№ 13.3

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE

УДК 539.3.4

М.Чаусов, докт. техн. наук; А.Пилипенко, канд. техн. наук;

М.Бондар, канд. пед. наук; В.Параца; В.Березін

Національний аграрний університет

Методика виявлення змін структурного стану пластичних матеріалів у процесі раптових змін в режимі навантаження

Розроблено інженерну методику виявлення змін структурного стану пластичних матеріалів у процесі раптових змін в режимі навантаження, яка дозволяє оцінювати не лише якісно, але і кількісно деякі фізичні параметри, які характеризують структурний стан матеріалів. Крім того, методика дозволяє фіксувати значення пластичної деформації, за якої відбуваються істотні структурні зміни.

M.Chausov, F.Pylypenko, M.Bondar, V.Paratsa, V.Berezin

The technique of revealing of structural condition changes of plastic materials during suddenly changes in loading mode

The engineering technique of revealing of a structural condition changes of plastic materials during suddenly changes in a loading mode is developed, which allows to estimate not only qualitatively but and quantitatively some physical parameters which characterize the structural condition of materials. Besides the technique allows to settle value of plastic deformation at which it is realized essential structural changes.

УДК 539.3
Н. Шевцова; А. Сяський, докт. техн. наук

Рівненський державний гуманітарний університет

ПЕРЕДАЧА СИЛ І ПАР СИЛ ДО ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІЛ

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ НЕСИМЕТРИЧНИХ ТОНКОСТІННИХ

ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ

Задача про передачу силового і моментного навантаження до криволінійного отвору нескінченної ізотропної пластинки через систему несиметричних відносно серединної площини тонкостінних елементів змінної жорсткості зведена до системи чотирьох сингулярних інтегрально–диференціальних рівнянь з ядрами Гільберта. Методом колокації досліджується вплив на напружений стан пластинки несиметричності підсилень, способу їх розміщення на контурі отвору.

N. Shevtsova, А. Syasky

FLOW OF FORCES AND COUPLES TO THE CYLINDRICAL SOLIDS THROUGH SYSTEM ASYMMETRY THIN-WALLED ELEMENTS

OF VARYING STIFFNESS

The problem of flow of forces and couples to the curvilinear hole in a infinite isotropic plate through system of asymmetrical by a middle plane the thin-walled elements of varying stiffness reduce to the system of four singular integral-differential equations with cores of Hilbert. The effect of asymmetry strengthens and location mode by method of collocation does investigate.
УДК 538.43;670.191.33

П. Марущак, канд. техн. наук; В. Гладьо, канд. техн. наук;

І. Коноваленко, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КІНЕТИКА ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ СТАЛІ 25Х1М1Ф

НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНІ

Досліджено закономірності накопичення пошкоджень на макро-, мезо- і мікрорівні, у вершині втомної тріщини, за низькочастотного циклічного навантаження. Циклічне навантаження спричиняє зміну мезоскопічних субструктур на поверхні зразка з теплостійкої сталі 25Х1М1Ф, формуючи деформаційні домени, що визначають кінетику втомного руйнування сталі.

P. Maruschak, V. Hlado, I. Konovalenko

Kinetics of FaTIGUE FRACTURE of 25kh1M1F steel

on Macro-, MeSo- and microlevels

Investigated the law of accumulation of damages in macro, meso- and micro levels near the fatigue crack tip at a low cyclic loading. The cycling loading draws the change of mes scope substructures on the surface of heat resistance 25Kh1M1F steel, forming crimp blast-furnace that delineate kinetics of fatigue fracture of steel.

УДК 593.3

D. Kocańda, Prof.; J. Torzewski, Dr inż

BADANIA ZMĘCZENIOWE STOPU 2024-T3

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,

Warszawa, Polska

W pracy przedstawiono badania zmęczeniowego pękania 3 mm blachy ze stopu aluminium 2024-T3 pod wpływem trzech zmiennoamplitudowych programów obciążeń. Zastosowane obciążenia były związane z widmem obciążeń dolnego pokrycia skrzydła samolotu. Badania miały na celu określenie wpływu widma obciążeń na kształtowanie się prążków zmęczeniowych na powierzchni przełomu oraz sprawdzenie możliwości odtwarzania historii obciążenia na podstawie analizy fraktograficznej. Wyniki badań prędkości pękania dotyczyły długich pęknięć. Doświadczalnie wyznaczone prędkości zmęczeniowego pękania były porównywane z prędkościami wyznaczonymi na podstawie odległości międzyprążkowych. Analiza fraktograficzna pozwala na określenie ilościowych relacji między odległościami międzyprążkowymi na powierzchni przełomu a prędkością zmęczeniowego pękania w całym zakresie długości pęknięcia.

D. Kocańda, Prof.; J. Torzewski, PhD

FATIGUE RESEARCH 2024-T3 ALUMINIUM ALLOY

Military University of Technology, Warsaw, Poland

The subject of the paper is fatigue crack growth rate investigation for 2024-T3
3 mm thick Alclad aluminium alloy sheet under three variable amplitude load programs with multiple overloads-underloads. These programs correspond to a flight simulation spectrum of a lower skin wing structure. The research was undertaken in order to learn an interaction between applied load and formation of fatigue striations on the specimen fracture surfaces as well as to check the capability for load-time history reconstruction on the basis of microfracture analysis. All considerations in the terms of fatigue crack growth behaviour refer mainly to long cracks. Experimentally determined crack growth rates were compared with the growth rates that were evaluated from the striations spacing. Quantitative fractography allowed to deliver the relation between surface crack and crack depth growth rates for whole range of crack growth.

