№ 12.2

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE


УДК 620.192.46

П. Ясній, докт.техн.наук; Ю. Пиндус, канд.тех.наук;
І. Окіпний; І. Шульган

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНИЙ СТАН У ВІСТРІ ТРІЩИНИ

Досліджено вплив попереднього термомеханічного навантаження (ПТН) і комбінованого (з накладанням циклічної складової) ПТН на напружено-деформівний стан (НДС) у вістрі тріщини теплостійкої сталі 15Х2МФА. НДС досліджували методом скінченних елементів у пружно-пластичній постановці. Виявлено, що комбіноване ПТН призводить до зростання пластичних деформацій і залишкових стискувальних напружень після розвантаження, а після прикладання зовнішнього навантаження того ж рівня до зменшення рівня нормальних напружень і еквівалентних напружень за Мізесом спереду вістря тріщини, порівняно із ПТН.

P. Yasniy, Yu. Pyndus, I. Okipny, I. Shulhan

THE INFLUENCE OF WARM PRE – STRESS ON STRESS – STRAIN STATE AT THE CRACK TIP

Influencing of the warm pre-stress (WPS) and combined WPS (with low – amplitude cyclic component) on the stress – strain state in the near crack tip of heat – resistance 15Cr2MFA steel. The stress – strain distribution were investigation using the finite element method in the elastic-plastic analysis. The combined WPS causes increasing plastic strain and residual compression stresses, and also reduction of normal and equivalent stresses of Mises compared with WPS.

УДК 539.3

Г.Сулим1, докт.фіз.-мат.наук; М.Драган2, канд.фіз.-мат.наук; Я.Пастернак2

1 – Львівський національний університет імені Івана Франка
2 – Луцький державний технічний університет

ПРУЖНА РІВНОВАГА ПЛАСТИНКИ З ТОНКИМ ПРЯМОКУТНИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

У роботі запропоновано ефективний числово-аналітичний метод аналізу пружної рівноваги необмеженого пружного середовища з тонкостінним включенням довільної жорсткості. Проведено числове дослідження впливу тонкостінного включення різної відносної жорсткості на напружений стан композиції. Вказано на узгодженість результатів, отриманих для абсолютно жорстких і сильно податних включень, з відомими асимптотичними розподілами поблизу вістря жорстких включень і тріщин.

G.Sulym, M.Dragan, Ya.Pasternak

ELASTIC EQUILIBRIUM OF THE PLATE WITH THIN RECTANGULAR INCLUSION

In this paper the effective numerical-analytical method of the analysis of elastic equilibrium of the infinite elastic medium with thin inclusion of arbitrary rigidity is constructed. Numerical research of the influence of thin inclusion of various rigidity on the stress field in a composite is carried out. Results received for absolutely rigid and very weak inclusions conform to well-known asymptotic distributions near the tip of thin rigid inclusions and cracks.


УДК 539.3.

ДВОСТОРОННІЙ ЗГИН ПЛАСТИНИ З ДВОМА СИМЕТРИЧНИМИ НАСКРІЗНИМИ ТРІЩИНАМИ ПО ДУЗІ КОЛА З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТУ ЇХ БЕРЕГІВ

В.Божидарнік1, докт. техн. наук; В.Опанасович2, канд. фіз.-мат. наук; П.Герасимчук1

1 – Луцький державний технічний університет
2 – Львівський національний університет імені Івана Франка

В роботі досліджено задачу про двосторонній згин пластини з двома симетричними тріщинами по дузі кола розподіленими згинальними моментами на нескінченності з урахуванням контакту їх берегів при наявній геометричній і фізичній симетрії задачі. В силу контакту берегів тріщини розв’язок задачі подано у вигляді розв’язку двох задач: плоскої задачі та згину (класична теорія). Використовуючи комплексні потенціали і методи теорії функцій комплексної змінної, розв’язок задачі зведений до задач лінійного спряження, на основі якого отримано рівняння для знаходження контактного зусилля між берегами тріщин. Записані явні вирази для комплексних потенціалів, контактних зусиль між берегами тріщин, коефіцієнтів інтенсивності зусиль і моментів та проведено їх числовий аналіз, результати якого подано графічно.

