№ 4

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 620.192.46

П.Ясній, докт.техн.наук; В.Гуцайлюк, канд.техн.наук; П.Пшоняк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ КОМБІНОВАНОГО ПОПЕРЕДНЬОГО ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОПІР КРИХКОМУ РУЙНУВАННЮ ТЕПЛОСТІЙКОЇ СТАЛІ
Описано методику і результати дослідження впливу попереднього термомеханічного навантаження (ПТН) на опір крихкому руйнуванню теплостійкої сталі. Суть комбінованого ПТН полягає у накладанні додаткової циклічної складової на сходинці статичного навантаження. Компактні зразки товщиною 19 мм випробовували при позацентровому розтягові за схемою нагрів — навантаження — розвантаження — охолодження — руйнування. Виявлено, що комбіноване ПТН при 623 К до 26% підвищує опір крихкому руйнуванню сталі 15Х2МФА при 293 К у порівнянні із статичним перевантаженням. Отримані експериментальні результати порівнюються з розрахунковими за моделлю Г. Челла.


УДК 667.64:678.026

А.Букетов, канд.техн.наук; П.Стухляк, докт.техн.наук; В.Бадищук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ АКТИВНОСТІ НАПОВНЮВАЧА НА ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ
Проаналізовано аспекти підвищення фізико-механічних, теплофізичних властивостей та зниження внутрішніх напружень у полімеркомпозитних матеріалах при уведенні наповнювача різної магнітної природи. Встановлено, що характер структуроутворення у композитах визначається взаємодією на межі поділу наповнювач-полімер, на що суттєво впливають магнітні властивості наповнювача. Експериментально доказано, що використання дисперсного наповнювача феро- та парамагнітної природи дозволяє в широких межах регулювати експлуатаційні параметри захисних покриттів за рахунок структуруючих ефектів.


УДК 621.771.23.016.2.

Р.Великоцький
ВАТ “Алчевський металургійний комбінат”

ВПЛИВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ГРАНИЦЮ ТЕКУЧОСТІ ГАРЯЧЕКАТАНОЇ ТОВСТОЛИСТОВОЇ СТАЛІ 10ХСНД У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТОВЩИНИ ЛИСТА
У статті методом множинної кореляції отримано рівняння регресії, що описують залежність між хімічним складом і границею текучості гарячекатаної товстолистової сталі 10ХСНД. Методами математичної статистики обчислено коефіцієнти рівнянь регресії й отримано залежності впливу легуючих елементів на границі текучості сталі при різній товщині листа. Дано пропозиції з легування даної сталі з метою підвищення механічних властивостей.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК 631.358.08

М.Пилипець, докт. техн. наук; М.Паньків, канд. техн. наук;
1Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя ,

В.Барановський, канд. техн. наук.
Навчально-науковий технічний інститут НАУ

АНАЛІЗ СПІВУДАРУ КОРЕНЕПЛОДУ З ПОВЕРХНЕЮ ЕЛІПСНОГО ВАЛЬЦЯ
В статті наведено результати теоретичних досліджень співудару коренеплоду з поверхнею еліпсного вальця, аналітично обґрунтовано раціональні межі зміни кутової швидкості обертання еліпсних вальців за умови скочування коренеплоду на його робочі поверхні з очисної гірки, яка встановлена під кутом до горизонту.


УДК. 631.363

Д.Дмитрів, канд.техн.наук; О.Дудін; О.Рогатинська
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ КОРМОЗМІШУВАЧІВ
У статті розглянуто задачу нелінійного програмування для визначення оптимальних конструктивно-технологічних параметрів кормозмішувача. За цільову функцію прийнято вагу кормозмішувача, яка відповідно пов’язана із розмірами та собівартістю та є важливим фактором його конкурентоспроможності.