Д. Коцаньда, проф.; Я. Торжевскі, канд. техн. наук

ВТОМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЛАВУ 2024-T3

Військово-технічна академія ім. Ярослава Домбровського,

Варшава, Польща

В роботі представлено дослідження втомного руйнування листів алюмінієвого сплаву 2024-T3 товщиною 3 мм при трьох видах блокового змінно амплітудного навантаження. Прикладене навантаження моделює реальний спектр навантажень нижньої частини крила літака. Метою дослідження було виявлення впливу спектру навантаження на формування втомних борозенок на поверхні руйнування та перевірка можливості відтворення історії навантаження на основі фрактографічного аналізу. Результати дослідження швидкості руйнування відносяться до довгих тріщин. Експериментально визначена швидкість руйнування була порівняна з швидкістю отриманою на основі аналізу відстані між втомними борозенками. Фрактографічний аналіз дозволяє отримати кількісний опис залежності між міжборозенковою відстанню на поверхні руйнування та швидкістю втомного руйнування в цілому діапазоні довжини тріщини.

УДК 621.791.052

М. Підгурський, докт. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ФОРМИ ВТОМНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ТРІЩИН У ЗВАРНИХ ВУЗЛАХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

Встановлено критерії розвитку форми втомних поверхневих тріщин, які поширюються в зонах зварних з’єднань. Критерії базуються на умові постійності КІН по контуру тріщини. Розглянуто особливості розповсюдження поверхневих тріщин в однорідних і неоднорідних полях напружень.

M. Pidhurskyy

THE CRITERIA OF DEVELOPMENT OF FORM OF FATIGUE SURFACE CRACKS IN THE WELDED JOINED

The criteria of development of form of fatigue surface cracks, which distribute in the areas of the welded connections, are set. Criteria are based on the condition of constancy SIF on the contour of crack. The estimation of features of distribution of surface cracks is conducted in the homogeneous and heterogeneous fields of stresses.

УДК 539.25

М. Когут1, докт. техн. наук; Р. Гуменюк1; М. Бужанський

1Львівський національний аграрний університет

2Управління будівельно-монтажних робіт (Украгазспецбудмонтаж)

ФРАКТОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АРМАТУРНИХ СТАЛЕЙ

ЗА УМОВ ПОПЕРЕДНЬОГО ЕЛЕКТРОНАГРІВАННЯ ТА ДЕФОРМУВАННЯ РОЗТЯГОМ

В роботі виконано фрактографічні дослідження структурних змін у зв’язку з анізотропією (вздовж і поперек прокату прутків) арматурних сталей 35ГС і 25Г2С за умов попереднього електронагрівання та фіксованого деформування розтягом і кінцевого охолодження. Встановлено, що утворення голкового низькотемпературного мартенситного бейніту з наявністю ямок (плям) з сульфідами MnS та домішок сірки і фосфору в структурі сталей призводять до зниження тріщиностійкості (К1С) на ділянках біля защемленої частини арматурного прутка. Порівнявши структурні зміни в досліджуваних сталях і значення тріщиностійкості (К1С) у фіксованих 6-ти точках, які пройшли різні температури нагрівання по довжині (6м) прутка, превагу щодо міцності надаємо сталі 25Г2С порівняно зі сталлю 35ГС.

M. Kogut, R. Humenyuk, M. Buzhanskyj

FRACTIONAL GRAPHIC RESEARCH OF REINFORCED STEEL UNDER CONDITIONS OF PRELIMINARY ELECTIC HEATING

AND DEFORMATION OF TENSION

The article reveals results of fractional graphic research of the structural changes along and across the rolling of rods of reinforced steel 35 GC and 35G2C under conditions of preliminary electric heating and fixed deformation (tension) by jammed lengthening and cooling after electric heating has been switched on. It is determined that formation of needle low-temperature martensite beignet with little pits (spots) of sulfide MnS and additions of sulfur and phosphorus in the structure of steel leads to decrease of crack resistance (K1C) in the jammed part of the reinforced rod. Having compared structural changes in the steel under research and magnitude of crack resistance in the fixed points, subjected to various temperatures of heating? We give our preference to the steel 25G2C over the steel 35C.

Key words: crack, steel, electic heating.

УДК 622.4.076; 620.197.6

В. Маруха, канд. техн. наук; В. Піддубний;

Я. Середняцький, канд. хім. наук

Державне підприємство Інженерний Центр «Техно-Ресурс» НАН України

ВПЛИВ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ЕПОКСИДНИХ

МОНОМЕРІВ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПОЛІЕПОКСИДНИХ ІН’ЄКЦІЙНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Описано використання поліепоксидних ін’єкційних матеріалів для ремонту бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд. Досліджено вплив низькомолекулярних епоксидних мономерів на в’язкість, реологічні параметри і життєздатність поліепоксидних композицій на основі смоли ЕД-20 з амінним затверджувачем. Вивчено кінетику поліконденсації реакційних композицій і зміну мікротвердості полімерів

V. Marukha, V. Piddubnyi, Y. Serednytskii

THE INFLUENCE OF LOW-MOLECULAR EPOXY MONOMERS

ON POLYEPOXY INJECTION COMPOSITIONS LIFE

The use of polyepoxy injection materials for restoration of concrete and iron-concrete structures and constructions is described. The influence of low-molecular epoxy monomers on viscosity, rheological parameters and life of polyepoxy compositions on the base of EД-20 resin with amine hardeners is investigated. The kinetics of reaction composition polycondensation and change of polymer microhardness are studied.

