№ 1

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК. 531.374; 539.213

М.Михайлишин, канд.фіз.-мат.наук; І.Капаціла
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ ТОНКИХ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН КОЛОВИМ ШВОМ
На основі деформаційної теорії пластичності, узагальненої на випадок розвантаження з врахуванням появи повторних пластичних деформацій, змодельовано процес зварювання тонких кільцевих пластин коловим швом. Поверхня деформування при розвантаженні з розвитком повторних пластичних деформацій будується на основі принципу Мазінга або у вигляді трансформованої поверхні початкового деформування Ю.М.Шевченка. Розроблено алгоритми розв’язування задачі з використанням методів змінних параметрів пружності та додаткових деформацій. Знайдено та проаналізовано числові результати.


УДК. 539.3

Б.Шелестовський, канд.фіз.-мат.наук;
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Г.Габрусєв, канд.фіз.-мат.наук
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ДВОХ КІЛЬЦЕВИХ ШТАМПІВ З ТРАНСВЕРСАЛЬНО ІЗОТРОПНИМ ШАРОМ
Розроблено методику розв’язування контактних задач теорії пружності для випадку кільцевих штампів при їх взаємодії із трансверсально ізотропним шаром. Побудовано розв’язок задачі про контактну взаємодію двох кільцевих штампів з шаром. Одержано формули для обчислення контактних напружень під штампом та проаналізовано вплив форми штампів на величину і характер їх розподілу.


УДК 539.375.3

В.Караїм; О.Панько; М.Когут, докт. техн. наук; Н.Лебідь, канд. техн. наук
Львівський державний аграрний університет

ВИЗНАЧЕННЯ КІН ПРИ ЗГИНІ КОНСОЛЬНОЇ БАЛКИ З БОКОВОЮ ТРІЩИНОЮ БІЛЯ ЗАЩЕМЛЕННЯ
В роботі подано теоретико-експериментальні дослідження щодо визначення тріщиностійкості (КІс) матеріалу при деформуванні згином консольної балки з боковою тріщиною біля защемлення. Доведено, що значення КІс,обчислені за отриманими формулами через фіксований прогин f і зусилля згину P, є близькими між собою, що свідчить про коректність запропонованого підходу для вибраної силової схеми.


УДК 620.193.01

М.Хома, канд. техн. наук
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, м Львів

РОЛЬ ПРОЦЕСІВ РЕПАСИВАЦІЇ В СХИЛЬНОСТІ СТАЛЕЙ ТА СПЛАВІВ ДО КОРОЗІЙНОЇ ВТОМИ
Подано результати досліджень процесів репасивації нержавіючих сталей різних класів та титанового сплаву ВТ5В після зачищування поверхні склом в деаеровоному аргоном хлоридвмісному середовищі та при вільному доступі кисню. Одержано математичні моделі репасивації корозійнотривких сталей. На основі порівняння їх схильності до корозійної втоми та кінетичними параметрами процесу відновлення пасивних плівок зроблено висновок, що швидкість репасивації корозійнотривких сталей після їх механічного активування не є визначальним фактором їх корозійної витривалості.


УДК 620.197:620.193

О.Цирульник, Я.Криль, Б.Генега
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України, м. Львів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТЕКТОРНОГО ЗАХИСТУ НАВАНТАЖЕНОЇ НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ ВІД КОРОЗІЙНО-ВОДНЕВОЇ ДЕГРАДАЦІЇ В УМОВАХ ЇЇ КОНТАКТНОЇ КОРОЗІЇ
Наведено результати досліджень впливу цинкового та магнієвого протекторів на швидкість корозії сталі 35Х підвищеної міцності, що використовується для виготовлення кріпильних шпильок колони-кипятильника виробництва етилендиаміду. Виходячи з реальних умов експлуатації проведено оцінку ефективності протекторного захисту сталі за механічного навантаження в пружній і пластичній областях деформацій та контакту матеріалу шпильок з нержавною сталлю. На основі електрохімічних досліджень, оцінки кінетики водневого проникнення та експериментів на короткочасну тріщиностійкість і корозійне розтріскування встановлено умови можливого наводнювання низьколегованої сталі та чутливості до корозійно-механічного руйнування шпильок при застосуванні в процесії експлуатації протекторів.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК 621.791.927.7

О.Шаблій, докт.фіз.-мат.наук; Ч.Пулька, канд.техн. наук; М.Шарик
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАПЛАВЛЕННЯ НОЖІВ-ГИЧКОРІЗІВ
В роботі описано конструкції пристроїв для завантаження і розвантаження деталей до і після наплавлення, пристрої для засипання стійкого проти спрацювання порошкоподібного сплаву на робочі поверхні, пристрої для наплавлення суцільних дисків і ножів-гичкорізів з метою модернізації існуючих автоматичних потокових ліній для неперервно-послідовного і одночасного наплавлення робочих поверхонь, що дозволить підвищити продуктивність процесу наплавлення, якість наплавлюваного металу, а також керувати режимом нагрівання за експоненціальним законом з економією електроенергії 15…25%.


