№ 2

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК. 539.3

О.Шаблій, докт.фіз.-мат.наук; Н.Гащин
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОСАДКИ КІЛЬЦЕВОГО ДИСКА НА КРУГЛИЙ ВАЛ
Важливою характеристикою технологічних процесів, пов’язаних з термообробкою, є затрати енергії, необхідної на здійснення нагрівання для забезпечення мети технологічної операції. Дана стаття присвячена визначенню оптимального розподілу потужності внутрішніх джерел, дія яких за заданий час забезпечує задане переміщення внутрішнього контура кільцевого в’язкопружного диску з метою посадки його на круглий вал. Методами варіаційного числення отримана розв’язуюча система рівнянь для круглого диска у випадку осесиметричної задачі. Отримано аналітичний розв’язок задачі, який детально проаналізований і проілюстрований графічно.


УДК 620.192.7

П.Ясній, докт.техн.наук; В.Гуцайлюк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ПОПЕРЕДНЬОГО ЦИКЛІЧНОГО ПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ НА ОПІР КРИХКОМУ РУЙНУВАННЮ СТАЛІ 15Х2МФА
Подано методику оцінки впливу попереднього циклічного пружнопластичного деформування на опір крихкому руйнуванню сталі 15Х2МФА із різним рівнем окрихчення, що базується на використанні локального критерію руйнування-залежності напруження сколювання від попереднього циклічного напрацювання.


УДК 539.374;539.214

С.Дячук, канд.техн.наук; М.Михайлишин, канд.фіз.-мат.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАНОЇ ЗАЛИШКОВОЇ ФОРМИ ОБОЛОНКИ ОБЕРТАННЯ ПІСЛЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ
Розглянута задача визначення зовнішнього навантаження, під дією якого тонка кругла заготовка у результаті пружно-пластичного деформування після зняття навантаження і пружного пружинення отримує форму оболонки обертання із заданою формою меридіана. Використано припущення, що забезпечується просте навантаження і справедлива деформаційна теорія пластичності. Задача зведена до послідовності лінійних крайових задач, що розв’язуються методом дискретної ортогоналізації Годунова. Для лінеаризації фізичної нелінійності використано метод змінних параметрів пружності


УДК 539.3

В.Божидарник, канд.фіз.-мат.наук; В.Садівський, канд.фіз.-мат.наук
Луцький державний технічний університет

Г.Сулим, докт.фіз.-мат.наук
Львівський національний університет імені Івана Франка

КОЕФІЦІЄНТИ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ ЗА ЗГИНУ АНІЗОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ, ОСЛАБЛЕНОЇ ГОСТРОКУТНИМ ОТВОРОМ З ТОЧКОЮ ЗВОРОТУ
Методом конформних відображення та збурення форми границі побудовані асимптотичні вирази для коефіцієнтів інтенсивності напружень біля точки звороту гострокутного отвору, форма якого залежно від параметра розкриття змінюється від математичного розрізу до гіпоциклоїди з трьома точками звороту під час дії на тонку пластинку рівномірного всебічного згину. Досліджено вплив на коефіцієнти інтенсивності напружень параметра розкриття отвору та орієнтації отвору стосовно щодо головних осей ортотропії матеріалу.


УДК 517.946

Б.Шелестовський, канд. фіз.-мат. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СТОХАСТИЧНА ДИНАМІЧНА ЗАДАЧА ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ СИМЕТРИЧНИХ ПРОСТОРІВ
У рамках кореляційної теорії побудовано основні ймовірнісні характеристики стохастичного динамічного термопружного поля в (n+1)- шарових симетричних просторах


УДК 627.34

А.Микитишин; П.Стухляк, докт.техн.наук; М.Митник, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЮВАННЯ ТВЕРДНЕННЯ РЕАКТОПЛАСТІВ ТРИ- І ЧОТИРИЕЛЕМЕНТНИМИ МАТЕМАТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ТІЛ
Розглянуто весь спектр три- і чотириелементних моделей в’язкопружних тіл. Це дозволяє використати одну з моделей, порівнявши її з результатами експерементально отриманих даних, за допомогою виробленого авторами приладу, для моделювання динаміки процесів тверднення композитних матеріалів з початкового моменту гідродинамічного поєднання компонентів до гелеутворення і переходу композиту до в’язкопружного стану.


