№ 12.1

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE

УДК 539.431

П.Ясній, докт.техн.наук; Ю.Пиндус, канд.техн.наук; В.Фостик

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ АСИМЕТРІЇ ЦИКЛУ НАВАНТАЖЕННЯ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛІЧНОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Д16Т

Подано методику досліджень та визначено основні характеристики циклічної тріщиностійкості алюмінієвого сплаву марки Д16Т з урахуванням асиметрії циклу навантаження. Побудовано кінетичні діаграми втомного руйнування (КДВР) та визначено коефіцієнти рівняння Ердогана-Ратвані, яке описує всі ділянки КДВР за різних асиметрій циклу навантаження.

P. Yasniy, Yu. Pyndus, V. Fostyk

INFLUENCE OF STRESS RATIO ON characteristics
OF CYCLIC CRACK RESISTANCE OF ALUMINIUM ALLOY D16T

The technique of researches and the main characteristics of crack resistance of D16T aluminum alloy are presented. Crack growth rates diagrams are given and parameters of Erdogan-Ratvani fatigue crack growth model under variable stress ratios were determined.

УДК 539.3; 537.39

Г. Степанов, докт. техн. наук; А. Бабуцький, канд. техн. наук;

О. Богініч, докт. техн. наук

Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАНУ, Київ, Україна

ВПЛИВ ОБРОБКИ ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НА ДЕМПФУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Наведено результати експериментального дослідження впливу обробки імпульсним струмом високої густини на демпфуючу здатність сталей Ст3 і Х17Н2 та алюмінієвих сплавів Д16Т і В95 при коливаннях призматичних зразків в умовах чистого згину в широкому діапазоні амплітуд циклічних напружень. Показано, що в залежності від густини електричного струму обробка викликає як підвищення демпфуючої здатності матеріалів, так і її зниження.

G. Stepanov, A. Babutsky, O. Boginich

INFLUENCE OF IMPULSE ELECTRIC CURRENT TREATMENT ON DAMPING PROPERTIES OF STRUCTURE METALS

The results of experimental investigations of impulse electric current treatment influence on damping ability St3, Kh17N2 steels and D16T, V95 aluminum alloys under pure bending of prismatic specimens at cyclic stresses of high range are presented. It is shown, that depending of electric current density the treatment causes damping ability increase as well as decrease.

УДК 531.3

Dr. engineering Stanislav Noga

Rzeszow University of Technology

INVERSE KINEMATICS OF A TWO WHEELED MOBILE ROBOT

In this paper the inverse kinematics problem of the two-wheeled mobile robot is considered. The sinusoidal and the circular trajectory is analyzed. The kinematic equations for arbitrary chosen point of the system are given by using classical equations of the theoretical mechanics. The kinematic parameters of motion from the solution of inverse kinematics problem are obtained.

Cтаніслав Нога

Технологічний університет, Жешов, Польща

ОБЕРНЕНА КІНЕМАТИКА ДВОКОЛІСНОГО МОБІЛЬНОГО РОБОТА

Розглянуто обернену задачу кінематики двоколісного мобільного робота. Проаналізовано синусоїдальну і кругову траєкторії. Подано кінематичні рівняння для довільно вибраної точки системи з використанням класичних рівнянь теоретичної механіки. Одержано кінематичні параметри руху від розв’язку оберненої задачі кінематики.

УДК 539.431

О.Ясній; Ю.Пиндус, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Моделювання росту тріщин за змінної амплітуди навантаження в сплаві Д16чТ

На основі поєднання детерміністичного та ймовірнісного підходів запропоновано методику прогнозування росту втомної тріщини (РВТ) за випадкового змінного навантаження. РВТ моделюється методом лінійного підсумовування приросту тріщини за цикл з використанням детерміністичних моделей Уокера та NASGRO, параметри яких визначаються як випадкові змінні.

