№ 1

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК620.192.7
О.Цирульник1, канд. техн. наук; І.Окіпний2
1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
2Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Вплив водню і пластичної деформації на напруження сколювання теплостійкої сталі

Досліджено вплив водню і пластичного деформування комбінованим розтягом на напруження сколювання теплостійкої сталі 15Х2МФА (s0,2=897 МПа, sв=1000 МПа). Випробування проводили на циліндричних зразках з діаметром робочої ділянки 5 мм. Виявлено, що елекролітичне наводнювання зразків, коли метал спочатку наводнюється, а потім пластично деформується, напруження сколювання нижче як при статичному, так і комбінованому розтягу порівняно з недеформованим матеріалом.

The influence hydrogen and plastic deformations combined tensile on cleavage stress of heat resistance steel 15Kh2MFA is investigated. The investigation conducted on cylindrical specimens with diameter of a working part of 5 mm. Is detected, that electrolytic hydrogenation of specimens, when the metal at first hydrogenated, and then is plastically deformed, the cleavage stress is lower both at static, and at combined tensile in comparison with a virgin material.

УДК 539.3
А.Сяський, докт. техн. наук; С.Гаврюсєв
Рівненський державний гуманітарний університет

ОСНОВНІ ІНТЕГРАЛЬНІ СПІВВІДНОШЕННЯ В ТЕХНІЧНІЙ ТЕОРІЇ ЗГИНУ ПЛАСТИН З ОТВОРАМИ

Сформульовано мішану контактну задачу про підсилення контура отвору в нескінченній ізотропній пластинці тонким пружним ребром змінної жорсткості. Використовуючи технічну теорію згину пластин в уточненій постановці,  одержано основні інтегральні співвідношення з ядрами Гільберта між компонентами тензора напружень і тензора деформації на контурі отвору, які дозволили звести задачу до системи двох сингулярних інтегральних рівнянь з ядрами Гільберта відносно контактних моментів.

The contact problem about strengthening a contour of an aperture in an infinite isotropic plate is formulated by a thin elastic edge of replaceable rigidity mixed. Using the technical theory of a bend of plates in the specified statement  the basic integrated parities with Hilbert’s kernels between components tensor pressure and tensor deformations on a contour of an aperture which have allowed to reduce a problem about strengthening a contour of an aperture to system of two singular the integrated equations with Hilbert’s kernels concerning the contact moments are received.

УДК 620.197.3
Г.Никифорчин1, докт. техн. наук; Л.Маглатюк1;
Н.Врецена2, канд. хім. наук; З.Слободян1, канд. техн. наук
1Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, м. Львів
2Національний університет “Львівська політехніка”

НОВІ СПОЛУКИ ХРОМАТ, МОЛІБДАТ І ВОЛЬФРАМАТ 1,2,3 БЕНЗОТРИАЗОЛІЮ ЯК ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІ ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ
Запропоновано підхід до створення поліфункціональних інгібіторів корозії сталі. Розроблено методику синтезу оксоаніонів хрому, молібдену, вольфраму із 1,2,3 бензотриазолом. Встановлено поелементний склад та структурні формули нових сполук. Визначено їх сталу та ступінь дисоціації і вивчено їх вплив на гідрофільність поверхні сталі.

An approach to syntheses  of polyfunctional corrosion inhibitors of steel has been developed. A method for preparation of chromium, molybdenum, tungsten oxyanions from 1,2,3 benzotriazole has been created. Their element composition and structural formulas have been established. A constant and dissociation degree of these compounds have been found and their influence on wetting ability of steel surface have been investigated.

УДК 667.64:678.026
А.Букетов, канд. техн. наук; П.Стухляк, докт. техн. наук;
І.Добротвор, канд. фіз.-мат. наук; Р.Золотий
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПЛОЩІ ПОВЕРХНІ ДИСПЕРСНОГО НАПОВНЮВАЧА З ВИКОРИСТАННЯМ НАБЛИЖЕНИХ ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ

Дисперсні наповнювачі можна охарактеризувати особливостями їхнього впливу на властивості  полімерних композитів. В цьому плані при оцінюванні фізичних характеристик дисперсних наповнювачів важливо враховувати такі параметри дисперсних частинок, як форма, дисперсність, розподіл частинок за розмірами, їх структурна, кінетична, термодинамічна активність і магнітна природа. У роботі запропоновано новий підхід та розроблено методику дослідження параметрів поверхні дисперсних частинок з використанням методу електронної мікроскопії та комп’ютерної обробки результатів досліджень.

