МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE

УДК 539.3

Г.Сулим1, докт. фіз.-мат. наук; В.Опанасович1, канд. фіз.-мат. наук;

П.Герасимчук2

1Львівський національний університет імені Івана Франка
2Луцький державний технічний університет

ДВОБІЧНИЙ ЗГИН ПЛАСТИНИ З КРУГОВИМ ОТВОРОМ І ШАЙБОЮ ЗА повного гладкого ЛІНІЙЧАТОГО КОНТАКТУ СКЛАДОВИХ

У роботі досліджено задачу про двобічний згин ізотропної пластини розподіленими згинальними моментами на нескінченності за існування у пластині кругового отвору, в який вставлена без натягу кругова шайба із матеріалу пластини. Під дією зовнішнього навантаження береги шайби і отвору приходять у гладкий контакт уздовж колової лінії на одній з основ пластини. Розв’язок задачі подано у вигляді суперпозиції двох розв’язків: плоскої задачі теорії пружності і задачі згину пластини з використанням класичної теорії. За допомогою методів теорії функцій комплексної змінної та комплексних потенціалів задачу зведено до низки задач лінійного спряження, на основі яких отримано явні вирази для комплексних потенціалів, контактного зусилля між берегами шайби й отвору. З’ясовано межі зміни відношення згинальних моментів на нескінченності, коли існує розв’язок задачі у такій постановці. Подано графічні залежності для контактного зусилля між берегами кругового отвору і шайби, на основі яких можна виявити, де і за яких умов береги шайби і кругового отвору пластини відставатимуть.

H.Sulym, V.Opanasovych, P.Herasymchuk

Bilateral bending of the plate with a circular hole and a disk in presence OF a full smooth linear contact of components

This paper concerns with the problem of the bilateral bending of an isotropic plate with the bending moments distributed on infinity at presence of a circular hole in a plate into which the circular disk from a plate material is inserted without a tension. Under the influence of external loading, the edges of a disk and a hole come into a smooth contact along a circular curve on one of plate bases. The problem solution is presented in the form of superposition of two solutions: a plane problem of elasticity and a problem of bending of a plate with the use of a classical theory. Using the complex variable method and complex potentials the problem is reduced to a number of problems of linear conjugation, based on which the explicit expressions for complex potentials and contact force between the disk and the hole edge are received. The limits of the bending moments ratio on infinity when there exists the problem solution in such formulation are determined. The graphic dependences for contact force between the edge of a circular hole and a disk are presented. Based on them it is possible to detect where and under what conditions the edges of a disk and a circular hole in a plate will lag behind.

УДК 539.3

А.Сяський, докт. техн. наук; Н.Шевцова

Рівненський державний гуманітарний університет

ПРУЖНА РІВНОВАГА ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМ КОНТУРОМ, ЧАСТКОВО ПІДСИЛЕНИМ СИСТЕМОЮ ТРЬОХ НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕБЕР

Досліджується напружено-деформований стан на контурі криволінійного отвору, частково підсиленого системою трьох несиметричних ребер змінної жорсткості, в нескінченній пластинці, яка перебуває в умовах узагальненого плоского напруженого стану і циліндричного згину. Побудовано систему восьми сингулярних інтегрально-диференціальних рівнянь з ядрами Гільберта для визначення контактних напружень в зоні підсилення. Встановлено структуру її наближеного розв’язку. Для трикутного отвору розглянуто числовий приклад.

А.Syasky, N.Shevtsova

THE ELASTIC EQUILIBRIUM PLATE WITH CURVILINEAR CONTOUR THE PARTIAL STRENGTHENED BY THE SYSTEM OF THE THREE ASYMMETRICAL RIBS

The mode of deformation contour the curvilinear hole the partial strengthened of the three asymmetrical ribs of varying stiffness in a infinite plate is analyze. The plate to be of generalized plane stress state and cylindrical bend. The system of eight singular integral-differential equations with cores of Hilbert for definition contact tensions in the area of strengthened is constructed. The structure of approximate solution of this system is explored. For the triangular hole numerical illustration is considered.