O.Yasniy; Yu.Pyndus

MODELLING OF FATIGUE CRACK GROWTH UNDER VARIABLE AMPLITUDE LOADING IN D16chT ALUMINUM ALLOY

On the basis of combination of deterministic and probabilistic approaches the technique of fatigue crack growth propagation (FCG) under variable amplitude loading in D16chT aluminum alloy is offered. FCG is propagated by mean of cycle-by-cycle linear calculation using Walker and NASGRO models. Parameters of these models were taken into account as random variables.

УДК 667.64:678.026

І.Добротвор, канд. фіз.-мат. наук; П.Стухляк, докт. техн. наук; А.Букетов, канд. техн. наук; В.Левицький

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ
ПРИ ЗШИВАННІ ЕПОКСИПЛАСТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ВОЛОКНИСТИЙ І ДИСПЕРСНИЙ
НАПОВНЮВАЧ

Розраховано геометричні параметри поверхневих шарів на різних стадіях зшивання епоксикомпозитів. Встановлено збільшення об’єму поверхневих шарів внаслідок фізичного зшивання макромолекул епоксидної смоли з активними центрами на поверхні наповнювача. Доведено, що ультрафіолетове опромінення композицій до введення твердника забезпечує утворення поверхневих шарів з високим ступенем зшивання і значної протяжності.

I.Dobrotvor, P. Stuhlyak, A. Buketov, V. Levitskiy

RESEARCH OF PARAMETERS SURFACE LAYERS AT SEWING TOGETHER OF EPOXYPLASTS, THAT CONTAIN FIBRED AND DISPERSIBLE FILLERS

Expected the geometrical parameters of superficial layers on the different stages of sewing epoxycomposites. Set the increase volume of superficial layers as a result of the physical sewing together macromols epoxy resin with active centers on-the-spot of filler. It is proven that the ultraviolet irradiation of compositions to introduction filler provides formation of superficial layers with the high degree of sewing together and considerable slowness.

МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ

MANUFACTURING ENGINEERING
AND AUTOMATED PROCESSES

УДК 621.941.2-229.323

Ю. Кузнєцов1, докт. техн. наук; І. Луців2, докт. техн. наук;

В. Волошин2, канд. техн. наук

1Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

2Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СИЛОВИЙ АНАЛІЗ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПАТРОНІВ ІЗ ТЕРМОЗАТИСКОМ

Наведено основні вимоги до інструментальних патронів для високошвидкісної обробки. Запропоновано методику розрахунку максимального передавального моменту в статиці та під час усталеного обертання, виведено залежність для визначення критичної частоти обертання. Наведено динамічні силові характеристики інструментальних патронів з термозатиском.

Yu. Kuznetsov, I. Lutsiv, V. Voloshyn

Force analysis of shrink fit tool holders
for high-speed cutting

Main demands to tool holders for high-speed cutting are show. Methods of calculating of maximum passing moment in static and during fixed turning are suggested. Dependence for defining critical frequency of turning is drawn out. Dynamic power characteristics of shrink fit tool holders are given.

УДК 621.923:621.90.17

Ю. Новосьолов1, докт. техн. наук; Д. Каїнов1, канд. техн. наук;

М. Покінтелиця2, канд. техн. наук

1Севастопольський національний технічний університет

2Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ПОБУДОВА ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ

ТЕРМОФРИКЦІЙНОЇ ОБРОБКИ

Наведено розрахункову схему для побудови співвідношень, що характеризують динаміку процесу термофрикційної обробки унаслідок впливу відхилень від номінальних режимів. Запропоновано залежності динаміки відхилень поточних параметрів, що характеризують технологічний процес, по відношенню до відхилень від розрахункових величин, використаних при призначенні оптимізованого циклу.

Y. Novosjolov, D. Kajinov, M. Pokintelytsia

DYNAMICAL SIMULATION DEVELOPMENT OF THE

PROCESS OF THERMOFRICTIONAL PROCESSING

The settlement circuit for construction of the ratio describing dynamics of process thermofrictional of processing, owing to influence of rejections from nominal modes is resulted. Dependences of dynamics of rejections of the current parameters describing technological process, in relation to rejections from the settlement sizes used at purpose of the optimized cycle are offered.