V.Bozhydarnik, V.Opanasovych, P.Gerasymchuk

BILATERAL FLEXURE OF THE PLATE WITH TWO SYMMETRICAL THROUGH THE THICKNESS CIRCULAR ARC CRACKS WITH ACCOUNT OF THEIR EDGES CONTACT

On the ground of the two-dimensional problem of the theory of elasticity and of the classical theory of plate flexure bilateral flexure of the arc cracks with extrinsic symmetric load causing smooth contact of its edges along the whole length of one of its surfaces by moments applied at infinity has been investigated. With the use of the theory of the complex variable functions methods the solution of the problem has been brought to the problems of linear conjugation and their analytic solution has been built. Numerical analysis of contact pressure and moments-intensive factors are presented in the form of diagrams.

УДК 667.64:678.026

А.Трапезон1, докт.техн.наук; А.Букетов2, канд.техн.наук

1 – Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАНУ, м.Київ
2 – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ ОБРОБКИ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИЦІЙ ЗОВНІШНІМИ ПОЛЯМИ НА ЦИКЛІЧНУ МІЦНІСТЬ СИСТЕМИ “ОСНОВА (СТАЛЬ СТ.3) – ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ”

Встановлено кореляцію між циклічною міцністю і адгезійними властивостями захисних покриттів залежно від технологічного процесу формування покриттів (варіантів ультрафіолетового опромінення та магнітної обробки композицій). Встановлено, що попереднє комплексне поетапне ультрафіолетове опромінення епоксидної смоли з наступною магнітною обробкою композиції забезпечує значне підвищення межі витривалості системи “основа – модифіковане покриття”.

А.Trapezon, А.Buketov

CYCLIC DURABILITY OF STEEL WITH THE MODIFIED EXTERNAL FIELDS BY EPOXY COMPOSITE COVERAGES
IN THE CONDITIONS OF LOADINGS OF HIGH-FREQUENCY

The physical-mechanical properties of polymer-composite materials depend on quantitative composition as well as magnetic and chemical nature of fillers. As a result of investigations, it was discovered that adding dispersed particles of inorganic nature and ultra-violet modification to polymer composition allows to regulate structure and properties of compositional materials. Features of polymer-composites ingredients magnetic properties influence on protective coating adhesive resistance.

УДК. 669.788

В.Федоров1, докт.техн.наук; А.Тростянчин1, канд.техн.наук; Я.Замора2

1 – Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,
2 – ВСП Бережанський агротехнічний інститут НАУ

ЗАСТОСУВАННЯ ВОДНЮ В ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ НА ОСНОВІ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ

Проаналізовано основні інтерметалічні сполуки рідкісноземельних металів (РЗМ), які пропонуються для застосування в якості постійних магнітів з підвищеними значеннями експлуатаційних характеристик. На основі проведених експериментальних досліджень показано, що застосування водню як технологічного середовища в процесі їх подрібнення і хіміко-термічної обробки, дозволяє покращити підіймальну силу магнітів.

V.Fedorov, A. Troctyanchyn, J.Zamora

APPLICATION OF HYDROGENIUM IN PROCES OF TREATMENT PERMANENT MAGNETS ON BASIS OF RARE METALS

The principle intermetallic compounds of rare earths proposed for the use as permanent magnets with enhanced operation characteristics have been analysed. As shown by the performed studies, the use of hydrogen as wotking environment during pulverisation and thermochemical treatment, allows improving magnet power.

УДК 667.64:678.026

I.Добротвор, канд. фіз.-мат. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АПРОКСИМАЦІЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ТВЕРДНЕННЯ НАПОВНЕНИХ ВОЛОКНАМИ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ

У роботі досліджено зміну миттєвого модуля зсуву від часу тверднення епоксикомпозитів з волокнами різної фізичної природи. Встановлено, що точки перегину на кривій залежності модуля зсуву від часу тверднення КМ відповідають етапам зшивання композиту, які характеризують фізичні і хімічні процеси формування поверхневих шарів навколо волокон. Апроксимація результатів досліджень і використання властивостей ланцюгових дробів дала можливість візуалізації на графіках залежностей модуля зсуву від часу тверднення композитів часових проміжків формування зовнішніх шарів.

I.Dobrotvor

APPROXIMATION OF PHYSICS-MECHANICAL DESCRIPTIONS
OF EPOXYCOMPOSITES WITH FIBERS AT THEIR SOLIDIFIABILITY

In this work investigate the change of the instantaneous module of change from time solidifiability epoxycomposites with the fibers of different physical nature. It is set that inflectionpoints on the crooked dependence the module of change on time of solidifiability composite materials answer to the stages of sewing together of composit, which characterize the physical and chemical processes of forming superficial layers around fibers. Approximation results of researches and properties chain shots give ability visualization on the graphs of dependences the module change from time of solidifiability composites of sentinels intervals forming external layers.