УДК 539.434:669.017.8:620.193

М. Студент, канд. техн. наук

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

СТРУКТУРА ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПОКРИТТІВ НА АЛЮМІНІЄВОМУ СПЛАВІ

Досліджено структуру композиційних покриттів на алюмінієвому сплаві, одержаних електродуговим напиленням із порошкових дротів (ПД) в алюмінієвій оболонці. Шихту ПД формували із суміші одного з порошків (карбід бору, карбід кремнію або оксид титану) з легкоплавким порошком Ni-Cr-B-Si. Матричною фазою у структурі покриття є легований хромом, нікелем або титаном алюміній. Покриття містить дисперсні включення частинок карбіду бору, карбіду кремнію або оксиду титану та ділянки нікелевого сплаву Ni-Cr-B-Si. Композиційні покриття підвищують зносостійкість алюмінієвого сплаву в 60…100 разів.

M. Student

MICROSTRUCTURE AND WEAR RESISTANCE OF ARC SPRAYED COATINGS AT ALUMINUM ALLOY

The microstructure of the compounded coatings at the aluminum alloy getting by electric arc spraying of the cored wires with aluminum cladding are analyzed. The composition from one of the powders (the boron carbide, silicon carbide or titanium oxide) with the fusible Ni-Cr-B-Si powder was entered to the mixture of the cored wires. It was shown that aluminum alloyed by the chromium, nickel or titanium is the main matrix phase of coating microstructure. The coating contain of the dispersion particles of the boron carbide, silicon carbide or titanium oxide and zones from Ni-Cr-B-Si alloy at the nickel base. The wear resistance of the aluminum alloy with compounded coatings is increased by a factor of 60…100.

УДК 620.194.8:620.1184.6

Л. Свірська1; А. Марков1, канд. техн. наук;
О. Студент1, докт. техн. наук; Ю. Никифорчин2, канд. техн. наук

1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
2Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЕКСПЕРТИЗА ПРИЧИН ПОШКОДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПАРОВОЇ ТУРБІНИ ТЕС

Проведено експертизу пошкоджених диска та лопаток циліндра низького тиску парової турбіни ТЕС. Виявлено механізм повільного в часі експлуатації поширення тріщини на диску для фіксації робочих лопаток. Причиною втрати роботоздатності турбіни є докритичне підростання тріщини від внутрішньої поверхні диска в зоні концентрації напружень. Фрактографічно показано, що фретінг-корозія визначає стадію зародження тріщин і їх підростання за механізмом повздовжнього зсуву до критичних розмірів. Цей чинник реалізується внаслідок порушення вимог щодо зазорів між хвостовиками лопаток і Т-подібним пазом на ободі диска та за дії високочастотного низькоамплітудного навантаження за усталеного режиму роботи парової турбіни. Наводнювання інтенсифікує ріст тріщини за механізмом відриву на етапі стабільного росту тріщини. Встановлено, що маневрений режим експлуатації ТЕС з частими зупинками технологічного процесу негативно впливає на роботоздатність елементів турбіни. Адже зупинки і запуски парової турбіни супроводжуються істотними перевантаженнями, які інтенсифікувамуть наводнювання і фретінг-утому.

L. Svirska, A. Markov, O. Student, Yu. Nykyforchyn

EXpertise of damage causes of structural elements of power plant steam turbine

The expertise of damaged disk and turbine blades of low pressure cylinder of steam turbine was carried out. The subcritical crack growth mechanism on the disk during service has been revealed. The reason of workability loss of turbine is subcritical crack growth from internal surface of disk in and around of stress concentration. Using a fractography investigation it is shown that fretting-wear defines a crack initiation and crack growth up to critical length process using lengthwise shear mechanism. This factor is put into effect owing to breaking of requirements about gaps among blades shanks and T-groove on the disk and effect of high-frequency low-amplitude loading during stable service of steam turbine. Hydrogenation intensify crack growth using tearing-off mechanism on the stable crack growth phase. Manoeurable mode of power plant exploitation with often shutdowns of working process has a negative influence on workability of turbine units. Because of shutdowns and starting up of turbine are accompanied with considerable overloads that intensify hydrogenation and fretting-wear fatigue.

