№ 3

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК. 621.79.92.

Б.Татарин, канд.техн.наук; В.Мастенко, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ГАРЯЧИХ ТРІЩИН ПРИ АВТОМАТИЧНОМУ НАПЛАВЛЕННІ ПІД ФЛЮСОМ АНТИКОРОЗІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
Досліджено природу виникнення гарячих тріщин у наплавленому металі при автоматичному наплавленні стрічковим електродом марки Св-04Х20Н10Г2Б під флюсом ОФ-10, з вмістом понад 2 % фериту. Показано, що виникнення тріщин у наплавленому металі пов’язано з утворенням протяжних плівок легкоплавких евтектик.


УДК.621.891

П.Савчук, канд. тех. наук; В. Кашицький
Луцький державний технічний університет

В.Габрусєв, канд. фіз.-мат. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИПОЛІМЕРІВ І ФТОРОПЛАСТУ
Проведено порівняльний аналіз досвіду застосування фторопластів і епоксиполімерів у триботехніці. Експериментально досліджено вплив навантажувально – швидкісних параметрів на зносостійкість досліджуваних матеріалів та визначено допускові режими їх роботи в умовах сухого тертя.


УДК 539.43: 620.191.33

Ю.Пиндус

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ АСИМЕТРІЇ ЦИКЛУ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЦИКЛІЧНУ ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Д16чТ
Досліджено вплив асиметрії циклу навантаження на швидкість росту втомних тріщин, порогові і критичні коефіцієнти інтенсивності напружень алюмінієвого сплаву Д16чТ.


УДК 627.34

А.Микитишин

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОСТОРОВО-ЗШИТИХ ПОЛІМЕРІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ТІЛ
Для визначення механічних характеристик аморфних полімерних матеріалів за допомогою аналізу спекту три- і чотириелементних моделей обгрунтовано вибір математичної моделі в’язкопружних тіл. Дана модель дозволяє визначити рівноважний модуль пружності просторово-зшитих полімерів на всіх етапах їх формування у вироби, що у свою чергу дозволить спрямовано регулювати їх експлуатаційні властивості.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВАУДК 621.9.02

С.Нагорняк, докт. техн. наук; М.Грод

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРНО – СХЕМНОГО СИНТЕЗУ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
В статті розглянуто питання розробки моделі структурно-схемного синтезу різальних інструментів, який дає змогу представити їх багатоваріантну структуру для обробки різноманітних поверхонь деталей машин. В якості узагальненої моделі синтезу пропонується базовий прямокутник, що перетинається різними формуючими лініями і якому надаються як лінійні переміщення, так і неперервне або дискретне обертання відносно вісей трьох декартових систем координат.


УДК 631.335

Р.Гевко, доктор техн.наук; І.Ткаченко, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

О.Павелчак
Тернопільська академія народного господарства

ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОВЕРХОНЬ КОРЕНЕПЛОДІВ З РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ ОЧИСНИКІВ
Запропоновані методи визначення ймовірності взаємодії різних поверхонь коренеплодів з робочими органами очисників коренезбиральних машин з урахуванням налиплого грунту, центральних і бокових ударів, та характеру руху коренеплодів.


УДК 621.77

М.Пилипець, канд.техн.наук; І.Шевчук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАГОТОВОК ЗУБЧАСТИХ КОЛІС В ОДИНИЧНОМУ І ДРІБНОСЕРІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Розглянуто проблему виготовлення заготовок зубчастих коліс в одиничному і дрібносерійному виробництвах. Запропоновано новий спосіб отримання заготовок зубчастих коліс. Подано загальні рекомендації щодо визначення геометричних параметрів заготовки, підбору матеріалу і термообробки.


УДК 621.9.06. – 233.1

Ю.Данильченко, канд.техн.наук; Петров С.В.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЖОРСТКІСТЬ ПО КУТУ ПОВОРОТУ РАДІАЛЬНО-УПОРНОГО КУЛЬКОВОГО ПІДШИПНИКА ОПОРИ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА
Подано результати математичного моделювання характеристик статичної жорсткості шпиндельного радіально-упорного кулькового підшипника VX30.9.CE1.TL фірми SNFA (Франція) при різних варіантах осьового попереднього натягу Q0 та радіального навантаження Px з урахуванням похибок виготовлення доріжок кочення кілець. Проведено аналіз причин змінної жорсткості підшипника по куту повороту.


