№ 1

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 620.192.7

П.Ясній, докт. техн. наук; М.Галущак, С.Федак
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МІКРОМЕХАНІЗМИ РУЙНУВАННЯ СПЛАВУ АМг6 В УМОВАХ ПОВЗУЧОСТІ І КОРОТКОТЕРМІНОВОГО РОЗТЯГУ
Досліджено вплив циклічної складової при квазістатичному розтягуванні сплаву АМг6 на мікромеханізми руйнування. Виявлено, що циклічна складова напруження, яка накладається на квазістатичне розтягування, стабілізує процес зародження і повільного розвитку тріщини відриву, видовжує форму ямок на поверхні руйнування, формує стрічковий рельєф та сприяє утворенню мікротріщин на ділянці відриву.


А.Ващенко, докт.техн.наук; Ю.Калашніков, І.Спиридонова

Адміністрація президента України, ВАТ “Дніпропетровський трубний завод”, Дніпропетровський державний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ БОРОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ
У цій роботі з метою оптимізації режимів термічної обробки порівнювали окиснення борованого шару та прогартовуваність перехідної зони при різних видах термообробки на вуглецевих (сталь 45; У8) та легованих (40Х; ШХ15; 9ХС; 5ХНМ) сталях: гартування безпосередньо з ванни борування, а також при повторному нагріванні у печах з повітряною атмосферою та в розплавах солей. Термічна обробка борованих деталей у пічній атмосфері може забезпечити необхідний рівень твердості вуглецевої сталі. Однак для збереження властивостей боридного шару та борованої поверхні необхідно обмежити температуру нагрівання під гартування 1123 К. Як середовище для повторного нагрівання легованих марок сталей до температур понад 1123 К рекомендується використовувати розплави боратних солей. При гартуванні з ванни борування після електролізу з постійним струмом закристалізований шар бури знижує швидкість охолодження деталей. Для забезпечення загартовуваності необхідно застосувати дифузійний відпал та зворотну полярність наприкінці електролізу, що сприяє розчиненню прикатодного шару.


УДК 668.045.18

Р.Горбатюк, канд.техн.наук; І.Бочар, канд.техн.наук

Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка

ПІДВИЩЕННЯ ПЛАСТИЧНОСТІ МОЛІБДЕНУ ТА ВОЛЬФРАМУ
На основі аналізу робіт, присвячених проблемі підвищення пластичності молібдену та вольфраму, досліджено новий метод термообробки тугоплавких металів у вакуумі з використанням порошкової суміші. Встановлено, що така обробка забезпечує глибоке вилучення елементів проникнення з тугоплаких металів, внаслідок чого їх пластичність значно підвищується.


УДК 621.9.048

В.Боков, канд. техн. наук

Кіровоградський державний технічний університет

МІЦНІСТЬ ГРАФІТОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ-ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ РОЗМІРНІЙ ОБРОБЦІ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ ТІЛ ОБЕРТАННЯ
Розглянуто схему напруженного стану та запропоновано методику обчислення міцності графітового електрода-інструмента від дії внутрішнього тиску робочої рідини при розмірній обробці електричною дугою тіл обертання. Подано метод обчислення міцності та технологічні переваги графітового електрода-інструмента складеної конструкції.


УДК 632

М.Марчук, канд. фіз.-мат. наук; І.Когут, канд. техн. наук

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

ЗАСТОСУВАННЯ АРМОВАНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ У КОНСТРУКЦІЯХ ШТАНГ ОБПРИСКУВАЧІВ
Аналізуються можливості і перспективи створення штанг із аромованих композиційних матеріалів для широкозахватних обприскувачів. Запропонована схема додаткового підкріплення крайніх секцій, що підвищує рівномірність нанесення препаратів на оброблювану площу. Теоретично визначена точка додаткового підкріплення крайніх секцій


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК.621.867

Б.Гевко, докт. техн. наук, Н.Вівюрка

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МАШИН ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
У статті подано обгрунтування конструкторсько-технологічних параметрів гвинтових робочих органів машин, що використовуються у харчовій і переробній промисловості


УДК 621.9.06. – 233.1

Ю.Данильченко, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОЧАТКОВЕ ЗМІЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КІЛЬЦЯ РАДІАЛЬНО-УПОРНОГО ПІДШИПНИКА ОПОРИ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА
Вироблена просторова модель радіально-упорного підшипника опори шпиндельного вузла, що дозволяє визначити початкове (додеформаційне) відносне зміщення внутрішнього кільця у просторі внаслідок неідеальності виготовлення елементів підшипника і вузла загалом.


УДК 621.867

А.Матвійчук, канд. техн. наук; О.Гурик

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РІЗАЛЬНИХ АПАРАТІВ КОРМОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН
У статті на основі огляду літератури описано конструкцію робочих елементів різальних апаратів, встановлено напрямки їх дальшого розвитку.


