№ 1

УДК.621.317

Г. Микитин, Р. Федорів

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МІРЯННЯ
Викладені результати аналітичного огляду метрологічної термінології. Проаналізовано алгоритм міряльного процесу, запропоновано визначення поняття “міряння”, розглянуто варіант функціонально узгодженої системи понять теорії міряння, виявлено неоднозначності розуміння деяких метрологічних понять


УДК.621.317

Г. Микитин

ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ МІРИ ТА ШКАЛИ МІРЯЛЬНОГО ПРИЛАДУ
Викладені результати аналітичного огляду інтерпретації поняття шкали міряльного приладу, визначено фізичний зміст метричної шкали, запропоновано визначення шкали.


УДК 519.682:681.306, 621.753

Б.Назаревич, О.Назаревич

КОМП’ЮТЕРНI ТЕХНОЛОГIЇ I CAD-ПРОГРАМИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСI: ПРОБЛЕМИ I МЕТОДИКА
Розглянуто проблему вивчення i освоєння учбових дисциплін, що складають комп’ютерну грамотність студентів в Тернопiльському державному технічному університеті імені Iвана Пулюя. Пропонується переглянути програми i курси з метою розділення учбового процесу на два потоки: програмістів та користувачів. Обгрунтовується доцільність такого перегляду i пропонується перелік учбових дисциплiн з розкладкою по семестрах i курсах, а також зміст робочих програм курсів.


УДК 378.147:681.14.007.02

В. Шанайда

ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВУЗІВ
Розкрито зміст комп’ютерної підготовки інженерів-механіків; проведено аналіз проблем, які виникають у студентів при використанні ЕОМ в НДР; висвітлено особливості формування робочих навчальних підгруп на перших етапах комп’ютерної підготовки.


УДК 621.9

М.Зiнь

МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗРІЗУ ПРИ ВИХРОВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ ГВИНТОВИХ ПОВЕРХОНЬ
В статті представлено математичнi моделi товщини i площi поперечного перерiзу зрiзу при вихровому фрезеруваннi гвинтових поверхонь, якi у порiвняннi з iснуючими дозволяють пiдвищити точнiсть визначення названих параметрiв на 10-20%.


УДК 621.9

Г. Нагорняк, М. Зiнь

РОЗРАХУНОК ВИХРОВИХ ГОЛОВОК, ЯКІ ОСНАЩЕНІ ПРУЖНО-ДЕМПФУЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
В статтi представлено алгоритми розрахунку рiзцетримача вихрової головки, яка оснащена пружно-демпфуючими елементами. Визначаються мiсце прикрiплення рiзця до рiзцетримача за умови забезпечення рiвнозносу найбiльш завантажених поверхонь останнього i, таким чином, пiдвищення його довговiчностi, а також рацiональний центральний кут рiзцетримача за умови забезпечення його незаклинювання мiж напрямними поверхнями i втрати внаслiдок цього властивостей вихрової головки як такої, що оснащена пружно-демпфуючими елементами.


УДК.621.865.8

Я. Проць, В. Савкiв, П. Федорiв

СТРУМЕНЕВI ЗАХОПЛЮЮЧI ПРИСТРОЇ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТIВ
У статтi дається класифiкацiя та конструкції струменевих захоплювачiв рiзних груп, умови їх застосування i основнi вимоги при проектуваннi.


УДК.621.865.8

В. Савкiв, Я. Проць

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СТРУМЕНЕВИХ ЗАХОПЛЮВАЧІВ ДЕТАЛЕЙ ЗА ЇХ ВНУТРІШНЮ ЦИЛІНДРИЧНУ ПОВЕРХНЮ
У статтi дається опис та методика визначення силових параметрiв струменевих захоплювачiв. Встановленi теоретичнi залежностi мiж параметрами захоплювача та робочим середовищем.


УДК. 622.691.4 : 621.515+62-2

I. Ярема, Ю. Наконечний, О. Якубишин, І. Пеляк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,
М. Булах
ДП “Черкаситрансгаз”

НОВА КОНСТРУКЦІЯ УЩІЛЬНЕННЯ ПРОМВАЛУ ГАЗОТУРБІННОІ УСТАНОВКИ ГПА 25 МН 80.01
Розглянуто особливості модернізованої конструкції ущільнення промвалу газоперекачуючого агрегату ГПА 25 МН 80.01. Проаналізовані результати випробувань експериментальних пластмасо-металевих лабіринтних ущільнень в експериментальних умовах.


УДК 631.3.001.24.192

В. Ярошенко, О. Козлов
Національний аграрний університет

ДОВГОВІЧНІСТЬ ПАСІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПРИВОДАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Запропонована математична модель визначення довговічності клинових пасів, якою зручно користуватись при обчисленнях на персональних ЕОМ. Результати досліджень дозволяють отримувати графічну залежність довговічності від монтажних неточностей. Результати аналітичних досліджень перевірені на реальному приводі стрічкового транспортера, який встановлено в кормоцеху тваринницької ферми. Врахувавши такі монтажні неточності, як осьове зміщення шківів та перекошування валів. При перекошуванні валів в межах 2…30(що допускають сферичні підшипники кочення типу 1000) та незначному зміщенні шківів (до 5 мм на метр міжосьової відстані) ресурс пасів знижується на 20%. Наведено рекомендації по підвищенню довговічності пасів, що застосовуються в приводах сільськогосподарських машин.