Discrete fillers can be described by the features of their influencing on property  of polymeric composites. In this plan at the evaluation of physical descriptions discrete fillers it is important to take into account such parameters of discrete fillers, as form, dispersion, division of fillers on sizes, their structural, kinetic, thermodynamics activity and magnetic nature. In this work author develop new approach and the method of research parameters surface discrete fillers with using  methods of electronic microscopy and computer treatment results of researches.

УДК 622.4.076; 620.197.6
Л.Голушкова1, І.Галань2, М.Непріла3, О.Гулай4

1ВАТ ”Український НДІ поліграфічної промисловості ім. Т.Г. Шевченка”,
2Фізико-механічний  інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,
3Луцький Національний університет

ВПЛИВ ПОЛІЕСТЕРНИХ ТА ІЗОЦІАНАТНИХ СКЛАДОВИХ НА  НАРОСТАННЯ ВІДНОСНОЇ В’ЯЗКОСТІ ПОЛІУРЕТАНОВИХ КОМПОЗИЦІЙ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Вимірюванням амплітуди коливань низькочастотного вібраційного зонда досліджено процеси полімеризації в’язкотекучих поліуретанових композицій. Встановлено порівняльну реакційну здатність  поліестерів та ізоціанатів різної природи і структури. Зроблено висновки щодо оптимізації технологічних процесів приготування, переробки і тверднення литтєвих поліуретанових композицій.

The polymerization processes of viscous-flow polyurethane  compositions was investigated  by measuring the oscilation amplitude of a low-frecuency vibration probe.  The comparative reactivity of polyesters and isocianates  was established. Conclusions about the optimization of the technological processes of production, processing  and solidification of cast polyuretane compozitions here drawn.

УДК 539.3
Г.Степанов, докт. техн. наук; А.Бабуцький, канд. техн. наук;
В.Кривенюк, докт. техн. наук;  Г.Чижик

Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАНУ (Київ)

ВПЛИВ ОБРОБКИ ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НА ОПІР ПОВЗУЧОСТІ ЖАРОМІЦНОЇ СТАЛІ

Наведено результати експериментальних досліджень впливу обробки імпульсним електричним струмом (ІЕС) на високотемпературну повзучість зразків з жароміцної сталі 12Х1МФ. За результатами випробувань встановлено позитивний вплив обробки ІЕС на ресурс жароміцності і зменшення розсіювання значень мікротвердості сталі. Запропоновано пояснення впливу обробки струмом  на поведінку матеріалу.

The results of experimental studies of the influence of impulse electric current treatment on high-temperature creep of the specimens produced from high-temperature strength steel 12Kh1MF are presented. The positive influence of the treatment on the heat resistance and scattering decrease of the microhardness of specimens follows from the test results. The explanation of the observed influence of treatment on the behavior of material is proposed.

УДК 667.64:678.026
І.Чихіра
Тернопільський державний технічний університет

Вплив ультразвукового поля
на реологічні властивості епоксикомпозитів

Проаналізовано вплив ультразвукового поля на реологічні властивості епоксикомпозитів при використанні дисперсних і волокнистих наповнювачів різної природи. Встановлено, що при формуванні композитних матеріалів важливе значення має не лише природа наповнювача, але й спосіб їх попередньої обробки. Експериментально доведено, що попередня обробка ультразвуковим полем дисперсного і волокнистого наповнювача дозволяє в широких межах регулювати експлуатаційні характеристики епоксикомпозитів.

Influence of a ultrasonic field on reological properties epoxy composite is analysed, at use disperse and fibrous store the different nature. It is established, that at formation of composit materials the great value has not only the nature store, but also a way of its preliminary processing. Experimentally it is proved, that preliminary processing a ultrasonic field disperse and fibrous store allows to adjust in a wide range operational

МАШИНОБУДУВАННЯ,

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ

УДК 631.331
Б.Гевко1, докт. техн. наук; І.Чвартацький2
1Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
2Бережанський агротехнічний інститут

ДО ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ АПАРАТА ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ З ГАСНИКОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ

Наведено конструкцію і принцип роботи апарата точного висіву насіння, а також методика розрахунку конструктивних і кінематичних параметрів цього  висівного апарата. Дано практичні рекомендації виробництву щодо вибору конструктивних і кінематичних параметрів.

