№ 2

УДК 681.3.06

О.Дуда, к.т.н М.Дуда, М.Бубняк

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ПРО IСТОТНІ ТА ФIКТИВНІ ЗМIННІ В БУЛЕВИХ І ЛІНІЙНИХ ФУНКЦIЯХ
Розглянуто використання теорії про істотні та фіктивні змінні двозначної алгебри логіки при перетвореннях у булевих формулах, у визначеннях класичних елементарних функцій “Константа 0” і “Константа 1”, лінійних функцій. Доведено, що тільки при перетвореннях у булевих формулах можна використовувати теорію про істотні та фіктивні змінні і помилково їх використовувати у визначеннях класичних елементарних функцій “Константа 0” і “Константа 1”, лінійних функцій.


УДК 519.218

К.т.н. М.Приймак

ПОСЛІДОВНОСТІ КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО ПРИ ДІЇ ПЕРІОДИЧНОГО БІЛОГО ШУМУ
Показано, що коли білий шум, який належить до зображення послідовності ковзного середнього, є періодичним, то при цьому періодичним (за Слуцьким) буде і ковзне середнє.


УДК 621.876

Б.Гладьо

ДИНАМІКА ЗАПУСКУ МАШИНИ ПРИ НАЯВНОСТІ ПЕРЕДЗАПУСКОВИХ ЩАБЛІВ
Визначаються динамічні навантаження, що виникають у попередньо затягненій пружній ланці при розгоні машини, обладнаної двигуном постійного струму незалежного збудження. Рух двомасової системи з рівномірно розподіленою масою пружної ланки описується хвильовим рівнянням, розв’язок якого отримуємо за методом Фур’є. Враховується рівняння е.р.с. в колі якоря двигуна.


УДК 62-762/035/

С.Семчишин, В.Семчишин

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ШВИДКОДІЮЧИХ ЗАПОБІЖНИХ КЛАПАНІВ З ГАЛЬМІВНИМ ПРИCТРОЄМ
Описується конструкція і принцип дії швидкодіючого запобіжного електромагнітного клапана з гальмівним пристроєм у кінці ходу. Подана методика дослідження динаміки спрацьовування запобіжних клапанів з механічним розсіюванням кінетичної енергії в кінці ходу, а також методика оптимального вибору мас і жорсткостей елементів клапана.


УДК 66. 02: 621. 926: 666. 94

В.Матієга
Чернівецький факультет Харківського державного політехнічного університету

МЕХАНІКА РУХУ ТІЛ, ЩО МЕЛЮТЬ, В МЛИНАХ З АКТИВАЦІЙНИМИ БРОНЕФУТЕРАЦІЯМИ
Одним з методів створення пульсаційного режиму у трубних млинах є використання активаційних бронефутерацій. Визначальними чинниками цього режиму є змінний кут відривання і швидкість зміни умов зчеплення тіл, що мелють, з поверхнею бронефутерацій.


УДК 532.546

Б.Сидорчук
Рівненський державний технічний університет

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩАХ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ
Запропонований досі підхід та вироблений новий ефективний метод розв’язування нелінійних задач процесу фільтрації, що враховують наявність фільтраційних деформацій придренового середовища, поширено на нестаціонарні випадки.


УДК 518.001.57:627.157:627.40

С.Барановський

ПРО МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМАЦІЇ НЕЗВ’ЯЗНО-ГО ПІЩАНОГО ДНА БІЛЯ ОКРЕМИХ ТИПІВ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД
Пропонується математична модель процесу деформації незв’язного піщаного русла біля окремих типів гідротехнічних споруд, в якій відрив, вертикальний підйом, перенесення та відкладення частинок грунту під впливом турбулентного по-току розглядається як їх дифузія у рідину в області із змінною в часі ділянкою границі. Вказано межі застосування такої моделі.


УДК 539.3

к.т.н. О.Шкодзінський, В.Пісьціо

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ У ВЕРШИНІ П’ЄЗОКЕРАМІЧНОГО КЛИНА З ВЕКТОРОМ ПОЛЯРИЗАЦІЇ В ПЛОЩИНІ ПЛАСТИНИ
У роботі розглядається задача дослідження особливості фізичних полів у вершині п`єзокерамічного клину з вектором поляризації в площині пластини. Приведено методику зведення тривимірної системи рівнянь, що описує задачу, до матричного одновимірного рівняння, яке вирішується чисельним методом Рунге- Кутта. Приведені графіки залежності порядку особливості від кутів між сторонами клина та вектором поляризації.


