№ 4

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 539.3

А. Сяський, докт.техн.наук; Ю. Батишкіна
Рівненський державний гуманітарний університет

ВПЛИВ ЧАСТОТИ ТА ФОРМИ ЦИКЛУ НАВАНТАЖУВАННЯ НА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНУ ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ПОКРИТТЯ БІМЕТАЛЕВОГО
Пропонується числовий розв’язок задачі про передачу сили (обертального моменту) від тонких ізотропних стрижнів змінної жорсткості до еліптичного отвору нескінченної ортотропної пластинки. Подаючи компоненти деформації контуру отвору у вигляді інтегральних співвідношень, одержано систему двох сингулярних інтегрально-диференціальних рівнянь з ядрами Гільберта, для наближеного розв’язку якої використано метод граничної колокації. Досліджено вплив ортотропії матеріалу, геометричних та фізичних параметрів стрижнів на напружений стан пластинки.


УДК 539.375: 620.178.7: 620.172.2: 624.07

Я.Іваницький
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка

В.Бойко
Національної академії наук України, Львів

ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОЇ МІЦНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ШАХТНИХ КОПРІВ
В статті викладено основи методології діагностування, розрахунку і прогнозування залишкової міцності та ресурсу металоконструкцій (МК) шахтних копрів із втомними тріщинами і тріциноподібними дефектами на стадії експлуатації.


УДК 620.192.7

В. Гуцайлюк, канд. техн. наук; І. Окіпний; О. Ясній
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО КОМБІНОВАНОГО РОЗТЯГУ НА НАПРУЖЕННЯ СКОЛЮВАННЯ
Досліджено вплив попереднього деформування комбінованим розтягом на напруження сколювання сталі 15Х2МФА після термообробки, яка моделює радіаційне окрихчення матеріалу корпусу реактора типу ВВЕР-440 під кінець терміну експлуатації.


УДК. 539.3

В. Габрусєв; І. Габрусєва
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,
Н. Твардовська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ДВІ ОСЕСИМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОПРУЖНОСТІ З КРУГОВИМИ ЛІНІЯМИ РОЗДІЛУ ГРАНИЧНИХ УМОВ ДЛЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНО ІЗОТРОПНОГО ШАРУ
Розроблено алгоритм дослідження напруженого стану, що виникає в трансверсально ізотропному шарі в результаті теплообміну за законом Ньютона між шаром та зовнішніми середовищами при наявності ліній розділу граничних умов третього роду для температури, як на одній, так і на обох граничних площинах шару.


УДК 539.3

Г.Степанов, докт.техн.наук; А.Бабуцький, канд.техн.наук
Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАНУ (Київ)

ВПЛИВ ЛОКАЛЬНОГО ОСЕСИМЕТРИЧНОГО НАГРІВАННЯ ТРУБИ НА РІВЕНЬ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ
Наведено результати розрахункової оцінки напружено-деформованного стану товстостінної циліндричної труби при операціях нагрівання, витримки та охолодження її локальної кільцевої області, які використовуються при термообробці з метою зняття залишкових зварювальних напружень. Показано, що в результаті такої термообробки в трубі наводяться додаткові залишкові напруження. Врахування реального процесу непружного деформування матеріалу в конструкції, що супроводжує процес її нагрівання, витримку та охолодження, забезпечує підвищення точності оцінки напружено-деформованого стану та залишкових напружень в конструкції.


УДК 667.64:678.026

А.Букетов, канд.техн.наук; П.Стухляк, докт.техн.наук;
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя;
М.Долгов, канд.техн.наук
Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАНУ, м.Київ.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПІСЛЯ ЇХ УФ-ОПРОМІНЕННЯ І МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ
Досліджено фізико–механічні властивості епоксикомпозитних матеріалів залежно від хімічної та магнітної природи дисперсного наповнювача. Проаналізовано шляхи поліпшення властивостей полімеркомпозитних матеріалів внаслідок попередньої обробки олігомерних композицій магнітним та ультрафіолетовим полями. Встановлено, що модифікація гетерогенних композицій вказаними полями підвищує характеристики матеріалів завдяки змінам кінетики структуроутворення у композитах, яка визначається взаємодією на межі поділу системи «наповнювач-полімер». На ці процеси суттєво впливають природа модифікуючої добавки та умови зшивання макромолекул з кінетично-активними центрами на поверхні наповнювачів. Експериментально доведено, що використання попередньої обробки матеріалу зовнішніми полями дозволяє в широких межах регулювати експлуатаційні характеристики захисних покриттів внаслідок структуруючих ефектів у поверхневих шарах.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ


УДК 621.952

Б. Гевко, докт.техн.наук; О. Гурик, канд.техн.наук;
М. Зінь, канд.техн.наук; В. Дзюра

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ШЛІЦЕВИХ ОТВОРІВ У ДЕТАЛЯХ МАШИН
Проведено дослідження досягнення точності виготовлення шліцевих отворів деталей при попередньому гартуванні, які деформуються по діаметру і довжині шліців. Запропоновано технологічні методи калібрування шліцевих отворів з наступним їх вигладжуванням твердосплавними складними прошивками з метою встановлення номінальних розмірів і досягнення необхідної якості при виготовленні і ремонті.


