№ 1

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 539.4:669.017:620.193

О.Калахан, канд. техн. наук; Г.Охота
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, м. Львів

КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ТИТАНОВИХ СПЛАВАХ
Досліджено вплив плазмового напилення порошків різного хімічного складу та структури на працездатність титанового сплаву ТС-5 складу Ti-5,0Al-2,0Zr-3,0Sn-2,0V в умовах фретінг-втоми та корозійної фретінг-втоми. Покриття порошком (a+b)-сплава ТС-8, механічною сумішшю самофлюсових порошків сплавів на нікелевій основі (NiCrBSi) та карбідів вольфраму (WC) підвищують границю фретінг-втоми на 10…15%, а напилення композиційним плакованим порошком (Ni)-(Al2O3) – на 40 % та більше. 3%-ний розчин хлориду натрію знижує границю фретінг-утоми всіх покриттів на 5–10% у порівнянні з повітрям, а зразків з покриттям порошком карбідів титану та хрому – до 20%.


УДК 539.375

М.Когут, докт.тех.наук; А.Громко; Н.Лебідь, канд.техн.наук
Львівський державний аграрний університет

ОЦІНКА МІЦНОСТІ СТИКОВИХ ЗВАРНИХ З`ЄДНАНЬ ЗА СИЛОВИМ К1C КРИТЕРІЄМ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ НА МАЛОГАБАРИТНИХ ЗРАЗКАХ З НАПЛАВКАМ
В роботі запропоновано методики оцінки тріщиностійкості стикових зварних з`єднань за критерієм К1с, які базуються на випробуванні малогабаритних циліндричних, призматичних і трубчастих зразків з тріщинами в основному матеріалі, зварному шві та зоні сплавлення.


УДК 620.178.4/6

П.Марущак
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ МАШИН
Розроблено метод реалізації циклічного навантаження із використанням електромеханічної випробувальної установки для циклічних випробувань на основі поєднання цифрових, аналогових та програмних підходів. Розроблена адаптивна система керування, що дозволяє усунути перевантаження механічної та електричної частин установки FP-100.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ


УДК 621.793.927.7:669.018.25

О.Шаблій, докт.фіз.-мат.наук; Ч.Пулька, канд.техн.наук;
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя ,

О.Письменний, докт.техн.наук
Інститут електрозварювання ім. Е.О.Патона НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРОТИ СПРАЦЮВАННЯ НАПЛАВЛЕНИХ ІНДУКЦІЙНИМ СПОСОБОМ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
В роботі подано результати досліджень стійкості проти спрацювання тонких дисків, наплавлених індукційним способом різними порошковими сплавами на залізній і нікелевій основі. Показано, що сплави на нікелевій основі мають в 2,4 рази нижчу стійкість проти спрацювання у порівнянні з порошковим сплавом на залізній основі.


УДК 62/825

Р.Гевко, докт.техн.наук; П.Стухляк, докт.техн.наук; М.Буряк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СИЛОВИЙ РОЗРАХУНОК КУЛЬКОВОЇ ЗАПОБІЖНОЇ МУФТИ З РАДІАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ЗАЧЕПЛЕННЯ
У статті наведено силовий розрахунок низькодинамічної кулькової запобіжної муфти з радіальними елементами зачеплення. Встановлено вплив конструктивних параметрів механізму розтиску півмуфт на характер і абсолютну величину крутного моменту.


УДК 678.08

М.Скиба, к.т.н.; Ю.Михайловський, к.т.н.; Г.Головко
Технологічний університет Поділля

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ТА ПОСЛАБЛЕННЯ СТРУКТУРИ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ У ВАЛКОВОМУ МЕХАНІЗМІ З ПРОФІЛЕМ ТРИКУТНИКА РЬОЛО

Розглянуто особливості моделювання процесу подрібнення та послаблення структури композиційного матеріалу у валковому механізмі з профілями трикутника Рьоло. Моделювання проводилося з використанням методики часово-крокового нелінійного динамічного аналізу методом скінченних елементів. Наведені рекомендації для моделювання та визначення основних факторів, що впливають на основні конструктивні та технологічні параметри валкового механізму з профілями трикутника Рьоло.


УДК 631.335

І.Ткаченко, канд.техн.наук; Н.Вивюрка
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ ПРИ ЇХ ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Розроблено математичну модель процесу очищення коренеплодів від грунту при їх імпульсних навантаженнях в технологічному ланцюгу коренезбиральної машини. Приведено практичні рекомендації щодо раціональних режимів роботи очисних систем машин.


