№ 1

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

УДК. 539.3

Б.Окрепкий, канд. фіз.-мат. наук; М.Шелестовська, канд. техн. наук
Тернопільська академія народного господарства

ОСЕСИМЕТРИЧНА КОНТАКТНА ЗАДАЧА ТЕРМОПРУЖНОСТІ ПРО ТИСК ШТАМПА, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ, НА ПРУЖНИЙ ПІВПРОСТІР ПРИ НЕІДЕАЛЬНОМУ ТЕПЛОВОМУ КОНТАКТІ
Розв’язано осесиметричну контактну задачу термопружності про тиск кругового штампа скінченої довжини з плоскою основою, що обертається, на пружний ізотропний півпростір при неідеальному тепловому контакті. Визначено температурні поля і нормальні напруження у зоні контакту.


УДК 539.43: 620.191.33

Ю.Пиндус
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПРОГНОЗУВАННЯ ШВИДКОСТІ РОСТУ ВТОМНОЇ ТРІЩИНИ ПРИ НЕРЕГУЛЯРНОМУ НАВАНТАЖЕННІ В АЛЮМІНІЄВОМУ СПЛАВІ Д16Т
На основі досліджень закономірностей впливу одноразового перевантажування на затримку швидкості росту втомних тріщин(РВТ) у сплаві Д16Т розроблено модель росту РВТ після одноразового перевантажування і при нерегулярному навантаженні розтягом, що базується на визначенні розподілу залишкових напружень у вершині тріщини.


УДК 621.762

І.Бочар, канд. техн. наук; Р.Горбатюк, канд. техн. наук

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ВПЛИВ АКТИВАТОРІВ НА ПРОЦЕС ДИФУЗІЙНОГО НАСИЧЕННЯ SiC ТА MoSi2 КРЕМНІЄМ І БОРОМ
У роботі досліджується процес дифузійного насичення карбіду кремнію та дисиліциду молібдену. Таку обробку можна рекомендувати для металів і сплавів, щоі експлуатуються при високих температурах.


УДК 51-72:539.219-3

П.Василюк, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КОНСТРУЮВАННЯ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ЗАЛІЗОХРОМОВИХ СПЛАВІВ ДЛЯ РОБОТИ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Подано теоретичні принципи конструювання приповерхневих шарів, що базуються на таких фізико-хімічних процесах: термо-, електродифузія, хімічні реакції та проаналізовано їх з точки зору функціона-льної придатності. Приповерхневі шари включають: поверхневі оксиди, внутрішнє окиснення, структуні перетворення, пов’язані з s фазою і нітридами. Визначальними чинниками є зміна градієнту концентрації алюмінію і кремнію та дифузійна рухливість у системі: сплав- оксид-силікатний розплав.


МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


УДК 519. 711

В.Ловейкін, докт. техн. наук

Київський національний університет будівництва і архітектури

Ю.Човнюк, канд.техн.наук

Вища школа економіки та ділової адміністрації “АЖІО-Коледж”, Київ

МЕТОДИ ПЕРІОДИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ У ЗАДАЧАХ КЕРОВАНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ ВАНТАЖОПІДЙОМНИМИ КРАНАМИ: СИСТЕМИ З НЕСИМЕТРИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Виконано оптимізацію керування процесу піднімання вантажу вантажопідйомним краном в межах методології і методів періодичної оптимізації. Враховані асиметрії динамічних характеристик окремих ланок системи.


УДК 621.81

М.Пилипець, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ГВИНТОВИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ФОРМОУТВОРЕННІ
Розглянуто ресурсоощадну технологію виготовлення гвинтових заготовок методом холодного пластичного деформування стрічки на крок. Подано методику розрахунку стійкості стрічки та визначення ве-личини критичної сили, від дії якої прогинається виток заготовки.