УДК 621.867.42

Р.Розум; Р. Гевко, докт. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СИЛОВИЙ РОЗРАХУНОК САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ПАТРУБКА СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
Запропоновано нову конструктивну схему самозавантажувального патрубка гнучкого гвинтового конвеєра для транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів. Проведено силовий розрахунок для визначення взаємозв’язку між конструктивними параметрами і крутним моментом на активаторах патрубка.


УДК 621.9.048.6.04

С.Нагорняк, докт. техн. наук; М.Зінь канд. техн. наук; Л.Капаціла
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

БАГАТОВАРІАНТНА СТРУКТУРА ФОРМ КОНТЕЙНЕРІВ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ
Наведено узагальнену модель синтезу форм контейнерів верстатів для вібраційної обробки, яка дає можливість отримати в заданій послідовності їх багатоваріантну структуру з досягненням конкретних техніко-економічних ефектів.


УДК 621.31.

І.Луців, канд.техн.наук; Ю.Семків
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя Пулюя

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВІБРАЦІЙНО – ВІДЦЕНТРОВОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ТІЛ ОБЕРТАННЯ
В роботі розроблено умову для моделювання оптимальних параметрів вібраційно – відцентрової обробки деталей типу тіл обертання, що може бути основою для синтезу вібраційних машин для даної технології.


УДК 621.914.02

М.Покінтелиця, канд. техн. наук; Ю.Клименко
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СТРУЖКОУТВОРЕННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОФРИКЦІЙОНОМУ РОЗРІЗУВАННІ ЗАГОТОВОК ДИСКОВОЮ ПИЛОЮ ТЕРТЯ
Розглянуто питання стружкоутворення при електрофрикційному розрізуванні заготовок дисковою пилою тертя. Наведено опис та схема зняття стружки пилою тертя, кількісні та якісні складові знятої стружки. Показано графік залежності кількості отриманої стружки від її розміру для різних оброблюваних матеріалів та впливу подачі на глибину деформації. Здійснено теоретичне обґрунтування отриманих результатів.


УДК 621.833.6; 62-585.18

О. Дубинець, докт. техн. наук;
Національний технічний університет України “КПІ”
Г. Данилишин , канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІКИ ІНЕРЦІЙНО-ІМПУЛЬСНИХ МЕХАНІЗМІВ З ВХІДНИМ ВОДИЛОМ В СТОПОВОМУ РЕЖИМІ
Подано векторний спосіб визначення абсолютного прискорення дебалансів та обертового моменту на вихідному валу базових плоского та просторового планетарних інерційно-імпульсних механізмів з вхідним водилом.


УДК 631.3:669.539

В. Костюк, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ І ПАРАМЕТРІВ БУНКЕРА НАГРОМАДЖЕННЯ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН
На основі аналізу технологічного процесу збирання цукрових буряків коренезбиральними машинами і комбайнами з різними способами вивантаження коренів обґрунтовано конструкцію і проведено розрахунок оптимальних параметрів нагромаджувального бункера для вивантаження і формування кагатів без зупинки агрегату


УДК 631.354.2.003.12

І.Вітрух, канд. техн. наук; С.Довгань, П.Кущак
Львівський державний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБАЙНІВ НА ЗБИРАННІ УРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
Збирання зернових характеризується різноманітністю чинників, які обумовлюють продуктивність збиральних машин і технологічну потребу у них. Науково обґрунтовані рекомендації щодо збирання зернових орієнтовані на великі господарства і не враховують фермерських та особистих селянських господарств. Подано результати досліджень і оцінка ефективності зернозбиральних комбайнів з різною потужністю двигуна впродовж сезону збирання урожаю.


УДК 621.87

І. Гевко, канд. техн. наук; І. Новосад
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ШНЕКОВОГО СЕПАРАТОРА З ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ІМПУЛЬСНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
Приведено динамічну модель роботи шнекового сепаратора з осьовими імпульсними навантаженнями. Виведені аналітичні залежності для визначення сили ударів і амплітуди коливань в залежності від конструктивних і технологічних параметрів.


УДК .621.867.133

О.Дудін
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ЗОНИ ЗАВАНТАЖЕННЯ СКРЕБКОВОГО КОНВЕЄРА
У статті розглянуто дослідну модель скребкового конвеєра для переміщення легких сипких вантажів. Приведено експериментальні дані визначення динамічних параметрів конвеєра при транспортуванні. Описано експериментальну схему для визначення довжини завантажувальної зони з умови досягнення максимальної продуктивності. Зроблено порівняння дослідних та теоретичних результатів. Дано практичні рекомендації щодо вибору конструктивних і технологічних параметрів транспортування вантажу в зоні завантаження.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК. 621.327.534

В.Андрійчук, д.т.н.; С.Воркун ; Л.Костик
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

УСТАНОВКА ЗМІННОГО ОПРОМІНЕННЯ ІЗ ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНИМ РУХОМ ОПРОМІНЮВАЧА
Розглянуто конструкцію опромінювальної установки із зворотно-поступальним рухом опромінювача для вирощування рослин в замкнутому екологічному середовищі, в основу проектуваня якої було покладено перервний характер опромінення.