УДК 621.9: 004.451.9 MathCAD:501

В.Шанайда, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТА MathCAD
Розглянуто можливість застосування багатофункціонального пакета MathCAD для конструювання різальних інструментів та оптимізації їх параметрів. Проведено багатоваріантний аналіз параметрів різального інструмента залежно від геометричних характеристик оброблюваної деталі.


УДК 621.787:620.178.162

І.Гурей, канд.техн.наук; Т.Гурей, Л.Плахтій

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ВПЛИВ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ СТАЛІ ПРИ ТЕРТІ КОЧЕННЯ З ПРОКОВЗУВАННЯМ
Подано, що фрикційне зміцнення суттєво підвищує опір зношуванню при терті ковзання з проковзуванням у мастильно-абразивному середовищі. Максимальний ефект отримано при терті обох зміцнених кілець. Підвищення зносостійкості не залежить від структурного стану вихідного металу.


УДК. 621.833.6

С.Нагорняк, докт. техн. наук; Г.Данилишин

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

АНАЛІЗ КОМПОНУВАЛЬНИХ СХЕМ І ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО СТАНУ ІНЕРЦІЙНИХ ПЛАНЕТАРНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ОБЕРТОВОГО МОМЕНТУ
У статті поданий аналіз компонувальних схем інерційних планетарних передач, відзначені фактори, що негативно впливають на працездатість при їх використанні як трансформаторів обертового моменту, а також шляхи їх подолання. Зосереджено увагу на умовах працездатності відзначених передач на основі тільки імпульсного планетарного механізму. На основі аналізу запропонована класифікація напрямів створення інерційних планетарних трансформаторів обертового моменту та відзначені характерні за спільними ознаками впливу сил інерції групи.


УДК 621.952.3

С.Нагорняк, докт. техн. наук; В.Мартенюк

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

АНАЛІЗ КОМПОНУВАЛЬНИХ СХЕМ НАСАДОК ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ СВЕРДЛ У ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСАХ РІЗАННЯ
У статті розглянуті базові компонувальні схеми насадок, що забезпечують регулювання перехідних процесів різання при свердлінні наскрізних отворів за рахунок створення додаткового опору з боку упорів, дії відцентрових сил і використання потенційної енергії пружини, яку вона нагромаджує під час врізання вершини інструмента у заготовку. Подана класифікація насадок.


УДК 631.3.01-83

М.Корчемний, докт. техн. наук; В.Федорейко, канд. техн. наук

Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ І РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Подана класифікація структур електроприводів сільськогосподарських машин. Для визначених класів запропоновані алгоритми і аналітичні залежності для обчислення оптимальних параметрів і раціональних режимів роботи. Вироблені рекомендації щодо застосовання різних законів регулювання залежно від технологічних вимог до якості регулювання. Подані результати виробничих випробувань створених систем оптимізації режимів роботи сільськогосподарських машин.


УДК. 621.867.

М.Пилипець, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КОНІЧНИХ ШНЕКІВ
Розглянуто можливості підвищення точності конічних шнеків проточуванням зовнішньго краю і подані залежності для визначення параметрів режимів різання.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ


УДК. 621.327; 534

В.Андрійчук канд. фіз.-мат. наук; Я.Ґерій, Ю.Чубатий


Тернопільський державний телхнічний університет імені Івана Пулюя

СВІТЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ОПРОМІНЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ З ПРЕЦЕСУЮЧИМ РУХОМ ОПРОМІНЮВАЧІВ
Подана методика світлотехнічного розрахунку площинного розподілу потоку випромінювання від опромінювальної світлотехнічної установки (ОСУ) з прецесуючим рухом опромінювачів. В основу розрахунку покладено принцип суперпозиції світлових полів від різних опромінювальних елементів та метод трансляції матриці опроміненості елементарних ділянок, що отримана для вибраного опромінювача з кутом прецесії a за один період обертаня. Розглянуто дві схеми розташування опромінювачів – у вершинах квадрата і рівностороннього трикутника. Наведено приклад розрахунку ОСУ з опромінювачами ГСП-04 і лампами ДРИ-1000-2. Розроблено програмне забезпечення розрахунку з використанням пакету прикладних програм MathCad.


УДК 621.794.052.08

О.Бухало, канд. техн. наук; Б.Клим, канд. техн. наук;
Г.Микитин, канд. техн. наук; Є.Почапський, канд. техн. наук; Р.Федорів, канд. техн. наук

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України

МЕТОДИ ОБРОБКИ СИГНАЛУ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ
Розглянуто методи відбору і обробки сигналу акустичної емісії з метою оцінки характеристик конструкційних матеріалів.


