№ 4

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 620.187.3
УДК 620.191.33

В.Гладьо; П.Ясній, докт.техн.наук; Я.Ковальчук, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МІКРОСТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ПОРОГОВОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ПЛАСТИЧНО ДЕФОРМОВАНОГО СПЛАВУ АМГ6
Засобами електронної просвічувальної мікроскопії досліджено мікроструктурні зміни в сплаві АМг6 після пластичного деформування розтягом, стиском, а також після випробування на циклічну тріщиностійкість в залежності від відстані до поверхні руйнування. Виявлено, що в сплаві АМг6 при однаковій, але протилежній за знаком залишковій деформації, еволюція мікроструктури має певні відмінності. В процесі росту втомної тріщини, незалежно від попередньої дислокаційної структури матеріалу, в межах пластичної зони утворюється однакова дислокаційна структура. Проаналізовано вплив мікроструктурних змін після попередньої пластичної деформації на порогове значення тріщиностійкості . Показано, що головним чинником зменшення порогу тріщиностійкості є зростання загальної густини дислокацій.


УДК 539.3

Б.Шелестовський, канд. фіз.-мат. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ КРУГОВОГО ШТАМПА З ШАРОМ ІЗ ЗАЛИШКОВИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ, ЩО ЗУМОВЛЕНІ ЗОСЕРЕДЖЕНИМ НАГРІВОМ
Отримано співвідношення для визначення контактних напружень у шарі із залишковими деформаціями, що обумовлені зосередженим нагрівом при зварюванні. У випадку, коли в шар втискується абсолютно гладкий жорсткий штамп, проведено числовий аналіз задачі. Показано, що наявність у шарі залишкових деформацій суттєво впливає на величину і характер розподілу напружень контактної взаємодії.


С.Стасюк

Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ 09Г2С ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ УСТАТКУВАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ У ВОДНЕВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ЗАВОДАХ
Робота присвячена дослідженню стану металу корпуса реактора гідроочищення бензину Р-3, виконаного зі сталі 09Г2С, що експлуатувався 180 000 годин при температурі 280?С і тиску 4,0 МПа в умовах впливу на метал водневмісного газу наступного складу: Н2 – до 85 %; H2S – до 0,05 %. Лабораторні випробування проведені на зразках, виготовлених з темплета, вирізаного з діючого реактора, який містив зварний шов. Дослідження показали, що напрацювання матеріалу реактора у водневмісному середовищі високих параметрів не привело до зміни структури металу; міцність і пластичність основного металу практично залишилася на початковому рівні, тим часом ударна в’язкість знизилася на 20 %. Більшу чутливість до умов експлуатації виявили зварні з’єднання. Результати даних досліджень лягли в основу розрахунків ресурсу безпечної експлуатації реакторів каталітичного риформінгу і гідроочищення, у матеріальному оформленні яких використані вуглецеві і низьколеговані марганцевисті і марганцево-кремністі сталі.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК. 631.363

Р.Рогатинський, докт.техн.наук; М.Пилипець, канд.техн.наук;
Д.Дмитрів, канд.техн.наук; А.Вітровий, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРАХУНОК ГВИНТОВОЇ ЛОПАТІ НА МІЦНІСТЬ
Подано силовий розрахунок лопаті, виконаної як гвинтовий сектор, визначено лінію згину та моменти інерції й опору складного перетину і напруження згину, що виникають у ньому при навантаженні із заданим корисним моментом чи потужністю. Визначено розміщення поверхні перерізу, в якій діють зсувні напруження, з умови розв’язку варіаційної задачі з мінімізації її площі.


УДК 621.9.06. – 233.1

Ю.Данильченко, канд.техн.наук; С.Петров
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗПОДІЛ ОСЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ОПОРАХ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА
Теоретично досліджено вплив похибок виготовлення та монтажу радіально-упорних кулькових підшипників на розподіл осьового навантаження в опорі шпиндельного вузла. Описано загальний підхід до складання розрахункових схем різних типів опор. Подано результати математичного моделювання точності та силових характеристик підшипників опори типу “дуплекс”, зібраною за схемою “тандем”.


УДК 621.867.42

А.Пік, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСЬОВОЇ ТА КРУТИЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТЕЙ ПРУЖНОГО ВАЛА ГНУЧКОГО ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА
Подано методику та результати експериментальних досліджень вісьової та крутної жорсткостей пружних валів різного конструктивного виконання. Виконано аналіз отриманих результатів і запропоновані напрямки вдосконалення робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів.