УДК 621.87

Ю. Петрина, докт. техн. наук; Л. Пітулей; Д. Феденчук

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИНИКНЕННЯ ЗАРОДКІВ ГАЗОВИХ

ПУХИРЦІВ І ДЕГАЗАЦІЇ АРМОВАНОГО РОЗПЛАВУ ЗУБКА ШАРОШКИ БУРОВОГО ДОЛОТА ЗА ДОПОМОГОЮ ВІБРАЦІЇ

У роботі досліджено залежність тиску вуглеводню в порах у зародках пухирців, концентрація вуглеводню в зародках пухирців. Показано, що насиченість газу в сплаві, що містить сталеві домішки, хром і нікель, призводить до утворення різних nop у композиційному матеріалі і погіршує його механічні характеристики, що скорочують термін експлуатації бурового долота. Встановлено роль технологічних і частотних параметрів розрядного сталевого сплаву в процесі його дезактивації і виробництва чистих композиційних матеріалів з мінімальним вмістом домішок вуглеводню, водню і азоту для того, щоб збільшити ресурс роботи бурового долота.

Y. Petruna, L. Pituley, D. Fedenchuk

INTENSIFICATION OF INITIATION OF EMBRYOS OF GASEOUS BLISTERS AND DEGASSING OF THE INSET FUSION OF TOOTH OF THE ROLLING CUTTER OF BORING BIT BY A JARRING ACTION

Dependence of the hydrocarbon’s pressure in pores on curve of the cavern, concentration of hydrocarbon and on the radius of the pit is depicted in the research work. It is shown that the gas saturation in the alloy, containing steel fittings, chromium and nickel, leads to formation of different caverns and pits in a compositional material and deteriorates its mechanical characteristics reducing the life of a milling bit. The role of technological amplitude and frequency parameters of the bit’s steel alloy in the process of alloy’s decontamination and of production the pure compositional materials with minimal content of hydrocarbon, hydrogen and nitrogen admixtures in order to increase the life of the drilling bit was studied.

УДК 621.79.92

В.Мастенко, канд.техн.наук; Б.Татарин, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ СТАЛІ МАРКИ 10Г2НМФА ДО УТВОРЕННЯ НАДРИВІВ (ТРІЩИН) ПІД ЗОНОЮ ПЕРЕКРИТТЯ НАПЛАВЛЕНИХ ВАЛИКІВ ПРИ НАСТУПНОМУ ТЕРМІЧНОМУ ОБРОБЛЕННІ

Досліджено вплив одношарового однорідного антикорозійного покриття, наплавленого електрошлаковим способом стрічковими електродами на низьколеговану сталь 10Г2НМФА, на схильність до утворення піднаплавлювальних надривів (тріщин) в зоні перекриття валиків при наступному термічному обробленніі. В результаті проведених досліджень встановлено, що піднаплавлювальні тріщини в зоні перекриття валиків при наступному термообробленні в зоні термічного впливу відсутні, а це свідчить про схильність металу цієї зони до значної пластичної деформації.

V.Mastenko, B.Tataryn

INVESTIGATION OF THE 10G2NMFA STEEL QUALITY UNDER

THE AVERLAPPING ZONE OF FACED (OVERLAYED) ROLLERS DURING THE FOLLOWING HEAT TREATMENT

The effect of one-layer homogenous icorrosion-resistant coating surfaced by the electrode method by band electrodes on the low-alloyed 10G2NMFA steel tend to cracking in the overlapping zone of rollers during the following heat treatment is investigated. As a result the cracks in the overlapping zone of rollers during the following heat treatmentwere not available. It testified the steel zone tend to be under sufficient plastic deformation.

620.168; 621.763

П. Савчук, канд. техн. наук

Луцький національний технічний університет

методи оцінки структури модифікованих епоксидних композитів

Наведено характеристики модифікованих епоксидних композитів та методи оцінки структури розроблених матеріалів. Показано ефективність обробки композицій термічними та фізичними полями на етапі їх формування для досягнення оптимальних характеристик отриманих систем. Запропоновано методи регулювання структури та властивостей модифікованих епоксидних композитів.

P. Savchuk

METHODS OF ESTIMATION OF STRUCTURE OF THE MODIFIED epoxY composites

Descriptions of the modified epoxy composites and methods of estimation of structure of the developed materials are resulted. Efficiency of treatment of compositions is rotined by the thermal and physical fields on the stage of their forming for achievement of optimum descriptions of the got systems. The methods of adjusting of structure and properties of the modified epoxy composites are offered.

МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ

MANUFACTURING ENGINEERING
AND AUTOMATED PROCESSES

УДК 621.914: 658.5.012.1

П. Мельничук, докт. техн. наук; Л. Глембоцька

Житомирський державний технологічний університет

моделювання силових залежностей при

торцевому фрезеруванні

В даній статті описано фізичне моделювання процесу торцевого фрезерування. Розроблено конструкцію спеціального динамометра для вимірювання сил різання при торцевому фрезеруванні. Досліджено вплив різних форм ножів торцевої фрези на сили різання. Обрано найкращу з досліджених за силовим критерієм, простотою конструкції та технологічністю форму ножа з циліндричною передньою та плоскою задньою поверхнями.

