№ 4

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК 620.192.7

П.Ясній докт.техн.наук; В.Гуцайлюк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КРИТЕРІЇ ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЦИКЛІЧНОГО ПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ СТАЛІ 15Х2МФА
Досліджено основні закономірності циклічного пружнопластичного деформування, енергетичні і деформаційні критерії втомного руйнування сталі 15Х2МФА, а також вплив ефекту масштабу.


УДК 63 621 678.07

Т.Рибак, докт.тех.наук; А.Бабій

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ БАКІВ ОКРЕМИХ МАШИН ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ
На основі аналізу теоретичних та експериментальних досліджень напружень, що виникають в оболонковій конструкції машини для хімічного захисту у рослинництві визначено оптимальні геометричні розміри опор та встановлено оптимальний варіант закріплення оболонки до основи, а також приведені рекомендації щодо спрощення даної конструкції машини в цілому.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК 621.867

Гевко Б.М. докт. техн. наук; Стойко І.І.

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

АНАЛІТИЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗРАХУНКУ ПРИПУСКІВ ДЛЯ ОБРОБКИ КРИВОЛІНІЙНИХ ВІСЕЙ У ЗМІЩЕНИХ ЦЕНТРАХ
Подано теоретичні залежності розрахунку мінімальних припусків на обробку деталей типу криволінійних вісей, представлено результати експериментальних досліджень у токарних і шліфувальних пристроях із зміщеними вісями.


УДК 621.952.3

С.Нагорняк, докт. техн. наук; В.Мартенюк; М.Кузьмін
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

БАГАТОВАРІАНТНА СТРУКТУРА НАСАДОК З ПРУЖИННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ІНСТРУМЕНТА ПРИ СВЕРДЛІННІ НАСКРІЗНИХ ОТВОРІВ
У статті з позиції системного підходу розглянуто можливі варіанти компоновок насадок з пружинними елементами і подано їх структурні формули. Поряд з однопружинними насадками подані схеми дво- і трипружинних насадок, що дозволяють розширити діапазон оброблюваних наскрізних отворів без переналагоджування насадок.


УДК 621.9.06.-233.1

Ю.Данильченко, канд. техн. наук; С.Петров

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ЖОРСТКІСТЬ ПІДШИПНИКІВ ОПОР КОЧЕННЯ ВИСОКОТОЧНИХ ШВИДКОХІДНИХ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛІВ
Розроблено математичну модель жорсткості комбіновано навантаженого неідеального радіально-упорного підшипника опори швидкохідного шпиндельного вузла. Як приклад розглянуто випадок ідеального радіально-упорного кулькового підшипника, що перебуває під дією осьового навантаження (попередній натяг Q0). Розраховано характеристики жорсткості шпиндельного радіально-упорного кулькового підшипника серії VX30.9.CE1.TL фірми SNFA (Франція). Порівняно характеристики жорсткості та зміну кутів контакту в статиці та при швидкому обертанні внутрішнього кільця.


УДК 631.01.83

Корчемний М.О., докт.техн.наук; Федорейко В.С., канд.техн.наук

Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка.

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Проведений аналіз пакетів прикладних програм на предмет ефективності їх використання для моделювання електромеханічних систем. Показано, що пакет Simulink у середовищі MatLAB найбільш повно задовільняє методичні та фізико-технічні вимоги, що ставляться при дослідженнях технічних систем. Приведений приклад розробки математичної моделі асинхронного електроприводу і відтворення його електромеханічних характеристик. Похибка відтворення процесів натури на моделях не перевищує 7 %.


УДК 621.865.8

Я.Проць, канд.техн.наук; В.Савків, канд.техн.наук; О.Данилюк

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМЕНЕВИХ ЗАХОПЛЮВАЧІВ АВТОМАТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ ЗАВАНТАЖЕННЯ
Подані теоретичні дослідження витратних характеристик струменевих захоплювачів, що дозволяють визначити тиск у камері захоплювача для статичного режиму залежно від магістрального тиску та параметрів соплових і дросельних елементів. Методика дослідження динамічних характеристик дозволяє визначити час захоплення об’єктів маніпулювання з певної відстані й оцінити параметри руху об’єкта в процесі захоплення.


УДК 621.9.048

В.Боков, канд. техн. наук

Кіровоградський державний технічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗМІРНОЇ ОБРОБКИ ДУГОЮ ПОВЕРХОНЬ РІЗНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ СКЛАДНОСТІ
Оглядова стаття базується на багаторічному (1973-2000) досвіді автора щодо проектування, впровадження у виробництво та промислової технологічної експлуатації високопродуктивного обладнання для розмірної обробки електричною дугою (РОД) поверхонь різної геометричної складності. Показано сучасний стан та тенденції розвитку верстатів РОД, розглянуто концепції їх проектування.


УДК 62/825

І.Гевко, канд.техн.наук, М.Буряк

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИВОДІВ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ
На основі аналізу характеристик приводів гвинтових конвеєрів розроблено низькочастотну та самовідключні кулькові запобіжні муфти. Подано результати теоретичних досліджень і визначено конструктивно-силові параметри запобіжних муфт.


УДК 631.335

І.Ткаченко, канд.техн.наук*; Р.Гевко, канд.техн.наук*; О.Павелчак**

*Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
**Філія Тернопільської академії народного господарства, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу

ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ТРАНСПОРТЕРІВ-СЕПАРАТОРІВ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНИХ МАШИН
У статті запропоновані шляхи підвищення якісних показників роботи транспортерів-сепараторів коренезбиральних машин за рахунок керованих динамічних впливів на ворох, що дозволить зменшити забрудненість коренеплодів, при задовільному рівні їх пошкоджень.