Construction and principle of work of vehicle of the exact sowing of seed is resulted, and also method of calculation of structural and kinematics parameters of this  sowing vehicle. These practical recommendations to production.

УДК 631. 681.3
М.Пилипець1, докт. техн. наук; М.Паньків1, канд. техн. наук;
В.Барановський2, канд. техн. наук
1Тернопільський державний технічний університет,
2Національний аграрний університет

енергетична оцінка очисної системи МАШИНИвороху коренеплодів

В статті викладено результати експериментальних досліджень затрат споживчої потужності технологічного процесу сепарації домішок викопаного вороху коренеплодів в залежності від подачі вороху до комбінованої очисної системи коренезбиральної машини МПК-6.

In the article the results of experimental researches of expenses of power of technological process of separation of admixtures are considered from root crops depending on the serve of lots to the combined cleansing system of beet-lifting machine.
УДК628.91
Ю. Гладьо1, канд. техн. наук; І. Логуш2
1Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
2Бережанський агротехнічний інститут
РОЗРАХУНОК ДЕФОРМАЦІЙ ШПИНДЕЛЯ ВЕРСТАТУ
ДЛЯ ПОРІЗКИ КОНВЕЄРНОЇ СТРІЧКИ НА СМУГИ

Наведено методику розрахунку шпинделів верстатів для порізки конвеєрної стрічки на смуги на міцність. Виведено аналітичні залежності для визначення силових і конструктивних параметрів шпиндельних вузлів верстатів для порізки плоских заготовок на смуги.

The method of calculation of machine-tools is resulted for cutting of conveyer ribbon on bars. Shown out analytical to dependence for determination of power and constructions parameters.

УДК 534.1; 621.888.6
І. Сидоренко, канд. техн. наук

Одеський національний політехнічний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИСТРОЇВ ВІБРОІЗОЛЯЦІЇ ПРИВОДІВ МАШИННИХ АГРЕГАТІВ

Представлено конструкцію віброізолятора крутильних коливань, який виконаний у вигляді муфти з механічним зворотним зв’язком. Дана конструкція дозволяє міняти в процесі роботи вібраційні характеристики привода шляхом керованої зміни його жорсткості залежно від величини переданого навантаження. Конструктивні параметри пристрою дозволяють синтезувати необхідну характеристику жорсткості та покращити технологічні характеристики привода машинного агрегату.

The design vibroinsulator shifting jerks which is executed as a clutch with a mechanical closed loop presented. The given design allows to change during operation mode of vibration of the drive gear by steered change of his stiffness depending on size of the transferred loading. Design parameters of the device allow to synthesize necessary performance of stiffness and to improve technical characteristics on the drive gear of an engine aggregate.

УДК 621.914
Р.Мачуга

Тернопільський комерційний інститут

ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ЗОНИ ВІДРІЗАННЯ ЗАГОТОВОК

Теоретично обґрунтовано можливість підвищення ефективності відрізання труб на токарних автоматах при зменшенні поперечних пружних відтискань і коливань труби за рахунок застосування нової схеми обробки, яка передбачає розташування відрізного інструменту в центрі пружно-фрикційного шарніру цангового затискного патрона.

It is theoretically justified an opportunity of a heightening of efficiency cuts of pipes on turning automatic machines at an abatement of transversal elastic releases and oscillations of a pipe at the expense of application of the new scheme of machining, at which detachable instrument it is placed in the center of an elastic-frictional joint of a gripping socket.

УДК. 658.511.5; 338.36
І.Стойко, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕХНІЧНИЙ РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
(МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ І АНАЛІЗ)

Подано методику визначення величини і динаміки зміни технічного рівня виробництва в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі комплексу показників з економічним обґрунтуванням ефективності.

The methods of determine the value and dynamics changes of technical level of production in the system of providing the competitive of enterprise of the basis complex data with economic reasoning of the efficiency are given.