УДК. 621.847.1

Р.Зінько, канд. техн. наук; Б.Дівєєв, канд. техн. наук
Національний університет “Львівська політехніка”

ПОКРАЩЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЖЕЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДРАБИН
В роботі розглянуто транспортні способи рятування людей при пожежі у висотному будинку і запропоновано покращення одного з них – за допомогою автодрабин. Описано модель двосекційної автодрабини, на основі якої проведено якісний аналіз напруженого стану секцій драбини. На основі комп’ютерного моделювання визначено кількісні характеристики покращення параметрів серійної автодрабини.


УДК.631.363

В.Федорейко, канд. техн. наук
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

КОРЕКЦІЯ ШВИДКІСНИХ РЕЖИМІВ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗНОГО ДОЗУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ СУМІШІ
Запропоновано систему зв’язного дозування компонентів суміші на базі частотно-регульюваного асинхронного електроприводу третього покоління. Обґрунтовано способи та алгоритми корекції механічних характеристик електродвигунів дозаторів безперервної дії, з метою зменшення витрат електроенергії та покращення якісних технологічних параметрів.


УДК 621.865.8

О.Данилюк , канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

БЕЗКОНТАКТНІ СТРУМЕНЕВІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗАХОПЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ “ДИСКИ”
Запропоновано безконтактні пристрої для захоплення циліндричних деталей типу “диски”, що забезпечують повну відсутність контактів з поверхнями об’єктів, а використання комбінації двох конічних щілин дозволить підвищити силові і динамічні характеристики. Вони мають високу точність базування і центрування, а також дозволяють здійснити в процесі транспортування інші технологічні операції, як от: покраска, сушіння, підігрівання та охолодження об’єктів.


УДК 621. 928.9

В.Каспрук, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗДІЛЕННЯ ПИЛОГАЗОВОЇ СУМІШІ В ЖАЛЮЗІЙНО-ВИХРОВОМУ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ
У статті подано математичну модель процесу розділення пилогазової суміші для визначення ефективності пиловловлювання в жалюзійно-вихровому пиловловлювачі з урахуванням дії радіального стоку по висоті апарата.


УДК 631.3

Ігор Гевко
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ОСЬОВОГО СТОПОРІННЯ ПАЛЬЦІВ ХОДОВИХ ВУЗЛІВ МАШИН
Приведено удосконалену конструкцію механізму осьового стопоріння ходових вузлів машин і методику розрахунку розмірного ланцюга. Запропонована конструкція забезпечує підвищення надійності і довговічності роботи вузла тертя. Дано практичні рекомендації щодо вибору уніфікованих розмірних параметрів механізму.


УДК 621.825

Г.Нагорняк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ОБЕРТОВОГО МОМЕНТУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВЕДЕНОМУ КОЛЕСІ РОЗРОБЛЕНИХ ПЛАНЕТАРНИХ ВІДЦЕНТРОВИХ МУФТ
В статті представлено узагальнену модель структурно-схемного синтезу і розроблено на основі даної моделі багатоваріантну структуру планетарних відцентрових муфт, які одночасно виконують функції пускових муфт. Отримані аналітичні залежності дають можливість визначати навантажувальну здатність і описувати закономірності зміни обертового моменту під час пуску і дії перевантаження для всіх розроблених муфт. Встановлено, що мінімальне число сателітів (дебалансів), при якому забезпечується повна збалансованість муфти під час роботи і формування знакопостійного обертового моменту на центральному веденому колесі без його нульових значень, рівне шести. Це має місце при послідовному коловому зміщенні центрів мас дебалансів на кут 1200.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 621.383.8:621.396.96

П.Євтух, докт. техн. наук; Б.Оробчук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВЕКТОРНА МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТА ВИМІРЮВАННЯ В ЗАДАЧІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПОЛЯ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ В ОБЕРНЕНІЙ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ
Показано, що завдяки застосуванню векторної моделі об’єкта вимірювання стає можливим побудувати функцію зв’язку між кінцевою похибкою вимірювань і роздільною здатністю у задачі реконструкції поля за експериментальними даними. Отримана функція дає змогу раціональним чином побудувати модель вимірювальної процедури.


УДК 621.311

О. Буняк, канд. техн. наук; П. Микулик
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВІДХИЛЕННЯ ТА КОЛИВАННЯ НАПРУГИ МЕРЕЖІ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ЇЇ СПЕКТРУ
Запропоновано імітаційну модель контролю показників якості електроенергії та проаналізовано їх зміни залежно від умов функціонування споживача. Алгоритм базується на використанні дискретної трансформації Фур’є, а саме на визначенні енергетичної спектральної щільності сигналу. Відхилення та коливання напруги мережі наявні при різкозмінних навантаженнях, що породжує амплітуду огинаючої, частота якої є значно нижча від частоти мережі.