УДК 621.928.9

В. Каспрук

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРIВ I ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМIРIВ ЖАЛЮЗІЙНО-ВИХРОВОГО ПИЛОВЛОВЛЮВАЧА
Приведені результати стандартних випробувань у лабораторних умовах і промислових випробувань на виробництві, жалюзійно-вихрових пиловловлювачів, що поєднують в собі принципи дії вихрових і жалюзійних апаратів, і рекомендації щодо їх практичного застосування.


П. Василюк

ТЕХНОЛОГІЯ ВИПЛАВКИ ЗАЛІЗОХРОМНИХ СПЛАВІВ
У роботі дається спосіб виплавки залізохромних сплавів, легованх нітридоутворюючими елементами. Вибрані інградієнти сплаву, які враховують оптимальне співвідношення жаростійкості і зносостійкості. Крім того, співвідношення компонентів виключає утворення крихкої s-фази.
Оптимальне співвідношення легуючих елементів забезпечує дрібнозернисту структуру, що сприяє підвищенню механічних властивостей.


УДК 621.762

І. Бочар, Р. Горбатюк
Тернопільський державний педагогічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖАРОСТІЙКОСТІ ДИФУЗІЙНОГО СИЛІКОБОРИДНОГО ПОКРИТТЯ, ОТРИМАНОГО НА ПОВЕРХНІ РЕАКЦІЙНОСПЕЧЕНОГО КАРБІДУ КРЕМНІЮ ТА ДИСИЛІЦИДУ МОЛІБДЕНУ
У роботі досліджується процес високотемпературного окислення силікоборидного покриття, отриманого на поверхні реакційноспеченого карбіду кремнію та дисиліциду молібдену. Встановлено, що формування дифузійного покриття забезпечує підвищення температури експлуатації керамічних виробів на 50—1000С.


УДК 617.735

М.Є. Фриз

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СПОНТАННОЇ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ В ЗАДАЧАХ ОФТАЛЬМОДІАГНОСТИКИ ПО ЗОРОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛАХ
На основі аналізу спектрально-кореляційних властивостей електроенцефалограми ідентифіковано ядра її лінійних стаціонарних компонент. Досліджено особливості експериментального оцінювання параметрів отриманої моделі, пов’язані з областю її застосування.


УДК. 519.21:621.319.44

Я. Драган, Л. Сікора, Л. Чорна, Б. Яворський

ЕНЕРГЕТИЧНА ТЕОРІЯ – ЛОГІЧНА ПІДСТАВА ВІДОКРЕМЛЕННЯ КЛАСІВ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ ТА СПЕЦИФІКАЦІЙ АЛГОРИТМІВ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ
Обгрунтовано принципи виокремлення класів стохастичних сигналів на підставі і засобами енергетичної теорії cтохастичних сигналів з метою специфікації в сенсі Кнута-Єршова алгоритмів статистичного опрацювання та тлумачення отримуваних при цьому результатів.


УДК 615.478:616.28-008.14

Г. Шадріна

ІЄРАРХІЯ МОДЕЛЕЙ МОВНОГО СИГНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ
Розглядається проблема реабілітації функції мовлення, окреслюється коло задач, які вимагають тренування мовного апарату. Пропонується ієрархія моделей мовного сигналу (у випадку детермінованого підходу до опису сигналу), візуальне зображення спектральних характеристик яких може використовуватися як еталон для сприймання через зоровий канал у системі реабілітації функції мовлення.


УДК 617.735

М. Фриз

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СПОНТАННОЇ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ В ЗАДАЧАХ ОФТАЛЬМОДІАГНОСТИКИ ПО ЗОРОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛАХ
На основі аналізу спектрально-кореляційних властивостей електроенцефалограми ідентифіковано ядра її лінійних стаціонарних компонент. Досліджено особливості експериментального оцінювання параметрів отриманої моделі, пов’язані з областю її застосування.


УДК.519.246

О. Мацюк

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАМИ ПОЛІНОМІАЛЬНИМИ СПЛАЙНАМИ
Перспективним методом діагностики захворювань зорової системи людини являється метод аналізу електроретинограми. Виникло питання обробки інформації для знаходження інформативних параметрів та опису електроретинограми. Проведено порівняльний аналіз опису електроретинограми з допомогою алгебраїчних многочленів і поліноміальних сплайнів. Отримані результати наведені в статті.


УДК.53.05:617.735

О. Мацюк

ДІАГНОСТИКА ЗОРОВОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАМ З ДОПОМОГОЮ КРИТЕРІЮ НЕЙМАНА-ПІРСОНА
Розглядаючи електроретинограму як нестаціонарний випадковий процес, проведено попередній статистичний аналіз електроретинограми і знайдено діагностичні ознаки. Використовуючи критерій Неймана-Пірсона проведено діагностування захворювання зорового аналізатора різних пацієнтів.