№ 3

Т. Рибак

IДЕОЛОГIЯ ПОШУКОВОГО КОНСТРУЮВАННЯ МОБIЛЬНИХ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
У роботі запропоновано напрямки пошукового конструювання однієї з найскладніших в динамічній постановці задач, галузей машинобудування – мобільних сільськогосподарських машин.


О.Буря

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У КОНСТРУКЦІЯХ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ
У роботі проведено дослідження ефективності застосування композиційних матеріалів у сільськогосподарському машинобудуванні.


УДК 631.352.2

В. Мартиненко

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГИЧКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ МЕТОДОМ СКОБЛІННЯ
У статті розроблено моделювання процесів скобління коренів цукрового буряка від залишків гички, досліджені процеси взаємодії еластичного бича, робочої секції очисника фрезерного типу, пружинного ножа очисника вібраційного типу з коренеплодом, а також визначені умови копіювання робочим органом очисника головки коренеплоду.


УДК 621.867.12

В. Мартиненко

ПОШУК РАЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГИЧКОЗРІЗУВАЛЬНИХ АПАРАТІВ
У статті проведений раціональний вибір форми леза дискового ножа гичкозрізувального апарату із умови мінімізації сили різання при обрізанні головок коренеплодів цукрових буряків, дані результати досліджень на копрі маятниковому ножів з різною формою заточування леза, а також розроблені їх конструкції.


УДК 621.928

Р. Гевко

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ НА РОБОЧИХ ПОВЕРХНЯХ ДИСКОВИХ КОПАЧІВ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН
У статті розроблена модель деформації грунту в міждисковому просторі копачів бурякозбиральних машин. Визначені величини та швидкості деформацій. За розподілом деформацій проведена оцінка напружено- деформівного стану грунту та розподіл напружень на дисках копачів.


В. Костюк

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕРІАЛУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ ОЧИСНОГО НОЖА КОРЕНЕПЛОДІВ
У роботі приведено розрахунок на міцність елементів складної конфігурації очисного ножа головок коренеплодів.


В. Костюк

РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ СКОШУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
У роботі отримано аналітичні залежності для визначення геометричних характреристик евольгентних лопаток двофункціонального скошувального пристрою.


УДК. 531

М. Пилипець, Д. Радик, Л. Данильченко

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГВИНТОВИХ МЕХАНІЗМІВ
Пропонується нова технологія виготовлення широкосмугових спіралей гвинтових механізмів, із смугової заготовки з попередньо виконаними вирізами по внутрішній кромці, методом навивання на оправку за умови пластичної деформації при формоутворенні на суцільній частині заготовки.


УДК 621,825

А. Матвійчук

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИВОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
На основі теоретичних і експериментальних методів дослідження запобіжних механізмів розроблено конструкцію кулькової муфти металічним пружним елементом – демпфуючою хрестовиною. Конструкція забезпечує поглинання осьових і колових ударів, запобігає збільшенню динамічних навантажень в приводі і створює хороші його експлуатаційні характеристики.


УДК 621.867.42

І. Геник, М. Паньків

ВИКОРИСТАННЯ ШНЕКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ В МАШИНОБУДУВАННІ
Розглянуто механізми різних галузей машинобудівного комплексу, в яких знайшли застосування гвинтові елементи.


УДК. 389.64:536.5

П. Попович

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ПРИ НАЯВНОСТІ ТРІЩИН
У роботі запропоновано розв’язок задачі для визначення зміни коефіцієнта інтенсивності напружень у вершині тріщини елементів рами сільськогосподарської машини в залежності від розмірів дефекту.


УДК. 389.64:536.5

П. Попович

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ В ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ ТОНКОСТІННОГО ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ (ШВЕЛЕР) ПРИ НАЯВНОСТІ ТРІЩИН
Пропонується спосіб визначення коефіцієнту інтенсивності напружень у вершині тріщини тонкостінного профілю типу швелер, який знаходиться під дією згинального моменту.


В. Костюк

ДИНАМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОЦЕСУ РУХУ СКОШЕНОЇ МАСИ
У роботі розв’язана задачу траєкторії руху скошеної маси, приведеної до її центра, у відповідності до параметрів функціональних органів типу конічних елементів з евольвентними лопатками.


УДК 534.782:621.3

П. Євтух

ВЛАСТИВОСТІ АЛГОРИТМУ АВТОМАТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
У статті представлені результати досліджень властивостей одного з варіантів алгоритмів автоматичної корекції за точністю характеристик первинних вимірювальних перетворювачів. Показано, що досліджуваний алгоритм можна успішно застосувати при наявності похибок мультиплікативного, адитивного та адитивно-мультиплікативного характеру.