P.Melnychuk, L.Glembotskaya

simulation of power dependences at face milling

In this article the physical simulation of the process of face milling is executed. The construction of special dynamometer for measuring the cutting forces at face milling is developed. The influence of the different forms of the blades of face milling cutter on cutting forces is investigated. Best of that investigated on the power criterion, simplicity of construction and technological effectiveness the form of blade with cylindrical face and flat flank surfaces is selected.

УДК 621.369

Б. Гевко, докт. техн. наук; А. Палюх

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НЕПЕРЕРВНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ СОЛЕНОЇДІВ З КРУГЛИМ

ПОПЕРЕЧНИМ СІЧЕННЯМ

Наведено конструкцію пристрою для фрезерного верстату для неперервного навивання соленоїдів індукторів, теплообмінників, радіаторів. Розглянуто технологічні передумови неперервного формоутворення соленоїдів з круглим поперечним січенням. Виведено аналітичні залежності для визначення моменту згину при навиванні соленоїдів на оправку. Дано практичні рекомендації щодо вибору конструктивних і технологічних параметрів при навиванні соленоїдів.

B. Gevko, A. Palyuh

TECHNOLOGICAL PRE-CONDITIONS OF CONTINUOUS SHAPING OF SOLENOIDS ARE WITH ROUND TRANSVERSAL CUT

The construction of device is resulted for milling a machine-tool for continuous shaping of solenoids of inductors, radiators. Technological pre-conditions of continuous shaping of solenoids are considered with round transversal cut. Analytical dependences are shown out for determination of moment of bend at shaping of solenoids on frame. Practical recommendations are given in relation to the choice of structural and technological parameters at shaping of solenoids.

УДК 622.331

В. Дідух, докт. техн. наук; С. Бабарика

Луцький національний технічний університет

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ РОТОРНОГО РОЗКИДАЧА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ І САПРОПЕЛІВ

Наведено методику відпрацювання на технологічність конструкції розкидачів органічних добрив і сапропелів на етапах проектування, виготовлення, експлуатації та ремонту. Запропоновано удосконалену конструкцію бітера розкидача з подрібнюючими ножами, яка забезпечує покращення подрібнення твердих органічних добрив і сапропелів, а також підвищення якості розкидання і ремонтопридатність за рахунок рівномірного встановлення ножів по довжині зовнішнього діаметра бітера.

V. Diduh, S. Babaryka

TECHNOLOGICALNESS OF CONSTRUCTION OF ROTOR THROWING ABOUT OF ORGANIC FERTILIZERS AND SAPROPELS

The method of working off on technologicalness of construction of throwing about of organic fertilizers and sapropels is resulted on the stages of planning, making, exploitation and repair. The offered is improved construction of the бітера throwing about from grinding down we by knives, which provides the improvement of grinding down of hard organic fertilizers and sapropels, and also upgrading throwing about and repair, due to even establishment of knives on length of external diameter of biter.

УДК 631.172+00.8+681.2

П. Паламарчук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОМЕНТОМІРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИВОДУ ОБЕРТОВИХ МАС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

Проведено аналіз типових поломок привідних валів с/г машин, розглянуто рекомендації з їх зміцнення. Описано аналіз методів передачі виміряного сигналу про динамічні характеристики обертових вузлів приводів с/г машин. За результатами досліджень запропоновано конструкцію універсального моментоміра. Приведено математичне обґрунтування механізму переведення результатів вимірювання з цифрової форми в аналогову , придатну для статистичної обробки.

P. Palamarchuk

A GROUND OF PARAMETERS OF MOMENTOMIRA IS FOR RESEARCH OF CYCLIC LOADINGS OF OCCASION OF CIRCULATING THE MASSES OF AGRICULTURAL MACHINES

The analysis of typical breakages of billows of agricultural machines is conducted in the article, considered recommendations from their strengthening. The analysis of methods of transmission of the measured signal is resulted about dynamic descriptions of circulating knots of occasions of agricultural machines. As a result of researches the construction of universal torquemeter is offered. Adduction of measuring results mathematical to the ground mechanism is resulted from a digital form in analog one, suitable for statistical treatment.

УДК 622.331

М.Пилипець, докт. техн. наук; С.Бабарика; Ів.Гевко, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВИХ РОТОРНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ РОЗКИДАЧІВ САПРОПЕЛІВ

Наведено удосконалену конструкцію гвинтового розкидача сапропелів і органічних добрив, що забезпечило покращення якості подрібнення і розкидання добрив, зменшення собівартості виготовлення в порівнянні з базовою конструкцією на 20…30% і покращення їх ремонтопридатності. Виведено аналітичні залежності для визначення технологічних і кінематичних параметрів гвинтового роторного розкидача. Дано практичні рекомендації щодо проектування даних машин.

M. Pulupetc, S. Babaryka, Iv. Gevko

GROUND OF PARAMETERS OF SPIRAL ROTOR WORKINGS ORGANS OF THROWING ABOUT OF SAPROPELS

The resulted is improved construction of the spiral throwing about of sapropels and organic fertilizers, that provided the improvement of quality of grinding down and throwing about of fertilizers, diminishing, prime price of making as compared to a base construction on 20…30% and improvement their ремонтопридатність. Analytical dependences are shown out for determination of technological and kinematics parameters of the spiral rotor throwing about. Practical recommendations are given in relation to planning of these machines.