УДК. 621.86

І.Гевко, канд. техн. наук, Іг.Гевко

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДО ПИТАННЯ СКЛАДАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ПРУТКОВИХ ТРАНСПОРТЕРІВ МАШИН
Приведено технологічні основи складання і відновлення пруткових полотен транспортно-технологічних систем машин. Розглянуті існуючі конструкції розкатників і дана їх характеристика щодо застосування. Виведені аналітичні залежності для визначення величини деформації, зусилля розкатування в залежності від марки матеріалу, геометричних параметрів об’єкта виробництва та режимів формоутворення.


УДК. 621.867.42

І.Вовк
Тернопільська академія народного господарства

Р.Лещук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СЕКЦІЙНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ ЗМІШУВАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА
В статті наведено нову конструктивну схему секційного робочого органу змішувального транспортера, виконаного на базі плоских похилих ребер. Виведено аналітичні залежності для визначення конструктивних параметрів робочого органу, на основі графічного аналізу встановлено межі його раціональних параметрів.


УДК 621.867.42 – 001.24

О.Гурик, І.Гевко, А.Драган

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДО ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГВИНТОВИХ ЗМІШУВАЧІВ
Приведено формалізований опис гофрованих спіралей шнеків, які мають розширені функціональні можливості в технологічних процесах з сипкими і в’язкими середовищами. Параметрами опису рівнянь є конструктивні, технологічні параметри і фізико-механічні властивості самих матеріалів.


УДК. 632. 982. 4

М.Матійчик, канд. техн. наук

Національний науковий центр “Інститут механізації і електрифікації сільського господарства”

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ МІКРОЛІТАКІВ ЯК ЕНЕРГОЗАСОБІВ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Розглянуто передумови механізації процесів захисту рослин від шкідників і хвороб за допомогою нових енергозасобів – безпілотних мікролітаків. Показано залежність структури технологічних процесів захисту рослин від типу енергозасобів. Приведено критерії ефективності та доцільності вказаних процесів із застосуванням БМЛ.


УДК 631.358.08

В.Барановський, канд. тех. наук; В.Соломка, канд. тех. наук;
В.Онищенко канд. тех. наук

Навчально-науковий технічний інститут Національного аграрного університету

ДО ПИТАННЯ ПОШКОДЖЕННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ ОЧИСНИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
Викладено результати наукових досліджень процесу співудару коренеплодів з робочими органами комбінованого очисного пристрою коренезбиральної машини. Аналітично визначено допустиму швидкість співудару, імпульс сили удару, кут відбивання коренеплодів та верхню межу кутової швидкості обертання шнека, що характеризують процес взаємодії коренеплодів з гвинтовою поверхнею шнека.


УДК 686.12.056 (62-26)

П.Топольницький, канд.техн.наук; О.Черненко, ст. наук. с-к.

Українська академія друкарства

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ НОЖІВ ДЛЯ РІЗАННЯ БЛОКІВ ПАПЕРУ
У статті наведено результати експериментальних досліджень стійкості ножів, які коливаються з ультразвуковою частотою. Результати отримано під час досліджень ножів, зміцнених різними способами.


УДК 621.791.927.7

О.Шаблій, докт.фіз.-мат.наук; Ч.Пулька, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАПЛАВЛЕННЯ ТОНКИХ ФАСОННИХ ДИСКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МАГНІТОПРОВОДУ
У статті описано результати експериментальних досліджень індукційного наплавлення тонких суцільних дисків одночасно по всій робочій поверхні з використанням феритного магнітопроводу і розробкою спеціального пристрою, що дозволяє скоротити час наплавлення одного диска з 60 с до 50 с і зменшити затрати електроенергії на 10%. Виявлено доцільність застосування феритного магнітопроводу з метою конструювання системи індуктор-магнітопровід для наплавлення зносостійкими порошкоподібними твердими сплавами тонких фасонних дисків великих розмірів і складної конфігурації.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ


УДК 519.25 – 612.1

Б.Млинко; М.Фриз, канд. техн. наук


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАМИ
Робота присвячена розробці методик визначення інформативних діагностичних ознак фотоплетизмограми, виходячи із критерію мінімізації їх кількості при однаковій інформаційній цінності; обгрунтовано методи їх статистичного оцінювання.