УДК 621.787

к.т.н. І.Гурей, Т.Гурей, Л.Плахтій

ВПЛИВ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ НА ТОВЩИНУ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ЧАВУНУ
Дослідження показали, що при фрикційному зміцненні сірого чавуну з використанням як технологічного середовища поверхневоактивної полімервмісної мастильно-охолоджувальної рідини та диску з нарізаними поперечними пазами на робочій частині суттєво збільшується товщина зміцненого шару порівняно із зміцненням у мінеральному мастилі.


УДК 621.953

к.т.н. І.Луців, І.Брощак

РОЗРАХУНОК ОБЛАСТЕЙ ВІБРОСТІЙКОСТІ ДЛЯ БАГАТОЛЕЗОВОГО САМОНАЛАГОДЖУВАЛЬНОГО РІЗАННЯ
Запропоновано методику обчислення системи багатолезового самоналагоджувального різання на вібростійкість. Проведено аналіз впливу на границю вібростійкості параметрів системи верстатно-інструментального оснащення і режимів різання.


УДК 621.865

к.т.н. Я.Проць, П.Федорів

ТРАНСПОРТНО-ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ГНУЧКИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ
У статті подається огляд конструкцій транспортно-завантажувальних механізмів, у яких для відділення заготовки із стопи і транспортування використовуються живильники з пневматичними струменевими універсальними елементами, які мають безперервний процес завантаження і високу продуктивність.


УДК 631.335

к.т.н. І.Ткаченко, Я.Федорчук

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУРЯКОЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ БУНКЕРНОГО ТИПУ
Розглянуто і проаналізовано конструктивно-технологічні параметри сучасних бурякозбиральних комбайнів бункерного типу. Зроблено порівняння їх технічних та експлуатаційних характеристик.


УДК 633.63; 631.35

І.Закалов, к.т.н. О.Закалов, к.т.н. Я.Козіброда, д.т.н. П.Ясній

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОПУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЛЕМЕШОВИМИ КОЛИВНИМИ КОПАЧАМИ
Вироблено математичну модель процесу викопування цукрових буряків лемешовими коливними робочими органами бурякозбиральних машин, а також методику визначення оптимальних геометричних і кінематичних параметрів лемешових вібраційних копачів, що грунтується на взаємодії коренеплоду з робочими органами і грунтом з урахуванням швидкості руху машини.


УДК 63 621 678.07

А.Бабій, д.т.н. Т.Рибак

АРМОВАНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І ТРИМКИХ ЕЛЕМЕНТАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
На основі аналізу літературних джерел і експериментальних досліджень армованих композиційних матеріалів подано їх застосування як прогресивних матеріалів для сільськогосподарського машинобудування.


УДК. 669.539

В.Парацій

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ У ДОСЛІДЖЕННІ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Проаналізовано особливості використання обчислювального комплексу “Ліра” та прикладних програм “Спектр” і “Стат”, що використовуються у дослідженні, і обчислення параметрів конструкцій сільськогосподарських машин.


УДК 621.941.3

к.т.н. В.Кушик

ШИРОКОДІАПАЗОННІ ЦАНГОВІ ПАТРОНИ ТОКАРНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ БАГАТОШПИНДЕЛЬНИХ АВТОМАТІВ
Подано методи пошуку нових схем, конструкцій і розрахунку кінематичних та силових характеристик широкодіапазонових цангових патронів. Для пошуку нових структур і схем широкодіапазонних цангових патронів застосований диференційно-морфологічний метод, що базується на евристичних методах повного, неповного і комбінованого розчленування затискного елемента. На основі результатів аналізу етапів передачі сил і переміщень у широкодіапазоновому цанговому патроні з одинарною мультиплікацією визначені коефіцієнт підсилення патрона і передаточне відношення, а також розроблені конструкції для затиску пруткових заготовок з широкими відхиленнями затискуваних діаметрів щодо токарних багато- і одношпиндельних автоматів та токарно-револьверних верстатів.