УДК 621.01: 621.8787

В.Ловейкін, доктор. техн. наук; Ю.Човнюк, канд. техн. наук; М.Діктерук, канд. техн. наук
Київський національний університет будівництва і архітектури

КОМПЛЕКСНІ КРИТЕРІЇ ДИНАМІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА МАШИН: ЛЕКСИКОГРАФІЧНО ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ РУХУ
У статті проаналізовано вимоги до вибору головних критеріїв динамічного вдосконалення сис-теми, розглянуто задачу визначення оптимального режиму руху машини за критеріальною дією, що виражається функціоналом від узагальненої координати і її похідних, до четвертої включно, на прикладі механізму підйому вантажу краном. Запропоновано методику визначення лексографічно оптимального розв’язку багатокритеріальних задач руху машин. .


УДК 631.3.02:678.675

О.Буря, канд. техн. наук; В.Дудін;
Дніпропетровський державний аграрний університет

Т.Рибак, докт. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕПЛАСТИКА НА ОСНОВІ ПОЛІАМІДУ-6 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РОЛИКІВ ТА ВТУЛОК ЛАНЦЮГІВ ПОЛОТЕН ТРАНСПОРТЕРІВ БУРЯКОЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
На основі досліджень деталей рухомих з’єднань ланцюгових транспортерів бурякозбиральних комбайнів обґрунтовано застосування полімерних композитних матеріалів для виготовлення елементів ланцюгів транспортерів серійних бурякозбиральних комбайнів. .


УДК 631.3.02:678.675

О.Буря, канд. техн. наук; О. Деркач;
Дніпропетровський державний аграрний університет

Т.Рибак, докт. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ У РУХОМИХ З’ЄДНАННЯХ ЗАРУБІЖНИХ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ
На основі досліджень деталей рухомих з’єднань, що застосовуються в серійних зернозбиральних комбайнах, обгрунтовано застосування рухомих з’єднань, виконаних з композиційних матеріалів – вуглепластиків (ВП). Підтверджено добру працездатність вуглепластиків, а також доцільність їх застосування у вузлах тертя, що працюють в умовах абразивного середовища.


УДК 621.852

Г.Архангельський, докт.техн.наук;
Одеська національна академія харчових технологій

A.Дубинець, канд.техн.наук
Національний технічний університет України “КПІ”

ПОЛІПШЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМАТИЧНИХ КЛИНОПАСОВИХ ВАРІАТОРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
У роботі показано доцільність використання в системі автоматичного клинопасового варіатора відцентрового регулятора з додатковими рухливими вантажними ланками, шарнірно встановленими на основних вантажних ланках. Отримано диференціальні рівняння руху транспортного засобу з варіатором при розгоні по прямолінійному шляху. Приводяться результати розрахунку на ЕОМ динаміки розгону моторолера з варіатором, що містить даний регулятор. Проведені розрахунки підтверджують справедливість теоретичних висновків.


УДК 631.35

Б.Гевко, докт.техн.наук;
Тернопільський державний технічний університет

С.Білик
Бережанський агротехнічний інститут

ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОПІРІВ АВТОМАТА ВОДІННЯ З КОРЕНЕПЛОДАМИ
Розглянуто взаємодію копірів автомата водіння коренезбиральної машини з коренеплодами, ви-ведені диференційні рівняння руху копіра і на їх основі встановлені аналітичні залежності зусилля контакту копіра з коренеплодом, раціональні параметри автомата водіння при достатній точності відслідковування траєкторії посадки коренеплодів.


УДК 534.1+517.9

Б.Кіндрацький, канд. техн. наук
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПЦІЯ І АЛГОРИТМ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ МАШИНОБУДІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Наведено нову концепцію, метод і алгоритм ієрархічного багатокритеріального структурно-параметричного оптимізаційного синтезу машинобудівних конструкцій (МБК), в основу яких покладено генерування й аналіз альтернативних структур МБК, їх оптимізаційний синтез і комплексну оцінку якості на кінцевій стадії проектування за інтегральним показником якості — функцією сумарної корисності та економічною оцінкою технічного рішення — компенсацією за корисність.


УДК 621.928.9

В.Куц, канд.техн.наук; Я.Ярош; О.Марціяш
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ БАТАРЕЙНОГО ЦИКЛОНА З ЖАЛЮЗІЙНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
Оцінюється придатність відомих методів розрахунку гідравлічного опору циклонів для визначення опору розробленого авторами батарейного циклона з жалюзійними елементами шляхом порівняння даних розрахунків за цими методами з результатами проведених експериментальних досліджень.


