№ 3

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 620.178.4/6

П.Ясній, докт.техн.наук; П.Марущак
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ВТОМИ ТА ВТОМИ-ПОВЗУЧОСТІ
Запропоновано нове технічне рішення проблеми використання електромеханічних машин для випробувань на циклічну тріщиностійкість. Модернізовано електромеханічну машину FP 100 для статичних випробувань, для випадку циклічного навантаження, з керуванням від персонального комп’ютера типу IBM Pentium II. В процесі експерименту забезпечувався запис вимірювальних даних за чотирма каналами.


УДК. 517.946

М.Ленюк, докт. фіз.-мат. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

М.Шелестовська, канд. техн. наук
Тернопільська академія народного господарства

СТОХАСТИЧНА ДИНАМІЧНА ЗАДАЧА ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ КУCКОВО-ОДНОРІДНИХ СИМЕТРИЧНИХ ПРОСТОРІВ З ПОРОЖНИНОЮ
В рамках кореляційної теорії побудовано основні ймовірносні характеристики стохастичного динамічного термопружного поля в (n+1) – шарових симетричних просторах з симетричною порожниною.


УДК 620.197.3

З.Слободян, канд. техн. наук; Л.Маглатюк
Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка Національної академії наук України, м.Львів

Р.Пецух
АТ КФ “Світоч”, м.Львів

ІНГІБІТОРНИЙ ЗАХИСТ ВОДООБОРОТНОЇ СИСТЕМИ КФ “СВІТОЧ”
Встановлено, що внутрішні поверхні обладнання кондитерської фірми “Світоч”, яке охолоджується водою, вкриті шаром солей твердості та продуктів корозії, що містять сполуки заліза, кальцію, магнію, міді, цинку, алюмінію, кремнію, фосфору. Визначено, що в конденсаторі та на виході водного потоку спостерігаються найвищі швидкості корозії та найнижчі швидкості солевідкладення. Показано, що інгібітори типу КОРСОЛ (200 мг/дм3) не лише ефективно гальмують спряжені процеси корозії та солевідкладення, але й поступово розмивають відклади на внутрішніх поверхнях обладнання.


УДК 620.197.6;658.584

О.Гулай, канд. техн. наук;
Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського

Я.Середницький, канд. хім. наук
Орган з сертифікації “УкрСЕПРОтрубоізол” при Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України (м.Львів)

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ КРЕМНІЙОРГАНІЧНО- ЕПОКСИДНИХ ПРОТИКОРОЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ ТРУБОПРОВОДІВ
Наведено фізико-хімічні параметри протикорозійних покриттів трубопроводів на основі полі-метилфенілсилоксанового лаку КО-921, модифікованого епоксидною смолою. Термостійкість визначено методом диференційного термічного аналізу, захисну здатність – ємнісно-омічним (імпедансним) методом.


УДК 620. 184. 2

Е.Личковський, канд. техн. наук
Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького.

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛІЧНОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ СТАЛІ 08Х18Н10Т
Досліджено залежності часу до зародження тріщини і швидкості росту в сталі 08Х18Н10Т під дією біологічного розчину РІСЛТ. Виявлено схильність сталі до корозійно-циклічного розтріскування у досліджуваному розчині, що зумовлює зростання швидкості росту тріщини більше ніж на порядок порівняно з випробуваннями на повітрі на середній ділянці кінетичної діаграми втомного руйнування. Запропоновано аналітичний вираз для оптимізації розмірів і оцінки довговічності елементів конструкцій за отриманими експериментальними даними за часом зародження і швидкістю росту тріщини в сталі 08Х18Н10Т у розчині РІСЛТ. Отримані результати дають можливість оптимізувати розміри і прогно-зувати довговічність ортопедичних імплантантів.


УДК 389.64: 536.5

М.Сташків
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ КІН ДЛЯ КУТОВОЇ НАСКРІЗНОЇ ТРІЩИНИ У ТОНКОСТІННОМУ СТЕРЖНІ ПРЯМОКУТНОГО ПРОФІЛЮ ПРИ ДІЇ ЗГИНАЛЬНОГО МОМЕНТУ
У статті розглянуто напружений стан тонкостінного стержня замкнутого прямокутного профілю, послабленого наскрізною кутовою тріщиною. Визначено перерозподіл номінальних напружень у нетто – перетині стержня при дії згинального моменту. На основі існуючих залежностей КІН для тріщини у нескінченній смузі виведено залежність для визначення КІН у вістрі кутової наскрізної тріщини у тонкостінному замкнутому профілі. Записано поправну функцію, яка враховує зміну геометрії нетто – перетину тонкостінного профілю при поширенні у ньому тріщини.