УДК :621.85.5

І.Зубченко, канд. техн. наук; Р. Шпак, канд. техн. наук; О.Зубченко

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

БАГАТОВАЖІЛЬНИЙ НАТЯЖНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ГНУЧКОЮ ЛАНКОЮ СІЛЬГОСПМАШИН
Розглянуто питання забезпечення роботи передачі гнучкою ланкою за рахунок оптимального натягу веденої гілки. Пропонується автоматичний триважільний пристрій, який забезпечує величину натягу цієї гілки залежно від робочого навантаження передачі.


УДК 621.867

Д.Радик, канд. техн. наук, О.Гурик

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ ШНЕКОВО-ЛОПАТЕВОГО ЗМІШУВАЧА
Подано конструктивну схему змішувача, розрахунок енергосилових параметрів його роботи, а також методика експериментальних досліджень енергетичних витрат при експлуатації шнеково-лопатевого змішувача та заміру витрат енергії при цьому.


УДК 631.01.83

В.Федорейко, канд.техн.наук; В.Понятишин; М.Рутило

Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Спроектовано стенд для фізичного моделювання режимів роботи асинхронних електродвигунів за каналом навантаження та управління. Обгрунтована можливість дослідження регульованого електроприводу для різних за характеристикою навантажень з метою визначення енергозберігаючих режимів роботи при мінімізації дисперсії швидкості обертання електродвигунів у перехідних режимах.


УДК. 621.431.73

О.Миронюк; Р.Паславський, канд. техн. наук

Львівський державний аграрний університет

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ ДВИГУНА ПЛОДОЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ ВУМ-15
Подано результати стендових випробувань двигуна Д-21А плодозбиральної машини ВУМ-15, виконаних шляхом зняття зовнішньої і часткових швидкісних характеристик з регуляторними гілками. Отримано функціональні залежності крутного моменту, який розвиває двигун від кутової швидкості обертання колінчастого вала і кута відхилення важеля управління регулятором паливної помпи високого тиску для регуляторних і коректорної гілок характеристики, що лягли в основу моделі двигуна. Проаналізовано відмінності характеристики, отриманої в стаціонарних умовах від розгінної (за умови неусталеного режиму роботи).


УДК 621.833.6; 62-585.18

Г.Данилишин

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВІДЦЕНТРОВІ СИЛИ В ІНЕРЦІЙНОМУ ПЛАНЕТАРНОМУ ТРАНСФОРМАТОРІ МОМЕНТУ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗНАКОПОСТІЙНОГО ОБЕРТОВОГО МОМЕНТУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ВИХОДІ ПЛАНЕТАРНОГО ІМПУЛЬСНОГО МЕХАНІЗМУ
У статті подано аналітичне обґрунтування можливості та умов формування знакопостійного обертового моменту інерційними планетарними трансформаторами моменту, зокрема безпосередньо на виході планетарного імпульсного механізму. Проаналізовано відцентрові сили, що виникають при роботі вказаних передач, та їх роль у забезпеченні динамічних зв’язків в інерційно-імпульсних приводах. Відзначено особливості кінематики планетарних імпульсних механізмів з вхідним і з вихідним водилом та врахування їх у запропонованих технічних рішеннях.


УДК 621.92

М.Паньків

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ ТРАНСПОРТЕРАМИ
З метою дослідження процесу завантаження проведений аналіз переміщення коренеплоду на транспортері шляхом створення механіко-математичної моделі її руху по скребку. Проведені теоретичні дослідження дають можливість вибрати раціональні конструктивні парамерти даного вузла.


УДК. 632. 982. 4

М.Матійчик, канд. техн. наук.
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

І.Матійчик
Тернопільська академія нородного господарства

ВПЛИВ ДИНАМІКИ РУХУ АВІАЗАСОБІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Розглянуто особливості динаміки руху авіазасобів різних класів при проведенні технологічних процесів захисту рослин. На основі статистичних та розрахункових даних показано ефективність застосування нових авіазасобів – малогабаритних радіокерованих літаків. Розроблено теоретичні основи міжгалсового переходу – зривного повороту через крило.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИУДК. 682.142.35

М.Карпінський, докт.техн.наук; І.Якименко; І.Дуда


Тернопільська академія народного господарства
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЕЛІПТИЧНА КРИВА ДЛЯ АСИМЕТРИЧНОЇ КРИПТОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ
Пропонується еліптична крива, що проходить кільце Zn, для асиметричної криптографічної системи з метою підвищення її надійності щодо гомоморфічних атак. Розглядаються алгоритми для визначення порядку еліптичної групи і комплементарної групи до даної еліптичної кривої y2=x3+ax+b(mod n).