УДК 621.778.1.07

П. Кривий, канд. техн. наук; А. Сеник

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗУСИЛЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗГОРТНИХ ВТУЛОК

Розроблено методику і створено експериментальну установку для дослідження зусилля формування згортних втулок у залежності від радіуса колового транспортного каналу, наявності та способу закріплення оправки у формуючій фільєрі. Подано методику тарування установки за кутом закручування карточки, а також залежність та графіки для визначення положення карточки у формуючій фільєрі для втулок різних типорозмірів приводних роликових і втулкових ланцюгів.

P. Kryvy, A. Senyk

THE METHODOLOGY OF EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CLAMPING SLEEVE FORMING FORCE

We have developed the methodology and created the experimental installation for the investigation of clamping sleeve forming force depending on the radins of transport dry-pass duct, as well as on the availability and means ot mandral fixation in forming bushing. We have also deduced the methodology of installation taring according to the angle of chart warping and the dependence and diagrams for the detection of chart position in forming bushing for the detection of chart position in forming bushing for the sleeves of different types and dimensions of roller and sleeve transmission chains.

УДК 621.825.5

Р.Комар1, канд. техн. наук; І.Гевко1, канд. техн. наук; І.Логуш2

1 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

2 Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАПОБІЖНО-КОМПЕНСУЮЧОЇ МУФТИ ВЕРСТАТНОГО ОБЛАДНАННЯ

Наведено результати експериментальних досліджень запобіжно-компенсуючої муфти з радіальним розміщенням пар контакту. Запропоновано рекомендації для проектування і подальшого дослідження аналогічних пристроїв, які використовуються в машинах і верстатному обладнанні.

R. Komar, I. Hevko, I. Lohysh

Results of experimental researches
of the protective-flexible coupling of a machinery rebuilding

Results of experimental researches of the protective-flexible coupling with radial arranging pairs contact are reduced. It is offered to the recommendation for projection and the further research of analogous devices which are used in machines and a machinery rebuilding.

УДК 621.867

Ів. Гевко канд. техн. наук; І. Новосад

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ І СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ СЕКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГНУЧКИХ
ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ

Наведено обгрунтування конструктивних і силових параметрів секцій гнучких гвинтових конвеєрів. Розроблено методику проектувння СГГК з визначенням конструктивних параметрів окремих елементів. Розроблено прикладну програму розрахунку секцій гнучкого гвинтового конвеєра з використанням ПЕОМ.

Iv.Gevco, I. Novosad

GROUND OF STRUCTURAL AND POWER PARAMETERS
OF SECTIONAL ELEMENTS OF FLEXIBLE SCREWS CONVEYER

The ground of structural and power parameters of sections of flexible screws conveyer is resulted. Developed method of design SFSC from the detecting structural parameters of separate elements with the use of SFSC. Design computer program for calculate section of flexible screw conveyer.

УДК 621.86

І.Брощак, канд.техн.наук; Іг.Гевко, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТИПІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОТВОРІВ У ДЕТАЛЯХ МАШИН
І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБРОБЛЕННЯ

Наведено характеристику і способи оброблення типових отворів, які широко використовуються в машинобудуванні і на їх основі складено класифікацію. Наведено аналітичні залежності для визначення режимів їх обробки, норм часу і потужностей різними ріжучими інструментами.

I.Broshchak, Ig.Gevko

TYPIFICATION OF SPECIAL APERTURES IN MACHINES DETAILS AND FEATURES OF PROCESSING

The characteristic and ways of typical apertures processing which are widely used in mechanical engineering and classification are brought. Also there are analytical dependences for definition of processing modes, times and powers norms for different cutting tools.