УДК 631.356.2

к.т.н. Р.Гевко

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНО-СЕПАРУЮЧИХ ВУЗЛІВ ТРИРЯДКОВОЇ БУНКЕРНОЇ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ
У статті наведені результати експериментальних досліджень залежності якісних показників виконання технологічного процесу транспортно-сепаруючими вузлами напівпричіпної трирядкової бункерної бурякозбиральної машини від їх конструктивних І кінематичних параметрів. Встановлені раціональні параметри режиму її роботи.


УДК 631.356.274

Ю.Петрикович

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАВАНТАЖЕННЯ СЕПАРУЮЧОЇ ГІРКИ СКРЕБКОВИМ ТРАНСПОРТЕРОМ
У статті проаналізовано процес завантаження очисної пальчикової гірки коренеплодами за допомогою скребкового транспортера і встановленj теоретичні залежності швидкості та кута відриву коренеплодів від кута нахилу і кутової швидкості полотна транспортера.


УДК 628.862.3

Л.Серілко, д.т.н. Л.Кожушко
Рівненський державний технічний університет

ПОТУЖНІСТЬ ШНЕКОВИХ ПРЕСІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ’ЄМНИХ ДРЕНАЖНИХ ФIЛЬТРIВ
Отримані аналітичні залежності споживаної потужності дають можливість визначити оптимальні параметри шнека (крок гвинта, кутову швидкість). Шнек є складовою чистиною технологічної лінії для нанесення об’ємного фільтру з сипких і волокнистих матеріалів на пластмасові труби.


УДК 626.867

О.Рижий
Рівненський державний технічний університет

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОКАЗНИКІВ МЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАЧА ЖОЛОБОПОДІБНОЇ ФОРМИ
Приведені результати експериментальних досліджень впливу параметрів робочого органу та вологості грунтового середовища на якість розпушування. Експериментальні залежності описані математичною функцією, що дозволяє теоретично розраховувати параметри розпушування для різних вологостей.


УДК 626.6.9

к.т.н. О.Сиротинський, М.Кристопчук
Рівненський державний технічний університет

ДО ПИТАННЯ ОЧИЩЕННЯ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ВІД МУЛОВИХ НАНЕСЕНЬ ТА ВІДКЛАДЕНЬ ВОХРИ
Розглядаються методи очищення дренажних систем від мулових нанесень та відкладень вохри та наведена перспективна технологія гідрокавітаційного очищення, що є ефективною та екологічно безпечною.


УДК 669.14.018.44 / 45

к.т.н. П.Василюк

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНУ СТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗО-ХРОМОВИХ СПЛАВІВ
У роботі досліджено магнітні властивості сплавів системи Fe-Cr залежно від хімічного складу при кімнатних температурах. Дана оцінка впливу електромагнітного поля на формування поверхневої структури. В основі формування багатошарової окалини покладено ефект виштовхування слабомагнітних елементів сплаву.


УДК 621.891

к.т.н. І.Шевеля
Київський міжнародний університет цивільної авіації

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕМПЕРАТУРНОЇ СТІЙКОСТІ ГРАНИЧНИХ ЗМАЩУВАЛЬНИХ ШАРІВ ВІД РЕЛАКСАЦІЙНИХ ЯВИЩ
Розглянуто вплив температури на коефіцієнт тертя різних пар у мастилі з домішками поверхнево-активних і хімічно-активних речовин. Показано, що аномальне зростання коефіцієнта тертя в середовищі поверхнево-активних речовин та його різке зниження у середовищі хімічно-активних речовин мають однакову першооснову, пов’язану з реологічними властивостями сталі та трибологічно виявляються подвійно. Доказано, що релаксація Снука-Кестера при відповідній температурі динамічного навантаження сталі в умовах зовнішнього тертя підсилює пластифікуючий ефект при адсорбції на поверхні тертя поверхнево-активних речовин та підвищує реакційну спроможність металу до взаємодії з домішками хімічно-активних речовин.


УДК.620.179.15

Б.Клим, Є.Почапський, Г.Микитин
Фізико-механічний інститут імені В.Карпенка

ФОТОМЕТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ ПРИ НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛІ ЯКОСТІ МАТЕРІАЛІВ
Запропоновано спосіб оцінювання параметрів оптичного сигналу в умовах наявності шумової складової при фотометричному методі неруйнівного контролю якості матеріалів.