УДК.519.876.5

М.Дивак, докт.техн.наук; П.Стахів, докт.техн.наук; І.Каліщук
Тернопільська академія народного господарства

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ “ВХІД-ВИХІД” ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІНТЕРВАЛЬНОГО ПІДХОДУ
Розглянуто задачу параметричної ідентифікації моделі типу “вхід-вихід” динамічного об’єкта на основі інтервальних даних експерименту. Запропоновано метод та алгоритм інтервальної ідентифікації параметрів динамічної моделі. Наведено приклад застосування запропонованого методу для моделювання електричного кола силового трьохфазного трансформатора.


УДК 621.327

А. Лупенко, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АНАЛІЗ ВИХІДНОГО КАСКАДУ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПУСКОРЕГУЛЮЮЧОГО АПАРАТА
Проаналізовано вихідний каскад високочастотного електронного пускорегулюючого апарата для люмінесцентних ламп, який виконано за схемою напівмостового інвертора з послідовним резонанасним контуром, навантаження якого під’єднано до конденсатора. Отримано аналітичні співвідношення для частотних залежностей напруг, струмів, потужності в навантаженні та коефіцієнта корисної дії електронного пускорегулюючого апарата. Розглянуто вплив втрат резонансної системи на його характеристики.


УДК 620.197.5

В.Лукович, докт. тех. наук; М.Ямко, канд. техн. наук; В.Хомишин
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОЛЕ МЕРЕЖІ ПРОВІДНИКІВ, РОЗМІЩЕНИХ В ЕЛЕКТРОПРОВІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Побудовано математичну модель розрахунку параметрів для оптимізації режиму роботи системи катодного захисту магістральних трубопроводів, числова реалізація якої дасть можливість отримати оптимальні величини струму катодних станцій. Запропоновані теоретичні міркування можуть бути використані при розробці програми повного обстеження траси магістральних трубопроводів, зокрема для дослідження електричного поля нескінченного провідника, який розміщується в напівскінченному електропровідному середовищі.


УДК 658.012:681.324

Балакирева И.
Севастопольський національний технічний університет
Скатков А., докт.техн.наук
Тернопільський держаний технічний університет імені Івана Пулюя

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР НАСТРОЮВАННЯ БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ
Виконано постановку задачі оптимізації режимів настроювання технологічних процесів при управлінні багатономенклатурним виробництвом виробів мікроелектроніки із врахуванням вартості експлуатації центрів настроювання. Запропоновано метод вирішення поставленої задачі і на основі проведених обчислювальних експериментів обговорюються отримані результати.


УДК 519.21

Н.Марченко
Інститут eлектродинаміки НАН України

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУБГАУССОВИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
У статті розглядається використання нової моделі випадкових сигналів – субгауссівських процесів в задачах оцінювання характеристик точності інформаційно-вимірювальних систем.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 519.6

М.Ленюк, докт. фіз.-мат. наук; М.Петрик, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імени Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЙНОГО МАСОПЕРЕНОСУ З СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ n – ІНТЕРФЕЙСНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБМЕЖЕНИХ МІКРОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩ З ПОРОЖНИНОЮ
Методами інтеґрального перетворення Лапласа і фундаментальних функцій Коші побудовано точний аналітичний розв’язок математичної моделі адсорбційного масопеносу для неоднорідного циліндричного обмеженого адсорбційного середовища зі симетричною порожниною і системою n інтерфейсних меж із заданими 2n+2 нестаціонарними режимами масопереносу на масообмінних межах. Розроблено нові рекурентні алґоритми та обчислювальні процедури для побудови матриць функцій впливу, породжених неоднорідностями системи, крайовими умовами та системою інтерфейсних умов.


УДК 517.443

М.Ленюк, докт. фіз.-мат. наук;
Тернопільський держаний технічний університет імені Івана Пулюя
М.Шинкарик, канд. фіз.-мат. наук
Тернопільська академія народного господарства

ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ (КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА) 1-ГО РОДУ – ЛЕЖАНДРА 2-ГО РОДУ – ГАНКЕЛЯ 2-ГО РОДУ
Методом порівняння розв’язків, побудованих на сегменті з двома точками спряження для сепаратної системи диференціальних рівнянь Бесселя та одного диференціального рівняння Лежандра методом функцій Коші й методом відповідного гібридного інтегрального перетворення, обчислено сім’ю поліпараметричних невласних інтегралів від звичайних і спеціальних функцій Бесселя та спеціальних приєднаних функцій Лежандра.


ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 631.363

В.Федорейко, докт.техн.наук; В.Поліщук, канд.техн.наук; В.Чорний, канд.фіз.-мат.наук; А.Чотарі
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОБОТУ ТЕПЛООБМІННОГО АПАРАТУ
Викладено результати експериментального дослідження технологічного процесу виготовлення льодової води. Визначено вплив факторів на ефективність роботи теплообмінного апарату з використанням математичного планування багатофакторного експерименту.