УДК 631.358/088.8/

М. Паньків1, канд. техн. наук; Н. Дубчак2;

В. Барановський3, канд. техн. наук

1Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

2Бережанський агротехнічний інститут

3Національний аграрний університет

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РОБОТИ ДООЧИСНИХ ПРИСТРОЇВ

КОРЕНЕЗБИРАЛЬНИХ МАШИН

В статті наведено загальні тенденції розвитку та проаналізовано основні принципи технологічного процесу роботи доочисних пристроїв для відокремлення домішок від коренеплодів, а також конструктивно-компонувальні недоліки та переваги базових очисних робочих органів коренезбиральних машин. Запропоновано загальні шляхи подальшого удосконалення процесу сепарації домішок вороху коренеплодів на основі побудові удосконаленої конструктивної схеми коренезбиральної машини.

M. Pankiv, N. Dubsthak, V. Baranovsky

ANALYSIS OF CARBRO OF WORK OF CLEANINGE
OF DEVICES Root crop collective MACHINES

In the article general progress trends are resulted and analysed basic principles of technological process of work of cleaninge of devices for the separation of admixtures from root crops, and also design-layout failings|defects,lacks,shortages,disadvantages| and advantages of base cleansing workers of organs of root crop collectives machines. The general ways of subsequent improvement of process of cleaninge of admixtures to the lots of root crops are offered on basis to construction of the improved structural chart of root crop collective machine.

УДК 628.52/53

І. Соловей, канд. тех. наук; Н. Семенова; С. Гайдукевич; У. Кухтяк

Бережанський агротехнічний інститут

Зниження токсичності газових викидів двигунів внутрішнього згоряння зміною конструкції системи запалення

У роботі розглянуто метод інтенсифікації процесу горіння рідкого палива в двигуні при зміні конструкції системи запалення, що дає можливість знизити токсичність відпрацьованих газів та покращити технічні характеристики роботи двигуна.

I.Solovej, N.Semenowa, S.Haidukevytch, U.Kuchtjak

DECREASE OF HARMFUL GAS EMISSIONS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES BY CHANGE A DESIGN OF IGNITION SYSTEM

In work the method investigations of process burning of rare fuel in the engine is considered at change of a design of system of an inflammation, which enables to improve characteristics of work of the engine

УДК.621.791

В. Бобрицький

Кіровоградський національний технічний університет

Вплив параметрів різальних елементів
на енергетичні характеристики
ґрунтообробних машин

Теоретично обґрунтовано характер взаємодії різальних елементів з абразивним середовищем. Показано вплив результуючої сили на енергетичні характеристики робочих органів ґрунтообробних машин. Експериментально встановлено вплив товщини різальної кромки на тяговий опір ґрунтообробних агрегатів.

V. Bobritskiy

Influence of parameters of cutting edge
on hauling resistance of agricultural aggregates

In theory grounded substantiated character nature of co-operation of cutting elements with an abrasive environment Wednesday. Influence of resulting force is rotined on power descriptions of working organs of agricultural machines vehicles. Influence of thickness of cutting edge is experimentally set on hauling resistance of agricultural aggregates.

УДК 631.362: 629.113

О. Жулай

Кіровоградський національний технічний університет

Функції зміни та область розподілу граничних значень діагностичних параметрів технічного стану силових агрегатів МОБІЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

За діагностичною інформацією показано імовірнісну природу технічного стану мобільної сільськогосподарської техніки та встановлено закономірності його зміни. Запропоновано диференціальне рівняння зміни технічного стану, диференціальну та інтегральну функції розподілу тривалості експлуатації машин до відмови.

O.U. Zhulai

Functions of change and domain of division
of maximum values of diagnostic parameters
of the technical state of power aggregates
of MOBILE AGRICULTURAL TECHNIQUE

On diagnostic information probabilistic nature of the technical state of mobile agricultural technique is rosined and set conformities to the law of his change. Differential equalization of change of the technical state is offered, differential and integral to the function of division of duration of exploitation of machines to the refusal.