УДК 681.3.06

В.Тимчишин

НАГРОМАДЖУВАЧ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
На основі аналізу типових застосувань спеціалізованих комп’ютерних систем запропоновано плату електронного нагомаджувача обсягом 1М, яка вставляєтьсяув слот ISA IBM PC і автоматично виявляється комп’ютером на етапі його завантаження. Програмне забезпечення підтримки дозволяє емулювати гнучкий диск (із завантаженням операційної системи) у бездискових робочих станціях на базі IBM PC та мікроконтролера 89C51.


УДК 621.317.681.3.06

д.т.н. М.Карпінський, Ю.Пилипчук
Тернопільська академія народного господарства

ГЕНЕРАТОР АЕРОІОНІВ
Запропоновано генератор іонів хлору і активних форм кисню. Подано результати лабораторної апробації приладу.


УДК 300.115

Р.Бабій
Тернопільська академія народного господарства

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ
У статті розглянуто основні проблеми створення інформаційної системи містобудівного кадастру. Одним з найоптимальніших шляхів її розв’язання є використання геоінформаційних технологій, зокрема, побудова територіальної геоінформаційної системи (ТГІС) на основі новітніх комп’ютерних технологій. Подано структуру такої системи, її основні функціональні підсистеми та їх характеристики.


УДК 546.784’32’267′:543:226

к.х.н. В.Ковбашин

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ СПОЛУКИ NH4K3[W(CN)8]2H2O
Вивчено процес термолізу ціанідного комплексу вольфраму NH4K3[W(CN)8]2H2O в атмосфері аргону. Встановлено, що після дегідратації комплексної сполуки виділяється ціанід амонію з утворенням K3[W(CN)7], який термічно перетворюється в K3[W(CN)6]. Кінцевим продуктом термолізу є карбід вольфраму WC.


УДК.636:591.1.05

к.б.н. В.Сельський
Тернопільська академія народного господарства

ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛІПІДІВ РАЦІОНУ ТА ВІКУ
Проведено порівняльні дослідження інтенсивності газоенергетичного обміну при згодовуванні раціонів з різним рівнем обмінної енергії та віком. Виявлено характер впливу добавок соняшникової олії до повноінгредієнтного корму на процеси споживання кисню, дихальний коефіцієнт і теплопродукцію. У результаті досліджень встановлено, що згодовування кормів з підвищеним вмістом рослинної олії посилює споживання кисню та знижує дихальний коефіцієнт, що свідчить про зростання вкладу ліпідних субстратів у енергетичний обмін.


УДК 658.8

С.Хрупович

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Висвітлено питання формування ринку збуту пивобезалкогольної продукції, основні проблеми, які постали перед виробників пива після підвищення акцизних ставок. Дано коротку характеристику виробничо-збутової діяльності акціонерного товариства відкритого типу (АТВТ) “Бровар”.


УДК 339.187.62

М.Федірко

ЕКОНОМIЧНI ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЛIЗИНГУ ТЕХНОЛОГIЙ I ПОСЛУГ
В умовах переходу до ринкової економіки народне господарство України опинилося у фінансово-економічній скруті. Важка економічна криза вразила в першу чергу інвестиційну сферу. Зважаючи на це, при розв’язанні проблеми структурної перебудови економіки, впровадження нових технологій і послуг, необхідно застосовувати різноманітні методи фінансування в тому числі й нетрадиційні, до яких належить лізинг.


УДК. 330322

к.е.н. Н.Сінькевич

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Викладено причини, які обумовлюють необхідність інвестицій, запропоновано найпоширеніші методи розрахунку інвестиційних проектів, визначено критерії оцінки ефективності капітальних вкладень у бізнес-планах.


УДК 658.012.45

І.Королюк

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОЮ ФІРМОЮ
Інформаційне забезпечення управління промисловою фірмою є одним із найвагоміших факторів її успіху на ринку. З метою підвищення його ефективності на вітчизняних фірмах у даній статті запропоновано модель інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень в організації та описано деякі види інформаційних систем, які належать до неї.


УДК. 330.322.

к.т.н. І.Бакушевич, О.Огірок

ЧИ “ПОТЕПЛІЄ” ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ?
Стаття висвітлює основні аспекти інвестиційної діяльності в Україні на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки. Коротко проаналізовано головні показники інвестиційного клімату в державі, охарактеризовано пріоритети та основні напрямки можливого поліпшення і розвитку національного інвестиційного середовища, дано оцінку інвестиційної привабливості України для іноземного інвестування на основі оцінки зарубіжних публікацій.


