№ 3

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК. 621.785

Т.Лоскутова; В.Хижняк, докт. техн. наук; В.Лоскутов, докт. техн. наук;
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Р.Горбатюк, канд. техн. наук
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРИТТІВ, ОТРИМАНИХ ПРИ ДВОКОМПОНЕНТНОМУ НАСИЧЕННІ В СЕРЕДОВИЩІ ХЛОРУ
Запропоновано механізм утворення двокомпонентних карбідних покриттів, які містять титан, цирконій, ванадій, ніобій, хром, вольфрам, молібден, нікель, алюміній, кремній в газових середовищах на сталях та твердих сплавах. Показана залежність структури фазового та хімічного складів покриттів від технологічних параметрів насичення та складу матеріалу основи


УДК. 621.762

Л.Бодрова, канд. техн. наук; Г.Крамар, канд. техн. наук; В.Лазарюк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕЗВОЛЬФРАМОВИХ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ НА ПОДВІЙНІЙ КАРБІДНІЙ ОСНОВІ
Досліджено фізичні (коефіцієнт теплопровідності, питомий електроопір, термічний коефіцієнт лінійного розширення) та механічні (межа міцності на стиск, межа міцності на розтяг, ударна в’язкість, коефіцієнт тріщиностійкості, твердість за Роквеллом та Віккерсом) властивості, а також механізм руйнування безвольфрамових твердих сплавів на подвійній карбідній основі TiC-VC, TiC-NbC. Вивчено вплив карбідів ванадію і ніобію та технології виготовлення сплавів на фізико-механічні характеристики.


УДК. 620.192.45

В.Гладьо
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЛЬ КРИХКИХ ВКЛЮЧЕНЬ В МІКРОМЕХАНІЗМАХ РУЙНУВАННЯ СПЛАВУ АМГ6
Досліджено мікромеханізми зародження і росту пор в умовах розтягу і повзучості зразків із сплаву АМг6. Показано, що при деформації матеріалу відбувається розтріскування крихких включень другої фази. При розтріскуванні включень утворюються пори, які беруть основну участь в процесах руйнування шляхом подальшого росту й об’єднання. Проведено статистичний аналіз кількості включень другої фази в поперечному перерізі зразків і кількості ямок на ділянці відриву. Визначено, що густина включень задовільно узгоджується з густиною ямок відриву. В умовах комбінованого розтягу, на відміну від квазістатичного розтягу і повзучості, в матеріалі на ділянці зрізу виникають поздовжні тріщини розшарування. Утворення тріщин розшарування пов’язане з інтенсифікацією структурних змін в матеріалі за наявності циклічної складової.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК 621.9.62:62-229.324

Ю.Кузнєцов, докт.техн.наук, В.Кушик, канд.техн.наук,
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

В.Волошин, аспірант
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

СХЕМИ ОХОПЛЕННЯ ЗАГОТОВОК РІЗНИМИ ЗАТИСКНИМИ ПАТРОНАМИ
Розглянуті існуючі способи охоплення робочого діапазону діаметрів заготовок на токарних верстатах-автоматах різними типами затискних патронів. Запропоновані типові кінематичні структури затискних патронів з різними схемами охоплення. Приведені залежності для визначення кількості змінних затискних елементів та числа переналагоджень для різних схем охоплення діаметрів заготовок.


УДК.621.9.06-112

В.Крижанівський, докт. техн. наук
Кіровоградський державний технічний університет

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВОДУ ПОДАЧІ – ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ СИЛОВОГО ВУЗЛА
На основі проведеного теоретичного аналізу конструкцій та компоновок силових вузлів агрегатних верстатів та їх технологічних і функціональних можливостей, встановлено, що основним механізмом, що визначає вихідні параметри силових вузлів, є виконавчий орган приводу подачі.


