№ 2

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 51-72:539.219-3

О.Шаблій, докт. фіз.-мат. наук; П.Василюк, канд. техн. наук; І.Катеринюк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СПЛАВАХ СИСТЕМИ Fe-Cr ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
У роботі подано дані математичного моделювання процесів високотемпературного окиснення сплавів системи Fe-Cr. Моделей вибирали відповідно до розподілу компонентів сплаву в зоні Me-MeO. Розв’язки рівнянь та систем рівнянь для різних моделей і дослідження функцій дозволили визначити ефективне значення коефіцієнтів дифузії. Дослідження дозволять скоректувати хімічний склад сплаву, краще зрозуміти механізм високотемпературного окиснення.


УДК 621.785.5:669.781.8

О.Ващенко, докт.техн.наук
Адміністрація Президента України

Ю.Калашніков
ВАТ “Дніпропетровський трубний завод”

ГРАВІМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БОРОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ
Досліджено кінетику зміни відносної маси прикатодного шару і борованих деталей. Встановлено склад і будову прикатодного шару, запропоновано шляхи зменшення або запобігання його утворення. Розроблено методику неруйнівного контролю глибини боридного шару за зміною маси при боруванні.


УДК 621. 762. 4

Л.Бодрова, канд. техн. наук; Г.Крамар, канд. техн. наук; В.Лазарюк, І.Самогальський, Я.Загуляк

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

БЕЗВОЛЬФРАМОВІ ТВЕРДІ СПЛАВИ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Розглянуто сучасний стан розвитку безвольфрамових твердих сплавів на полікарбідній, окси- та карбонітридній тугоплавких основах та напрямки їх удосконалення шляхом використання нових нетрадиційних технологічних підходів.


УДК 539.434

Р.Колодницька

Житомирський інженерно-технологічний інститут

ТЕРМОАКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РУЙНУВАННЯ ЖАРОМІЦНИХ СТАЛЕЙ
Подано результати дослідження процесу пластичної деформації жароміцних сталей на основі підходів термоактиваційного аналізу. Виявлено, що врахування параметрів шийки при прогнозуванні тривалої міцності поліпшує точність прогнозування для матеріалів з термостабільним активаційним об’ємом.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВАУДК 621.9.06. – 233.1

Ю.Данильченко, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

СТАТИКА НЕІДЕАЛЬНОГО РАДІАЛЬНО-УПОРНОГО КУЛЬКОВОГО ПІДШИПНИКА ОПОРИ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛАІ
Вироблена пружно-деформаційна модель неідеального радіально-упорного кулькового підшипника опори шпиндельного вузла, що дозволяє формувати матрицю жорсткості підшипника з урахуванням неідеальності виготовлення його елементів та шпиндельного вузла загалом і визначати сумарне відносне зміщення внутрішнього кільця у просторі під дією комбінованого зовнішнього навантаження.


УДК 621.787:620.194

І.Гурей, канд.техн.наук, А.Пасечник, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Хмельницький політехнічний коледж

ПІДВИЩЕННЯ ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ФРИКЦІЙНИМ ЗМІЦНЕННЯМ
Показано, що поверхневе фрикційне зміцнення суттєво підвищує втомну міцність сталей 45, 40Х та У8А як на повітрі, так і у корозійному середовищі (3 %-й водяний розчин NaCl). Підвищення довговічності становить 1,3-1,6 разів на повітрі та 3,4-6,6 разів у корозійному середовищі. .


УДК 621.914.22

С.Нагорняк, докт. техн. наук; К.Зеленський, канд. техн. наук; В.Козак

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ТОРЦЕВІ ФРЕЗИ З РЕГУЛЬОВАНИМ ЧАСОМ ХОЛОСТИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ РІЗЦІВ
Запропоновано нові прогресивні конструкції збірних торцевих фрез з пружно-демпфувальними елементами, що забезпечують зменшення кількості різальних зубів фрез за рахунок скорочення часу холостих переміщень різців при заданій продуктивності обробки. .


УДК 621.941.3

В.Нігора

Український державний університет харчових технологій

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БЛОКА ПРИВОДУ РОТОРНОГО МОДУЛЯ ГІДРОСТРУМИННОГО ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ
Запропоновано нову конструкцію блоку приводу модуля гідроструминного очищення циліндричних поверхонь та методику обчислення його параметрів.


УДК 623.407

В.Федорейко, канд. техн. наук, М.Паламар, канд. техн. наук

Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка,
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ДВОХРІВНЕВА МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПОТОКОВИМИ ЛІНІЯМИ КОМБІКОРМОВОГО ВИРОБНИЦТВА
У статті розглядається структура і алгоритм роботи системи автоматизації дозування компонентів у технологічному процесі приготування комбікормів, спроектованої за принципом розподіленого керування. Подані результати досліджень зміни щільності потоку сипкої маси і ваги компонентів у суміші при дії випадкових факторів. .


УДК 621.32

Г.Кожушко, канд.техн.наук; С.Кислиця

ВАТ”Полтавський завод газозарядних ламп”
Полтавський державний технічний університет

РЕЗЕРВИ ЕКОНОМЇЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА
Проведено розрахунки відносної енергетичної ефективності розрядних ламп і ламп розжарювання. Зроблено висновки щодо перспективних напрямків економії електроенергії .


УДК 631.31

В.Сало, канд. техн. наук

Кіровоградський державний технічний університет

АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ КРИШЕННЯ ГРУНТУ ПРИ ОСНОВНОМУ БЕЗПОЛИЦЕВОМУ ОБРОБІТКОВІ
Подано результати експериментальних досліджень впливу застосування комбінацій різних типів робочих органів на інтенсивність кришення грунту, а також приведено порівняльний аналіз ефективності обробітку грунту при різному розташуванні важких культиваторних лап.