УДК 670.191.33

П. Марущак, канд. техн. наук; І. Коноваленко, канд. техн. наук;

Р. Біщак

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АНАЛІЗ РОЗТРІСКУВАННЯ ПОВЕРХНІ І МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕРМОВТОМИ МАТЕРІАЛІВ

В статті розроблено методику оцінки закономірностей термічного розтріскування поверхні ролика МБЛЗ. Досліджено вплив вхідних параметрів алгоритму аналізу геометрії сітки втомних тріщин на результати аналізу граничного розтріскування. Розроблено метод та стенд для випробувань термічної стійкості лабораторних зразків, який дозволяє автоматизувати процес одержання, запису та накопичення експериментальних даних.

P. Maruschak, I. Konovalenko, R. Bishchak

ANALYSIS OF SURFACE CRACKING AND METHOD OF ESTIMATION OF THERMAL FATIGUE OF MATERIALS

In article the technique of an estimation of laws thermal cracking of a surface of a CCM roller is proposed. The influence of entrance parameters of algorithm of the analysis of geometry of a grid of the fatigue cracks on results of an estimation crack pattern is determined. The method and stand for an estimation thermal resistance of laboratory specimens is developed. Method allows to automate process of tests, record and accumulation of experimental data.

УДК 667.64:678.026

I.Добротвор1, канд. фіз.-мат. наук; П.Стухляк1, докт. техн. наук;

А.Букетов1, докт. техн. наук; І.Грубий2; В.Коробчук2

1Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
2Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України у Тернопільській області

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИРОДИ НАПОВНЮВАЧІВ І МАГНІТНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА МЕХАНІЗМ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ

У роботі досліджено вплив фізичної природи наповнювачів і магнітного оброблення на адгезійну, когезійну міцність і модуль пружності епоксидних композитних матеріалів та захисних покриттів на їх основі. Запропоновано механізм керування структуроутворенням у зв’язувачі, що дозволить ціленаправлено керувати властивостями матеріалів за умови прогнозованого введення у епоксидний оліґомер феромагнітного наповнювача і магнітного оброблення композицій до введення твердника. Доведено, що таке попереднє оброблення забезпечує керування параметрами зовнішніх поверхневих шарів навколо часток наповнювача, які зумовлюють поліпшення властивостей епоксикомпозитів.

I.Dobrotvor, P.Stuhlyak, A.Buketov, I.Grubiy, V.Korobchuk

INFLUENCE OF INFLUENCING FILLER NATURE AND MAGNETIC TREATMENT ON MECHANISM STRUCTURE CREATION AND PROPERTIES OF EPOXYCOMPOSITES

In work it is explored influence of  filler physical nature  and magnetic treatment on adhesion, cohesion durability and module of resiliency epoxycomposite materials and sheeting on their basis. Shown the method of management by the structure creation mechanism of materials and, as a result, their mechanical properties on the way to the forecast add to epoxycomposite ferromagnetic fillers at optimum maintenance and magnetic treatment of compositions before add hardener. It is proved, that previous treatment provides the forecast management by the parameters of external superficial layers round the particles of fillers, which predetermine the improvement properties of epoxycomposites.

УДК 539.3; 537.39

Г. Степанов, докт. техн. наук; А. Бабуцький, канд. техн. наук

Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАНУ

МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ СТАЛЕВОЇ ТРУБИ ПІД ДІЄЮ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

Використання імпульсного електромагнітного поля, що створюється розрядом батареї конденсаторів через кільцевий індуктор, забезпечує пластичне деформування кільцевої області труби під індуктором. За результатами чисельного моделювання показано, що пластичне деформування труби є ефектом спільної дії пондеромоторних сил та інерційного руху стінки труби в радіальному напрямку при несуттєвому впливі теплового ефекту індукованого струму.

