№ 2

МЕХАНІКА `ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 539.3

М. Сухорольський, докт. фіз.-мат. наук;
Національний університет “Львівська політехніка”

Т. Рибак, докт. техн. наук; А. Бабій
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВЗАЄМОДІЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ОПОРАМИ ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ
В даній роботі розглядається проблема взаємодії циліндричної оболонки з пружними опорами змінної товщини. Знайдено закон зміни товщини опори за відомим законом розподілу контактного тиску.


УДК 539.3

Г.Степанов, докт.техн.наук; А.Бабуцький, канд.техн.наук; Г.Чижик
Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАНУ (Київ)

СТАТИСТИЧНА ПРИРОДА ВПЛИВУ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ
З використанням статистичної моделі «навантаження – міцність» проаналізовано результати вимірів мікротвердості вихідних та оброблених імпульсним електричним струмом зразків із металічних матеріалів. Показано, що обробка струмом призводить до зменшення розсіювання мікротвердості матеріалів, що може бути в основі пояснення підвищення їх міцності, яке спостерігається при такій обробці.


УДК 621.762

А. Мініцький; В. Маслюк, докт.техн.наук; О. Панасюк, канд.техн.наук
Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАНУ

ВПЛИВ ЛЕГУЮЧИХ ДОБАВОК НА СТРУКТУРУ І МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА
В роботі досліджено вплив легуючих добавок олова на структуру та магнітні властивості порошкових матеріалів на основі заліза. Показано, що введення олова до залізного порошку в кількості 2–10 (мас.)% дозволяє змінювати магнітні властивості матеріалу у постійних та змінних полях. При цьому при кількості олова 6–10 %(мас.) спостерігається збільшення магнітної індукції як у постійному так і у змінному полях на 0,2–0,4 Тл у порівнянні з чистим залізом, та зменшення магнітних втрат у змінному полі при В = 1 Тл до 11–15 Вт/кг, при тому, що для чистого заліза вони досягають 25 – 30 Вт/кг при тій самій індукції. Покращення магнітних властивостей матеріалу, зі збільшенням легуючої добавки, пов’язане з підвищенням густини зразків, а також з утворенням інтерметалідів заліза з оловом по границях зерен, що приводить до підвищення електроопору матеріалу та, відповідно, до зменшення магнітних втрат. Таким чином, порошковий матеріал системи залізо – олово може бути рекомендований для виготовлення порошкових магнітопроводів для деталей електротехніки, які використовуються у змінних полях промислової частоти.


УДК 667.64:678.026

А.Букетов, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

УЛЬТРАФІОЛЕТОВА АКТИВАЦІЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ
Проаналізовано фізико-хімічні аспекти підвищення експлуатаційних характеристик полімеркомпозитних матеріалів при уведенні наповнювача з різними магнітними властивостями. Встановлено, що характер структуроутворення у композитах відбувається за рахунок взаємодії на межі поділу наповнювач-полімер і залежить від магнітних характеристик наповнювача та режимів ультрафіолетової обробки.


УДК 667.64:678.026

С. Голотенко
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ РІЗНОДИСПЕРСНИХ НАПОВНЮВАЧІВ ТА ЗОВНІШНІХ СИЛОВИХ ПОЛІВ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ
Проаналізовано фізико-хімічні аспекти підвищення фізико-механічних властивостей у полімеркомпозитних матеріалах при уведенні наповнювача різної хімічної природи. Встановлено, що характер структуроутворення у композитах визначається взаємодією на межі поділу наповнювач-полімер і суттєво залежить від магнітних властивостей наповнювача та основи. Встановлено, що використання полідисперсного наповнювача дозволяє в широких межах регулювати структуру гетерогенних матеріалів, що забезпечує формування захисних покриттів з прогнозованими експлуатаційцними характеристиками.


УДК. 669.539.43

Т.Яковлєва, канд. техн. наук
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (Київ)

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ КОНСТРУКЦІЙНИХ СПЛАВІВ ЗА ДІЇ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖУВАННЯ
Наведено та узагальнено результати досліджень впливу параметрів циклічного навантажування і технологічних чинників на структурні механізми пластичного деформування сплавів на основі алюмінію, нікелю та титану. Встановлено окремі та загальні закономірності структурної перебудови конструкційних матеріалів


МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ


УДК 621.81

М. Пилипець, докт. техн. наук; О. Ляшук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ РЕБРИСТИХ ГВИНТОВИХ ПРОФІЛІВ
Розроблено динамічну модель технологічного процесу формоутворення Г- і П-подібних гвинтових профілів з визначенням силових характеристик. Дані практині рекомендації виробів з розрахунком технологічних параметрів формоутворення.