УДК 539.3

І.Когут, канд.техн.наук
Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНІСНИХ І ДЕМПФУЮЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ
Досліджено основні фізико-механічні характеристики в тім числі динамічну жорсткість і коефіцієнт демпфування ряду полімерних матеріалів. Матеріали проранжировано зи питомими характеристиками міцності і демпфування.


УДК 539.9

Я.Савула, докт.фіз.-мат.наук; О.Коссак, канд.фіз.-мат.наук;
Львівський національний університет імені Івана Франка,

А.Торський
Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригала НАНУ

ЧИСЛОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦIЙ З УРАХУВАННЯМ ПОЧАТКОВОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ
Розглядається динамічна задача для оболонок типу Тимошенка з урахуванням початкового напружено -деформованого стану (НДС). Виходячи з ключових рівнянь геометрично нелінійної теорії Тимошенка, отримано лінеаризовані рівняння руху, а також фізичні та геометричні співвідношення для оболонок з початковим НДС. На основі узагальненої варіаційної постановки задачі отримано узагалінену проблему на власні значення, розв’язок якої шукається за допомогою методу скінчених елементів.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК 621.793.927.7:669.018.25

О.Шаблій, докт.фіз.-мат.наук; Ч.Пулька, канд.техн.наук; М.Шарик
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,

О.Письменний, докт.техн.наук;
Інститут електрозварювання ім. Е.О.Патона НАН України

ІНДУКТОРИ ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ ТОНКИХ ФАСОННИХ ДИСКІВ ПРИ МІНІМАЛЬНИХ ЕНЕРГОЗАТРАТАХ
В роботі розглянуто існуючі нагрівальні джерела (конструкції індукторів) для індукційного наплавлення тонких фасонних дисків, а також описані нові розроблені конструкції індукторів та нагрівальні системи для їх наплавлення з метою економії електроенергії.


УДК.631.358.42

В.Мартиненко, докт. техн. наук; В.Фенканін
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДООЧИЩЕННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ВІД ГИЧКИ
В статті наведено результати експериментальних досліджень процесу дообрізування цукрових буряків плоскими пасивними ножами бурякозбиральних комбайнів КБС-6 “Збруч” та плоскими підпружиненими ножами.


УДК 621.182

А.Матвійчук, канд.техн.наук; І.Гевко
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗАМІРУ ПАРАМЕТРІВ КІЛЬЦЕВИХ КАНАВОК В ОТВОРАХ

Приведено опис конструкцій і принцип роботи вимірних інструментів, методику заміру величини внутрішнього діаметра і ширини кільцевих канавок в корпусних деталях. Дано практичні рекомендації з вибору цих інструментів і розрахунку їх точності.


УДК. 631.358.42

М.Клімук
Луцький державний технічний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОТОРНОГО ГИЧКОЗРІЗУВАЛЬНОГО АПАРАТУ
Запропоновано новий спосіб видалення гички і вкладання її у міжряддя коренеплодів. Здійснено теоретичне обгрунтування раціональних кінематичних і конструктивних параметрів розробленого робочого органу та наведено конструктивну схему машини.


УДК. 632.982.4

М.Матійчик, канд. техн. наук
Національний науковий центр “Інститут механізації і електрифікації сільського господарства”

ВОДІННЯ БЕЗПІЛОТНИХ МІКРОЛІТАКІВ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Розглянуто параметри технологічних процесів у сільському господарстві, які ймовірно можуть бути механізовані за допомогою безпілотних мікролітаків. Встановлено структуру та склад системи дистанційного управління мікролітаками для їх водіння над полем методом відеоприцілювання. Показано схеми пілотування мікролітаків одним та двома пілотами на захисті рослин.


УДК 621.825

Г.Нагорняк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ІНЕРЦІЙНОГО ЗАПОБІЖНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ПРИВОДІВ МАШИН ПРИ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯХ
В статті приведено розрахунки основних параметрів інерційного запобіжного механізму без врахування і з врахуванням сил тертя між контактуючими поверхнями, які відносно переміщуються при його спрацьовуванні. Отримано аналітичні залежності для визначення параметрів конструкції, при яких забезпечується гарантоване відключення приводів машин при перевантаженнях.