G. Stepanov, A. Babutsky

MODELING OF DEFORMATION OF STEEL TUBE UNDER ACTION OF PULSED ELECTROMAGNETIC FIELD

The use of pulsed electromagnetic field generated by discharge of capacitors battery through the coil inductor provides plastic deformation of ring part of the tube under the inductor. According to results of numerical simulation it is shown that plastic deformation of the tube is the result of mutual action of ponderomotive forces and inertial movement of its wall in radial direction under inessential thermal effect of inducted current.

УДК 517.983.27

О.Цебрій

Тернопільський національний економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛИХ КОЛИВАНЬ ФІЗИЧНОГО МАЯТНИКА З ПОРОЖНИНОЮ, ЧАСТКОВО ЗАПОВНЕНОЮ ІДЕАЛЬНОЮ РІДИНОЮ

В роботі виводяться рівняння руху фізичного маятника в нерухомій системі координат на основі варіаційного принципу для повної енергії системи тіло-рідина. Для отриманої задачі застосовується варіаційний метод, який дозволяє визначити її розв’язки, шукаючи мінімум відповідного функціоналу. Мінімізацію реалізовано методом Рітца. Отримано власні значення задачі про коливання фізичного маятника зі сферичною та циліндричною  порожниною, а також їх залежність від довжини маятника і рівня заповнення порожнини рідиною.

O.Tsebriy

INVESTIGATION OF THE SMALL FLUCTUATIONS OF PHYSICAL PENDULUM WITH THE CAVITY WHICH HAS BEEN FILLED IN BY THE IDEAL LIQUID

In this work the equation of movement has been built in immovable system of coordinates following a variation principle for full energy of physical pendulum. With the use of variation method the solution of the problem has been brought to the problems of minimization of corresponding functional operator. With the use of method of Ritts, eigenvalues of the problem of fluctuation of physical pendulum have been received for spherical and cylindrical cavity. As a result of investigation, it was discovered dependence solutions on lengths of pendulum and level of filling of a cavity a liquid.

МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ

MANUFACTURING ENGINEERING AND AUTOMATED PROCESSES

УДК 621.9.06

Ю. Кузнєцов1, докт. техн. наук; Д. Дмитрієв2, канд. техн. наук

1Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
2Херсонський національний технічний університет

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ РУХІВ МЕХАНІЗМАМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ У ВЕРСТАТАХ НОВИХ КОМПОНОВОК

Наведено класифікацію механізмів паралельної структури. Запропоновано програмний модуль для керування, кінематичного аналізу та візуалізації рухів верстатів нових компоновок.  Наведено результати тестування програмного модуля для верстата типу гексапод при обробці різних поверхонь та запатентованого токарного верстата на базі механізмів паралельної структури.

Yu. Kuznetsov, D. Dmitriev

visualization of shape generating motions by the machanism of parallel structure in the machine tools of new structural configurations

Based on the parallel mechanism, a new technological machine is presented in this paper. The virtual prototype modelling and the kinematic simulation parallel milling cone surface are described. The virtual prototype simulation can help in the parametric design and the structural design for the new machine tool.

УДК 621.87

Б. Гевко, докт. техн. наук; А. Дячун

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Динаміка Процесу розточування Гвинтових Гофрованих Заготовок (ГГЗ)

Проведено аналіз динамічних навантажень на систему верстат-пристрій-деталь при розточуванні внутрішнього отвору гвинтових гофрованих заготовок. Запропоновано динамічну систему даного процесу, на основі якої складено систему диференціальних рівнянь руху, що розв’язана чисельним методом.  Досліджено величину деформації матеріалу гвинтової гофрованої заготовки в залежності від швидкості різання та жорсткості деформованої частини. Представлено конструкцію пристрою для розточування  внутрішніх отворів ГГЗ.

B. Gevko, A. Dyachun

Dynamics of Process of boring of the Spiral Corrugated blanks

The analysis of the dynamic loadings on the system machine-tool device detail during boring of internal diameter of the spiral corrugated blanks is conducted. The dynamic system of this process is suggested, on the base of which the system of differential equations is made, that was solved by the numerical method.  The value of deformation of material of the spiral corrugated blank is explored, depending on speed of cutting and inflexibility of the deformed part. The fixture for boring of internal opening is presented.