УДК 621.867

С. Білик, канд. техн. наук.; В. Солтисюк

Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету «Бережанський агротехнічний інститут»

РОЗРАХУНОК КІНЕМАТИКИ НАВІСНОЇ 3-Х РЯДНОЇ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Приведена методика розрахунку роторного очисника коренезбиральної навісної машини і компонування викопувальних і очисних механізмів в транспортно-технологічній системі цієї машини. Виведені аналітичні залежності для визначення конструктивних, кінематичних і технологічних параметрів ротора за умови мінімального травмування коренеплодів. Дані практичні рекомендації виробництву щодо проектування викопувальних і очисних систем цього класу.

S. Bilyk, V. Soltusyuk

CALCULATION OF KINEMATICS OF HANGING 3-Х OF ROW ROOTHARVESTER MACHINE

The method of calculation of rotor purifier of rootharvester of hanging machine and arrangement of dig up and cleansing mechanisms is resulted in the transport technological system of this machine. Analytical dependences are shown out for determination of structural, kinematics and technological parameters of rotor on condition of the minimum injuring of root crops. Practical recommendations are given to the production in relation to planning of dig up and cleansing systems of this class.

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

INSTRUMENT-MAKING
AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS

УДК 621.391.7+681.3.067:538.56

Б. Яворський, докт. техн. наук; В. Забитівський

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ

Для вирішення проблеми достовірного, автоматичного передавання відомостей про ритміку роботи серця під час її телемоніторингу розроблено метод параметричної ідентифікації комп’ютерної моделі електрокардіосигналу (ЕКС), в рамках якої він відображається у віддаленому кардіоцентрі. Наведено метод визначення параметрів послідовності RR- інтервалів комп’ютерної моделі ЕКС в рамках стохастичної послідовності — математичної моделі ритмокардіограми (РКГ), отриманої у переносному реєстраторі пацієнта. Визначено характеристики вірогідності відображеного у кардіоцентрі ЕКС з варіабельною ритмікою, побудованого в рамках комп’ютерної моделі ЕКС за переданими параметрами ритмокардіограми.

B. Yavorskyy, V. Zabytivskyy

identification of MORPHOLOGICAL PARAMETERS of COMPUTational MODEL of ELEctROcARDIOSIGNAL

For resolving a problem to rich confidence and automation transmitting of messages about a heart rhythmic under its removed and mobile monitoring has been developed a method for parameters identification of a computational model of an electrocardiosignal (ECS) in the frame of which the ECS is represent in a removed cardio center. Is given method for the computational model of ECS RR-intervals sequence parameters determining in a stochastic sequence frame as a mathematical model of the rythmocardiogram (RCG) has been determined in a register is loaded a patient. Characteristics of confidence of the ECS with rhythm variability is represented in cardio center and was reconstructed in the frame of the ECS computational model on a base of transmitted RCG parameters is determined.

УДК 62-83: 621.382

І. Щур, докт. техн. наук; І. Веклинець

Національний університет «Львівська політехніка»

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ DPC У КЕРУВАННІ АКТИВНИМИ ВИПРЯМЛЯЧАМИ

Проаналізовано принципи двох основних стратегій керування активними випрямлячами, проведено аналіз відомих модифікацій стратегії прямого керування потужністю (DPC) та запропоновано нову модифікацію. Розроблено комп’ютерні моделі відомих і запропонованої модифікації стратегії DPC та виконано порівняльний аналіз показників їх роботи.

I. Shchur, I. Veklynets

DEVELOPMENT OF STRATEGY DPC FOR CONTROL OF ACTIVE RECTIFIERS

Principles of two basic strategies of active rectifiers control are analysed, the analysis of known is conducted modifications of strategy of direct power control (DPC) and new modification is offered. The computer models of known and the offered modification of strategy DPC are developed and the comparative analysis of indexes of their work is done.

УДК 62:50

М. Корчемний, докт. техн. наук; В. Федорейко, докт. техн. наук

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В СЕРЕДОВИЩІ MаtLAB

Викладено основи методики розробки інтелектуальних систем управління і прийняття рішень на основі нечітких множин і логіки. Ефективність ідентифікації об’єктів нечіткими системами при різних способах їх навчання ілюстровано на прикладі створення експертної системи для оцінки екотуристичного потенціалу регіону. Показано, що нечіткі системи Сугено, налаштовані за допомогою алгоритмів навчання нейронних мереж, мають найвищу точність. При великому числі змінних параметрів (налаштування) цільової функції, для її оптимізації доцільно використовувати генетичні алгоритми.

N. Korchemny, V. Fedoreyko

BASES OF A TECHNIQUE OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CONTROL SYSTEMS AND ACCEPTANCE OF THE DECISIONS ON THE BASIS OF INDISTINCT LOGIC IN ENVIRONMENT MatLAB

The bases of a technique of development of intellectual control systems and acceptance of the decisions are stated on the basis of indistinct sets and logic. The efficiency of identification of objects by indistinct systems at different ways of their training is illustrated on an example of creation of expert system for an estimation of potential of ecological tourism of region. Is shown, that the indistinct systems Sugeno, adjusted with the help of algorithms of training neural of networks, have the best accuracy. At the large number variable (parameters of adjustment) it is expedient to use criterion functions, for its optimization genetic algorithms.