УДК 621.327

А.Лупенко, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИСОКОЧАСТОТНА ДИНАМІЧНА PSPICE-СУМІСНА МОДЕЛЬ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОЇ ЛАМПИ
Запропоновано нову високочастотну динамічну PSpice-сумісну модель люмінесцентної лампи. Модель базується на поєднанні лінійної апроксимації огинаючої амплітуд динамічних вольт-амперних характеристик із параболічною апроксимацією залежності миттєвих значень напруги і струму люмінесцентної лампи. Модель може бути використана для схемотехнічного моделювання комплекту “електронний пускорегулючий апарат – люмінесцентна лампа” з неперервним регулюванням світлового потоку. Результати моделювання демонструють добрий ступінь відповідності моделі і люмінесцентної лампи при високій швидкодії моделі.


УДК 621.314.213.08

П.Євтух, докт. техн. наук; Н.Куземко, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОХИБКИ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ
Побудовано модель систематичної складової похибки високовольтного вимірювального трансформатора напруги, яка може бути скомпенсована обчислювальними засобами. Приведено спосіб використання моделі для підвищення точності засобів вимірювання потужності та обліку електроенергії.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 66.047

З.Мазяк, докт. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ ПРИ ВОЛОГОМУ СТАНІ НА ПОВЕРХНІ КОНТАКТУ В УМОВАХ ПРОТИТЕЧІЇ
Розроблено математичні моделі процесів конвективного сушіння для дисперсних матеріалів у формі кулі, циліндра, паралелепіпеда на основі систем диференціальних рівнянь тепломасоперенесення в сушарках безперервної дії, призначених для розв’язку задач підвищеної складності – адекватного прогнозування, оптимізації, керування процесами


УДК 681. 3:622. 276

В.І.Шекета, канд.техн.наук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

АНАЛІЗ ЕЛАСТИЧНИХ СЕМАНТИК ШАБЛОНІВ ВИКЛИКУ МОДИФІКАЦІЙНИХ ПРЕДИКАТНИХ ЗАПИТІВ
Запропоновано спосіб обчислення еластичних семантик для шаблонів виклику модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем на основі баз даних і знань, при якому використовується точна кількість змінних, які необхідні на кожному кроці виконання модифікацій запитів, що генеруються інтелектуальною інформаційною системою відповідно до вказівок користувача.


УДК 519.632.4.001.57 + 517.54

А.Бомба, канд.фіз.-мат.наук; C.Каштан
Рівненський державний гуманітарний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ЗВОРОТНЬОГО ВПЛИВУ ГРАДІЄНТІВ ПОТЕНЦІАЛУ НА ПРОЦЕС ФІЛЬТРАЦІЇ
Розроблено новий алгоритм чисельного розв’язування обернених нелінійних крайових задач на квазіконформні відображення у деформівних середовищах – криволінійних чотирикутних областях, обмежених лініями течії та еквіпотенціальними лініями. На цій основі проведено уточнення характеристик середовища та процесу фільтрації до горизонтального дренажу за умов їх взаємовпливу.


УДК 621.3.016.35

Т.Яремчук
Тернопільська академія народного господарства

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ОБ’ЄКТІВ З ПРИЙМАЧАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ
Наведено обґрунтування та розглянуто особливості використання запропонованої моделі ефективності функціонування енергоємних об’єктів з приймачами електроенергії промислової частоти. Описано методику проведення досліджень і подані результати впровадження та практичного використання моделі.


УДК 658.012.011.56:681.3.06

Я.Кінах
Тернопільська академія народного господарства

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ МАТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ АЛГОРИТМУ ЗАГАЛЬНОГО РЕШЕТА ЧИСЛОВОГО ПОЛЯ
В статті подано розв’язок задачі удосконалення алгоритму загального решета числового поля для етапу матричних операцій, що дозволяє на практиці уникнути необхідності використовувати суперкомп’ютери, та скоротити час виконання криптоаналітичного алгоритму.


УДК 681.513: 519. 713

Р.Дунець, канд.техн.наук; Ю.Рак, докт.техн.наук
Українська академія друкарства

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАДАЧІ СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ ОПЕРАТИВНОЇ ПОЛІГРАФІЇ
З врахуванням тенденцій розвитку поліграфії запропоновано створювати моделі поліграфічних систем оперативної поліграфії на рівні елементів систем, на рівні технологічних ліній та на рівні поліграфічних мереж.