УДК 631.34.072.1

Т. Рибак1, докт. техн. наук; П. Паламарчук2

1Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
2Зборівський коледж ТДТУ імені Івана Пулюя

ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРОСТОРОВО НАВАНТАЖЕНИХ ПЛОСКИХ РАМ СКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ

В даній роботі запропоновано ефективну інженерну методику розрахунку плоских просторово навантажених конструкцій рам сільськогосподарських машин з загином поздовжніх лонжеронів. При дослідженні напружено – деформованого стану даного типу конструкцій найбільш ефективним є застосування методу мінімуму потенціальної енергії . В роботі запропоновано методику знаходження потенціальної енергії деформації для випадку, якщо просторова рама включає конструктивні елементи складної геометричної форми.

T. Rybak, P. Palamarchuk

ENGINEERING METHOD OF DETERMINATION OF POTENTIAL ENERGY OF DEFORMATION OF THE SPATIALLY LOADED FLAT FRAMES OF DIFFICULT GEOMETRICAL FORM

In-process this the effective engineering method of calculation of the flat spatially loaded constructions of frames of agricultural machines is offered with the bend of longitudinal longerons. At research tensely – the deformed state of this type of constructions, application of method of minimum of potential energy is most effective . The method of finding of potential energy of deformation is in-process offered for a case if a spatial frame includes the structural elements of difficult geometrical form.

УДК 681.2

І.Брощак, канд. техн. наук; В.Крук; О.Шевчук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗАМІРУ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ШЛІЦЕВИХ З’ЄДНАНЬ

Наведено конструкції і принцип роботи контрольних пристроїв для заміру конструктивних параметрів шліцевих валів і втулок, які набули широкого використання в машинобудуванні, з використанням аналогово-цифрових перетворювачів і комп’ютерів. Виведено аналітичні залежності для визначення абсолютної і відносної похибки шліцевих з’єднань валів і втулок запропонованими контрольними пристроями.

I.Broshchak, B.Kruk, O.Shevchuk

GROUND OF PARAMETERS OF CONTROL DEVICES FOR MEASURING OF STRUCTURAL PARAMETERS OF SLOT CONNECTIONS

Constructions and principle of work of control devices are resulted for intention of structural parameters of slot billows and hobs which purchased the wide use in an engineer with the use of analog-to-digital transformers and computers. Analytical dependences are shown out for determination of absolute and relative error of slot connections of billows and hobs by the offered control devices.

УДК 631.358 /088/

М. Паньків1, канд. техн. наук; Н. Дубчак2;
В. Барановський3, канд. техн. наук

1Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
2Бережанський агротехнічний інститут
3Національний аграрний університет

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЧИСНОЇ СИСТЕМИ ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ

У статті наведено одержані результати проведених польових експериментальних випробувань модернізованої коренезбиральної машини МКК-6, яку обладнано комбінованою очисною системою. На основі експериментальних даних виведено рівняння регресії та побудовано графічні залежності загальної забрудненості вороху кормових буряків, пошкоджень коренеплодів, забрудненості коренеплодів рослинними домішками і кількості налиплого грунту на поверхні тіла коренеплодів.

M. Pankiv, N. Dubsthak, V. Baranovsky

RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCHES OF CLEANSING SYSTEM TO LOTS OF ROOT CROPS

The got results of the conducted fields experimental tests of the modernized machine of МКК-6, which is equipped by the combined cleansing system, are resulted in the article. On the basis of experimental information the shown equalizations out regressions and built graphic dependences of general muddiness to the lots of forage beets, damages of root crops, muddiness of root crops by vegetable admixtures and amount of sticking soil, on-the-spot body of root crops.

УДК 621.87

Ів. Гевко, канд. техн. наук; І. Новосад, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ ПРОФІЛЮВАННЯ СЕКЦІЙ ГНУЧКОГО ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА НА ЙОГО ПРОДУКТИВНІСТЬ

Наведено результати експериментальних досліджень продуктивності  гнучких гвинтових конвеєрів з гіперболічним профілем поздовжнього січення. Виведено аналітичні залежності для визначення втрат продуктивності конвеєра після профілювання секцій гнучкого гвинтового конвеєра і дослідження його роботи.