УДК 621.9.06. – 233.1

Ю.Данильченко, докт.техн.наук
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛІВ НА ЕТАПІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Проведено оцінку ризиків погіршення точності роботи ШВ внаслідок виникнення резонансних коливань на прикладі дослідження точності обертання шпинделя шліфувальної головки пристрою для внутрішнього шліфування універсального круглошліфувального верстату мод. 3У12УВФ10.


УДК 621.744

Р.Іскович–Лотоцький, докт. техн. наук;
Вінницький національний технічний університет

Н.Веселовська, канд. техн. наук
Вінницький державний аграрний університет

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ НА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ
Важливою є проблема використання засобів та методів технічного діагностування верстатного комплексу з чпк і математичних моделей для розробки та впровадження системи підтримки прийняття рішень при проектуванні процесів обробки на технологічному обладнанні, обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні цього обладнання з метою підвищення ефективності і надійності роботи комплексу та якості деталей, які обробляються на ньому. Вирішення цієї актуальної проблеми пропонується авторами. Основою успішного функціонування виробничого середовища є прийняття рішень, адекватних до умов, у яких функціонують об’єкти – технологічне обладнанння. Системи підтримки прийняття рішень, у яких сконцентровані могутні методи математичного моделювання, науки керування, інформатики, є інструментом, який розробляється для допомоги при роботі у різних галузях діяльності.


УДК 621.923.42

В. Кальченко, канд. техн. наук
Чернігівський державний технологічний університет

МОДУЛЬНЕ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМООУТВОРЮЮЧИХ СИСТЕМ ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ, ІНСТРУМЕНТІВ ТА ОБРОБЛЮВАНИХ ПОВЕРХОНЬ
Вперше запропоновано модульне 3D моделювання формоутворюючих систем шліфувальних верстатів, інструментів та оброблюваних поверхонь на базі трьох уніфікованих модулів. Використовуючи системний підхід, розроблена ієрархія загальних моделей формоутворюючих систем верстатів та нові способи шліфування поверхонь з перехрещеними осями інструментів та деталей.


УДК.681.3

Д. Дмитрів, канд. техн. наук; Л. Рогатинська; О. Дудін
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТА КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА
У статті розглянуто геометричну модель скребкового транспортеру та виведені залежності для визначення його кінематичних параметрів. Наведені необхідні розрахункові схеми для визначення умов побудови геометричних компонентів скребкового конвеєра. Подано схему складання алгоритму для створення прикладної програми на комп’ютері для обчислення геометричних та кінематичних параметрів скребкового конвеєра. Дано практичні рекомендації щодо вибору геометричних та конструктивних параметрів даної транспортної системи і розглянуто модель завантаження скребкового транспортера для переміщення легких сипких вантажів.


УДК 621.87

Ів. Гевко, канд. техн. наук; Ю. Гладьо, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ ГВИНТОВИМИ РОЛИКОВИМИ КОНВЕЄРАМИ
Описано нову конструкцію гвинтового вертикально-роликового конвеєра з привідними елементами. Досліджено кінематику руху вантажів з виведенням аналітичних залежностей і встановлено режими транспортування вантажів.


УДК 631.362

В.Єрмак, канд. техн. наук
Луганський національний аграрний університет

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕДАВАННЯ ЕНЕРГІЇ ІСНУЮЧИХ ТА ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАСОБІВ ПІДГОТОВКИ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ШЛЯХОМ СЕПАРУВАННЯ У ПОВІТРЯНИХ ПОТОКАХ
З енергетичної позиції вперше розглянуто існуючі та нові способи сепарування насінин у повітряних потоках. Шляхом визначення коефіцієнта передавання енергії доведено, що запропоновані варіанти сепараторів у повітряних потоках мають кращі енергетичні показники ефективності сепарування, ніж існуючі.


УДК 629.114.2

І.Махмудов, канд.тех.наук
Національний Науковий Центр „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”

ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА КОМПЛЕКСІВ МАШИН ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В НОВИХ УМОВАХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Наведено результати оцінки і удосконалення технологічних процесів та застосування різних машин при виробництві ярого ячменю в зоні степу України. Надані показники енергетичної ефективності технологічних варіантів і витрати на виробництво ярого ячменю. Показані комплекси машин для енергозберігаючої, мінімальної та нульової технології обробки ячменю, в умовах зоні степу Донецького регіону.