УДК 629. 11. 012.55

А.Ларін, канд.техн.наук

Харківський інститут пожежної безпеки МВС України

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ БОРТОВОЇ ЗОНИ І БОКОВИНИ ШИНИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
Подано опис датчиків з електропровідних гум для експериментального дослідження деформацій різних елементів шини і результати експериментів на визначення деформацій у бортовій частині і боковині шини 205/70R14 легкового автомобіля.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИЮ.Довбуш, П.Стухляк, докт. техн. наук


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В INTERNET (ВІДКРИТІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ). МЕТОДИ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ
Проаналізовано технічні та програмні аспекти захисту інформації в глобальній мережі Internet. Показано, як різноманітними програмними, апаратними та адміністративними засобами можна поліпшити захист інформації і підвищити надійність локальних інформаційних систем, під’єднаних до мережі Internet.


УДК 519.632.4

C.Леcняк, Б.Яворський, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИМОГИ ДО РЕКОНСТРУКЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ЗАДАЧІ ЕЛЕКТРОІМПЕДАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇЇ
Показано ефективність використання електричного опору як критерію для оцінки стану м’яких тканин. Зроблено аналіз моделі області реконструкції та основних алгоритмів, що використовуються для реконструкції. Виявлено, що на якість реконструкції суттєвий впливає лінійна залежність між виміряними даними. Сформульовано основні вимоги для побудови ефективних реконструкційних алгоритмів для електроімпедансної томографії.


УДК 681.3.06; 621.317

В.Тимчишин, канд. техн. наук

Тернопільська академія народного господарства

КОМПЛЕКС ЦИКЛІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ ОЦИФРОВАНИХ ФРАЗ “PARROT-8”
Вироблено автоматизовану систему оптимізації спеціалізованих комп’ютерних систем за сукупністю функціонально-вартісних характеристик. Її ефективність підтверджена результатами проектування комплексу триканального асинхронного відтворення оцифрованих фраз для Укртелекому.


УДК 621.317.39 : 532.574.6

П.Євтух, канд. техн. наук

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України

УЛЬТРАЗВУКОВА СИСТЕМА ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Запропоновано структуру мікропроцесорної системи експрес-контролю параметрів водного середовища, яка дозволяє проводити одночасне вимірювання вихрового компонента швидкості течії, напрямку і складових швидкості течії та швидкості звуку.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. ФІЗИКАУДК 319.216

С.Лупенко, М.Приймак, канд. техн. наук; Л.Щербак, докт. техн. наук


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ
Розглянуто задачі, що виникають при моделюванні лінійних періодичних випадкових процесів на ПЕОМ. Подано приклад моделювання реалізацій дискретного лінійного періодично корельованого випадкового процесу і обчислені статистичні оцінки його характеристик.


УДК 628.314

В.Матієга, канд. техн. наук

Чернівецький факультет Харківського державного політехнічного університету

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОСТАДІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ЦЕМЕНТНИХ ШИХТ У ТРУБНИХ МЛИНАХ З АКТИВОВАНИМИ БРОНЕФУТЕРАЦІЯМИ
Подано результат математичного моделювання та експериментальних досліджень технологічних процесів подрібнення цементних шихт.


УДК.621.396

М.Білоус, докт. техн. наук; Л.Гермаш, докт. техн. наук; А.Дрозденко

Національний технічний університет України “КПІ”

ВПЛИВ ТЕРМІЧНОГО ВІДПАЛУ НА ПОВЕРХНЮ МОНОКРИСТАЛУ КАРБІДУ КРЕМНІЮ 6Н-SіС
За допомогою методів Оже-електронної, рентгенофотоелектронної спектроскопії, а також електроннографічного аналізу досліджено розподіл елементів за фазами і стан на поверхні й у приповерхневому шарі монокристалів карбіду кремнію 6Н-SiС. ІІоказано характер розподілу домішок кисню і вуглецю на поверхні й у приповерхневій ділянці після термічної обробки у вакуумі 2·10-3 Па. Результати можна використати у технології виготовлення мікроприладів на основі карбіду кремнію [1].


ІСТОРІЯО.Клименко, А.Клименко


Тернопільська академія народного господарства,
Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

МІСЦЕВІ БОНИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 1919-1920 РОКІВ
Досліджуються маловідомі сторінки історії емісій грошових знаків, випущених Тернопільською, Збаразькою та Крем’янецькою самоврядними установами у 1919-1920 роках, що є важливими історико-економічними джерелами і об’єктами вивчення спеціальної історичної дисципліни боністики.


КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯУДК. 539.3

О.Шаблій, докт. фіз.-мат. наук; Л.Цимбалюк

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МІНІМІЗАЦІЯ ЕНЕРГІЇ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНІЙ ОБРОБЦІ ТОНКИХ СТЕРЖНІВ
В ряді випадків виконання технологічних операцій здійснюється шляхом нагрівання або охолодження елементів конструкцій, що мають форму стержнів (армуюча арматура, зуби ріжучих інструментів та інші). У статті показано, що нагрів таких деталей до необхідної температури за заданий час по оптимальному закону приводить до 25% економії енергії порівняно з нагрівом за допомогою теплових джерел з постійною питомою потужністю.


УДК: 621.85.5

Р.Шпак, канд. техн. наук; О.Зубченко

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

АВТОМАТИЧНИЙ ІНЕРЦІЙНИЙ НАТЯЖНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ГНУЧКОЮ ЛАНКОЮ
Розглянуто питання забезпечення нормальної роботи передачі гнучкою ланкою за рахунок натяжного пристрою. Пропонується конструктивна схема інерційного пристрою, що автоматично забезпечує величину натягу робочої гілки залежно від навантаження передачі, збільшуючи її надійність і коефіцієнт корисної дії.