УДК. 621.867.42

І.Павлова
Луцький державний технічний університет

А.Вітровий, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СИЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ШАРНІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГНУЧКОГО ВАЛУ ГВИНТОВОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ

Запропоновано нову конструктивну схему гнучкого валу гвинтового робочого органу, виконаного на базі кулькових шарнірних з’єднань. Проведено теоретичні розрахунки з визначення взаємозв’язку між коструктивними і силовими параметрами елементів гнучкого валу. Наведено рекомендації щодо вибору параметрів робочого органу і напрямки подальших досліджень.


УДК.681.3

О.Дудін
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ЗОНИ ЗАВАНТАЖЕННЯ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА
У статті розглянуто модель завантаження скребкового транспортера для переміщення легких сипких вантажів. Визначено особливості розрахунку завантажувальної зони транспортера методом повздовжнього січення сипкого матеріалу. Приведено необхідні розрахункові схеми для визначення довжини завантажувальної зони з умови досягнення максимальної продуктивності. Дано практичні рекомендації щодо вибору конструктивних і технологічних параметрів транспортування вантажу в зоні завантаження.


УДК 621.867.42

Р.Лещук, І.Гевко, Р.Комар
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя’

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГВИНТОВИХ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ
Описано результати експериментальних досліджень гвинтових перевантажувальних механізмів, робочий орган яких виготовлено з шарнірно-з’єднаних секцій бочкоподібної форми. Подано аналітичні та графічні залежності для визначення експлуатаційних, енергетичних, технологічних та конструктивних параметрів запропонованих механізмів.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 621.317.7

П.Євтух, докт. техн. наук; Г.Шадріна, канд. техн. наук;Т. Бобало
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КРИТЕРІЙ АДАПТАЦІЇ АЛГОРИТМУ ДИСКРЕТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є В ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ
Розроблено критерій раціональної адаптації алгоритму дискретного перетворення Фур’є у схемі цифрової обробки сигналів інформаційно-вимірювальної системи із врахуванням її функціональних обмежень. У випадках, коли ці функціональні обмеження не дають змоги реалізувати потенційні можливості алгоритмів дискретного перетворення Фур’є за точністю перетворень, поданий критерій дає змогу мінімізувати їх спотворюючий вплив на точність ІВС.


УДК 681.3

М.Карпінський, докт. техн. наук;
Університет в Бєльську-Бялей, Польща

І.Якименко
Тернопільська академія народного господарства

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ ТОЧОК НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ НАД ОБМЕЖЕНИМИ ПОЛЯМИ
Розглядається проблема обчислення точок еліптичної кривої з використанням різноманітних підходів: поліноміального алгоритму, алгоритмів “крок гіганта – крок малюка”, Корначчі і многочленного детерміністичного алгоритму часу. Проаналізовано існуючі підходи та наведено результати щодо підвищення ефективності знаходження характерних точок еліптичної кривої, що є важливими та актуальними.


УДК 621.3.032.4

М.Тарасенко, канд. техн. наук; Є.Шиманський; А.Кудряшова
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІНЖЕНЕРНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ДРОСЕЛІВ ЗРАЗКОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ДЛЯ РОЗРЯДНИХ ЛАМП
В даній статті розглядається інженерний метод розрахунку конструктивних та електричних параметрів дроселів зразкових вимірювальних (ДЗВ), а також наведені рекомендації щодо вибору конструкції, основних електромагнітних характеристик і методика настроювання дроселя.


УДК 004.713

Б.Дунець
Національний університет “Львівська політехніка”

АРХІТЕКТУРА ПРИСТРОЮ ПЛАНУВАННЯ КОМУТАЦІЄЮ
В статті запропоновано архітектуру пристрою планування комутацією, в якій реалізовано швидкий паралельний метод планування комутацією. Ця архітектура дозволяє побудувати комутатори пакетів матричного типу з вхідною буферизацією, які при меншій часовій складності, ніж у відомих, забезпечують максимальну пропускну здатність та мінімальний середній час затримки комутації пакетів при опрацюванні пакетів на швидкості поступлення вхідних даних.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 621.391.822