УДК 621.317.729

П.Мельничук, канд.техн.наук; Є.Купкін, канд.техн.наук

Житомирський інженерно-технологічний інститут

МЕТРОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИСТРОЇВ ВВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Проаналізовано основні похибки перетворення вузлів пристроїв введення в комп’ютер інформації, що одержується від датчиків .


УДК.628.979;621.384.

В.Андрійчук, канд.фіз.-мат.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОДНОЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОСПЕКТРАЛЬНИХ ЛАМП В ОПРОМІНЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ ДЛЯ СВІТЛОКУЛЬТУРИ РОСЛИН
Для розширення спектру випромінювання опромінювальних пристроїв для світлокультури рослин запропоновано одночасне використання декількох різноспектральних джерел. Подано методику розрахунку енергетичної та фотосинтезної ефективності багатолампового опромінювача. Вироблено його алгоритм та програмне забезпечення на ЕОМ. Подано приклади розрахунку різних комбінацій розрядних джерел випромінювання.


УДК 681.327.8

В.Ніконенко

Тернопільська академія народного господарства

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ З УРАХУВАННЯМ ПИТАНЬ ЇЇ ЗАХИСТУ
Розглядається можливість передачі у банківській системі звітної інформації засобами мережі Інтернет. При цьому здійснюється огляд існуючих та вибір найбільш ефективних засобів захисту інформації для забезпечення конфіденційності, цілісності та достовірності її передачі. Наведено пропозиції щодо запровадження та використання нової технології подачі та формування звітності з урахуванням питань її захищеності.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКАУДК. 517:519.6

М.Бойчук, канд. фіз.-мат. наук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Н.Шмуригіна
Чернівецький факультет національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОПРОДУКТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЗРОСТАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ ЗРОСТАННЯ З ЛАГАМИ
У праці подано дослідження однопродуктової моделі макроекономіки зростання і моделі економіки з лагами та наведено алгоритм аналітичного дослідження моделей при неперервній кусково-лінійній виробничій функції.


УДК 517.443

М.Ленюк, докт.фіз.-мат.наук; Б.Шелестовський, канд. фіз.-мат.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ (КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА)-ФУР’Є-ФУР’Є НА ПОЛЯРНІЙ ВІСІ
Методом порівняння розв’язків крайової задачі для системи модифікованих диференціальних рівнянь Бесселя та Фур’є другого порядку обчислено поліпараметричну сім’ю невласних інтегралів, у конструкції підінтегральних функцій яких беруть участь спеціальні функції Бесселя і тригонометричні функції.


УДК 517.52/524: 517.58/589

А.Блажієвський, канд.фіз.-мат.наук; М.Ленюк, докт. фіз.-мат. наук

Чернівецький державний університет

ЗОБРАЖЕННЯ СУМ ПОЛІПАРАМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ФУР’Є – ФУР’Є – (КОНТОРОВИЧА – ЛЄБЄДЄВА) 2-ГО РОДУ
Методом порівняння розв’язку крайової задачі на трискладовому сегменті для сепаратної системи модифікованих диференціальних рівнянь Бесселя й Фур’є, побудованого, з одного боку, методом функцій Коші, а з другого боку методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є -Фур’є- (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду підсумовано поліпараметричну сім’ю функціональних рядів за системою спеціальних функцій Бесселя й тригонометричною системою функцій.


КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯУДК 539.3

І.Когут, канд. техн. наук
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України

П.Онуфрик, канд. техн. наук

Український державний лісотехнічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИШАРОВОЇ БАЛКИ
Експериментально досліджено динамічну жорсткість і коефіцієнт демпфування зразків, вирізаних з клеєної паркетної дошки тришарової конструкції. Виявлено, що застосування багатошарових ребер жорсткості підвищує динамічні характеристики виробу.


УДК: 621.85.5

Р.Шпак, канд. техн. наук; О.Зубченко

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

АВТОМАТИЧНИЙ ІНЕРЦІЙНИЙ НАТЯЖНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ГНУЧКОЮ ЛАНКОЮ
Розглянуто питання забезпечення нормальної роботи передачі гнучкою ланкою за рахунок натяжного пристрою. Пропонується конструктивна схема інерційного пристрою, що автоматично забезпечує величину натягу робочої гілки залежно від навантаження передачі, збільшуючи її надійність і коефіцієнт корисної дії.