УДК.621.9.06-112

А.Кириченко, канд. техн. наук
Кіровоградський державний технічний університет

НОВИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИЛОВИХ ВУЗЛІВ БЛОЧНОГО ТИПУ ДЛЯ АГРЕГАТНИХ ВЕРСТАТІВ
Розглянуто новий шлях підвищення навантажувальної здатності силових вузлів блочного типу для агрегатних верстатів за рахунок вибору раціональних геометрично-силових параметрів схеми навантаження рухомої платформи силового столу. Приведені результати теоретичних та експериментальних досліджень з підвищення вихідних параметрів силових вузлів блочного типу.


УДК 621.791.927.7

Ч.Пулька, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА АВТОМАТИЗОВАНА ЛІНІЯ ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО ІНДУКЦІЙНОГО НАПЛАВЛЕННЯ ТОНКИХ ФАСОННИХ ДИСКІВ
У статті описано конструкцію енергозберігаючої автоматизованої лінії для індукційного наплавлення тонких сталевих дисків (ножів-гичкорізів) одночасно по всій робочій поверхні з використанням оптимального за енергозатратами режиму нагрівання. Вона дозволяє підвищити продуктивність процесу наплавлення в 4-5 разів, покращити якість наплавлюваного металу, зменшити затрати електроенергії на 15-25 % і значно зменшити деформацію при наплавленні тонких фасонних дисків відносно великих розмірів і складної конфігурації.


УДК.631.363

В.Федорейко, канд.техн.наук
Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

РЕГУЛЬОВАНИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЯК ЗАСІБ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Розглянуто питання підвищення енергетичної ефективності роботи регульованого електропривода. Показано доцільність його використання при різних об’ємах економії енергії і проаналізовано недоліки та шляхи їх вирішення.


УДК 621.9.06. – 233.1

Ю.Данильченко, канд.техн.наук; С.Петров
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ ДВОШПИНДЕЛЬНОГО ФРОНТАЛЬНОГО ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА З ЧПК
Основою створення гармонійної цілості металорізальних верстатів та верстатних систем є формування їх композиції. Розширення технологічних можливостей верстата сприяє до збільшенню кількості зон обробки і їх довільному розташуванню у просторі. Це створює ряд особливостей при формуванні композиції конструкції верстата. Композиційні рішення верстата стають багатоваріантними. Це стосується й двошпиндельних фронтальних токарних автоматів. Запропоновано підхід до визначення композиційного центру. Вироблено алгоритм формування композиції двошпиндельного фронтального верстата за однією з восьмох пропорцій Евкліда. Подано сформовану композицію верстата.


УДК 621 .81

В.Васильків; М.Пилипець, канд. техн. наук; Д.Радик, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОПИС ГЕОМЕТРІЇ РІЗНОПРОФІЛЬНИХ ГВИНТОВИХ ЗАГОТОВОК
Подано математичний опис геометрії різнопрофільних гвинтових заготовок, аналітичні залежності та умови послідовності опису геометрії. Розглянуто приклад для еліпсних навитих заготовок.


УДК 621. 791. 927.7

Ч.Пулька, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МЕХАНІЗОВАНА ЛІНІЯ ДЛЯ НЕПЕРЕРВНО-ПОСЛІДОВНОГО ІНДУКЦІЙНОГО НАПЛАВЛЕННЯ ТОНКИХ ФАСОННИХ ДИСКІВ
У статті описано конструкцію механізованої лінії для індукційного наплавлення тонких фасонних дисків неперервно-послідовним способом, яка дозволяє підвищити продуктивність процесу наплавлення і якість наплавлювальної поверхні.


УДК.631.363

В.Федорейко, канд.техн.наук
Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

РЕГУЛЬОВАНИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЯК ЗАСІБ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Розглянуто питання підвищення енергетичної ефективності роботи регульованого електропривода. Показано доцільність його використання при різних об’ємах економії енергії і проаналізовано недоліки та шляхи їх вирішення.