В.Мартиненко, докт. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ЗРІЗУВАННЯ І ВІДОКРЕМЛЕННЯ ГИЧКИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
У статті розглянуто різні варіанти технології зрізування і відокремлення гички гичкозбиральними ма-шинами для різних кліматичних умов роботи на плантаціях цукрових буряків. Визначено раціональні умови для вибору оптимальних параметрів основного робочого органу для зрізування гички цукрових буряків – дискового ножа, а також основні фактори навантаження робочих органів від впливу стану гички коренеплодів і супутніх бур’янів.


УДК. 631.536.2

В.Дідух, канд. техн. наук

Луцький державний технічний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ПРОДУКЦІЇ ЛЬОНАРСТВА
Зроблено аналіз стану виробництва льону-довгунця та запропоновано формулу визначення коефіцієнта питомих ресурсовитрат, що дозволяє визначити першорядні завдання, при розв’язанні яких можна суттєво знизити собівартість продукції льонарства. До основних затрат у процесі післязбирального обро-бітку продукції льонарства необхідно віднести затрати, пов’язані з енергоносіями.


УДК. 631.356.2

В.Шкільнюк; Р.Гевко, докт. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА – ОЧИСНИКА
Подано кінетостатичний розрахунок скребкового транспортера-очисника коренеплодів бурякозбиральної машини. Теоретично визначені його раціональні конструктивні параметри, а також характер зміни тягового зусилля скребкового полотна при застосуванні нового принципу очищення коренеплодів від до-мішків грунту.


УДК 389.64:536.5

В.Олексюк

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ В ЕЛЕМЕНТАХ РАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ЇХ ДЕПЛАНАЦІЇ
Запропоновано інженерну методику визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень у вершині тріщини тонкостінного профілю типу гнутого швелера, що перебуває в умовах стисненого кручення.


УДК 631.358.42

Я.Мединський, канд.фіз.-мат.наук; Н.Хомик; А.Довбуш

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ ПОПЕРЕЧНО-ПОЗДОВЖНЬОЇ НЕРІВНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛЕНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТРИМКУ ЗДАТНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПРУТКОВИХ ТРАНСПОРТЕРІВ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН
У статті обгрунтовано необхідність удосконалення конструкції з’єднання прутка з пасами, запропоно-вано нове з’єднання, у якому усунуто “зайві” в’язі. Нерівномірно-розподілене навантаження на пруткові транспортери розглянуто як імпульси прямокутної, трикутної і синусоїдальної форм. Напружено-деформівний стан елементів пруткового транспортера описано з використанням розкладу функції роз-поділу в ряд Фур’є і методу мінімуму потенціальної енергії.


УДК 621.9 : 531.3

Грицай, канд. техн. наук

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕФОРМАЦІЙНО – ТЕПЛОВА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ
Подано результати дослідження деформаційно – теплової динамічної системи процесу різання. Показано, що зсув фаз між зміною інтенсивності деформування та теплотою і температурою пластично деформованого шару є однією з причин виникнення та підтримання автоколивань під час різання. Отримано вираз постійної часу температури різання та динамічне рівняння температури у перехідному процесі.


УДК 821.7

І.Гевко, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРМЕТРІВ ГВИНТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ З КРУГЛИХ ПРОФІЛІВ
Подано методику визначення конструктивних параметрів гвинтових елементів прямокутного і трапе-цієподібного профілів, виготовлених з круглого профілю. Розглянуто умови захоплення заготовки і виведено аналітичні залежності для визначення конструктивних і технологічних параметрів гвинтових елементів з вищевказаних профілів.


УДК 621.914.1

П.Мельничук, канд. техн. наук

Житомирський інженерно-технологічний інститут

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАТИВНОСТІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА
Подано розрахунок деформативності шпиндельного вузла вертикально-фрезерувального верстата з використанням системи моделювання SIMULINK пакета MATLAB.