УДК 621.923.42.

В.В.Кальченко, канд. техн. наук
Чернігівський державний технологічний університет

БЕЗЦЕНТРОВЕ ПОЗДОВЖНЄ ШЛІФУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗІ СТАБІЛІЗАЦІЄЮ ПОЛОЖЕННЯ ВІСІ ОБЕРТАННЯ ДЕТАЛЕЙ
Запропоновано новий спосіб безцентрового поздовжнього шліфування циліндричних поверхонь, який забезпечує компенсацію геометричної похибки схеми формоутворення за рахунок переміщення вісі деталі вздовж прямої, перпендикулярної до її торця, в процесі зняття припуску і формоутворення. Розроблено 3D моделі процесів профілювання ведучого і шліфувального кругів, опорного ножа, зняття припуску і формоутворення.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 621.317

О.Бухало, канд. техн. наук; Г.Микитин, канд. техн. наук; Р.Федорів, канд. техн. наук
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України

Б.Клим, канд. техн. наук; Є.Почапський, канд. техн. наук;
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АСПЕКТИ МЕТРОЛОГІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ СИСТЕМИ ВІДБОРУ І ОБРОБКИ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ
Розглянуто особливості метрологічної атестації вимірювальних каналів системи реєстрації сигналу акустичної емісії згідно з вимогами,наведеними в стандартах з метрологічного забезпечення вимірювальних інформаційних систем.Наведена модель вимірювального каналу та модель похибки каналу розробленої акустико-емісійної системи.Розроблена методика проведення атестації акустичного вимі-рювального каналу системи.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 519.217.1

М.Приймак, докт.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАРКІВСЬКІ ПЕРІОДИЧНІ ПРОЦЕСИ
Вперше введено новий клас випадкових процесів – клас марківських періодичних процесів. Використовуючи їх, відкриваються нові можливості вивчення аналітичними, статистичними, імітаційними методами стохастичних систем, явищ, сигналів, характерною особливістю яких крім марковості є стохастична періодичність.


УДК. 517.443

М.Ленюк, докт.фіз.-мат.наук;
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

М.Шинкарик, канд.фіз.-мат.наук
Тернопільська академія народного господарства

ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ЛЕЖАНДРА 1-ГО РОДУ – (КОНТОРОВИЧА – ЛЕБЕДЕВА) 2-ГО РОДУ – ВЕБЕРА
Методом порівняння розв’язків крайової задачі на спряження для модифікованих диференціальних рівнянь Бесселя та Лежандра обчислено сім’ю поліпараметричних невласних інтегралів від функцій Бесселя і приєднаних функцій Лежандра.


УДК 621.382

П.Лісняк, канд. фіз.-мат. наук
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ВПЛИВ ІМПУЛЬСІВ ЗВОРОТНОЇ НАПРУГИ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ КОНТАКТІВ МЕТАЛ-КРЕМНІЙ
У статті розглянуто вплив імпульсів зворотної напруги на електрофізичні параметри контактів MoSi2-n-Si. Встановлено, що внаслідок тих впливів відбувається перебудова електронних станів межі поділу, зростає параметр перехідного шару d/E , змінюється вольт-амперна характеристика.


ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 66. 067

К.Луняка, докт. техн. наук; С.Кривенко; Г.Глухов, канд. техн. наук
Херсонський державний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАРАБАННОГО ВАКУУМ-ФІЛЬТРА З ВИКОРИСТАННЯМ ТВЕРДОЇ ФАЗИ СУ-СПЕНЗІЙ ЯК ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведено розрахунки швидкості обертання барабана вакуум-фільтра, площі фільтрувальної стрічки при “чорній” і “білій фільтрації” у виробництві двоокису титану, а також продуктивності, яка досягається при впровадженні запропонованого способу фільтрування з використанням твердої фази суспензій як допоміжного фільтрувального матеріалу.


УДК 621. 317

А.Нестер, канд. техн. наук; Б.Малиновський;
Технологічний університет Поділля, м.Хмельницький

Н.М.Корчик; канд. хім. наук
Державний технічний університет, м.Рівне

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЛІЗЕРІВ У СИСТЕМАХ ЗАМКНЕНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЦЕХУ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ
Стаття присвячена питанням дослідження електролізерів для повторного використання води у водних розчинах травлення друкованих плат. Приведено окремі характеристики процесу та якості відновленого водного травильного розчину.