Iv.Gevko, I.Novosad

DIRE SHAPING SECTION OF FLEXIBLE SPIRAL CONVEYER ON PRODUCTIVITY

The results of experimental researches of productivity of flexible screws conveyer with the hyperbolical type of that longitudinal cuts are resulted. Shown analytical dependences out for determination of losses of productivity of conveyer after profiling of sections of flexible screw conveyer and research of his work.

УДК 62.752

І.Сидоренко, канд. техн. наук; С.Гутиря, докт. техн. наук

Одеський національний політехнічний університет

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У РІВНОЧАСТОТНИХ ВІБРОІЗОЛЯТОРАХ

Наведено результати математичного моделювання коливальних процесів при гармонійному збурюванні в системах, які містять віброізолюючі пристрої з механічним зворотним зв’язком. Показано, що нелінійні пружні характеристики таких пристроїв можуть визначати як близькі до гармонійного, так і негармонійні коливання і є дуже чутливими до зсуву центра коливань щодо положення пружної рівноваги системи.

І.Sidorenko, S.Hyturya

MATHEMATICAL MODELING OF OSCILLATORY PROCESSES IN EQUIL FREQUENCY ANTIVIBRATING DEVICES

The results of mathematical modeling of oscillatory processes are given at harmonically indignation in systems containing antivibrating devices with a mechanical feedback. Is shown, that the nonlinear elastic characteristics of such devices can define as close to harmonically, and non harmonically to fluctuations and are very sensitive to displacement of the centre of fluctuations concerning a rule of elastic balance of system.

УДК 664.653.1

І.Стадник, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ЗАМІШУВАННІ ТІСТА

Наведено результат теоретичних розрахунків способу збільшення інтенсивності замішування тіста, який враховує енергетичні аспекти процесу, забезпечуючи при цьому зниження його енергоємності та ефективне використання втраченої енергії за допомогою величини питомої деформації зрушення тістової маси в процесі замішування,а також розробленого  нового місильного  органу  відомим методом  і обґрунтовується шляхом порівняння одержаних розрахунків з результатами експериментальних досліджень.

I.Stadnyk

The ways of power consumption decrease in the kneading process

The oretical calculation results of dough kneading intensity increase have been given, which involve power  aspects of process and provide its power consumption decrease and effective use of the lost power by means of specific deformation value of dough mass rise in kneading act. The process runs with the help of newly developed kneading device and is based on the comparison of calculation results with the results of experimental investigations.

УДК 621.922

Т. Божко

Луцький державний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛ РІЗАННЯ ПРИ ШЛІФУВАННІ ПОРИСТИХ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Наведено результати експериментального визначення сил різання при шліфуванні  пористих порошкових матеріалів. Встановлено регресивну залежність для визначення сил різання з уточненими коефіцієнтами від параметрів, що на неї впливають.

T. Bozhko

RESEARCH OF FORCES OF CUTTING AT POROUS POWDER MATERIALS

Results experimental forces of cutting are resulted at grinding porous powder materials. It is offered mathematical law for research of forces of cutting with specified coefficient from parameters, that it influence.

УДК 531.12

П.Клендій, канд. техн. наук; Г.Клендій; С.Гайдукевич

Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПНЕВМОТРАНСПОРТУВАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ У ПРОДУКТОПРОВОДІ

У роботі, на основі  аеродинамічних характеристик пневмовітки та вентиляційної установки, розроблена математична модель динаміки процесу пневмотранспортування в продуктопроводі по каналу “витрата продукту – витрата повітря”. Використовуючи пакет прикладних програм “ Matlab” у середовищі “Simulink” побудовано імітаційну модель пневмотранспортера. Дана модель дозволяє досліджувати динаміку транспортування сипких матеріалів в продуктопроводі, тобто визначати енергетичні параметри, при яких буде проходити транспортування продукції з найменшою витратою енергії.