УДК 631.362
О.Берестнев, докт. техн. наук; Ю. Солитерман, канд. техн. наук;
А. Гоман, канд. техн. наук; К. Кузьмич
Институт механики и надежности машин НАН Республики Беларусь

Статистическая оценка результатов  эксплуатационных  испытаний сельскохозяйственных тракторов с минимальным количеством испытываемых образцов

В статье описываются предлагаемые методы прогнозирования надежности сельскохозяйственных тракторов по результатам эксплуатационных испытаний. В соответствии с рекомендациями стандартов предлагается оценивать надежность тракторов по времени наработки между отказами второй и третьей групп сложности, а также по сроку службы. Рекомендуются методы обработки эксплуатационных данных, включающие определение закона и параметров аппроксимирующего распределения. Для выбора закона распределения вторым наилучшим способом аппроксимирующего экспериментальные данные используется критерий Пирсона. При определении параметров распределения Вейбулла используется метод максимального правдоподобия. Приводятся примеры практического применения разработанных методов.

This report describes the proposed methods of farm tractor reliability prediction on the results of the field data. According to the standards it is suggested to evaluate tractor reliability on the operating time between failures of the second and third group of complexity and on the useful life. The methods of processing of the field data are described. These methods include the determination of the most suitable approximated law of the distribution and calculation of its parameters. At the selection of the distribution law the Pirson criterion is employed. For the determination of Weibull distribution parameters the method of the likelihood function is proposed. The practical example illustrates the proposed methods.
УДК 631.333
А. Матвіїшин

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ РОБОТОЗДАТНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОГАБАРИТНОГО ОБПРИСКУВАЧА

У статті викладено основні положення розробки розрахунково-експериментальної моделі дослідження ресурсу роботи та описано параметри базових функціональних робочих органів малогабаритного обприскувача, призначеного для хімічного захисту сільськогосподарських культур у середніх та дрібних фермерських господарствах.

In the article position of development of in experimental model of research of resource of work is expounded and described the parameters of base functional working organs of small sprinkler of intended for chemical defence of agricultural cultures of shallow farmer economies.

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 621.391.7:612.172.2
Ю. Лещишин; Б. Яворський, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Обчислення тестової статистики та характеристик виявлення варіабельності серцевого ритму
при холтерівському моніторинзі

Обґрунтовано методику обчислення тестової статистики та характеристик виявлення варіабельності серцевого ритму за критерієм Неймана-Пірсона. Ідентифіковано метод обчислення тестової статистики та характеристик виявлення варіабельності серцевого ритму і параметри обчислювальної моделі програмного забезпечення пакету MATLAB.

In this article principles of test statistics computation and characteristics of detection of hart rate variability by Neyman – Pearson criterion are grounded. A method of test statistics computation and characteristics of detection of hart rate variability to computing model of the software to package MATLAB is identified.

УДК 004.415
А. Ляпандра1; М. Карпінський2, докт.техн.наук
1Тернопільський державна академія народного господарства
2Університет в Бєльсько-Бялей , Польща

МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ ПРИ БІОХЕМІЛЮМІНОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ

В статті розглянуто особливості створення комп’ютерної системи для біохемілюмінесцентних досліджень у медицині та методи підвищення точності вимірювань. Аналізується структура та алгоритми функціонування для забезпечення необхідних метрологічних характеристик.

In article is considered features of creation of computer system for biochemiluminometric researches at medicine those methods of increase in accuracy of measurements. The structure that algorithms of functioning for maintenance of necessary metrological characteristics are analyzed.

УДК 621.327.534
А. Лупенко, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОННОГО ПУСКОРЕГУЛЮЮЧОГО АПАРАТА ДЛЯ НАТРІЄВИХ ЛАМП ВИСОКОГО ТИСКУ

Проаналізовано однокаскадний високочастотний електронний пускорегулюючий апарат, який складається з двох почергово працюючих підвищувальних перетворювачів постійної напруги в режимі переривчастих струмів та мостового інвертора з послідовним резонансним контуром. Оптимізовано робочу частоту апарата для підтримання потужності лампи в області допустимих значень у процесі її старіння. Встановлено умову мінімізації реактивної потужності вихідного каскаду апарата.

The high-frequency single-stage electronic ballast is analyzed. The ballast consist of the integration of two interleaving boost converters in discontinuous conduction mode and full-bridge series resonant  inverter. The ballast operating frequency is optimized for lamp power  maintaining in permitted bound area during its aging.   The condition of ballast output stage reactive voltamperes minimum is established.