УДК 631. 381

П. Клендій
Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СИСТЕМА ПНЕВМОТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Приведено енергозберігаючу систему пневмотранспортування зерна та продуктів його помолу на борошномельних підприємствах. Запропоновано блок-схему системи та спосіб керування технологічними параметрами вентиляторів пневмотранспортерів з регульованим електроприводом.


УДК 621. 762

В. Рудь, канд. техн. наук
Луцький державний технічний університет

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РУЙНУВАННЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ
Досліджено вплив комбінованого навантаження, яке складається з осьового тиску і вібрацій, на механічні характеристики заготовок з металевих порошків. Показано, що міцність матеріалів визначається не тільки пористістю, але і характером зв’язаності структурних елементів.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 621.327

В. Великий; В. Андрійчук, докт. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧА СИСТЕМА ДЛЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ УСТАНОВОК
Розглянуто способи досягнення економії енергоресурсів у штучному освітленні, які ґрунтуються на застосуванні систем керування світлотехнічними пристроями; запропоновано інформаційно-керуючу систему штучного освітлення.


УДК 621.391.7+681.3.067:538.56

Б. Яворський, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОВИПРОМІНЮВАНЬ ВІД КОМП?ЮТЕРНО – ЕРҐАТИЧНИХ СИСТЕМ
Для вирішення проблеми захисту від несанкціонованого доступу до інформації комп’ютерної ерґатичної системи розроблено методику моделювання радіовипромінювань, які її виносять у довкілля. Обгрунтовано розсіяння у широкій смузі частот спектральних складових електромагнітних полів від дискретних зі значеннями в скінченних полях сигналів. Побудовано математичну модель такого сигналу на базі стохастичного періодично стаціонарного процесу. Наведено постановку та метод розв’язування задач виявлення витоку інформації та захисту від нього.


УДК 621.391

А. Мельник, докт. техн. наук;
Національний університет “Львівська політехніка”

Р. Шевчук
Тернопільська академія народного господарства

ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ТРАНСКОДУВАННЯ ФОРМАТІВ СТИСНЕНИХ МОВНИХ СИГНАЛІВ
У роботі розглянуто особливості транскодування форматів стиснених мовних сигналів для таких галузей народного господарства, як ІР-телефонія та мультимедіа конференції. Запропоновано сценарії обробки транскодером вхідних пакетів з інкапсульованими стисненими мовними сигналами. Визначено ситуації, при яких необхідно проводити транскодування. Формалізовано модель та запропоновано структуру багатоканального транскодера.


УДК 681.3

М.Карпінський, докт.техн.наук;
Університет в Бєльску-Бялей, Республіка Польща

А.Фурманюк
Тернопільська академія народного господарства

АУТЕНТИФІКАЦІЯ У СУБД ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАЄМНИЦІ ПАРОЛІВ
В статті розглядаються поширені методи аутентифікації користувачів різних СУБД, аналізуються їх переваги та недоліки, даються рекомендації із захисту від розкриття паролів доступу до баз даних. Показано шляхи підвищення ефективності аутентифікації за допомогою допоміжних апаратних засобів, наприклад електронного USB-ключа Token Web Sign On фірми Aladdin.


УДК 519.1

Л.Петренюк, канд.фіз.-мат.наук;
Кіровоградський інститут комерції

А.Петренюк, докт.фіз.-мат.наук
Кіровоградський національний технічний університет

ПОБУДОВА T-ФАКТОРИЗАЦІЙ ПОРЯДКУ 12 ДЛЯ ДЕРЕВ З D(T) > 3
Досліджується задача Байнеке про існування T-факторизацій у випадку n=12. Побудовою з допомогою комп’ютера встановлено існування деревних факторизацій для 61 дерева порядку 12. Всього на даний час побудовано T-факторизаціі для близько 219 дерев порядку 12.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 519:24

Б. Марченко, докт. фіз.-мат. наук; Н. Мулик; М. Фриз, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБҐРУНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГАЗОНАВАНТАЖЕНЬ
Здійснено огляд основних математичних моделей систем газоспоживання з врахуванням ритмічності, коротко проаналізовано їх переваги та недоліки. Обґрунтовано вибір нової моделі, яка враховує випадковий і ритмічний характер газонавантаження, відображає механізм його утворення і дозволяє проводити імітаційне моделювання.