УДК 621.396

А. Лупенко

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ОБ`ЄКТІВ МЕТОДОМ КОМПЕНСУЮЧОГО ІНТЕГРУВАННЯ
Розглянуто метод компенсуючого інтегрування для ідентифікації динамічних об`єктів, інваріантний до систематичних зсувів перехідної характеристики об`єкта. В основі методу лежить багатократне інтегрування перехідної характеристики об`єкта протягом двох груп часових інтервалів з наступним визначенням коефіцієнтів лінійного диференціального рівняння моделі об`єкта шляхом розв`язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь, коефіцієнтами якої є різниці інтегралів однакової кратності на відповідних однакових часових інтервалах. Метод дозволяє знизити вимоги до метрологічних характеристик тестового одиничного сигналу. Наведено результати обчислювального експерименту, які підтверджують переваги запропонованого методу.


УДК 621.3; 681.3

В. Кочан, В. Тимчишин

КОНТРОЛЕР З ДИСТАНЦІЙНОЮ РЕКОНФІГУРАЦІЄЮ
Проаналізовано шляхи організації вибору алгоритмів роботи контролерів комп’ютерних мереж. Запропоновано спосіб дистанційної реконфігурації в реальному часі програмного забезпечення універсального контролера периферійного модуля мережі, виконаного на базі однокристальної мікро-ЕОМ і51. Розроблено архітектуру контролера, плати розширення та засоби автоматизації його програмування.


УДК 62-503.4

Л. Мовчан, С. Мовчан

ЧИСЛОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ АСИМПТОТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ НЕЛІНІЙНИХ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
Розглядається числовий метод розширення області асимптотичної стійкості для нелінійних дискретних систем, яка одержана з допомогою функції Ляпунова. Метод дозволяє одержати із заданою точністю дійсну область асимптотичної стійкості.


УДК 681.3

Я. Бакушевич, А. Бакушевич

АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ АНТЕНОЮ З АЗИМУТАЛЬНО-КУТОМІСНОЮ ПІДВІСКОЮ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ЧЕРЕЗ ЗЕНІТ
У статті розроблено алгоритм керування антенним постом з азимутально-кутомісною підвіскою при проходженні через зеніт. Застосування алгоритму дозволяє втричі зменшити кутову швидкість перекиду антени при умові збереження зв’язку.


УДК 681.142.2

О. Гринчишин

ПРО ВЕЛИКІ ЦІЛІ ЧИСЛА В СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ
Проведено дослідження з розробки бібліотеки програм для роботи з цілими числами довільної довжини. Бібліотека реалізована у вигляді класів, шляхом об’єктно-орієнтованого програмування на мові С++. У ній є всі основні арифметичні операції і функції. Це дає можливість виконання на комп’ютері складних розрахунків з цілими числами. При роботі використовується новий тип даних, який схожий із стандартним типом int мови С++. Це дозволяє працювати з ним, не заглиблюючись у його реалізацію і правила роботи. Створений тип може претендувати на затвердження його як стандартним в комітеті ANSI C++ і включення в нові компілятори С++.


УДК. 519.3

А. Хомченко, Б. Хомченко
Херсонський державний технічний університет

ПРО ТОЧНІСТЬ СПОСОБУ ОБЕРТАННЯ СИМПЛЕКСА
Наведені інтервальні оцінки точності способу обертання симплекса для розв‘язання рівняння Лапласа з граничними умовами першого роду (Діріхлє).


УДК 319.216

М. Приймак

ЛІНІЙНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ І ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ НА ЕОМ
Показана можливість обгрунтування моделей стохастично періодичних сигналів за допомогою лінійного періодичного випадкового процесу, приведені результати моделювання цього процесу і оцінки його моментних періодичних функцій до 4-го порядку.


УДК 577.3

В. Андрійчук

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРВИННИХ ПРОЦЕСІВ ФОТОСИНТЕЗУ
Математична модель первинних процесів фотосинтезу базується на фізичних явищах, які проходять на молекулярному рівні. Сукупність реакцій цієї стадії описано системою із трьох лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. Приведено аналітичний розв’язок даної системи. Зроблено аналіз кінетики зміни концентрації компонентів реакцій у випадках включення та припинення дії випромінювання.


