№ 2

УДК 534.782:621.3

П. Євтух

ВЛАСТИВОСТІ АЛГОРИТМУ АВТОМАТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
У статті представлені результати досліджень властивостей одного з варіантів алгоритмів автоматичної корекції за точністю характеристик первинних вимірювальних перетворювачів. Показано, що досліджуваний алгоритм можна успішно застосувати при наявності похибок мультиплікативного, адитивного та адитивно-мультиплікативного характеру.


УДК 621.396

А. Лупенко

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДОМ КОМПЕНСУЮЧОГО ІНТЕГРУВАННЯ
Розглянуто метод компенсуючого інтегрування для ідентифікації динамічних об’єктів, інваріантний до систематичних зсувів перехідної характеристики об’єкта. В основі методу лежить багатократне інтегрування перехідної характеристики об’єкта протягом двох груп часових інтервалів з наступним визначенням коефіцієнтів лінійного диференціального рівняння моделі об’єкта шляхом розв’язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь, коефіцієнтами якої є різниці інтегралів однакової кратності на відповідних однакових часових інтервалах. Метод дозволяє знизити вимоги до метрологічних характеристик тестового одиничного сигналу. Наведено результати обчислювального експерименту, які підтверджують переваги запропонованого методу.


УДК 621.3; 681.3

В. Кочан, В. Тимчишин

КОНТРОЛЕР З ДИСТАНЦІЙНОЮ РЕКОНФІГУРАЦІЄЮ
Проаналізовано шляхи організації вибору алгоритмів роботи контролерів комп’ютерних мереж. Запропоновано спосіб дистанційної реконфігурації в реальному часі програмного забезпечення універсального контролера периферійного модуля мережі, виконаного на базі однокристальної мікро-ЕОМ і51. Розроблено архітектуру контролера, плати розширення та засоби автоматизації його програмування.


УДК 62-503.4

Л. Мовчан, С. Мовчан

ЧИСЛОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ АСИМПТОТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ НЕЛІНІЙНИХ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
Розглядається числовий метод розширення області асимптотичної стійкості для нелінійних дискретних систем, яка одержана з допомогою функції Ляпунова. Метод дозволяє одержати із заданою точністю дійсну область асимптотичної стійкості.


УДК 681.3

Я. Бакушевич, А. Бакушевич

АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ АНТЕНОЮ З АЗИМУТАЛЬНО-КУТОМІСНОЮ ПІДВІСКОЮ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ЧЕРЕЗ ЗЕНІТ
У статті розроблено алгоритм керування антенним постом з азимутально-кутомісною підвіскою при проходженні через зеніт. Застосування алгоритму дозволяє втричі зменшити кутову швидкість перекиду антени при умові збереження зв’язку.


УДК. 519.242:628.322

З. Мазяк, І. Карпінська
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Н.Тазалова
Державний університет “Львівська політехніка”

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АБСОРБЦІЇ ГАЗІВ КРАПЛИНАМИ РІДИНИ
Розроблено математичну модель процесу абсорбції між краплиною і нерухомим газовим середовищем, яка дозволяє оцінити концентрацію розчиненого газу в будь-який момент часу для крапель з відомим діаметром. Адекватність моделі перевірена на прикладі розчинення кисню повітря в краплях води.


УДК.628.322

І. Карпінська, О. Кравчук, О. Слотюк

ГІДРОДИНАМІКА АЕРАТОРІВ З РОЗБРИЗКУВАННЯМ ВОДИ ЧЕРЕЗ ПЕРФОРОВАНІ ДНИЩА
Експериментально визначено діаметри крапель води, які утворюються при витіканні з отворів різних діаметрів, та швидкості їх падіння. Показано, що струминний режим витікання води з отвору забезпечує більшу поверхню контакту з повітрям, ніж крапельний, в 1,3-1,7 рази.


УДК 519.6(083)

В. Шанайда

ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ДИСКРЕТНО ЗАДАНИХ ФУНКЦІЙ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ (ЛІНІЙНА ФОРМА)
Проведено аналіз методик для дослідження дискретно заданих функцій методом найменших квадратів. Запропоновано нову методику оцінки граничних значень апроксимуючої функції. Виконано порівняльний аналіз відомих і запропонованої методик. Доведена ефективність використання запропонованої методики для оцінки граничних значень дискретно заданої функції.