УДК 667.64:678.026

О. Голотенко

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ФОРМУВАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ МАТРИЦІ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДНИХ СМОЛ

Проаналізовано вплив модифікаторів та твердників на процеси формування полімерної матриці. Встановлено, що при формуванні полімерної матриці важливе значення має природа і кількість твердника, а також етерифікація в’яжучого. Експериментально встановлено, що ступінчастий режим термічної обробки та вибір режиму охолодження дозволяють підвищити адгезійноміцнісні та фізико-механічні властивості полімерної матриці.

O. Golotenko

FORMATION OF POLYMER MATRIX ON THE BASIS
OF COMPOSIT PITCHES

Influence of modifiers and hardening agents on formation properties of polymer matrix is analyzed. It is established, that at formation of polymer matrix the great value has the nature and number of hardening agents, and also etherification of binding agent. Experimentally it is established that step mode of polymerization and choice of a mode of cooling allow to raise adhesive strength and physic mechanical properties of polymer matrix.


УДК 620.191.33: 620.193

Р.Грабовський1, канд.техн.наук; В.Болонний2, канд.техн.наук; І.Фартушок1, канд.техн.наук; В.Лужецький1

1 – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
2 – Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу

ОЦІНКА ГЛИБИНИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДЕФЕКТІВ У СТІНКАХ НАФТОПРОВОДІВ

Проведено порівняльну оцінку глибини потенційно небезпечних тріщиноподібних дефектів в залежності від їх початкової форми та місцезнаходження на трасі нафтопроводу. Встановлено, що в порівнянні з дефектами у формі корозійної виразки тріщиноподібні дефекти у формі риски є для нафтопроводу більш небезпечними. Показано, що тріщиноподібні дефекти, виявлені на початкових ділянках між перекачувальними станціями, є найбільш потенційно небезпечні.

R.Hrabovskyy, V.Bolonnyy, I.Fartushok, V.Luzhetskyy

ASSESSMENT OF HAZARDOUS DEFECTS DEPH IN WALL OF OIL-PIPILINES

The comparative assessment of hazardous crack-like defects depth with dependence of their initial shape and location on the trunk of oil-pipeline was done. It has been shown that corrosion furrow defects are more dangerous than corrosion ulcer defects. The crack-like defects detected in section of pipeline at a transfer pumping station can be considered as the most hazardous.

УДК. 669.788

С. Мохун

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

ВПЛИВ ВОДНЕВОЇ ОБРОБКИ НА РОЗМІР ЧАСТИНОК ПОРОШКУ ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ СИСТЕМИ Dd-Fe-B

Проведено дослідження впливу водневої обробки на дисперсність порошку і магнітні характеристики промислових магнітних сплавів системи Dd-Fe-B. Оптимізовано умови такої обробки і показано, що змінюючи середній розмір частинок порошку можна збільшити підіймальну силу постійних магнітів Dd-Fe-B на 25-27%.

S. Mokhun

HYDROGEN TREATMENT INFLUENCE UPON PARTICLES SIZE OF POWDER OF PERMANENT MAGNETS OF Dd-Fe-B SYSTEM

The research of hydrogen treatment influence is fullfielded upon dispersion of powder and magnetic characteristics of industrial magnetic alloys of Dd-Fe-B system. The conditions of such treatment are optimized and it is shown that it is possible to make large force of permanent Dd-Fe-B magnets on 25-27% during changing the middle size of powder particles.

МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ

MANUFACTURING ENGINEERING
AND AUTOMATED PROCESSES

УДК 621.793.927.7:669.018.25

О.Шаблій, докт. фіз.-мат. наук; Ч.Пулька, докт. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ НАГРІВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ КОМБІНОВАНОГО ЕКРАНУВАННЯ ТЕПЛОВИХ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

У роботі розроблено математичну модель, яка дозволяє проектувати складну нагрівальну систему ІТЕЕ, що складається з індуктора, теплового та електромагнітного екранів, з урахуванням їх тепло-, електрофізичних, енергетичних та геометричних параметрів з використанням енергоощадного режиму нагрівання для наплавлення тонких сталевих дисків довільних діаметрів і розмірів зони наплавлення, виходячи з потреб технології без проведення експерименту, яка покращує рівномірність товщини шару наплавлювального металу, підвищує продуктивність процесу наплавлення, а також досягати додаткової економії електроенергії внаслідок екранування теплових та електромагнітних полів.