УДК 656.71.083.057.004.058(045)

Ю. Квач

Національний авіаційний університет

ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АЕРОДРОМНИХ СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ ВОГНІВ

Розглянуто методику діагностування технічного стану аеродромних світлосигнальних вогнів під час експлуатації за допомогою математичної моделі аеродромного вогню. Методику застосовано для виявлення непрацездатного стану аеродромних світлосигнальних вогнів під час експлуатації.

Ju. Kvach

DIAGNOSING THE TECHNICAL CONDITION OF THE AIR FIELD LIGHTS

The methods of diagnosing the technical condition of air field lights during exploitation by means of mathematical model is considered. The methodic used for revealing of a disabled condition of air field lights during exploitation.

УДК 631.371: 621.311.001.25.

В. Павліський, докт. техн. наук; В. Подобайло, канд. техн. наук;

М. Потапенко

Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету «Бережанський агротехнічний інститут»

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК

Обґрунтовано застосування електротермічного обладнання і водяних теплоакумулюючих установок замість теплових систем, які працюють на біогазі.

Запропоновано методику зменшення експлуатаційних витрат електротермічного обладнання біогазових установок шляхом удосконалення планування робіт з їх технічного обслуговування і поточного ремонту.

V.Pavliskyy, V.Podobaylo, M.Potapenko

IMPROVING OF EXPLOITATION SYSTEMS OF ELECTRIC AND THERMAL EQUIPMENTS OF BIOGAS INSTALLATIONS

It is discussed the applying of electric and thermal equipments and water heat accumulatoring installations instead of thermal systems, which work on biogas.

It is suggested the methods of decreasing of exploitations expenses of electric and thermal equipments of biogas installations by improving of planned works on its technical equipment and maintenance.

УДК 621.318.43(088.8)

М.Тарасенко, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АНАЛІЗ факторів, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ на точність настроювання баластних дроселів

для розрядних ламп

Досліджено вплив різноманітних факторів на точність і повторюваність відомих та розроблених нами способів настроювання баластних дроселів. Запропоновано математичний вираз для визначення оптимальних діаметрів пластичних неферомагнітних матеріалів (міді, алюмінію) для проведення точного настроювання баластних дроселів на будь-яке наперед задане значення струму при прикладанні до його затискачів стабілізованої напруги величиною UБД = ZДЗВ ∙IБД.ном.. Показано, що найкращим з розглянутих способів настроювання баластних дроселів є спосіб,базований на деформації немагнітного пластичного матеріалу (алюмінієвого або мідного) клином, особливо тоді, коли настроювання виконується у два етапи на двох різних позиціях.

M. Tarasenko

Influence of various factors on accuracy

of adjustment of ballast inductor

for discharge lamps

Influence of various factors on accuracy and repeatability of the ways of adjustment of ballast throttles existing and developed by us is investigated. Mathematical expression for definition of optimum diameters plastic nonferromagnetic materials (is offered to copper, aluminium) for carrying out of ultraprecise adjustment of ballast throttles UБД = ZДЗВ ∙IБД.ном.. It is shown, that best of the considered ways of adjustment of ballast throttles is the way based on deformation of nonmagnetic plastic material (aluminium or copper) by a wedge, especially when adjustments carried out in two stages on two different positions.
УДК 623.407

О. Шкодзінський, канд. техн. наук; І. Бєлякова;

В. Пісьціо; В. Медвідь, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ

ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЛЕКТА П’ЄЗОТРАНСФОРМАТОР-ЛЮМІНЕСЦЕНТНА ЛАМПА

У статі досліджуються експериментальні характеристики запропонованого напівпровідникового пускорегулюючого апарата. Розглянуто процес запалювання люмінесцентної лампи за допомогою п’єзонапівпровідникового апарата в режимі холостого ходу п’єзотрансформатора струму. Проведено порівняння експериментальних та розрахункових залежностей вихідних напруг та струмів п’єзонапівпровідникового пускорегулюючого апарата, проаналізовано спектральний склад напруги та струму при навантаженні п’єзоелектричного трансформатора на частоті резонансу активним опором та люмінесцентною лампою.

O.Shkodzinskyy, I.Belyakova, V.Piscio, V.Medvid

RESEARCH OF EXPERIMENTAL DESCRIPTIONS OF COMPLETE SET PIEZOTRANSFORMER-FLUORESCENT LAMP

The article explores the experimental characteristics of the proposed semiconductor ballast. Consideration was given to idle mode piezoelectric transformer and to the ignition process of fluorescent lamps using piezoelectric semiconductor device. A comparison of experimental and theoretical dependencies output voltages and currents piezosemiconductor ballast, analyzed the spectral composition of voltage and current under load piezoelectric transformer at the resonance frequency active resistance and fluorescent lamp.

УДК 53.089.68:543.27

І. Ділай, канд. техн. наук; З. Теплюх, докт. техн. наук

Національний університет “Львівська політехніка”

ДРОСЕЛЬНІ СИНТЕЗАТОРИ ГАЗОВИХ СУМІШЕЙ

ЗАДАНОГО СКЛАДУ

Стаття присвячена розробленню високоточних синтезаторів на базі дроселів з рівними газодинамічними опорами. Оцінено похибку і чутливість пристрою для підбору рівноопорових дроселів з нуль-індикатором перепаду тисків у вихідні діагоналі моста, показано їх взаємозв ‘язок.