УДК 621.32
М.Тарасенко, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ ЛАМП РОЗЖАРЕННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ СВІТЛОВОЇ  ЕНЕРГІЇ

У роботі проведено дослідження енергоефективності регулювання світлового потоку ламп розжарення з точки зору вартості одиниці світлової енергії. Установлено, що всю множину можливих діючих значень напруг на затискачах ламп розжарення можна розбити на п’ять діапазонів: високої, середньої та низької енергоефективності процесу регулювання світлового потоку з виділенням збиткового та забороненого, для використання в алгоритмах регулювання світлового потоку, діапазонів. Наведено відповідні рекомендації для розробників регуляторів світлового потоку ламп розжарення.

In work power efficiency of regulation of a light stream of incandescent lamps is investigated from the point of view of cost of unit of a quantity of light. Is established, that all set of possible virtual values of terminal voltage of incandescent lamps can be divided into five ranges: high, average and low power efficiency of process of regulation of a light stream with allocation unprofitable and forbidden, for use in algorithms of regulation of a light stream, ranges. Corresponding recommendations for developers of regulators of a light stream for incandescent lamps are formulated.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ.

МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА

УДК 519.217.1
О.Коринківська; М.Приймак, докт.техн.наук; М.Савчук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Розвиток моделі стохастично періодичних сигналів і завад

Наведено приклади стохастично періодичних сигналів та систем, проведено огляд основних класів випадкових процесів, які можуть бути використані як їх моделі. Це періодичні та періодично корельовані процеси; періодичні білі шуми, які є однією із головних причин виникнення стохастичної періодичності в рамках лінійного випадкового процесу; дискретні періодичні шуми; марківські періодичні процеси і ланцюги; умовно періодичні процеси із змінним періодом. Вказано на переваги та недоліки перелічених моделей, існуючі методи їх статистичного аналізу, прогнозу, імітаційного моделювання. Для деяких процесів, зокрема, умовно періодичних процесів, наголошено на перспективних напрямках їх дослідження аналітичними та статистичними методами.

Examples of stochastically periodical signals and systems are given. Principal classes of random processes which can be used as their models are reviewed. These are periodical and periodically correlated processes; periodical white noises as one of the main reasons of production of accidental periodicity within the limits of linear random process; discrete periodical noises; Markov’s periodical processes and chaines; conditionally periodical processes with variable period. The advantages and disadvantages of listed models, present methods of their statistical analysis, forecast, simulation are pointed out here the perspective trends of research of some processes in particular condition periodic process by analytical statistical methods, are mentioned.

УДК 319.216
С.Лупенко1, кандидат технічних наук; Ю.Студена2
1Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
2Тернопільський державний економічний університет

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИГНАЛІВ СЕРЦЯ
В ЗАДАЧАХ ТЕХНІЧНОЇ КАРДІОМЕТРІЇ НА БАЗІ ЇХ МОДЕЛІ
У ВИГЛЯДІ ЦИКЛІЧНОГО ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ

В роботі обґрунтовано нову математичну модель кардіосигналів різної фізичної природи у вигляді циклічного випадкового процесу із зонною часовою структурою. Показано переваги нової математичної моделі кардіосигналів у порівнянні із відомими математичними моделями, зокрема у порівнянні із стохастично періодичним процесом.

In the article new mathematical model of cardiosignal of different physical nature as cyclic random process with segment structure presented. Advantages of new mathematical model of cardiosignal in comparison with well-known mathematical models, especially stochastically periodic process are shown

УДК 519.86:681.324
Н.Веселовська, канд. техн. наук; В.Лисогор, докт. техн. наук; О.Зелінська
Вінницький державний аграрний університет

ЗАДАЧІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Запропоновано алгоритми реалізації одночасного сумісного вирішення задач. Для здійснення рішення задачі оптимальної поточної експлуатації техніко-технологічної системи розглянутий контрольний приклад змішувальної ємності, де контрольний приклад приведений до кількісної оцінки параметрів і структури оптимальної системи управління.

The algorithms of joint simultaneous solution of the problems are suggested in the article. The monitoring pattern of mixing capacity with the monitoring pattern being adduced to the quantitative valuation of the optimal management system parameters and its structure is examined to find the way to accomplish the task of the optimal routine running of the engineering and technological system.