УДК 336.6.

В.Хопчан
Тернопільська академія народного господарства

ДО ПИТАНЬ ВИБОРУ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
У статті розглядається система показників оцінки економічної ефективності інвестицій. Визначаються підходи до даної оцінки: врахування фактора часу, величини інфляції, фактора ризику, сфери вкладання інвестицій.


УДК 336.6

Д.Берницька
Тернопільська академія народного господарства

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Висвітлюються і аналізуються шляхи формування інвестиційного клімату в Україні. Визначено чинники, що створюють сприятливий інвестиційний клімат в умовах України. Вироблено пропозиції щодо вдосконалення законодавчої і нормативної бази, що регулює інвестиційний клімат у державі.


УДК 336.711

Б.Сас
Тернопільська академія народного господарства

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ
Описано характер різноманітних валютних ризиків, методи їх оцінки і управління ними. Наведені можливі застереження для захисту валютних втрат. Показані оптимальні шляхи вибору валютної політики.


УДК. 336.711

Б.Адамик
Тернопільська академія народного господарства

ПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ МОНЕТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ЕМІСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ У ЇЇ ПІДВИЩЕННІ
Автор статті аналізує рівень монетизації в українській економіці і причини, що сприяють зниженню цього рівня. У статті розглядаються значення емісійної активності Національного банку у її підвищенні.


УДК 339.13

В.Гевко

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДДІЛІВ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
На етапі розвитку українських підприємств на своєму та зовнішньому ринках актуальною є проблема впровадження на фірмах відділів маркетингу з основним завданням збирати, аналізувати інформацію, планувати, виконувати і керувати маркетинговою діяльністю фірми. Тільки та фірма, де ефективно функціонуватиме відділ маркетингу, зможе отримувати найбільш якісну, вчасну і достовірну інформацію, якої потребують менеджери фірми для прийняття ефективних управлінських рішень.


к.і.н. Л.Косянчук

ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ XIX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ
У контексті загальноєвропейського процесу становлення націй та національних культур у ХІХ ст. розглядаються особливості українського національного відродження, зумовлені колоніальним статусом України та розчленованістю її території.


В.Приходько
Львівський державний університет імені Івана Франка

ВІЙСЬКОВІ СИМВОЛИ ТА РАНГОВІ ВІДЗНАКИ ВІЙСЬКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ
У роботі досліджено розвиток української військової символіки, рангів, нагород за вояцьку доблесть і майстерність полководців, їх важливість для піднесення морального духу і дисципліни військовослужбовців. Розвинуто новий для сучасної історіографії погляд на роль гетьмана Павла Скоропадського в сучасній військовій історії, який фактично започаткував активну розбудову регулярної української армії європейського типу після тривалого панування пацифістських настроїв і соціалістичних ідей серед лідерів Центральної Ради.


УДК 666.3.022.246

О.Зубченко

МЛИНОК ДЛЯ ОДНООСІБНИХ ГОСПОДАРСТВ
Розглянуто в історичному плані розвиток конструкцій борошномельних млинів, переваги млина молоткового типу перед іншими. Подано опис виробленої і виготовленої конструкції міні млина молоткового типу, його основні параметри, область застосування.


УДК 631.5

О.Зубченко

ДОЩУВАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДАЧНИХ ДІЛЯНОК
Розглянуто способи зрошування грунтів, переваги дощування перед поливанням. Описана конструкція оригінальної міні установки для дощування, що сконструйована, виготовлена і випробувана у реальних умовах.


УДК 628. 16. 161

С.Білоконь, к.т.н. О.Сиротинський,
Рівненський державний технічний університет

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ВИДАЛЕННЯ ОСАДУ З ЗОНИ ФІЛЬТРУВАННЯ У ВІБРАЦІЙНОМУ ФІЛЬТРІ ДОЩУВАЛЬНОЇ МАШИНИ
Стаття присвячена проблемі очищення поливної води від синьо-зелених водоростей для дощувальних машин, надається опис процесу очищення води та виникаючи під час очистки явища, завдяки яким підвищується якість очищення води.