УДК 621.757

І.Гевко, канд. техн. наук; І.Геник
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РОБОТИ ГВИНТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
Подано розрахунок гвинтового затискного механізму при обробленні деталей типу циліндричної втулки по зовнішній та внутрішній поверхнях. Наведено необхідні розрахункові схеми для визначення умов закріплення при одно і двохсторонній дії силових векторів. Дані практичні рекомендації щодо вибору конструктивних і технологічних параметрів.


УДК 621.825

Г.Нагорняк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СИНТЕЗ ІНЕРЦІЙНИХ ЗАПОБІЖНИХ МЕХАНІЗМІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МАХОВИКА
В статті представлено векторний синтез і багатоваріантна структура інерційних запобіжних механізмів з використанням кінетичної енергії маховика, які призначені для захисту високошвидкісних приводів від перевантажень.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 536.12

А.Олійник, канд.техн.наук
Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕФОРМАЦІЇ ОСІ ТРУБОПРОВОДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ ПОЛІНОМІВ ЕРМІТА
З використанням інтерполяційних поліномів Ерміта розглянуто варіаційну задачу, до якої зводиться задача визначення конфігурації осі трубопроводу під дією комплексу навантажень. Вважається, що для деякої множини точок осі відомими є їх координати, кути нахилу до горизонтальної осі та кривини лінії осі в цих точках. Побудовано розрахунковий алгоритм задачі в загальному випадку, досліджено умови збіжності. Наведений метод є одним з варіантів методу Релея-Рітца, вибір техніки інтерполяції дозволяє точно задовольнити умови, що накладаються на траєкторію осі.


УДК.681.513

Ф.Марецький, докт.техн.наук
Державний НДІ інформаційної інфраструктури, м.Львів, Україна
Академія інформатики та управління, м.Бєльско-Бяла, Польща

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МАГАЗИНУ ВИСОКОГО СКЛАДУВАННЯ
Запропоновано математичну модель функціонування магазину високого складування, яка описує поточний стан платформи та її пунктів завантаження і розвантаження. З використанням моделі розроблено оптимізаційну процедуру для реалізації послідовних запитів, яка мінімізує технологічні втрати, пов’язані з простоєм обладнання.


УДК 681.3;658.56

А.Мушак; О.Провотар, докт.фіз.-мат.наук
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВІД ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ДО ГЕНЕРАЦІЇ ПРОГРАМНОГО КОДУ
За допомогою мови моделювання UML, послуговуючись CASE-засобом Rational Rose, побудовано модель Системи Гнучкого Дистанційного Навчання. Систему розглянуто з двох точок зору: проаналізовано предметну область та досліджено систему з функціональної точки зору. Продемонстрована можливість генерації програмного коду на основі діаграми класів для окремо взятого прецедента. Описано переваги технології створення програмного забезпечення на основі UML-моделі.


УДК 532.526

Л.Романюк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

НАБЛИЖЕНО-АНАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ ЗНАХОДЖЕННЯ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ
В роботі наведено наближено-аналітичні залежності для обчислення кінетичної енергії турбулентності для пристінних течій, що розвиваються при додатних, від’ємних та нульових градієнтах тиску. Отримані залежності мають важливе значення при числовому моделюванні пристінних турбуленних течій для задання початкових профілів кінетичної енергії турбулентності.


УДК 517.946.9

Л.Фурсевич, канд.фіз.-мат.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

НЕКЛАСИЧНЕ ЕВОЛЮЦІЙНЕ РІВНЯННЯ ЕНЕРГОПЕРЕНОСУ В СЕРЕДОВИЩАХ З ТЕПЛОВОЮ ПАМ’ЯТТЮ
Розглянуто нелінійні задачі для інтегрально-диференціального рівняння теплопровідності, яке містить інтегральний оператор спадкоємності. Наведено теореми про однозначну розв’язність і вказано конструктивні методи розв’язання.


УДК 669.788

П.Басістий; Ю.Бачинський, канд. техн. наук; С.Мохун;В.Федоров, докт. техн. наук; В.Чорний, канд. фіз.-мат. наук
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ЗМІНА ТЕМПЕРАТУРИ КЮРІ СПЛАВУ Н36 ЗА СУМІСНОЇ ДІЇ ВУГЛЕЦЮ ТА ВОДНЮ
Проведено дослідження впливу водню на параметри феромагнітного перетворення у сплаві Н36, легованому вуглецем (0,01-0,26 мас.%). Показано, що з ростом концентрації вуглецю температура Кюрі інвару зростає, а розчинення водню приводить до її зменшення. Визначено оптимальну концентрацію вуглецю (0,17 мас.%), яка покращує інварні властивості сплаву. Розділення електроопору на магнітну і фононну складові показало, що водень сприяє порядкуванню атомів вуглецю по міжвузлях кристалічної гратки. Отримані результати пояснені ефектом прискорення дифузійних процесів у системі метал-водень.