УДК 622.4.076; 620.197.6

Я.Середницький, канд. хім. наук; О. Гулай, канд. техн. наук

Орган з сертифікації “УкрСЕПРОтрубоізол”

ВПЛИВ ПРИРОДИ ОРГАНІЧНИХ МОДИФІКАТОРІВ ТА ТВЕРДНИКІВ НА ТЕРМОТРИВКІСТЬ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ КОМПОЗИТІВ
Вивчено вплив епоксидних та фуранових модифікаторів, амінних та силазанових каталізаторів на структурування та термотривкість композитів на основі кремнійорганічного лаку КО-921. Визначено параметри термоокислювальної деструкції модифікованих матеріалів.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК 621.9

І.Луців, канд.техн.наук; І.Брощак

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ПАКЕТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ САD-КОНСТРУЮВАННЯ СВЕРДЛ АДАПТИВНОГО ТИПУ
Подано алгоритми CAD-конструювання свердл адаптивного типу з міжлезовим гідравлічним звязком. Така САПР охоплює технологічну і конструкторську фази. У системі запропоновано розрахунок напружено-деформованого стану інструменту та термодинамічний аналіз конструкції.


УДК.621.867

І.Гевко, канд. Техн. Наук; І.Стойко
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,
Відкрите акціонерне товариство “Тернопільський комбайновий завод”

ОСОБЛИВОСТІ БАЗУВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ВІСЕЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ У ТРЬОХ ЦЕНТРАХ
Подано методологію базування криволінійних вісей транспортно-технологічних систем на трьох центрах і діаграму визначення похибки базування при її встановленні в перпендикулярні симетричні центри.


УДК. 621.867. 42

А.Пік, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГНУЧКОГО ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА З ПРУЖНИМ СЕКЦІЙНО-ГВИНТОВИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ
У статті обгрунтовано вибір гнучких валів для гвинтових конвеєрів з пружними секційно-гвинтовими робочими органами та залежностей для визначення основних конструктивних та техніко-економічних параметрів гвинтового конвеєра при його роботі на криволінійних трасах.


УДК 621.924.7

І.Гевко, канд.техн.наук; І.Назар; В.Васильків.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ПРОФІЛЬНИМИ – ПОДІБНИМИ СПІРАЛЯМИ ШНЕКІВ
У статті проаналізовано процес транспортування матеріалів гвинтовими механізмами, оснащеними прфільними спіралями шнеків. Описано умови заклинювання вантажу в нахиленому гвинтовому конвеєрі. Виведено залежність, за допомогою якої можна оцінити величину загального зусилля опору переміщення матеріалу в гвинтових конвеєрах.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ


УДК.621.327;534

В.Андрійчук, канд.фіз.-мат.наук; Я.Ґерій


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРАХУНОК ОПРОМІНЕНОСТІ ПЛОЩИНИ ДОВІЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ВІД ОПРОМІНЮВАЧА З НЕКРУГЛОСИМЕТРИЧНИМ СВІТЛОВИМ РОЗПОДІЛОМ
Наведена методика розрахунку на ЕОМ опроміненості площини довільного розташування від точкового опромінювача з некруглосиметричним світловим розподілом, що є важливим при моделюванні умов опромінення рослин закритого грунту з довільною орієнтацією листків. Світловий розподіл опромінюючого пристрою (ОП) (залежність модуля вектора сили світла від кутів в меридіальній та екваторіальній площинах) задавався у вигляді двомірної таблиці. Табличні дані отримувались експериментально на гоніофотометричній установці з постійним кроком зміни кутів. Для знаходження вектора сили світла довільного напрямку використана методика інтерполяції многочленом Лагранжа. Проведена оцінка абсолютної похибки інтерполювання для лінійного і квадратичного випадків. Наведені алгоритми розрахунку на ЕОМ: а) сили світла в довільному напрямку для некруглосиметричного ОП та побудови його фотометричного тіла; б) розподілу опроміненості площини довільного розташування .Розроблено їх програмне забезпечення. Розглянуто приклади розрахунків для ОП з параболо-еліптичним відбивачем ЖО-01 та лампою ДНаТ?400.