УДК 658.026

Д.Зубов, канд.техн.наук

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАГАТОТАКТОВОГО АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ ПОТОКОВО-ТРАНСПОРТНОЮ СИСТЕМОЮ ВУГЛЕЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ
Розглянуто питання синтезу програмного забезпечення багатотактового алгоритму керування потоково-транспортною системою вуглезбагачувальної фабрики на базі теоретико-множинної концепції інтерфейсу користувача та стекової машини інтерпретації текстових даних у код виконання ЕОМ. Використання запропонованих алгоритмів керування показано на основі сушильного відділення фабрики “Луганська”.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА


УДК.681.513

Ф.Марецький, докт.техн.наук
Державний НДІ інформаційної інфраструктури, м.Львів, Україна
Академія інформатики та управління, м.Бєльско-Бяла, Польща

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Розглянуто задачу математичного моделювання та оптимізації комплексу ремонтних, складальних та монтажних операцій, які виконуються на почергових змінах. Особливе місце в процесі моделювання відведено дослідженню структури комплексу операцій. Оптимізація комплексу операцій полягає у такому розподілі окремих операцій технологічного процесу між змінами, коли повний технологічний процес здійснюється за найкоротший час.


УДК 62-503.4

C.Мовчан

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕКОНОМНИЙ АЛГОРИТМ РОЗШИРЕННЯ ОБЛАСТІ АСИМПТОТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ НЕЛІНІЙНИХ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
Розглядається економічний, з точки зору машинної реалізації, алгоритм розширення області асимпто-тичної стійкості нелінійних дискретних систем, яка одержана з допомогою функції Ляпунова. Наведено приклад застосування даного алгоритму, досягнуто суттєве зменшення кроків машинних розрахунків при визначенні, із заданою точністю, реальної границі області притягання нелінійної дискретної систе-ми.


УДК 519.62

О.Дробот; Г.Гнатієнко, канд. техн. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОЦЕДУРИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВЕКТОРА ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ В ЗАДАЧАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Запропоновано обґрунтований апарат аналізу переваг експерта, заданих у вигляді вектора вагових коефіцієнтів, компоненти якого належать гіперпаралелепіпеду переваг, та процедури його локалізації.


УДК 517.52/524:517.58/589

М.Ленюк, докт. фіз.-мат.наук; К.Сачко

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ФУР’Є ЛЕЖАНДРА 2-ГО РОДУ
Методом порівняння розв’язків, побудованих на сегменті з однією точкою спряження для сепаратної системи з одного диференціального рівняння Фур’є та одного диференціального рівняння Лежандра методом функцій Коші і методом скінченного гібридного інтегрального перетворення, підсумовано сім’ю поліпараметричних функціональних рядів.


УДК 517.443

М.Ленюк, докт. фіз.-мат.наук; К.Лакуста, канд. фіз.-мат. наук

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ГАНКЕЛЯ 1-ГО РОДУ – (КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА) 2-ГО РОДУ – ЛЕЖАНДРА
Методом порівняння розв’язків, побудованих на полярній вісі з двома точками спряження для сепаратної системи з двох диференціальних рівнянь Бесселя (з різним характером виродження в коефіцієнтах) та одного диференціального рівняння Лежандра методом функцій Коші і методом гібридного інтегрального перетворення типу Ганкеля 1-го роду – (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду – Лежандра обчислено сім’ю поліпараметричних невласних інтегралів.


УДК 517.946

І.Готинчан, канд. фіз.-мат. наук; М.Ленюк, докт.фіз.-мат.наук

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ ДИФУЗІЇ ТЕПЛА ДЛЯ КУСКОВО- ОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩ З М’ЯКИМИ МЕЖАМИ
Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв’язок алгоритмічного характеру задачі дифузії тепла для кусково-однорідного трискладового середовища з м’якими межами.


ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК. 628.337

В.Филипчук, канд.техн.наук
Рівненський державний технічний університет

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ЗМІНА ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД
Наведено результати досліджень зі зміни окисно-відновного потенціалу при електрохімічній обробці водних систем і можливості застосування цього процесу для очищення стічних вод.


НОВІ РОЗРОБКИ


УДК 620.718

Б.Татарин, канд. техн. наук; В.Мастенко, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Б.Сугирбеков, канд. техн. наук
Центральний науково-дослідницький інститут технології машинобудування

МЕТОДИКА І ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТВЕРДОСТІ ЗАГОТОВОК І ВИРОБІВ ІЗ ЧАВУНУ
Запропоновано методику вимірювання твердості заготовок і виробів виготовлених із сірого чавуну із застосуванням переносних електронних малогабаритних твердомірів ТЕМП-2 і ТЕМП-3 безпосередньо у виробничих і експлуатаційних умовах.


В НАУКОВИХ КОЛАХ

ПЕТРО ЯСНІЙ
(до 50-річчя від дня народження)

ТИМОФІЙ РИБАК
(до 70-річчя від дня народження)

ІНФОРМАЦІЯ

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ТРИБОФАТИКИ