УДК 621.67

І.Чвартацький

Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
АПАРАТІВ ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ

Наведено результати експериментальних досліджень повноти видачі насіння апаратом однозернового висіву насіння. Встановлено конструктивні і кінематичні парамeтри висівного апарата, які забезпечують точність висіву в межах 94-98%. Дано практичні рекомендації щодо проектування апарата точного висіву насіння.

I. Chvartatsky

RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCHES OF VEHICLES
OF EXACT SOWING OF SEED

Resulted results of experimental researches of plenitude of delivery of seed by a vehicle corn sowing of seed. Set structural and kinematics parameters of sowing vehicle, which provide exactness of sowing within the limits of 94-98%. These practical recommendations in relation to planning of vehicle of the exact sowing of seed.

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

INSTRUMENT-MAKING
AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS

УДК 66.023

І. Лучейко, канд. техн. наук; М. Ямко, канд. техн. наук; В. Гетманюк

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ПРОТОЧНОГО РЕАКТОРА ІДЕАЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ

ПРИ ГАРМОНІЧНОМУ ЗБУРЕННІ КОНЦЕНТРАЦІЇ РЕАГЕНТУ

У ВИПАДКУ ОБОРОТНОЇ РЕАКЦІЇ

Аналітично доведено, що інерційні ефекти системи «проточний реактор ідеального змішування (РІЗ) проста оборотна реакція» внаслідок гармонічного збурення стаціонарної концентрації на вході визначаються комплексом частоти (динамічною чутливістю) та комплексами взаємозв’язаних статичних чутливостей апарата і реакції. Встановлено характери залежностей чутливостей швидкостей прямої та зворотної реакцій від їх порядків і виходу продукту. Розраховано час затухання перехідного процесу, який із ростом частоти збільшується, але одночасне зменшення амплітуд коливань вихідних концентрацій фактично нівелює його вплив на стаціонарність режиму РІЗ.

I. Lucheyko, M. Yamko, V. Getmaniyk

CHARACTERISTIC PROPERTIES OF TRANSIENT CONDITION

OF PERFECT-MIXING CONTINUOUS REACTOR AT HARMONIC PERTURBATION OF CONCENTRATION OF REAGENT

IN CASE OF REVERSIBLE REACTION

Inertia effects in perfect-mixing continuous reactor – simple reversible reaction system at harmonic perturbation of inlet concentration determine by dimensionless group of frequency (by dynamic sensitivity) and by interconnected of dimensionless groups of static sensitivities apparatus and reaction is analytically proved. Dependences of sensitivities of velocities direct and reverse reactions as a function of reaction orders and yield reaction product is ascertained. Response time with growth of frequency is increase but in synchronism with decrease of amplitudes of oscillations exit concentrations, and stationarity of steady-state condition of reactor practically is not disturb.

УКД 621.229.64:621.229.76

О.Куцевич; Я.Проць, канд. техн. наук; А.Куцевич, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГРАНИЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ
ВІД КРУГЛОСТІ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ВТУЛОК У ПРОЦЕСІ
ЇХ ТРАНСПОРТУВАННЯ

Розглянуто можливість розробки на базі пневматичних пристроїв кутового орієнтування деталей типу втулок гами пристроїв для контролю граничних значень відхилень форми внутрішніх поверхонь втулок в процесі переміщення їх транспортуючим органом. Визначені сукупності структурних ознак нових типів контрольно-транспортуючих пристроїв для заданих умов роботи. Представлено методику розрахунку силової дії повітряного потоку на внутрішню поверхню контрольованої втулки.

O.Kucevich, Y.Proc, A.Kucevich

Features of constructing of pneumatic devices
for control of maximum deviations from circularity
details as bushes in the process of their transporting

Discussed a possibility to invent a range of devices to control limit values of deviations in the form bush inner surface. The above mentioned devices developed on basis of pneumatic angular orienting gadgest, such as bushes. The control of deviations is carried out during the process of transportation of the bushes by the handler. Defined structured qualities’ groupings in the new types of control and transportation devices for given conditions of work. Presented a method of calculating the force of airstream on the controled bush’s inner surface.

