№ 2

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 620.187.3

О.Обухівський, канд.техн.наук; П.Пшоняк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ ДЛЯ ПРИЗМАТИЧНОГО ЗРАЗКА, КОНСОЛЬНО НАВАНТАЖЕНОГО ПРУЖНОЮ БАЛКОЮ
Отримано аналітичний вираз для визначення коефіцієнта інтенсивності напружень у призматичному зразку з тріщиною, консольно навантаженого пружною балкою. Змінюючи відносну жорсткість системи “навантажувальна балка – зразок”, можна змінювати значення коефіцієнта інтенсивності напружень. Запропонована силова схема рекомендується для дослідження кінетики зростання тріщини у середовищі при тривалому статичному навантаженні.


УДК 621. 793.6

Ю.Дзядикевич, докт. техн. наук
Тернопільська академія народного господарства

ДИФУЗІЙНА МЕТАЛІЗАЦІЯ МОЛІБДЕНУ
Досліджено процес дифузійної металізації молібдену в інтервалі 1200-1500 о С протягом 12 годин. Показана можливість одержання на молібдені титанового прошарку рівномірної товщини та високої якості, що може надалі слугувати основою для формування жаростійкого комбінованого покриття.


УДК 620.172.2

С.Федак
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СТРИБКОПОДІБНА ДЕФОРМАЦІЯ СПЛАВУ АМг6 ПРИ ПОВЗУЧОСТІ
Досліджено взаємозв’язок стрибкоподібної деформації повзучості сплаву АМг6 з руйнуванням дисперсних включень другої фази. Виявлено залежність величини стрибкоподібних приростів деформації від розміру і розподілу дисперсних фаз у даному сплаві. Запропоновано методику прогнозування стрибкоподібної повзучості сплаву АМг6 на основі гістограми розподілу дисперсних частинок у матеріалі. Доведено, що значення КІс,обчислені за отриманими формулами через фіксований прогин f і зусилля згину P, є близькими між собою, що свідчить про коректність запропонованого підходу для вибраної силової схеми.


УДК 538.43;670.191.33

П.Марущак
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РОСТУ ТРІЩИНИ І ОПИС КІНЕТИЧНИХ ДІАГРАМ РУЙНУВАННЯ В УМОВАХ ВТОМИ-ПОВЗУЧОСТІ
Запропоновано методику дослідження швидкості росту тріщин в умовах втоми-повзучості із використанням розмаху – інтегралу. Методика грунтується на визначенні розмаху – інтегралу та його складових, що описують ріст тріщини за умов дії механізмів втоми та повзучості.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК.621.88

П.Кривий, канд. техн. наук; А.Сеник
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕХНОЛОГІЧНЕ СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗГОРТНИХ ВТУЛОК
Запропоновано конструкцію технологічного спорядження для формування згортних втулок, яка забезпечує підвищену точність форми циліндричної поверхні, періодичний поворот фільєр після кожного калібрування втулки і підвищує їх стійкість. Розглянуто різні варіанти механізмів повороту фільєр. Подані залежності для налагоджування механізмів повороту в залежності від заданого кута.


УДК. 669. 539

Т.Рибак, докт. техн. наук; М.Сташків
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СПЕЦИФІКА РОЗРАХУНКУ ДЕЯКИХ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТРИМКИХ КОНСТРУКЦІЙ МАШИН
У статті розглянуто особливості навантаження та деформації тонкостінних коробчатих елементів рамних конструкцій. Зазначено особливості розрахунку тонкостінних елементів стержневих систем модифікованим методом мінімуму потенціальної енергії. Проведено огляд праць з теорії стисненого кручення. Вказано на необхідність врахування депланації як силового фактору, який суттєво змінює перерозподіл напружень у перетинах тонкостінних стержнів відкритого і замкнутого профілів та доведено правомірність застосування розрахунку тонкостінних стержнів модифікованим методом мінімуму потенціальної енергії з врахуванням лише енергії депланації.


УДК 621.81

Л.Данильченко, канд.техн.наук; І.Гевко; В.Гудь
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГАРЯЧОГО ТА ХОЛОДНОГО НАВИВАННЯ ГВИНТОВИХ І КІЛЬЦЕВИХ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Розглянуто теоретичні передумови технологічних процесів формоутворення гвинтових і кільцевих заготовок методами холодного та гарячого навивання стрічок на оправу. Встановлено аналітичні залежності напружено-деформованого стану процесу згинання стрічки на ребро. Запропоновано залежності для практичних розрахунків силових параметрів процесів навивання.


