;539.213

В. Семенюк

АДАПТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОКРИТТІВ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Розглянуто питання актуальності технології покриття з адаптивною системою керування. Приведено структурно логічні схеми і аналіз процесів на підсистемному рівні в границях системного аналізу інформаційної обробки передачі данних.Відмічено перспективність розвитку мікропроцесорних систем.


УДК. 621.865

В. Савків, Я. Проць

СТРУМЕНЕВІ ЗАХОПЛЮВАЧІ ОБ’ЄКТІВ ТИПУ “ФЛАНЦІ” У роботі дається опис конструкції та принципу роботи струменевих пристроїв для захоплення і центрування циліндричних об’єктів типу “фланці”. Приводиться теоретичний розрахунок сили притягування захоплювачем об’єкта маніпулювання в залежності від робочого тиску живлення і його конструктивних параметрів.


УДК 621.787:620.194

І. Гурей

ВПЛИВ ІМПУЛЬСНОГО ЗМІЦНЕННЯ НА МАЛОЦИКЛОВУ ВТОМУ СТАЛЕЙ У КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Показано, що фрикційне зміцнення сталей 20, 45 та 65Г суттєво підвищує опір руйнуванню при малоцикловій втомі при дослідженні як на повітрі, так і в корозійному середовищі (3-% водяний розчин NaCl, а також з катодною поляризацією). Підвищення довговічності при низьких амплітудах деформації (( = 0,7% і нижче) досягає 2,5 разів.


УДК 621.785.52

Р. Горбатюк, д.т.н. В. Лоскутов, Т. Лоскутова
Тернопільський державний педагогічний університет ім. Гнатюка, НТТУ Київський політехнічний інститут

КОМПЛЕКСНЕ НАСИЧЕННЯ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ НІОБІЄМ І ХРОМОМ
Вивчено процес комплексного насичення сплавів типу ВК8 і Т15К6 ніобієм і хромом. Показано перспективність нанесення на робочу поверхню твердосплавного ріжучого інструменту покриттів на основі карбідів ніобію, легованих хромом, для підвищення його працездатності.


УДК 621.7

В. Лазарюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАРБІДУ НІОБІЮ НА ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДОГО СПЛАВУ ТiC-Ni-Cr
Досліджено фізико-механічні властивості твердих спечених сплавів на основі карбідів титану та ніобію із нікельхромовою зв`язкою. Сплави отримано шляхом холодного пресування та спікання у вакуумі. Встановлено, що введення карбіду ніобію сприяє утворенню дрібнозернистої структури та підвищенню характеристик міцності, твердості та окалиностійкості.


УДК 621.315:621.9:541.66

П. Стухляк, М. Митник, Ю. Кашуба

ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ СИСТЕМИ ЕПОКСИКОМПОЗИТУ НА ЙОГО ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ
Проаналізовані фізико-хімічні аспекти теплопровідності полімерних композитних матеріалів. Показано, що суттєвий вклад в значення теплопровідності вносять процеси, що відбуваються на межі поділу фаз між наповнювачем і матрицею. Процес теплопереносу в композитних матеріалах визначається переваж- но фононним механізмом теплопередачі. Разом з тим, при внесенні наповнювачів процеси теплопереносу визначаються як фононним, так і електронним механізмами. Показано, що теплопровідність композитів визначається молекулярною масою в’яжучого та температурними режимами експлуатації композита. Визна-чено шляхи та методи регулювання теплопровідності композитних полімерних матеріалів.


УДК 621.791.927

П. Савчук
Луцький державний технічний університет

МЕХАНІЗМ ФРИКЦІЙНОГО ПЕРЕНОСУ ПРИ ТЕРТІ ВИСОКОНАПОВНЕНИХ ЕПОКСИПОЛІМЕРІВ
Досліджено структурні зміни та характер трибологічних процесів при терті високонаповнених полімеркомпозитів та розроблена модель для пояснення механізму фрикційного переносу при терті. Методами рентгеноспектрального аналізу та електронної мікроскопії встановлено ефект масопереносу інградієнтів матеріалів композита та контртіла при фрикційній взаємодії. Методами ДТА та ІЧ-спектроскопії доказано утворення термотійкої структури в зоні тертя у вигляді плівки переносу.


УДК 621.825

А. Матвійчук

ПIДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГIЧНОСТI ТА НАДIЙНОСТI ЕЛЕМЕНТIВ ПРИВОДIВ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
На основі загального огляду і експерементальних методів дослідження елементів приводів сільськогосподарських машин проведено аналіз технологічності їх конструкцій, встановлено основні технологічні вимоги яким вони повинні відповідати.


УДК. 621.867

М. Пилипець

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КОНІЧНИХ ШНЕКІВ
Розглянуто можливості підвищення точності конічних шнеків проточуванням зовнішньої кромки. Приведено залежності для визначення параметрів режимів різання.


УДК. 40.7;42.1

М. Пилипець, І. Вітвіцький

СОРТУВАННЯ КАРТОПЛI
У статтi проведено огляд i пропонуються можливi напрямки пiдвищення якостi пiслязбиральної обробки картоплi. Розглянуто питання зберiгання картоплi та товарного обробiтку на реалiзацiю, запропонованi методи пiдвищення ефективностi пiслязбиральноi обробки картоплi шляхом використання динамiчного способу сортування, впровадження новiтнiх методик аналiзу та вiдповiдних конструкцiй.