УДК 536.531

О.Кочан1; Н.Васильків2; Р. Кочан3; В.Яскілка3

1Львівська національна академія ветеринарної медицини

2Тернопільський національний економічний університет

3Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОЦІНКА МАКСИМАЛЬНОЇ ПОХИБКИ НЕОДНОРІДНИХ ТЕРМОПАР

В статті розглянуто взаємозв’язок між похибкою дрейфу термопар (зміною характеристики перетворення під дією високої температури і часу експлуатації) і похибкою їх неоднорідності (зміною генерованої термо-е.р.с. при зміні профілю температурного поля вздовж термоелектродів). Показано, що через спільну причину виникнення (деградаційні процеси в термоелектродах термопар) максимальні значення згаданих похибок співпадають. За результатами експериментальних досліджень оцінено максимальне значення згаданих похибок для термопар хромель-алюмель.

O.Kochan, N.Vasylkiv, R.Kochan, V.Yaskilka

ERROR EVALUATION OF NONHOMOGENIC THERMOCOUPLES

In this paper the interrelation between an error of thermocouple drift (change of the characteristic transformation under action of high temperature and time of operation) and its error of non homogeneity (change by the generated e.m.f. of thermocouple at change of a profile of a temperature field lengthways it electrodes) is considered. Is shown, that because of the general (common) reason of occurrence (degradation processes in the thermocouple electrodes) the maximal value of the mentioned errors coincide. Behind results of experimental researches the maximal value of the mentioned errors for nihrom-nickel thermocouples is appreciated.

УДК 531.374; 539.213

В.Турченко, канд. тех. наук; В.Демчук; А.Саченко, докт. тех. наук

Тернопільський національний економічний університет

ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ МІЖПЛАНЕТНИХ
УДАРНИХ ХВИЛЬ

У статті розглянуто підхід до прогнозування часу прибуття міжпланетних ударних хвиль за допомогою нейронних мереж на основі одного каналу ЕРАМ (Electron, Proton and Alpha Monitor) космічного апарату АСЕ (Advanced Composition Explorer), що знаходиться в точці L1. Наведено короткий опис космічного апарату АСЕ та проаналізовані дані, що поступають від нього у мережу Інтернет у реальному часі. Обґрунтовано вибір даних для проведення експериментальних досліджень та наведено результати імітаційного моделювання прогнозування часу прибуття ударної хвилі в середовищі МАТЛАБ.

V.Turchenko, V.Demchuk, A.Sachenko

AN APPROACH TO INTERPLANETARY SHOCKS PREDICTION

An approach to prediction of the arrival time of interplanetary shocks using neural networks based on the data gathered from single EPAM (Electron, Proton and Alpha Monitor) channel of NASA’s ACE (Advanced Composition Explorer) spacecraft is proposed in this paper. A short description of ACE spacecraft and the data, published online on the appropriate web-site, are considered. A data choice to fulfill a prediction of interplanetary shocks is proven and structure of neural network is described. The results of simulation modeling in MATLAB are considered in the end of the paper.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ.

МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА

MATHEMATICAL MODELING.
MATHEMATICS. PHYSICS

УДК 621.391;538.56

Я.Драґан, доктор фіз.-мат. наук.; М.Хвостівський;

Г.Шадріна, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕТОД виЯВЛЕННЯ електропотенціального відгуку сітківки ОКА У СУМІШІ ІЗ ЗАВАДАМИ

Розроблено метод, який дає можливість оперативно із заданою достовірністю виявити електропотенціальний відгук сітківки ока (ЕПВСО). Задача формулюється так, що необхідно виявляти ЕПВСО у суміші із завадою типу білого гаусівського щуму (БГШ) за енергіями умовних еталонів норм і патологій. При цьому для вибору рішення застосовано критерій Неймана-Пірсона.