УДК 621.9.06. – 233.1

Ю.Данильченко, канд.техн.наук; С.Петров
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДЕТЕРМІНОВАНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИХІДНОЇ ТОЧНОСТІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА НА ОПОРАХ КОЧЕННЯ
Вироблено детерміновану математичну модель вихідної точності шпиндельного вузла (ШВ) на опорах кочення. Модель забезпечує комплексне врахування функціональних, конструктивних та технологічних факторів формування точності ШВ шляхом врахування кінематичного збурення у підшипниках опор, викликаного як похибками виготовлення і збирання ШВ, так і дією зовнішнього навантаження. Показано приклад розрахунку статичних характеристик ШВ внутрішньо-шліфувального верстата.


УДК. 631. 358

Я.Козіброда, канд.техн.наук; І.Павх, канд.техн.наук
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,

Ю.Петрикович, канд.техн.наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКУ СТВОРЕННЯ БУРЯКОЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
В статті приведено методи створення і пошуку нових функціональних схем бурякозбиральних машин на основі блочно-модульного принципу. Обґрунтовано раціональні багатоваріантні структури таких машин на основі морфологічного аналізу всієї сукупності можливих технічний рішень досліджуваної проблеми.


УДК 621.8

А.Курко, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ З КОНІЧНИМИ ЗУБЧАСТИМИ КОЛЕСАМИ
Розглянуто дослідження планетарного механізму з конічними зубчастими колесами двома способами: наведено векторні рівняння та їх графічний розв’язок (побудовано плани кутових швидкостей ланок); обґрунтовано побудову картин лінійних і кутових швидкостей для графічного дослідження механізмів з конічними зубчастими колесами. Побудову планів векторів кутових швидкостей і картини кутових швидкостей для зручності порівняння виконано в одному масштабі.


УДК 621.867

І.Стойко
ВАТ «Тернопільський комбайновий завод»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТОДІВ ВРІВНОВАЖЕННЯ ЗАТИСКНОГО ПРИСТРОЮ НА ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ОБРОБЛЮВАЛЬНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ ВІСЕЙ
Подано методику врівноваження системи верстат-пристрій-інструмент-деталь при механічному оброблюванні криволінійних вісей у пристроях у процесі точіння з поданням результатів експериментів, виконаних за запропонованою методикою.


УДК. 621.855

О.Зубченко
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОРІВНЯЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ БАГАТОРЯДНИХ ПРИВОДНИХ РОЛИКОВИХ ЛАНЦЮГІВ З ПОПЕРЕДНІМ ДЕФОРМУВАННЯМ НА ВИТРИВАЛІСТЬ
Розглянуто питання існуючих методик розрахунку ланцюгів на витривалість, конструкцію експериментального випробувального стенда для багаторядних ланцюгів, порівняльні дані їх випробувань, рекомендації щодо величини сили попереднього деформування ланцюгів.


УДК 621.32

М.Тарасенко, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛАМП РОЗЖАРЕННЯ ПРИ ВІДХИЛЕННЯХ НАПРУГИ МЕРЕЖІ
У роботі проведено дослідження залежності вартості одиниці світлової енергії від ламп розжарення в різних режимах експлуатації при десятипроцентних відхиленнях напруги мережі від номінального значення для різних співвідношень вартості ламп розжарення до вартості електроенергії.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ


УДК 681.51; 025.4.036

В.Віцентій
Тернопільська академія народного господарства

АДАПТИВНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДЛЯ ЛЮДИНО-МАШИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ПРИКЛАДІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ
Розглянуто людино-машинну систему, в якій людина формує задаючий вплив керування та оцінює зворотній зв’язок. Запропонована адаптивна система керування (АСК), яка на кожному кроці керування забезпечує, крім оптимальності керування, отримання більше інформації від людини. Система адаптується поєднувати ці задачі для досягнення оптимальності серій керувань. АСК розглянута на прикладі інформаційно-пошукової системи (ІПС).