УДК 621.9.048

В. Боков, канд. техн. наук; В. Лушніков, канд. техн. наук;
І. Гросул; Т. Мельник

Кіровоградський державний технічний університет

ОЦІНКА ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДА-ЗАГОТОВКИ ПРИ РОЗМІРНІЙ ОБРОБЦІ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ
Розглянуто теплову схему та методику обчислення теплового поля в електроді-заготовці при розмірній обробці металів електричною дугою, що дозволило розширити термодінамічне уявлення про елементарну електроерозійну лунку. Подано метод вимірювання геометричних співвідношень між складовими елементами електричної дуги у гідродинамічному потоці робочої рідини.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ


УДК 681.5.09

С.Глеч, І.Янчук


Севастопольський національний технічний університет

ПОРІВНЯННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ВПЛИВУ РІЗНИХ ВИДІВ ВІДМОВ НА НАДІЙНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМІРКИ З МИТТЄВО ПОПОВНЮВАНИМ РЕЗЕРВОМ ЧАСУ ДО І ПІСЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
Розглянуто півмарковську модель з дискретно-неперервним фазовим простором технологічної комірки з миттєво поповнюваним резервом часу і з різними видами відмов. Вроваджено поняття вагомості видів відмов. Виконано аналіз впливу проведення профілактики на вагомість різних видів відмов.


УДК. 621.327;534

В.Андрійчук, канд.фіз.-мат.наук;

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПРОМІНЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК
Подано методику порівняльного аналізу ефективності опромінювальних установок з різними джерелами випромінювання та способами опромінення рослин в теплицях. Показано, що найвищу ефективність мають установки з опромінювальними пристроями змінного опромінення оснащені натрієвими та галогенними дуговими лампами.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА


УДК 517.52/524 : 517.58/589

М.Ленюк, докт.фіз.-мат.наук, Б.Шелестовський, канд. фіз.-мат.наук


Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ МЕТОДОМ СКІНЧЕННОГО ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕН-НЯ ТИПУ ФУР’Є-(КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА)-(КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА) НА ПОЛЯРНІЙ ВІСІ
Методом порівняння розв’язку крайової задачі на полярній вісі з двома точками спряження для сепаратної системи диференціальних рівнянь Фур’є і Бесселя для модифікованих функцій, побудова-ного з одного боку методом функцій Коші, а з другого боку методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-(Конторовича-Лебєдєва)-(Конторовича-Лебєдєва) підсумовано поліпараметричну сім’ю функціональних рядів за тригонометричною системою функцій і за системою спеціа-льних функцій Бесселя.


УДК 681.5.09

О.Чуб; В.Копп, докт. техн. наук; В.Тараненко, докт. техн. наук

Севастопольський державний технічний університет

АНАЛІЗ ФУНКЦІЮВАННЯ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
Визначено аналітичні вирази для одержання функцій розподілу випадкових величин часу роботи гнучкої виробничої системи, що описують її функціювання з урахуванням відмов і часу переналагоджень для випадків апроксимації реальних законів розподілу відомими.


КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ


УДК 539.3

І.Когут, канд. техн. наук


Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТРУБЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПЕРЕХРЕСНО АРМОВАНОГО ПЛАСТИКУ ПРИ ЗГИНІ
Експериментально досліджено міцність і механізм руйнування перехресно армованої базальтопласти-кової оболонки, а також базальтопластикових трубчастих елементів з сталевими наконечниками при поперечному згині. Дано рекомендації для проектування і розрахунку міцності елементів.


УДК 332, 528

Б.Суховірський


Чернігівський державний інститут економіки і управління

УПРАВЛІННЯ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕННИМИ СИСТЕМАМИ ЗАСОБАМИ ГІС
Розглядаються питання моніторингу еколого-економічних систем на основі технологій географічних інформаційних систем. На прикладі дослідження ґрунтів Чернігівської області продемонстровано мо-жливості моделювання і аналізу еколого-економічних геосистем з використанням технологій ГІС.