УДК 621.317;681.3.06

О. Березький, К. Березька

МОДЕЛЮВАННЯ МЕТРОЛОГIЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ НА СТАДIЇ СИСТЕМОТЕХНIЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Розглядається оцiнка метрологiчних (точнiсних) характеристик засобiв вимiрювання температури з елементами штучного iнтелекту при системотехнічному проектуваннi, використовуючи операторний метод опису вимірювальних процедур. На основі розроблених алгоритмів моделювання спроектована імiтацiйна система оцінки точнісних характеристик інтелектуальних засобів вимірювання.


УДК 681.142.2

О. Гринчишин

ПРО ВЕЛИКІ ЦІЛІ ЧИСЛА В СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ
Проведено дослідження з розробки бібліотеки програм для роботи з цілими числами довільної довжини. Бібліотека реалізована у вигляді класів, шляхом об’єктно-орієнтованого програмування на мові С++. У ній є всі основні арифметичні операції і функції. Це дає можливість виконання на комп’ютері складних розрахунків з цілими числами. При роботі використовується новий тип даних, який схожий із стандартним типом int мови С++. Це дозволяє працювати з ним, не заглиблюючись у його реалізацію і правила роботи. Створений тип може претендувати на затвердження його як стандартним в комітеті ANSI C++ і включення в нові компілятори С++.


УДК. 519.3

B. Хомченко, Б. Хомченко
Херсонський державний технічний університет

ПРО ТОЧНІСТЬ СПОСОБУ ОБЕРТАННЯ СИМПЛЕКСА
Наведені інтервальні оцінки точності способу обертання симплекса для розв‘язання рівняння Лапласа з граничними умовами першого роду (Діріхлє).


УДК 319.216

М. Приймак

ЛІНІЙНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ
І ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ НА ЕОМ

Показана можливість обгрунтування моделей стохастично періодичних сигналів за допомогою лінійного періодичного випадкового процесу, приведені результати моделювання цього процесу і оцінки його моментних періодичних функцій до 4го порядку.


УДК 577.3

В. Андрійчук

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРВИННИХ ПРОЦЕСІВ ФОТОСИНТЕЗУ
Математична модель первинних процесів фотосинтезу базується на фізичних явищах, які проходять на молекулярному рівні. Сукупність реакцій цієї стадії описано системою із трьох лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. Приведено аналітичний розв’язок даної системи. Зроблено аналіз кінетики зміни концентрації компонентів реакцій у випадках включення та припинення дії випромінювання.


В. Костюк

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕРІАЛУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ ОЧИСНОГО НОЖА КОРЕНЕПЛОДІВ
У роботі приведено розрахунок на міцність елементів складної конфігурації очисного ножа головок коренеплодів.


В. Костюк

РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ СКОШУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
У роботі отримано аналітичні залежності для визначення геометричних характреристик евольвентних лопаток двофункціонального скошувального пристрою.


УДК. 531

М. Пилипець, Д. Радик, Л. Данильченко

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГВИНТОВИХ МЕХАНІЗМІВ
Пропонується нова технологія виготовлення широкосмугових спіралей гвинтових механізмів, із смугової заготовки з попередньо виконаними вирізами по внутрішній кромці, методом навивання на оправку за умови пластичної деформації при формоутворенні на суцільній частині заготовки.


УДК 621,825

А. Матвійчук

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИВОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
На основі теоретичних і експериментальних методів дослідження запобіжних механізмів розроблено конструкцію кулькової муфти металічним пружним елементом – демпфуючою хрестовиною. Конструкція забезпечує поглинання осьових і колових ударів, запобігає збільшенню динамічних навантажень в приводі і створює хороші його експлуатаційні характеристики.


УДК 621.867.42

І. Геник, М. Паньків

ВИКОРИСТАННЯ ШНЕКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ В МАШИНОБУДУВАННІ
Розглянуто механізми різних галузей машинобудівного комплексу, в яких знайшли примінення гвинтові елементи.


УДК. 389.64:536.5

П. Попович

РОЗРАХУНОК КЛЕФІЦІЄНТА ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
У роботі запропоновано розв’язок задачі для визначення зміни коефіцієнта інтенсивності напружень у вершині тріщини елементів рами сільськогосподарської машини в залежності від розмірів дефекту.


УДК. 389.64:536.5

П. Попович

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ В ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ ТОНКОСТІННОГО ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ (ШВЕЛЕР)
Пропонується спосіб визначення коефіцієнту інтенсивності напружень у вершині тріщини тонкостінного профілю типу швелер, який знаходиться під дією згинального моменту.


В. Костюк

ДИНАМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОЦЕСУ РУХУ СКОШЕНОЇ МАСИ
У роботі розв’язана задачу траєкторії руху скошеної маси, приведеної до її центра, у відповідності до параметрів функціональних органів типу конічних елементів з евольвентними лопатками.