Y.Dragan; M.Khvostivsky; H.Shadrina

A method which enables TO detect

the electro-potential response of the eye retina in the mixture with noise

A method which enables with given confidence operatively detect the electro-potential response of the eye retina (EPRER) has been developed. The problem is formulated in a such way that it is necessary to detect EPRER in the mixture with noise such as white Gaussian noise after energies of conditional etalons of norms and pathologies. Thus for making a decision the Neyman-Pirson criterion is applied.

УДК 519.683

В.Кір’янов, докт.техн.наук; І.Фільо

Національний університет водного господарства та природокористування

МАТЕМАТИЧНА Модель адаптивного управління процесом комп’ютеризованого дослідницького навчання для підтримки професійної діяльності викладача

В статті розглядається процес комп’ютеризованого навчання з елементами дослідницької діяльності з позиції теорії автоматичного управління. Пропонується математична модель адаптивного управління процесом комп’ютеризованого навчання на основі дискретних динамічних систем управління зі зворотним зв’язком. Застосування адаптивного управління в реальному процесі навчання здатне забезпечити підвищення ефективності навчання за критерієм рівня знань, умінь та навичок, що набуває студент протягом певного циклу навчання з використанням сучасних НІТН.

V.Ciryanov, I.Filo

National university of water management and nature resources use

MATHEMATICAL adaptive case Frame by the process
of the computerized research study for support
of professional activity of teacher

The process of the computerized study with the elements of research activity from position of theory of automatic control is examined in the article. A mathematical adaptive case frame by the process of the computerized study on the basis of the discrete dynamic control systems with the feed-back is offered. Application of adaptive control in the real process of study is able to provide the increase of efficiency of study after the criterion of level of knowledge, abilities and skills, that a student during the certain cycle of study with the use of modern NITS acquires.

УДК 621.372

П. Чопик1; Б. Русин1, докт. фіз.–мат. наук;

О. Ковальчук2, канд. фіз.-мат. наук

1Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України

2Тернопільський державний медичний університет імені І. Горбачевського

ПОБУДОВА ЗОБРАЖЕННЯ ТРИВИМІРНОГО ОБ’ЄКТА
НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЛАМБЕРТА

У статті розглядається процес формування зображення об’єкта на основі моделі Ламберта. Запропоновано вдосконалену модель з врахуванням властивостей джерела світла, зменшення інтенсивності світла з відстанню при перспективному проектуванні для використання в системах розпізнавання та відновлення зображень 3D об’єктів. Проаналізовано діаграми освітленості при відбиванні світла від простих поверхонь для ортогональної і перспективної проекцій.

P. Chopyk, B. Rusyn, O. Kovalchuk

A CONSTRUCTION OF IMAGE OF 3D OBJECT
BASED ON THE LAMBERT MODEL

In this paper the process of forming of image of object is examined on the basis of Lambert model. The improved model is offered taking into account properties of light sources, diminishing of intensity of light with distance at the perspective planning for the use in the systems of recognition and proceeding in the images of 3D objects. The diagrams of luminosity are analysed at the reflection of light from simple surfaces for orthogonal and perspective projections.

УДК 517.52/524: 517.58/589

М.Ленюк1, докт.фіз.-мат.наук; М.Шелестовська2, канд.техн.наук

1Чернівецький факультет Національного технічного університету

“Харківський політехнічний інститут”

2Тернопільський національний економічний університет

ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ

МЕТОДОМ СКІНЧЕННОГО ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ЛЕЖАНДРА 2-ГО РОДУФУРЄ – (КОНТОРОВИЧАЛЄБЄДЄВА)

Методом порівняння розв’язку крайової задачі на полярній осі з двома точками спряження для сепаратної системи модифікованих диференціальних рівнянь Лежандра, Фур’є та Бесселя, побудованого, з одного боку, методом функцій Коші, а з другого боку – методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Фур’є – (Конторовича-Лєбєдєва), підсумовано поліпараметричну сім’ю функціональних рядів за системою власних елементів даного гібридного диференціального оператора.