УДК 332; 528

Б.Суховірський, канд.техн.наук
Чернігівський державний інститут економіки і управління

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ГІС
У статті розглянуто питання, пов’язані з аналізом ефективності проектів геоінформаційних систем з позицій теорії управління проектами засобами SWOT-аналізу та наведено приклад його застосування для проекту “Лісовий кадастр”.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 519.6

М.Петрик, канд. техн. наук; М.Баб’юк
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСЕСИМЕТРИЧНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АДСОРБЦІЙНОГО МАСОПЕРЕНОСУ ЗІ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ ДЛЯ НАПІВОБМЕЖЕНОГО ДВОСКЛАДОВОГО КУСКОВО-ОДНОРІДНОГО (ПО ВІСІ r) СЕРЕДОВИЩА
Методами гібридних інтеґральних перетворень Фур’є-Беcселя зі спектральним параметром для двоскладового напівобмеженого по радіяльній координаті r та інтеґральних перетворень Фур’є напівобмеженого по осьовій координаті сорбційного середовища отримані головні розв’язки (фундаментальні функції Коші і Ґріна) та побудований аналітичний розв’язок математичної моделі процесу адсорбційного масопереносу з урахуванням нестаціонарності режимів масообміну на масообмінних поверхнях.


УДК. 517: 519.6

М.Бойчук, канд.фіз.-мат.наук; Н.Шмуригіна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чернівецький факультет національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

СТІЙКІСТЬ РОЗВ’ЯЗКІВ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ ЕКОНОМІКИ ЗРОСТАННЯ
У праці встановлено рівномірну стійкість розв’язків деяких задач макроекономіки зростання як з лагами, так і без лагів.


УДК (159.938+6.13.954):373.2

Н.Буняк, докт. психол. Наук; А.Буняк, канд. техн. наук
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ ПРИ СТРЕСАХ
Запропоновано методику побудови імітаційного математичного та фізичного моделювання умовних рефлексів при стресах. Методика знайде своє застосування при дослідженнях стресового стану особистості.


УДК 517.91; 532.2

Н.Скакальська
Тернопільський державний університет імені Івана Пулюя

ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ КОНТОРОВИЧА–ЛЄБЄДЄВА ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ НА ДВОСКЛАДОВОМУ СЕГМЕНТІ
Методом дельта-подібної послідовності (ядро Коші) на сегменті [0;R] з однією точкою спряження запровадимо інтегральне перетворення типу Конторовича-Лєбєдєва при наявності спектрального параметра у крайовій умові та умові спряження.


УДК. 538.1, 539.2

Ю.Скоренький
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАГНIТНI ВЛАСТИВОСТI МАТЕРIАЛУ З СИЛЬНОЮ ВНУТРІШНЬОАТОМНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ
В роботі досліджується феромагнітне впорядкування в моделі, що враховує корельований перенос та міжвузлову обмінну взаємодію електронів. Отримано вирази для одноелектронної функції Гріна, енергетичного спектру та намагніченості в границі сильної кулонівської кореляції, що дозволяють інтерпретувати експериментальні дані для сполук перехідних металів.


УДК. 517.9, 539.3

А.Ловейкін, канд. фіз.-мат. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗПОДІЛ ЗАРЯДІВ, ІНДУКОВАНИХ НА ПОВЕРХНІ ГОСТРОЇ, ЗІГНУТОЇ КЛИНОПОДІБНОЇ ПЛАСТИНИ
В роботі розглянуто задачу теорії потенціалу про визначення електростатичного поля, створеного провідником, який має форму зігнутої по бісектрисі клиноподібної пластини. На основі однорідних розв‘язків цієї задачі встановлено характер розподілу поверхневої густини зарядів в околі кутової точки (вершини) провідника.


ХІМІЯ.ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ


УДК. 628.322; 661.43

Т.Вітенько, канд.техн.наук; О.Лясота
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СПРОЩЕНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ У СТІЧНИХ ВОДАХ
В роботі проведено огляд існуючих методів визначення концентрації нафтопродуктів у стічних водах, представлений спрощений метод експериментального визначення концентрації нафтопродуктів за електропровідністю емульсії, описаний прилад для здійснення запропонованого методу і подано результати досліджень.


УДК. 628.337

В.Филипчук, канд.техн.наук.
Рівненський державний технічний університет

ДООЧИСТКА МЕТАЛОМІСТКИХ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
У статті розглядається можливість додаткової очистки металомістких стічних вод від іонів важких металів за допомогою сульфідів, лугів і коагулянтів