P.Klendiy, H.Klendiy, S.Gaydukevich

THE MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF PNEUMOTRANSPORTINQ OF STREW MATERIALS IN THE PRODUCT LINE

At the basis of aerodynamic characteristics of air-powered line and ventilation device the mathematic model of the dynamics of pneumotransporting process in the product line at the channel “product expense air expense” is developed in the work. Using the applied programms “Matlab” in the sphere “Simulink” the imitating model of pneumotransporter is formed. The given model lets to explore the dynamic of pneumotransporting of dry substances in the product line, so that is to define energetic parameters at which the transporting of products with the least energy expense will be taken place.

УДК 631.358

В.Солтисюк

Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРЬОХРЯДНОЇ НАВІСНОЇ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Наведено конструкцію і можливі модифікації трьохрядної навісної коренезбиральної машини і методику проведення експериментальних досліджень. В результаті досліджень вироблено практичні рекомендації щодо удосконалення технологічного процесу викопування коренеплодів і модернізації навісної трьохрядної коренезбиральної машини. Встановлено залежності дальності польоту коренеплодів від швидкості обертання очисника, кута його нахилу і кута встановлення доочисної сітки.

V.Soltysyuk

RESULT OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF THREEROWING HANGING ROOTHARVESTER MACHINE

Resulted construction and possible modifications of three-row hanging rootharvester machine and method of leadthrough of experimental researches. As a result of researches mined-out practical recommendations in relation to the improvement of technological process of excavation of root crops and modernization of hanging three-row rootharvester machine. Set dependences of distance of flight of root crops on speed of rotation of purifier, angle of his slope and corner of establishment of cleaner net.

УДК 621.87

О.Фльонц

Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДАЧІ ГЛАДКОЇ КОНВЕЄРНОЇ СТРІЧКИ В ЗОНУ РІЗАННЯ

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень подачі гладкої конвеєрної стрічки в зону різання. Виведено аналітичні залежності для визначення зусиль подачі багатошарової конвеєрної стрічки подаючими роликами. Встановлено залежності сили подачі від конструктивних і технологічних параметрів, а також встановлено умови самозахоплення конвеєрної стрічки подаючими валками.

V. Flyonc

RESEARCH OF CARBRO OF SERVE OF SMOOTH CONVEYER RIBBON IN CUTTING AREA

The results of theoretical and experimental researches of serve of smooth conveyer ribbon are resulted in the cutting area. Shown analytical dependences out for determination efforts serve of multi layers conveyer ribbon by giving rollers. Dependences of force of serve are set on structural and technological parameters, and also the set terms of autoserve of conveyer ribbon by giving rollers.


ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

INSTRUMENT-MAKING AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS

УДК 681.51, 621.3.07

М.Паламар, канд. техн. наук; А.Хом’як

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМИ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДУ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

В статті пропонується метод керування наведенням наземних антенних систем на космічні апарати за допомогою силового слідкуючого приводу, в основі якого лежить асинхронний електропривід. Здійснено аналіз і запропоновано ефективний спосіб керування даним електроприводом. Також здійснено математичний опис роботи двигуна, який приведено  до зручної форми обчислення з можливістю  підстановки реальних значень. Розроблено модель системи автоматичного керування, в якій втілено принцип поєднання модульного і векторного ШІМ-управління.

M. Palamar, А. Homyak

MODELLING OF VECTOR CONTROL SHEME OF ASYNCHRONOUS ELECTRODRIVE OF ANTENNA SYSTEM FOR TRACKING OF LOW-ORBITAL SPACE VEHICLES

In this article is represented method of ground antenna system pointing to space vehicles, using power tracking drive, which is based on asynchronous electrodrive. It was made the analysis and was offered the effective method of control of this electrodrive. The mathematical description of the motor work was made, and this description was brought to suitable form of calculation, including possibility of real value substitution. It was developed the model of automatic control system, in which was embodied the principle of combination of module control and PWM-control.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА

MATHEMATICAL MODELING. MATHEMATICS.  PHYSICS

УДК 519.246

С.Лупенко, канд. техн. наук; Л.Щербак, докт. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА АНАЛІТИЧНІ ЗАЛЕЖНОСТІ В ЗАДАЧАХ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ СИГНАЛІВ НА БАЗІ ЇХ МОДЕЛІ У ВИГЛЯДІ  ЦИКЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ

У роботі обґрунтовано використання оператора перетворення шкали в задачах спектрального аналізу та синтезу сигналів. Введено поняття кратної ритмічної пов’язаності циклічних функцій та кутової частоти для довільної (детермінованої та стохастичної) циклічної функції неперервного аргументу. Встановлено аналітичний зв’язок між функцією ритму та кутовою частотою циклічної функції неперервного аргументу. Запропоновано підхід до спектрального аналізу та синтезу циклічних функцій.