УДК 535.8

Л.Муравський, канд.техн.наук

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України

ВПЛИВ ОБЕРТАННЯ ФАЗОВОЇ МАСКИ НА КОРЕЛЯЦІЙНИЙ СИГНАЛ В ОПТОЕЛЕКТРОННОМУ ПРИСТРОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
Проаналізовано вплив обертання фазової маски на інтенсивність кореляційного сигналу в кореляторі сумісного перетворення Фур’є. Отримано аналітичні залежності між інтенсивністю кореляційного піка та кутом повороту оптичної мітки відносно еталонної маски. Зроблено оцінку похибки кутового позиціонування оптичних міток у пристрої ідентифікації документів залежно від розмірності фазових масок.


УДК 621.383.8:621.396.96

П.Євтух, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ ПОЛЯ ЗАБРУДНЕНЬ ПРИРОДНИХ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ПРИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Подано спосіб оцінювання точності вимірювань параметрів полів забруднень водних середовищ, що враховує вплив похибок вимірювання параметра поля, координат точок відбору вхідних даних та параметрів процедури сканування поля.


МАТЕМАТИКА. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ


УДК 517.443

М.Ленюк, докт. фіз.-мат. наук; Б. Шелестовський, канд. фіз.-мат. наук


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕҐГРАЛІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕҐРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ (КАНТОРОВИЧА – ЛЄБЄДЄВА) 1-ГО РОДУ – ФУР’Є
Методом порівняння розв’язків крайової задачі для системи диференціальних рівнянь Бесселя та Фур’є для модифікованих функцій обчислено поліпараметричну сім’ю невласних інтеґралів, у конструкції підінтегральних функцій яких беруть участь спеціальні функції Бесселя та тригонометричні функції.


УДК 621.3.032.4

А.Кудряшова, М.Тарасенко, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ КРИВИХ НАМАГНІЧУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СТАЛЕЙ
У роботі пропонується використовувати лінійно-параболо-гіперболічну математичну модель для апроксимації основних кривих намагнічування феромагнітних матеріалів. Розглядається можливість відтворення кривих намагнічування баластних дроселів за допомогою даної математичної моделі при наявності в них немагнітного зазору. Подано результати обчислення та експерименту для дроселя броньової магнітної системи з різними значеннями величини немагнітного зазору.


ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 663.55

М.Милик, канд. техн. наук


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ ПОДАЧІ ВОДИ В ЕПЮРАЦІЙНУ КОЛОНУ БРУ ПРЯМОЇ ДІЇ НА ВИДІЛЕННЯ ГОЛОВНИХ ДОМІШОК
На якiсть ректифiкованого спирту значно впливають найбільш характерні головні домішки, що видаляються з нього в процесі епюрації, зокрема, акролеїн, кротоновий альдегiд та дiацетил. З метою їх видiлення та концентрування розглянуто вплив води, подаваної на верхню тарiлку епюрацiйної колони.


УДК 546.78′:782;32;267

В.Ковбашин, канд. хім. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІЧ СПЕКТРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІАНОКОМПЛЕКСІВ K4 [WO2(CN)4]6H2O, K4 [WO(CN)4], K4 [W (CN)4]
Вивчено ІЧ спектри ціанокомплексів K4 [WO2(CN)4]6H2O, K4 [WO(CN)4], K4 [W (CN)4]. Виявлено, що в ІЧ спектрах цих ціанокомплексів із зменшенням рівня окислення вольфраму, тобто із збільшенням заселенності його d – підрівня електронами (5d2, 5d4, 5d6) поступово зменшується частота n(CN) (2073, 2066, 2060, 2053, 2010, 1980, 1950, 1925, см-1), що зумовлене зменшенням у цьому ряді ефективності ? і p донорно-акцепторної взаємодії (W CN) і збільшенням частки у зв’яку W-CN p – дативної компоненти (W® CN).Останнім пояснюється відносна стійкість комплексів вольфраму (ІІ) і (О).


КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ


УДК 631.3

В.Рубльов, канд. техн. наук


Бiлоцеркiвський державний аграрний унiверситет

НОРМАТИВНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ПРИЙМАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Подані основнi положення виробленої нормативно-технiчної документацiї вхiдного контролю якостi сiльськогосподарської технiки. Шляхом апробацiї показано їх висока ефективнiсть порiвняно з контролем традицiйними методами.


УДК 539.3

Ю.Поляньски, канд. техн. наук, К.Русинко, докт. фіз.-мат. наук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ І ПОВЗУЧІСТЬ ЛЕГКИХ СПЛАВІВ
Є ряд матеріалів, які мають однакові діаграми пружно-пластичного деформування при розтязі та стиску, але при цьому характеризуються різними повзучостями: більшою при розтязі і меншою при стиску. До таких матеріалів відносяться легкі сплави. В данній роботі запропоновано описання пластичної деформації і повзучості таких сплавів.