УДК 004:37
О.Меняйленко, канд. техн. наук

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

СУБОПТИМАЛЬНІ АДАПТИВНІ АЛГОРИТМИ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ УЧНІВ НА РІВНІ

У роботі розглядаються модифіковані алгоритми диференціювання учнів на рівні (класи) залежно від первинних параметрів, що утворюють образ учня. Наводяться результати їх чисельного дослідження.

The author of the work considers the modified algorithms of students’ level (class) differentiation according to initial parameters which form student’s model. The results of their numerical research are given.

УДК 517.91; 532.2
М. Ленюк1, докт. фіз.-мат. наук; Н. Скакальська
2
1
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
2Кременецький ОГПІ ім. Тараса Шевченка

УЗАГАЛЬНЕНІ ГІБРИДНІ ІНТЕГРАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ (КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА) 1-ГО РОДУ – ЛЕЖАНДРА 2-ГО РОДУ ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ

Побудовано узагальнені гібридні інтегральні перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва) 1-го роду – Лежандра 2-го роду із спектральним параметром на сегменті [0,R2] з однією точкою спряження r=R1<R2 методом дельта-подібної послідовності в припущенні, що спектральний параметр бере участь і в умовах спряження, і в крайовій умові.

By method like delta sequence on segment [0,R2] with one point of collision the integral transformation of Kontorovich-Lebedev-I –  Legandr-II with spectral parameter under the collision edged conditions are introduced.

УДК 517.443
М. Ленюк1, докт. фіз.-мат. наук; М. Шелестовська2, канд. техн. наук
1Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
2Тернопільський державний  економічний університет

ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ (КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА) 2-ГО РОДУ – ФУР’Є ­­ – ЛЕЖАНДРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ

Методом порівняння розв’язків, побудованих на полярній осі   з двома точками спряження для сепаратної системи диференціальних рівнянь Бесселя, Фур’є та Лежандра методом функцій Коші й методом відповідного гібридного інтегрального перетворення, обчислено сім’ю поліпараметричних невласних інтегралів від тригонометричних функцій в поєднанні з спеціальними функціями Бесселя та спеціальними приєднаними функціями Лежандра.
Comparing the solutions, built on the polar axis with two coupling points for the separate system of Bessel, Fourier and Legendre differential equations by the Cauchy function method and the method of the hybrid integral transformation, the family of polyparametric non-personal integrals from the general and special Bessel functions and specially joint Legendre functions was calculated.
УДК 517.532
Г.Готинчан

Чернівецький факультет Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В БАГАТОШАРОВИХ НАПІВОБМЕЖЕНИХ ТІЛАХ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ (КОНТОРОВИЧА – ЛЄБЄДЄВА) 2-ГО РОДУ – ЛЕЖАНДРА 2-ГО РОДУ – ГАНКЕЛЯ 2-ГО РОДУ  – ФУР’Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ

Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв’язок алгоритмічного характеру задач квазістатики та статики для кусково-однорідного чотирискладового середовища.
By the method of fundamental functions the exact analytical decision of algorithmic character of task of charismatic and static is built for a piece-homogeneous four-composite environment.
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА
ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 66.063.8:532.5
І. Лучейко, канд. техн. наук; М. Ямко, канд. техн. наук; Ю. Підгайний
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕФЕКТ ЗМЕНШЕННЯ ПУСКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ МІШАЛКИ ЗІ СПІРАЛЬНИМИ ЛОПАТЯМИ ПОРІВНЯНО З РАДІАЛЬНИМИ

Аналітично доведено, що спірально-лопатева мішалка відносно радіальної має меншу пускову потужність. Обчислена верхня межа ефекту складає ~50%. Показано, що збільшенням кривизни лопатей можна суттєво зменшити і пускове перевантаження, однак за рахунок порівняно негативного росту матеріалоємності мішалки. Наведено схему розрахунку конкретної конфігурації лопаті за допустимою величиною перевантаження.

The effect of decrease of starting power of mixer with spiral blades relatively of radial blades is analytically proved.  The  calculated  upper  limit  of  effect  has  composed ~50 %. By increase of curvature of blades there is possibility to reduce value of starting overload, however to account of comparatively negative growing of materials consumption of mixer. The scheme of calculation of concrete deskside of blade on possible value of overloading is brought.