M. Lenyuk; M. Shelestovska

SUMMARISING OF THE FUNCTIONAL SERIES BY THE METHOD OF FINATE HYBRID INTEGRAL TRANSFORMATION

OF THE 2-ND LEVEL LEGENDRE – FURIER –

(KONTOROVICH-LEBEDYEV) TYPE

Using the compasion method of solving the boundary task on the polar axis with two coupling points for the separate system of the modified differential Legendre, Furier and Bassel equations, built, on one hand, by the Koshier function method, and, on the other hand, by the finite hybrid integral transformation of the Legendre-Furier – (Kontorovich-Lebedyev) type, the polyparametric family of the functional series according to the own elements system of the given hybrid differential operator, has been summarised.

УДК 681.325; 621.397.61

І.Коноваленко, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Алгоритм для визначення положення
ОБ’ЄКТІВ колОВОЇ ФОРМИ на зображенні

У статті описано алгоритм для розпізнавання положення колових об’єктів на контурних бінарних зображеннях. Його застосування дозволить скоротити час аналізу зображення порівняно зі стандартним алгоритмом, що використовує перетворення Хоха. Розроблено необхідне математичне забезпечення для практичної реалізації запропонованого методу розпізнавання колових об’єктів за допомогою ЕОМ. Роботу алгоритму проаналізовано на ряді тестових та реальних зображень. Показано залежність точності розпізнавання від рівня шумів. Дослідження показали, що пропонований метод можна ефективно використовувати для розпізнавання положення колових об’єктів на зображеннях.

I.Konovalenko

The algorithm for recognition of a position
of circular objects on images

In the article the algorithm for recognition of a position of circular objects on binary images is described. It the application will allow to reduce time of image analysis compared with standard algorithm, which uses Hough transformation. The necessary software for practical realization of algorithm is developed. The work of offered algorithm is analysed on a number of test and real images. The dependence of efficiency of recognition on a level of noise is shown. A research has shown that the offered method can effectively be used for recognition of a position of circular objects on images.

УДК 681.3.07

В. Шаряк

Івано – Франківський інститут менеджменту і економіки ,,Галицька академія”

АРХІТЕКТУРА І КОДУВАННЯ БАЗ ДАНИХ НА ОСНОВІ

ТЕОРЕТИКО–ЧИСЛОВИХ БАЗИСІВ

В статті викладено основи теоретико-числових базисів в інформаційних технологіях та їх застосування при організації бази даних. Показано перспективи використання базисів Галуа для підвищення компактності представлення інформації в базах даних. Подано приклади розрахунку ефективності рекурентних баз даних по відношенню до ієрархічних баз даних.

V.Sharyak

ARCHITECTURE AND CODING OF DATABASE ON THE BASIS
OF THEORETICALLY-NUMERICAL BASES

The article is socid abaout the bases of theoretically – numerical bases in the information technologies and their use during the organization of database. The prospects of the use of Galua bases are presented to incredse the compactness of presentation of information in the given bases. The exemples of calculation of efficiency of current database are set concerning the hierarchical bases of information.

УДК 519.6

М. Баб’юк

Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола

Математичне моделювання адсорбційного масопереносу для одно- і двоскладових
напівобмежених середовищ

Методами інтеґрального перетворення Лапласа та функцій Коші побудовані точні аналітичні розв’язки математичних моделей адсорбційного масопереносу для однорідного і двоскладового напівобмеженого пористого середовища та здійснено числове моделювання концентраційних полів для технологічних систем адсорбційного очищення води.

M. Babiyk

Mathematical modeling of adsorption
masstransfer for one and two components
half limited medias

The problem of adsorption masstransfer for homogeneous and two components half limited porous medias is presented. The exact analytical solution of this problem is found by application of integral Laplace transformation and Coshy functions. The numerical analysis of model for some values of process parameters is evaluated.