УДК 621.81

М.Пилипець, канд.тех.наук; І.Гевко, канд.тех.наук; М.Паньків

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КУЛАЧКОВИХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ МАШИН
Подано методологію визначення кінематичних і технологічних параметрів еліпсних і кулачкових транспортно-технологічних систем машин різного службового призначення для виконання технологічних процесів транспортування, очищення, обдирання та інших операцій.


УДК. 631.31.022.052.5

А.Бойко, докт. техн. наук; О.Балабуха

Національнй аграрний університет
Кіровоградський державний технічний університет

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЗУСИЛЬ НА РІЗАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ГРУНТООБРОБНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ
Розглянуто розподіл напруг на різальній частині грунтообробного робочого органу. Встановлені закономірності впливу основних геометричних та кінематичних параметрів лез на величину зусиль руйнування грунту.


УДК 631.862

І.Вітрух
Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН

ДО ПИТАННЯ ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЗМІШУЮЧОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОМПОСТНИХ СУМІШЕЙ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ
Обгрунтовано конструктивну схему змішуючого робочого органу активної дії, який включає гвинтову фрезу з лопастною частиною для розгрузки маси і рухому касету фрезеруючих лопатевих валів. Приведено залежності для визначення раціональних параметрів і режимів роботи змішуючого органу, який агрегатується з мобільним навантажувачем безперервної дії і забезпечує приготування компостних сумішей у польових умовах по частково-організованому принципу”.


УДК. 539.374

Н.Хомик
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРУТКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА
У статті розглянуто спосіб визначення продуктивності пруткового транспортера буряко- і гичкозбиральних машин, описана принципова схема стенда для лабораторних випробувань і запропоновано методику розрахунку конструктивних елементів аналогових пруткових транспортерів.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ


УДК 621.372.54:519.21

Т.Рафа; Б.Яворський, канд. техн. наук


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЬ ПОХИБКИ ЦИФРУВАННЯ СКЛАДНИХ СИҐНАЛІВ
У статті розглядається проблема представлення цифрованих складних фінітних сиґналів, що використовуються при дослідженні біофізичних об’єктів, зокрема, в комп’ютерній томоґрафії. Показано невідповідність моделі похибки у вигляді стаціонарного випадкового процесу задачі цифрового аналізу таких сиґналів. Запропонована модель похибки цифрування складних фінітних сиґналів як періодично корельованого випадкового процесу. З допомогою імітаційного моделювання підтверджено адекватність цієї моделі та ефективність її використання при розв’язуванні задачі реконструкції томоґрафічних зображень та побудові конструктивних алґоритмів числення.


УДК 621.3; 681.3

В.Турченко; Р.Кочан; А.Карачка, канд. техн. наук

Тернопільська академія народного господарства

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДРЕЙФУ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ
Розглянуто застосування набору нейронних мереж з різними властивостями для підвищення точності збору і обробки сенсорних даних шляхом прогнозування дрейфу характеристик перетворення сенсорів. Запропоновано метод прогнозу дрейфу характеристик перетворення сенсорів на ранній стадії їхньої експлуатації, досліджений шляхом імітаційного моделювання для різного виду дрейфів.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА


УДК 517.946

Н.Романенко
Чернівецький державний університет

ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ДВОШАРОВІЙ ПЛОЩИНІ З ЦИЛІНДРИЧНО-ЕЛІПТИЧНОЮ ПОРОЖНИНОЮ
На двошаровій площині з еліптичною лінією поділу та циліндрично-еліптичною порожниною запроваджено інтегральне перетворення, породжене диференціальним оператором Лапласа з кусково-неперервними коефіцієнтами у циліндрично-еліптичній системі координат.


УДК 319.216

Л.Щербак, докт.техн.наук; С.Лупенко

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КОНСТРУКТИВНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИГНАЛІВ СЕРЦЯ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПОЛІВ
У роботі як математична модель кардіосигналів з метою діагностики функціонального стану серця пропонується використовувати лінійні періодичні випадкові процеси та поля. На основі дослідження природи формування сигналів серця побудована їх конструктивна модель.


УДК 629.113

А.Туренко, докт.техн.наук; В.Клименко, канд.техн.наук;
В.Богомолов, канд.техн.наук; А.Шилов

Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПНЕВМАТИЧНОЇ ПІДВІСКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
У статті подано два варіанти математичного опису процесів, що відбуваються у пневматичному пружному елементі, з різною мірою допущень. Наведені розв’язки систем диференціальних рівнянь, знайдені чисельним методом, і зроблений висновок про необхідність обліку теплових процесів, що відбуваються у пневматичному балоні при дослідженні регульованої пневматичної підвіски.


КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ


УДК 539.3

І.Когут, канд. техн. наук
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України

П.Онуфрик, канд. техн. наук

Український державний лісотехнічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИШАРОВОЇ БАЛКИ
Експериментально досліджено динамічну жорсткість і коефіцієнт демпфування зразків, вирізаних з клеєної паркетної дошки тришарової конструкції. Виявлено, що застосування багатошарових ребер жорсткості підвищує динамічні характеристики виробу.


УДК: 621.85.5

Р.Шпак, канд. техн. наук; О.Зубченко

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

АВТОМАТИЧНИЙ ІНЕРЦІЙНИЙ НАТЯЖНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ГНУЧКОЮ ЛАНКОЮ
Розглянуто питання забезпечення нормальної роботи передачі гнучкою ланкою за рахунок натяжного пристрою. Пропонується конструктивна схема інерційного пристрою, що автоматично забезпечує величину натягу робочої гілки залежно від навантаження передачі, збільшуючи її надійність і коефіцієнт корисної дії.