I.Dilay, Z.Teplukh

THROTTLE SYNTHESIZERS OF GAS MIXTURES FROM CONSTITUENTS IN A GIVEN PROPORTION

The article devoted to development of high-precision gas-dynamic synthesizers on base throttles with equal gas-dynamic resistances. The error and sensitivity of gas-dynamic devices for throttles fitting with equal resistances with zero-indicator pressure difference use in the output bridge diagonal are estimated and their correlation is showed.

УДК 62.50:658.012:378.1

В. Коруд, канд. техн. наук; О. Гамала, канд. техн. наук;

Н. Мусихіна; Г.Копець

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Розглянуто вплив інформаційних технологій навчання на якість знань з електротехніки у вищих закладах освіти. Викладено вимоги до формування структури та змісту знань самостійної роботи щодо вимог Болонської угоди.

V. Korud, O. Hamola, N. Musyhina, G. Kopets

INTERRELATION THE INFORMATIONAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION WITH QUALITY KNOWLEDGE

Influence of information technologies of studies on quality of knowledges is considered from the electrical engineering in higher establishments of education. Requirements are expounded to forming of structure and maintenance of knowledges of independent work in relation to the requirements of Bolonskoy of agreement.

УДК 621.327

М. Тарасенко, канд. техн. наук; В. Коваль

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДІГРІВАННЯ ЕЛЕКТРОДІВ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП

Розглянуто перехідні процеси попереднього підігрівання електродів з точки зору їх впливу на експлуатаційні характеристики люмінесцентних ламп. Отримано осцилограми напруги і струму перехідних процесів попереднього підігрівання електродів. Визначено оптимальну тривалість перехідних процесів попереднього підігрівання електродів у залежності від величини струму та сформульовано аналітичну залежність між цими величинами для люмінесцентних ламп потужністю від 6 до 36 Вт. Проведено дослідження роботи електродів люмінесцентних ламп у режимі тривалого попереднього підігрівання при наявності і відсутності приелектродного розряду. Встановлено вплив приелектродного розряду на розпилення оксидного шару з електродів.

M. Tarasenko, V. Koval

INFLUENCE OF PARAMETERS OF ELECTRODES PREHEAT ON OPERATING DESCRIPTIONS OF FLUORESCENT LAMPS

The transitional processes of electrodes preheating are considered from the point of view their influence on operating descriptions of fluorescent lamps. Diagrams of tension and current of transitional processes of the electrodes preheating are got. Optimum duration of transitional process of the electrodes preheating is definite depending of current value and analytical dependence is formulated between these values for fluorescent lamps by power from 6 to 36 Vt. Research of work of electrodes of fluorescent lamps is worked in the mode of the prolonged electrodes preheating at presence and absence of near-electrode discharge. Influence of near-electrode discharge is set on dispersion of oxide layer from electrodes.

УДК 630*182.4

В. Вайданич; Н. Довга; Т. Вайданич

Національний лісотехнічний університет України

ПРО ОЦІНКУ НАКОПИЧЕНОЇ ФІТОМАСИ РОСЛИН ЗА ЕНЕРГІЄЮ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ

На прикладі деревостанів розглянуто можливість визначення накопиченої фітомаси рослинного покриву за величиною енергії сонячної радіації, що надійшла за відповідний проміжок часу з середньою температурою вегетації t ≥5 0С. Енергія сонячної радіації виражається через енергію фотонів у смугах поглинання хлорофілу 440 і 660 нм. Число синтезованих молекул вуглеводів клітковини, а відтак і накопиченої фітомаси, перебуває в прямій залежності від кількості фотонів сонячної радіації. Знайдено лінійну залежність між величиною енергії сонячної радіації та накопиченою сухою фітомасою деревостану. Запропоновано простий вираз для визначення фітомаси деревостану.

V. Vaidanytch, N. Dovha, T. Vaydanytch

ABOUT ESTIMATION OFF PHYTOMASS PLANTING TREES ACCUMULATED UNDER ENERGY SUN RADIATION

The determination possibility of phytomass plants accumulated on the example of planting of trees has been considered as a function of sun energy radiation which acted for the proper vegetation off interval time at the average temperature t ≥5 0С. The sun energy radiation has been determined across photon energy in the chlorophyll absorption bands 440 and 660 nm. The carbohydrate photosynthesis cells are proportion to the number of photons and more, it will be proportional on accumulated planting of trees phytomass. The dependence between sun energy radiation and quantity accumulated dry phytomass planting of trees has linear behaviour. The simple expression phytomass calculation has been proposed.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ.

МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА

MATHEMATICAL MODELING.
MATHEMATICS. PHYSICS

УДК 517.52/524: 517.58/589
М. Ленюк1, докт. фіз.-мат. наук; М. Шелестовська2, кант. техн. наук

1Чернівецький факультет Національного технічного університету

“Харківський політехнічний інститут”

2Тернопільський національний економічний університет

ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА БЕССЕЛЯ-ЕЙЛЕРА НА СЕГМЕНТІ
Your browser may not support display of this image.
ПОЛЯРНОЇ ВІСІ

Методом порівняння розв’язків, побудованих на сегменті з однією точкою спряження для сепаратної системи модифікованих диференціальних рівнянь Бесселя та Ейлера методом функцій Коші й методом відповідного скінченного гібридного інтегрального перетворення, підсумовано сім’ю поліпараметричних функціональних рядів.
M. Lenyuk, M. Shelestovska

SUMMARISING OF THE FUNCTIONAL SETS ACCORDING TO THE OWN ELEMENTS OF THE BESSEL-EILER HYBRID DIFFERENTIAL OPERATOR IN
Your browser may not support display of this image.
SEGMENT OF THE POLAR AXIS

The family of the polyparametric functional sets was summarised using the method of solutions comparison, built in the single junction point segment for the separate system of the modificated Bessel-Eiler differential equations using the Caushier function method and the method of the definite finite hybrid integrated transformation.