УДК 631.331.022

М. Свірень, М. Петренко
Кіровоградський державний технічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПНЕВМОМЕХАНІЧНОГО АПАРАТА ДЛЯ ОДНОЗЕРНОВОГО ВИСІВУ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Розглянуті питання побудови статистичної моделі пневмомеханічного висіву насіння зернових культур. Наведено результати оптимального пошуку параметрів висівного апарату.


УДК 631.330

М. Погорілий
Український центр випробування сільськогосподарської техніки

АНАЛІЗ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СПОСОБІВ ВИДАЛЕННЯ ГИЧКИ І ДООЧИЩЕННЯ ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Проаналізовані способи видалення гички та доочищення головок коренеплодів цукрових буряків. Запропоновано новий спосіб для виконання цих технологічних операцій; сконстуйовано перспективний робочий орган.


УДК 08.06.01

Г. Бойко
Тернопільська академія народного господарства

ЕКОНОМIКА ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ Стаття висвітлює основні проблеми функціонування економіки туризму в сучасних умовах ринкової економіки. Намічені шляхи подолання обмежуючих факторів розвитку індустрії туризму. Показується зв’язок економіки туризму, як високорентабельної галузі з усім народногосподарським комплексом України.


УДК 338.7

Н. Рожко

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І НОРМАТИВІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ І СЛУЖБ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ
У статті розглянуті методологічні підходи до планування показників і нормативів, які рекомендується доводити до відділів і служб заводоуправління.


УДК 331.2

Г. Кучер

ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ВИПЛАТI ЗАРОБIТНОЇ ПЛАТИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЛIКВIДАЦIЇ
У статтi розглядається проблема заборгованностi по виплатi заробiтної плати, проводиться аналiз стану i тенденцiй її розвитку, дослiджуються економiчнi процеси, якi зумовили виникнення цiєї проблеми, пропонуються економiчнi i правовi методи її лiквiдацiї.


УДК. 72.75.39

Ю. Марчук

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГУ
Стаття забезпечує інформацію про основні принципи формування і використання інформації в системі управління маркетингом, основні джерела первинних даних про ринок і зовнішнє макросередовище. Показано блок-схему основних стадій процесів комунікацій та обробки маркетингової інформації на підприємстві з використанням ЕОМ.


О. Дудкіна
Тернопільська академія народного господарства

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ В РЕГІОНІ
Проведений аналіз зарубіжного досвіду управління рекреаційною сферою; розглянуті основні функції управлінських структур на державному рівні стосовно регулювання рекреаційної діяльності. На основі вивчення особливостей діяльності існуючих організаційних структур, що займаються управлінням рекреацією в Україні в цілому та окремих регіонах; дослідження взаємовідносин між підприємствами рекреаційної та обслуговуючих її галузей запропоновано створення спеціальної регіональної Асоціації рекреаційного розвитку, як єдиного координаційного центру управління рекреацією в регіоні.


Приходько В.А.

РОЛЬ ГЕНЕРАЛА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО В УКРАЇНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКА
На основі архівних джерел, історичних документів, періодичних видань, автобіографічних робіт Павла Скоропадського досліджується військова діяльність генерала Павла Скоропадського після Лютневої 1917 року революції, зокрема процес українізації 34-го армійського корпусу російської армії. Генерал Павло Скоропадський, як професійний військовий чудово розумів значення армії в державотворчому процесі і надавав цьому значну увагу на відміну від лідерів Центральної Ради. Історичний досвід свідчить, що не можна збудувати державу, відстояти її суверенітет і територіальну цілісність не маючи сильної боєздатної армії.


УДК:681.3:658.56

В.Колос, С. Кудрявцева, А. Мушак
Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій та систем Національної Академії Наук України та Міністерства освіти України

МУЛЬТИМЕДІА В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Розкрито головні напрями використання інтерактивної мультимедіа в дистанційному навчанні. Детально проаналізовано кожен із них, базуючись на особливостях послуговування конкретними засобами мультимедіа: аудіо, відео, графікою. Вказано на деякі способи практичної реалізації цих теоретичних положень на сторінках дистанційних курсів, які побудовані та функціонують на основі WWW-технології.


УДК: 666.01.

Г. Дощенко, Л. Новікова, О. Новіков
Херсонський державний технічний університет

ДИНАМІКА ЗМІНИ ПРУЖНО-МІЦНОСТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛА ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Проведено вивчення впливу електромагнітного випромінювання на структуру та пружно-міцностні властивості міднофосфатного скла. Встановлено, що основні зміни проходять у поверхневому шарі.


УДК.389.64:536.5

Є. Шиманський, М. Тарасенко

ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ ТА БАЛАСТНИХ ДРОСЕЛЯХ БРОНЬОВОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ
У статті наведені дані по оптимізації основних геометричних співвідношень в трансформаторах та баластних дроселях броньової магнітної системи, які дозволяють помітно підвищувати коефіцієнт використання електротехнічної сталі, а значить знизити вартість і підвищити конкурентноспроможність електротехнічної продукції. Отримані дані рекомендуються покласти в основу при створенні нових нормалізованих рядів трансформаторів та баластних дроселів.