УДК.621.787.4

Д.Єлагін
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ НЕРУХОМОГО З’ЄДНАННЯ ОХОПЛЮВАНОЇ ТА ОХОПЛЮЮЧОЇ ДЕТАЛЕЙ
У статті описано метод практичного застосування математичного моделювання при розрахунку необхідних геометричних параметрів повністю регулярного мікрорельєфу, який здатен забезпечити бажані експлуатаційні якості поверхні, а також метод оптимізації режимів обробки поверхні.Повністю регулярний мікрорельєф на поверхні утворюється за допомогою вібродинамічного накатування – методу, який було розроблено Ю.Г. Шнейдером. Результати розрахунків були перевірені в умовах, наближених до реальних умов експлуатації біметалевих підшипників ковзання. Наведено декілька прикладів режимів обробки, які були оптимізовані. Практичне застосування дозволяє підвищити міцність нерухомих з’єднань.


УДК 631.358.42

Ю.Петрикович, канд.техн.наук; І.Закалов, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОРІВНЯЛЬНА ГОСПОДАРСЬКА ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ РОБОТИ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНИХ МАШИН МКП-6
В статті приведено результати господарської перевірки якості роботи модернізованої новими вібраційними викопуючими робочими органами коренезбиральної машини МКП-6 і порівняльні випробування з серійною коренезбиральною машиною МКП-6.


УДК 631.363

В.Федорейко, канд.техн.наук
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ЕНЕРГООПТИМАЛЬНІ ШВИДКІСНІ РЕЖИМИ ПНЕВМОТРАНСПОРТУ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА
Розглянуто можливості зниження енерговитрат в пневмотранспортних системах борошномельних підприємств шляхом застосування частотно-регульованого асинхронного електроприводу при керуванні технологічними вентиляторами.


УДК 621.825

В.Михайлишин; А.Матвійчук, канд.техн.наук;
Ів.Гевко, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРИВОДУ, ОСНАЩЕНОГО КУЛЬКОВО-ФРИКЦІЙНОЮ ЗАПОБІЖНОЮ МУФТОЮ
Приведена конструкція кульково-фрикційної запобіжної муфти і досліджена її характеристика з врахуванням мас приводу і жорсткості пружних елементів. Виведені теоретичні залежності для визначення коефіцієнта тертя від швидкості прикладання навантаження, кількості обертів, питомого тиску, величини крутного моменту.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 621.317

П.Євтух, док. техн. наук; А.Ганкевич
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ СИСТЕМАТИЧНОЇ ПОХИБКИ У СИСТЕМАХ ІЗ ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ВИСОКОВОЛЬТНИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ СТРУМУ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Запропоновано метод визначення амплітудної і кутової похибок високовольтного вимірювального трансформатора струму, близьких до фактичних, шляхом використання теоретичних відомостей і значень похибок, які містяться в паспорті трансформатора. Для перевірки запропонованого методу наводяться результати порівняння значень похибок для конкретного трансформатора струму, обчислених при допомозі цього методу і одержаних при експериментальних дослідженнях.


УДК. 519.41

Я.Цепенюк; М.Цепенюк, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЗАДАЧА ФАКТОРИЗАЦІЇ ДОВГИХ ЦІЛИХ В КОНТЕКСТІ КРИПТОГРАФІЇ ІЗ ВІДКРИТИМ КЛЮЧЕМ
Розглянуто зв’язок стійкості криптосистеми RSA із проблемою факторизації довгих цілих. Результатом роботи є побудова ефективного розподіленого програмного забезпечення для факторизації довгих цілих на основі алгоритму Полларда. Система працює в середовищі Windows NT і використовує відповідні мережні можливості цієї ОС.


УДК:681.3

В.Коваль
Тернопільська академія народного господарства

МЕТОД ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ КАРТИ СЕРЕДОВИЩА МОБІЛЬНОГО РОБОТА
В даній статті розглядаються методи представлення локальної карти середовища, отриманої від інфрачервоних і ультразвукових сенсорів. Запропоновано метод побудови локальної карти середовища мобільного робота, який має меншу обчислювальну складність і вищу універсальність у порівнянні з відомими методами, що є важливим при оперуванні робота в on-line режимі. Результати імітаційного моделювання показали високу точність запропонованого методу.