УДК. 519.242:628.322

З. Мазяк, І. Карпінська
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Н.Тазалова
Державний університет «Львівська політехніка»

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АБСОРБЦІЇ ГАЗІВ КРАПЛИНАМИ РІДИНИ
Розроблено математичну модель процесу абсорбції між краплиною і нерухомим газовим середовищем, яка дозволяє оцінити концентрацію розчиненого газу в будь-який момент часу для крапель з відомим діаметром. Адекватність моделі перевірена на прикладі розчинення кисню повітря в краплях води.


УДК.628.322

І. Карпінська, О. Кравчук, О. Слотюк

ГІДРОДИНАМІКА АЕРАТОРІВ З РОЗБРИЗКУВАННЯМ ВОДИ ЧЕРЕЗ ПЕРФОРОВАНІ ДНИЩА
Експериментально визначено діаметри крапель води, які утворюються при витіканні з отворів різних діаметрів, та швидкості їх падіння. Показано, що струминний режим витікання води з отвору забезпечує більшу поверхню контакту з повітрям, ніж крапельний, в 1,3-1,7 рази.


УДК 519.6(083)

В. Шанайда

ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ДИСКРЕТНО ЗАДАНИХ ФУНКЦІЙ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ (ЛІНІЙНА ФОРМА)
Проведено аналіз методик для дослідження дискретно заданих функцій методом найменших квадратів. Запропоновано нову методику оцінки граничних значень апроксимуючої функції. Виконано порівняльний аналіз відомих і запропонованої методик. Доведена ефективність використання запропонованої методики для оцінки граничних значень дискретно заданої функції.


О. Березький, К. Березька

МОДЕЛЮВАННЯ МЕТРОЛОГIЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ НА СТАДIЇ СИСТЕМОТЕХНIЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Розглядається оцiнка метрологiчних (точнiсних) характеристик засобiв вимiрювання температури з елементами штучного iнтелекту при системотехнічному проектуваннi, використовуючи операторний метод опису вимірювальних процедур. На основі розроблених алгоритмів моделювання спроектована імiтацiйна система оцінки точнісних характеристик інтелектуальних засобів вимірювання. Використовуючи операторний метод опису вимірювальних процедур, формалізовані вимірювальні операції засобів вимірювання температури з елементами штучного інтелекту. На базі запропонованої методики розроблена імітаційна система моделювання ІЗВТ.


УДК 539.21: 537.2; 548: 537.1

Л. Дідух

ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПЕКТРУ ЕЛЕКТРОНІВ У ВУЗЬКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗОНАХ
У роботі досліджено, що особливості енергетичного спектру електронів у вузьких енергетичних зонах можуть проявитися у нових фізичних ефектах. Зокрема, показана можливість існування аналогів ефектів Зеебека і Пельтьє в “однорідних” вузькозонних матеріалах.


УДК 537.311.33; 534.222.2

Ю. Нiкiфоров

ПРО ДЕЯКI ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ ПРИ ДIЇ ЛАЗЕРНИХ УДАРНИХ ХВИЛЬ НА МАТЕРIАЛИ У роботі розглянуто вплив геометрії зразків та структури лазерного імпульсу на характер дії лазерних ударних хвиль на матеріали. Аналізується роль другого пічка лазерного імпульсу на дефектоутворення при опроміненні кремнієвих зразків.


УДК 621.315:621.9:541.66

М. Митник, П. Стухляк, Ю. Кашуба

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ АСПЕКТИ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ
Проаналізовані фізико-хімічні аспекти теплопровідності полімерних композитних матеріалів. Показано, що суттєвий вклад у значення теплопровідності вносять процеси, що відбуваються на межі поділу фаз між наповнювачем та матрицею. Процес теплопереносу в композитних матеріалах визначається переважно фононним механізмом теплопередачі. Разом з тим при внесенні наповнювачів, процеси теплопереносу визначається як фононним, так і електронним механізмами. Показано, що теплопровідність композитів визначається молекулярною масою в’яжучого, та температурними режимами експлуатації композиту. Визначено шляхи та методи регулювання теплопровідності композиційних полімерних матеріалів.