М.Приймак, докт.техн.наук; М.Савчук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЙМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ ПЕРІОДИЧНИХ БІЛИХ ШУМІВ З ДИСКРЕТНИМИ РОЗПОДІЛАМИ
Наведено означення нових класів дискретних періодичних шумів з дискретними розподілами: виродженого, геометричного, Пойя, логарифмічного та Бореля-Танера періодичних шумів. Показано періодичність їх характеристичних та моментних функцій. Ці та розглянуті раніше періодичні білі шуми є моделями реальних шумових сигналів, тому можуть бути використані для вивчення їх аналітичними і статистичними методами; для побудови та дослідження моделей стохастично періодичних послідовностей у вигляді ковзного середнього чи авторегресії; лежать в основі методів імітаційного моделювання стохастично періодичних сигналів, об’єктів, систем масового обслуговування, що функціонують в режимі стохастичної періодичності.


УДК 319.216

Є.Лозінська; С.Лупенко, канд.техн.наук; Л.Щербак, докт.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАМИ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ В ЗАДАЧАХ ДІАГНОСТИКИ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
Запропоновано нову математичну модель кардіоінтервалограми при фізичних навантаженнях у вигляді суми детермінованої аперіодичної послідовності та лінійної стаціонарної випадкової послідовності. Обгрунтовано статистичні методи оцінювання імовірнісних характеристик кардіоінтервалограми.


УДК 550.386,<<52>>:519.216

О.Маєвський; М.Приймак, докт.техн.наук; Л.Щербак, докт.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗБУРЕНЬ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ З ВРАХУВАННЯМ ЇХ ДОБОВОЇ СТОХАСТИЧНОЇ ПЕРІОДИЧНОСТІ
Обґрунтовано математичну модель магнітних збурень, яка враховує їх стохастичну періодичність, викликану добовим обертанням Землі навколо своєї осі, та фізику утворення цієї періодичності. Наведено оцінки періодичного математичного сподівання та середньоквадратичного відхилення магнітних збурень, які підтверджують їх стохастичну періодичність та адекватність моделі.


УДК 681. 3:622. 276

В.Шекета, канд.техн.наук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

МОДИФІКАЦІЙНІ ПРЕДИКАТНІ ЗАПИТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ДІАЛОГУ З КОРИСТУВАЧЕМ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ БАЗ ДАНИХ І ЗНАНЬ
Виконано побудову формально-логічного апарату для модифікаційних предикатних запитів, як універсального інструменту підтримки діалогу з користувачем в інформаційних системах на основі баз даних і знань нафтогазової предметної області.


УДК 517.52/524: 517.58/589

І.Готинчан, канд. фіз.-мат. наук; М.Ленюк, докт. фіз.-мат. наук
Чернівецький факультет Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

ПІДСУМОВУВАННЯ ОДНІЄЇ СІМ’Ї ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕ-ТВОРЕННЯ ТИПУ ГАНКЕЛЯ 1-ГО РОДУ – (КОНТОРОВИЧА -ЛЄБЄДЄВА) 2-ГО РОДУ – ЛЕЖАНДРА 2-ГО РОДУ
Методом порівняння розв’язків, побудованих на піввісі з двома точками спряження для сепаратної системи модифікованих диференціальних рівнянь Бесселя і Лежандра методом функцій Коші і методом скінченного гібридного інтегрального перетворення підсумовано сім’ю поліпараметричних функціональних рядів


ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 621.928.9

В.Куц, канд.техн.наук; О.Марціяш; Я.Ярош
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОЦІЛЬНІСТЬ І ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЦИКЛОНА З СТУПЕНЕВИМ ВІДВЕДЕННЯМ ТВЕРДОЇ ФАЗИ
Обгрунтовується можливість підвищення ефективності пиловловлюючого обладнання шляхом вдосконалення конструкції найпоширенішого апарата відцентрової очистки – циклона.