УДК 519.217.1

М.Приймак, докт.техн.наук; І.Боднарчук; С.Лупенко, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

УМОВНО ПЕРІОДИЧНІ ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ ІЗ ЗМІННИМ ПЕРІОДОМ
Введено новий клас випадкових процесів – клас умовно періодичних випадкових процесів із змінним періодом. Наведено означення коефіцієнтів трансформації періоду та перетворення процесу, які є важливими характеристиками процесів із змінним періодом. Вказано, що ці процеси мають місце в сигналах, які спостерігаються в перехідних режимах стохастичних ритмічних систем. Наголошено, що на основі введеного класу процесів можуть бути вирішені ряд задач теоретичного і прикладного характеру. Запропоновано метод вибору кроку дискретизації для проведення статистичного аналізу цих процесів.


УДК 519.87; 535.345.67

О. Міца, канд.техн.наук;
Ужгородський національний університет

І. Фекешгазі, докт.фіз.-мат.наук
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДИСПЕРСІЇ НА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ НА ПРИКЛАДІ МАТЕРІАЛУ CDP2
Досліджується вплив дисперсії показника заломлення підкладинки з матеріалу CdP2 на спектральні характеристики існуючих оптичних фільтрів та при оптимізації параметрів фільтрів. Визначено, що для відрізаючого фільтра типу S-BHB..BHB, вузькосмугового фільтра типу S-BHB..2B..BHB та широкосмугового фільтра типу S-2BH2B..2BH2B вплив дисперсії є невідчутним, а для оптичних фільтрів з оптимальним підбором параметрів відхилення може становити на деяких ділянках спектру 0.5-1%.


УДК 664.126.4.053.2-4

А.Буняк, канд.техн.наук; Ю.Рудик
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ
Запропоновано імітаційну модель процесу кристалізації на основі математичного апарату кубічної сплайнової інтерполяції. Модель може знайти застосування для ведення процесу уварювання суспензій.


УДК 539.374

А. Громик
Подільський державний аграрно-технічний університет

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ В ТОНКІЙ ЦИЛІНДРИЧНО-ІЗОТРОПНІЙ ПЛАСТИНІ У ВИГЛЯДІ НЕОБМЕЖЕНОГО КІЛЬЧАСТОГО СЕКТОРА
У даній статті методом інтегральних перетворень розв’язано задачу математичного моделювання нестаціонарних температурних полів в тонких циліндрично-ізотропних пластинах у вигляді необмеженого кільчастого сектора. Одержано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру, зручні для якісного аналізу та числових розрахунків на ЕОМ. Розглянуто випадки симетрії та асиметрії задачі теплопровідності відносно серединної площини пластини з урахуванням поведінки коефіцієнтів теплообміну з бічних поверхонь пластини.


УДК 519.682.2

В. Вальковський, докт. фіз.-мат. наук, М. Кухта
Національний університет “Львівська політехніка”

Ю. Рак, докт.техн. наук,
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ВИПУСКУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ШЛЯХОМ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ
Досліджуються граничні можливості прискорення випуску друкованої продукції шляхом розпаралелювання технологічних процесів. Аналізуються відповідні теоретичні результати із сфери інформатики. Здійснено адекватне перенесення цих результатів в галузь поліграфії. Викладення ілюструється на прикладах.


УДК 519.6

М. Петрик, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЙНОГО МАСОПЕРЕНОСУ ЗІ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ n – ІНТЕРФЕЙСНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБМЕЖЕНИХ МІКРОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩ
Методами інтеґрального перетворення Лапласа і фундаментальних функцій Коші побудовано точний аналітичний розв’язок математичної моделі адсорбційного масопереносу для неоднорідного циліндричного обмеженого адсорбційного середовища і системою n-інтерфейсних меж із заданими 2n+1 нестаціонарними режимами масопереносу на масообмінних межах. Доведено теорему про розв’язність крайової задачі, розроблено нові рекурентні алґоритми та обчислювальні процедури для побудови матриць функцій впливу, породжених неоднорідностями системи, крайовими умовами та системою інтерфейсних умов.


ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 621.326

М. Шинкарик, канд.техн.наук; В. Юкало, канд.хім.наук; О. Кравець
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІНІЇ ОЧИСТКИ СИРОВАТКИ
В статті розглянуто методи переробки сироватки. Досліджено вміст білкової пилюки в сироватці при виробництві казеїну і сиру домашнього. Запропоновано вдосконалити лінію очистки сироватки шляхом встановлення фільтра розробленої конструкції.