УДК 62-504.462

Л.Мовчан, канд.техн.наук; C.Мовчан
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ КОРЕНІВ ЧИСЕЛЬНИКА ПЕРЕДАТОЧНОЇ ФУНКЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ СИСТЕМ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Розглянуто вплив коренів чисельника передаточної функції системи стабілізації на тривалість і коливність перехідного процесу. На основі отриманих виразів показано, що коливність і тривалість відповідних складових перехідного процесу однакові як при наявності, так і при відсутності коренів чисельника передаточної функції системи стабілізації і залежить від коренів характеристичного рівняння, що дозволяє при дослідженні тривалості і коливності перехідного процесу системи стабілізації використовувати відомі непрямі кореневі методи оцінки вищезгаданих показників якості.


УДК 629.45/.46/004/358

О.Єгоров
Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВАГОНІВ У ВІДЧЕПІ
У статті наведено опис імітаційної моделі процесу ідентифікації рухомого потягу на залізничному транспорті. Ідентифікація охоплює визначення кількості осей, вагонів у відчепі та характеристики кожного з них. Результати моделювання підтверджують правильність роботи розробленої методики ідентифікації.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 517.946

М.Ленюк, докт. фіз. -мат. наук;
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

М.Шелестовська, канд. техн. наук
Тернопільська академія народного господарства

НЕСТАЦІОНАРНІ ТЕМПЕРАТУРНІ ПОЛЯ У НАПІВСФЕРИЧНИХ ПОРОЖНИСТИХ ТІЛАХ
Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв’язок алгоритмічного характеру нестаціонарної задачі теплопровідності для ізотропних напівсферичних порожнистих тіл.


УДК.621.3.027.3.001.5

А.Буняк, канд.техн.наук; А.Тиш
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ГУДА-ТОМАСА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСИНУСОЇДНОСТІ ЗМІННОЇ НАПРУГИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ
Досліджено алгоритм Гуда-Томаса для визначення несинусоїдності змінної напруги. Введено коефіцієнт впливу для визначення коефіцієнту несинусоїдності змінної напруги.


УДК 539.3;519.6

І.Баран
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРАХУНОК СТАЦІОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
У роботі розглянуто задачі визначення стаціонарних температурних полів у двох спряжених пластинах з умовами неідеального теплового контакту та в однорідному шарі з наявною поверхнею тепловиділення типу лінійного розподіленого джерела тепла. Для знаходження наближеного розв’язку використовується метод скінченних елементів, узагальнений на випадок наявності поверхонь спряження з умовами неідеального теплового контакту.


УДК 681.3.06

О.Дуда
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

М.Дуда, канд. техн. наук
Тернопільська академія народного господарства

НЕКЛАСИЧНА ДВОЗНАЧНА АЛГЕБРА ЛОГІКИ. ТЕОРЕМА ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНУ ПОВНОТУ БУЛЕВИХ СИСТЕМ
В некласичній двозначній алгебрі логіки (двозначній алгебрі логіки з урахуванням середовища реалізації) доведено теорему про функціональну повноту (теорему про необхідні і достатні умови функціональної повноти) булевих систем, що базується на множині замкнених класів , , . Ця теорема формулює не тільки критерій оцінки повноти булевих систем, а й забезпечує однозначну відповідь про кількість та перелік простих повних систем в такій алгебрі логіки.


УДК 517.91; 532.2

Н.Скакальська
Тернопільський державний університет імені Івана Пулюя

ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ КОНТОРОВИЧА–ЛЄБЄДЄВА ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ НА ДВОСКЛАДОВІЙ ПОЛЯРНІЙ ВІСІ
Методом дельта-подібної послідовності (ядро Коші) на полярній вісі з однією точкою спряження запроваджено інтегральне перетворення типу Конторовича-Лєбєдєва в припущенні, що в умовах спряження бере участь спектральний параметр.


ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 628.322.661.43

Т.Вітенько, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ШЛЯХИ УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ОЧИСНИХ СПОРУД МІСТА ТЕРНОПОЛЯ
В роботі представлені результати досліджень характеристик осадів стічних вод очисних споруд міста Тернополя та розглянуто можливі шляхи їх використання.


УДК 663.55

М.Милик, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА КОНТАКТІВ (ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧНИХ ТАРІЛОК) В РЕКТИФІКАЦІЙНИХ КОЛОНАХ УСТАНОВКИ ПРЯМОЇ ДІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РЕКТИФІКОВАНОГО СПИРТУ
Розглянуто процес попередньої епюрації бражки, що призводить до видалення найбільш характерних головних та проміжних домішок, і цим самим підвищується якість ректифікованого спирту.