УДК 621.3.019.4

Е.Ушаков, канд.техн.наук

Вінницький державний технічний університет

ПЛАНУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СКЛАДНИХ ОБ`ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ
Стаття присвячена оптимальному плануванню експериментальних досліджень складних динамічних об’ктів управління при моделюванні статичними багатомірними поліномами, подано приклад плану експериментів, що дозволяє просто його нарощувати при кроковому збільшенні ступеня моделяційного полінома.


УДК 4882048/25

А.Буняк, канд.техн.наук; Р.Провальний

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПСИХРОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
У статті аналізуються можливості використання психрометричних методів для контролю вологості сипких матеріалів, а також пропонується пристрій для його виконання. Ці методи можна впровадити у технологічні процеси харчової промисловості.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА


УДК 319.216

С.Лупенко
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя;

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ ЦИКЛІЧНИХ СИГНАЛІВ СЕРЦЯ В ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМАХ КАРДІОМЕТРІЇ
У роботі побудовано уточнену математичну модель кардіосигналів у вигляді адитивної суміші лінійних випадкових функцій. Запропоновано новий клас діагностичних ознак та обгрунтовано статистичні методи їх оцінювання, що базуються на розробленій математичній моделі.


УДК 519.6

М.Михайлишин, канд.фіз.-мат.наук; М.Шинкарик, канд.техн.наук;
Л.Радіо

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДТИСКУ СТИСЛИВИХ ОСАДІВ
Розроблено математичну модель процесу відтиску стисливих осадів із врахуванням швидкості руху твердої фази на основі встановлених залежностей компресійно-фільтраційних характеристик


УДК.519.242:628.322

З.Мазяк, докт. техн. наук; І.Карпінська; Н.Чорномаз

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ДЕСОРБЦІЇ ГАЗІВ КРАПЛЯМИ РІДИНИ ПРИ ОСНОВНОМУ ОПОРІ ПЕРЕНОСУ В ГАЗІ
Розроблено найбільш прогностичну структурну модель процесу десорбції з крапель у нерухомому газовому середовищі, що дозволяє обчислити концентрацію розчиненого газу в будь-який момент часу для крапель з відомим діаметром, що падають з висоти меншої ніж 5 м. Адекватність моделі перевірена на прикладі десорбції діоксиду вуглецю.


УДК 681.3.06

О.Дуда

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ МНОЖИНИ ЗАМКНЕНИХ КЛАСІВ, ДОСТАТНЬОЇ ДЛЯ ПОВНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФУНКЦІЙ У НЕКЛАСИЧНІЙ ДВОЗНАЧНІЙ АЛГЕБРІ ЛОГІКИІ
У статті аргументовано доведено, що трьох замкнених класів множини , досить для повної характеристики усіх елементарних функцій у некласичній двозначній алгебрі логіки (двозначній алгебрі логіки з урахуванням середовища реалізації).


УДК 546.784’32’267:543:226

В.Ковбашин, канд. хім. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ КООРДИНАЦІЙНОГО ЦІАНІДУ Na4[WO2(CN)4]12H2O
Досліджено процес термолізу ціанідного комплексу вольфраму Na4[WO2(CN)4]12H2O в атмосфері аргону. Встановлено, що в процесі термолізу Na4[WO2(CN)4]12H2O утворюються комплексні сполуки Na4[WO(CN)4] і Na4[W(CN)4].