УДК 620.191.33

Н. Шингера; Л. Щербак, докт. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПРОГНОЗОВАНОГО ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Ступінь пошкоджуваності типових зварних металоконструкцій залежить від поєднання конструктивних, технологічних і експлуатаційних факторів і визначає, в свою чергу, залишковий ресурс конструкції та її споживчу вартість. За результатами проектування, експлуатації і дослідження типових зварних металоконструкцій зроблено висновок, що найвищу збіжність прогнозованих і фактичних результатів дають методики на основі стохастичних моделей. В роботі розглядається статистичний підхід для визначення залишкового ресурсу типових зварних навантажених конструкцій. За основу взятий лог-нормальний закон умовної щільності розподілу ймовірностей часових термінів експлуатації. Використавши аналітичні залежності для цього закону розподілу, побудовано графічні залежності, за якими можна визначити залишковий ресурс експлуатації виробу. Результати роботи можуть бути використані як при розробці проектної документації типових зварних навантажених металоконструкцій, так і для визначення залишкової вартості зварних конструкцій, які експлуатуються.

N.Shynhera, L.Scherbak

STATISTICAL ESTIMATION OF WELDED CONSTRUCTION PREDICTED REMAINING LIFE

Damageability rate for standard welded constructions depends on the combination of design, processing and operational factors and it determines remaining life and use value of a construction. On the basis of the results of design, operation and research on standard welded constructions there was made up the conclusion that the methods based on stochastic models give the highest coincidence between predicted and observed results. The statistical approach to remaining life of loaded standard welded constructions has been considered in the paper. The logarithmic normal law of conditional frequency distribution of operating time was assumed as a basis. Having applied the analytic dependences to the distribution law, the author has constructed dependence curves that can help to determine remaining life of a construction. The obtained results can be used both to develop project documentation for loaded standard welded constructions and to determine residual value of the welded constructions being in use.

УДК 319.216

М. Хвостівський; Л. Дедів; В. Дунець; Г. Шадріна, канд.техн.наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ

на основі ПЕРІОДИЧНО КОРЕЛЬОВАНого

ВИПАДКОВого ПРОЦЕСу

На основі математичної моделі електрокардіосигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу розроблено його комп’ютерну імітаційну модель, яка враховує у своїй структурі поєднання властивостей стохастичності із повторністю електрокардіосигналу. Використовуючи програмне середовище Matlab, розроблено програму з графічним інтерфейсом, яка імітує електрокардіосигнал за відомими статистичними параметрами для патологій і норм (амплітуди P,Q,R,S,T,U зубців, часові тривалості зубців, амплітудні та часові відхилення) з достовірним відтворенням даних.

М.Khvostivsky, L.Dediv, V.Dunets, H.Shadrina

ELECTROCARDIOSIGNAL SIMULATION MODEL

based on the PERIODICALLY Correlated

SCTOcHASTIC Process

A computer simulation model which takes into account the combination of stohastic and repeated properties in the electrocardiosignal structure and based on of mathematical model of electrocardiosignal as the periodically correlated random process is developed . The program with a graphic interface, which imitates the electrocardiosignal based on the known statistical parameters for pathologies and norms (amplitudes of P,Q,R,S,T,U indents, indents time duration, amplitudes and time rejections) with the reliable representation of information, is developed.by means of Matlab software environment.

УДК 517.512.6.518

1О. Муль, канд. фіз.-мат. наук; 2В. Кравченко, канд. фіз.-мат. наук;

3О. Кравченко

1Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

2Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

3Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

АНАЛІЗ КЕРОВАНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРІДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

У цій праці поставлено задачу побудови вектора керування процесом керованого охолодження структурно-неоднорідної технічної системи. Досліджувану проблему зведено до неперервно-дискретної крайової задачі для систем диференціальних рівнянь першого порядку в нормальній формі. Використання властивостей опорних гіперплощин дозволило одержати вираз для вектора керування процесом охолодження. Для чисельного визначення цього вектора використано значення нормальних фундаментальних функцій розв’язків системи диференціальних рівнянь.

O. Mul, V. Kravchenko, O. Kravchenko

ANALYSIS OF CONTROLLED COOLING OF STRUCTURALLY HETEROGENEOUS TECHNICAL SYSTEMS IN FOUNDRY INDUSTRY

In this paper it is formulated the problem of a control vector construction for the process of controlled cooling of a structurally heterogeneous technical system. The considered problem is reduced to the continuous-discrete boundary problem for systems of differential equations of the first order in the normal form. The use of the properties of supporting hyperplanes allows obtaining the expression for the vector of the cooling process control. The values of normal fundamental functions for solutions of the system of differential equations are used for the numerical determination of the mentioned vector.