S.Lupenko, L Scherbak

SOME SPECIALITIES AND ANALYTICAL DEPENDENCES IN THE TASKS OF SPECTRAL ANALYSIS AND SYNTHESIS OF SIGNALS ON BASIS OF THEIR MODEL IN THE FORM OF CYCLIC FUNCTION

In the work, has been proved the use of the scale transformation operator in the task of spectral analysis and synthesis of signals. The concept of multiple rhythmical connection of cyclic functions and the concept of angular frequency for arbitrary determined and random cyclic function of uninterrupted argument have been introduced. The analytical connection between rhythm function and angular frequency of the cyclic function of uninterrupted argument has been set up. An approach to spectral analysis and synthesis  of cyclic functions has been suggested.

УДК 519.21

Р. Жаровський

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЦІОНАРНОГО RC ШУМУ З ДИСКРЕТНИМ ЧАСОМ

У роботі обґрунтовується математична модель стаціонарного дискретного RC шуму – лінійного стаціонарного випадкового процесу. Розробляється методика комп’ютерного моделювання реалізацій на основі запропонованої моделі, а також наводяться результати моделювання стаціонарного дискретного  RC шуму з різними характеристиками.

R. Zharovskiy

COMPUTER MODELING OF STATIONARY RC NOISE WITH DISCRETE TIME

Mathematical model of stationary discrete  RC noise – linear stationary accidental process is presented in the article. The method of computer modeling is worked out and results of modeling of stationary discrete  RC noise with different characters are pointed.

УДК 536.2:539.3

В.Веселовський, канд. фіз.-мат. наук; О.Берлов

Дніпропетровський національний університет

РОЗРАХУНОК ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ СКЛАДЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Операційним методом отримано розв’язки задачі нестаціонарної теплопровідності для складених елементів конструкцій з уніфікованими зовнішніми граничними умовами й умовами неідеального теплового контакту при дії електромагнітних полів. Наведено результати параметричних досліджень.

V.Veselovskij, A.Berlov

THE CALCULATION OF TEMPERATURE FIELDS FOR MULTILAYER CONSTRUCTIONS

The operation method was used to obtain the solution of nonsteady heat conduction problem with unified external boundary conditions and non ideal heat contact under the impact of electric and magnetic fields. The results of parameter investigations are presented.


ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ

CHEMISTRY. CHEMICAL, BIOLOGICAL AND FOOD TECHNOLOGYS

УДК 66-9: 66.021.3

К.Луняка, докт. техн. наук; Д. Вус; Г. Чумаков, канд. техн. наук

Херсонський національний технічний університет

Дослідження масопередачі при перемішуванні ТУРБІННОЮ МІШАЛКОЮ В посудинах з відбивними перегородками

Наведено результати експериментальних досліджень фізичного розчинення твердої речовини в залежності від кількості вертикальних перегородок, встановлених у посудинах, виявлено вплив кількості перегородок на інтенсивність масопередачі і потужність, що споживається мішалкою, розраховано коефіцієнти масовіддачі за різних режимів роботи установки.

K.Lunyaka, D.Vuss, G.Chumakov

INVESTIGATION OF THE MASS-TRANSFER UNDER
MIXING BY THE TURLINE MIXER IN THE PARTITION VESSELS

The results of experimental researches of physical dissolution of hard matter depending on the amount of the vertical partitions set in a vessel are resulted, exposed influence of amount of partitions on intensity of mass transfer and power which is consumed by a mixer, the coefficients of mass rejection at different modes of operations of setting are expected.