УДК 620.192.7

П. Ясній, О. Ващенко, В. Гуцайлюк

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ІСТОРІЇ НАВАНТАЖУВАННЯ НА ОПІР КРИХКОМУ РУЙНУВАННЮ ТЕПЛОТРИВКИХ СТАЛЕЙ
На основі вдосконаленої моделі росту втомної тріщини, що грунтується на аналізі питомої енергії непружної деформації в околі вістря тріщини розроблено методики прогнозування впливу історії циклічного навантажування на в’язкість руйнування матеріалів.Розглядається стабільне поширення тріщини, яке складається з інкубаційного періоду і періоду неперервного росту тріщини. Вважається, що стабільне поширення тріщини контролюється енергетичним критерієм – питомою енергією втомного руйнування; ступінь окрихчення матерілу в околі вістря тріщини визначається силовим критерієм – статичною в’язкістю руйнування з урахуванням попереднього циклічного навантажування. Запропонована методика дає змогу прогнозувати вплив амплітуди і кількості циклів навантажування на критичний коефіцієнт інтенсивності напружень за статичного навантажування.


УДК 517.946

О. Муль

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КЕРОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИННОГО АГРЕГАТУ НА ХАРАКТЕР АВТОКОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ЙОГО ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМАХ
Досліджується математична модель керованого машинного агрегату, що становить собою автоколивальну систему із зосередженими та розподіленими параметрами. На основі методів усереднення отримано систему нелінійних диференційних рівнянь четвертого порядку, останні два рівняння якої показують, що нелінійність не буде впливати на частоти автоколивань (властивість ізохронності), а перші два рівняння дозволяють визначити амплітуди стаціонарних коливань, окрім того, проінтегрувавши їх, можна встановити характер встановлення стаціонарних режимів. Отримано графік залежності амплітуди автоколивань на другій частоті від керованого електромеханічного параметру машинного агрегату, що дає можливість регулювати автоколивальні процеси у механічній частині агрегату.


УДК 637.12.04

В. Юкало

ОДЕРЖАННЯ КАЗЕЇНУ МЕТОДОМ БЕЗМЕМБРАННОГО ОСМОСУ
Досліджено розподіл білкових фракцій при розшаруванні системи «знежирене молоко – пектин – вода». Показано відповідність фракційного складу білкової фази нативному складу казеїнових міцел. Пропонується можливість використання отриманих таким способом нативних міцел казеїну для модельних досліджень біохімічних процесів травлення, протеолізу і т.п.


Я. Федонюк, А. Голда
Тернопільська державна медична академія ім. І.Горбачевського

ВПЛИВ ГІПОКІНЕЗІЇ І ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ДОВГИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК ТВАРИН
Нашою метою було дослідити вплив гіпокінезії, статичних і динамічних фізичних навантажень різної інтенсивності на хімічний склад кісток з перспективою вивчення в майбутньому цих даних для розробки рекомендацій з корегування несприятливої дії на організм деяких зовнішніх факторів. Щоб встановити вплив гіпокінезії і різних режимів навантажень на хімічний склад і морфологічну будову кісток проводились досліди, які були виконані на 120 білих безпородних щурах півторамісячного віку. Тварин розділили на 5 серій і одну контрольну групу. Після закінчення експерименту тварин наркотизували ефіром, декапітували з подальшим скелетування. Виділяли довгі трубчасті кістки передніх і задніх кінцівок, проводили хімічну обробку і спалювали. Золу піддавали хімічним експериментам для встановлення якісного і кількісного складу хімічних елементів в ній.


УДК 336.64

В. Паляниця

ФІНАНСОВІ І ВАЛЮТНІ РИЗИКИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У роботі розглядаються проблеми управління фінансовим і валютним ризиками на підприємствах у сучасних умовах. Дається критичний аналіз визначення сутності економічних ризиків. Пропонується загальна система управління ризиками.


М. Горин

ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ В РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті розглядається проблема вивчення економічної кон’юнктури в Україні в роки нової економічної політики. Основна увага приділяється розвитку теорії економічної кон’юнктури, яка поступово перетворюється в предмет широкомасштабного дослідження та практичного застосування.


УДК 664.73:947/05

М. Стрішенець

ІСТОРІЯ ВОДЯНИХ БOPOШНОМЕЛЬНИХ МЛИНІВ МІСТА КИЄВА
У статті досліджується історія водяних борошномельних млинів міста Києва, починаючи від найдавніших часів і закінчуючи сьогоденням. Показується розміщення борошнономельних промислів, їx технічне обладнання, конструкція, обсяги виробництва продукції.


О. Левченко
Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті на основі аналізу засобів масової інформації простежується їх місце і зростаюча роль в сучасному політичному процесі, зокрема в Україні. Міститься прогноз щодо тенденцій у подальшому розвитку вітчизняних мас- медіа та змін в інформаційному просторі нашої держави.