O.Shabliy, Ch.Pulka

MATHEMATIC MODEL OF HEATING SYSTEM CONSTRUCTION PARAMETERS OPTIMIZATION TAKING INTO ACCOUNT THE COMBINED SCREENING OF THERMAL AND ELECTROMAGNETIC FIELDS

Mathematic model providing complex heating system ITEE, which consists of an inductor, heat and electromagnetic screens taking into account their heat, electrophysical, power, and geometric parameters under energy-saving heating regime for surfacing of thin steel disks of arbitrary diameters and sizes of the surfacing area meeting the needs of technology without experiments having been carried out. The technology improves uniformity of the surfacing metal layer thickness and raises the surfacing efficiency and gives a possibility to obtain additional energy saving caused by the screening of the heat and electromagnetic fields


УДК 621.952

В. Дзюра

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРОБКИ ПІВКРУГЛИХ ШЛІЦЕВИХ КАНАВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПЛАСТИЧНИМ ДЕФОРМУВАННЯМ

Виведено рівняння для визначення висоти розміщення робочих елементів інструменту за умови забезпечення рівномірного режиму його навантаження. Досліджено закономірність розміщення робочих елементів інструменту від величини припусків, що знімаються ними на різних етапах формування півкруглих шліцевих канавок.

V. Dzyura

GROUND OF PARAMETERS OF INSTRUMENT KEY-WAY
HALF-ROUND DETAILS OF MACHINES BY PLASTIC DEFORMATION

Equalization is shown out for determination of height of placing of working elements of instrument on condition of providing of the even mode of his loading. It is investigational conformity to the law of placing of working elements of instrument from the size of admittances which are taken off by them on the different stages of forming of half-round groove ditches.

УДК 621.86

Ю. Капаціла, канд. техн. наук; І. Новосад; А. Свідовий

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ СЕКЦІЙ ГНУЧКОГО ГІПЕРБОЛІЧНОГО ШНЕКА І ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

Наведено розмірний аналіз секцій гнучкого гіперболічного шнека і методику розробки технологічного процесу виготовлення півмуфт секцій гнучкого гіперболічного шнека, що є основою надійності роботи механізмів. Виведені аналітичні залежності для визначення величини замикаючої ланки і допуску секцій гнучкого гвинтового конвеєра. Дано практичні рекомендації виробництву щодо технології виготовлення півмуфт секцій гнучкого шнека.

Y. Kapatsila, I.Novosad, A. Svidoviy

DIMENSION ANALYSIS OF THE SECTION OF THE FLEXIBLE HYPERBOLICAL SCREW AND THE PECULIARITIES OF THE TECHNOLOGY OF ITS PRODUCING

Dimension analysis of the flexible hyperbolical screw and the method of design of the technological process of producing of half muff of the sections of the flexible hyperbolical screw are depicted. Analytical dependences for defining the value of closing until and tolerance of sections of flexible screw conveyer have been made. Practical recommendation manufacturing about the technology of producing of halfmuffs of the sections of the flexible screw are given.

УДК 628.511

В.Каспрук, канд. техн. наук; В.Куц, канд. техн. наук;
О.Марціяш, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКУ ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ ЖАЛЮЗІЙНО–ВИХРОВОГО ПИЛОВЛОВЛЮВАЧА

Шляхом порівняння з результатами експериментального визначення гідравлічного опору жалюзійно – вихрового пиловловлювача оцінюється придатність різних методів теоретичного визначення цього показника. Проведено розрахунок як за методикою, рекомендованою для апаратів із зустрічними закрученими потоками з врахуванням особливостей конструкції апарата, що досліджувався, так і за методиками, розробленими для створених за останні роки інших конструкцій відцентрових апаратів з жалюзійним відводом повітря.

V.Kaspruk, V.Kuts, O.Martsiyash

POSSIBLE VARIANT OF CALCULATION OF THE HYDRAULIC RESISTENCE A JALOUSIE-VORTICAL DEDUSTER

By comparison with the results of experimental determination of hydraulic resistance of jalousie-vortical deduster, the fitness of different methods of theoretical determination of this index is estimated. A calculation is conducted as after the method recommended for vehicles with meeting involute streams taking into account the features of construction of apparat that was explored, so after methods developed for created in the last few years other constructions of centrifugal vehicles with the jalousie taking of air.

УДК 63.621

В. Костюк, канд. техн. наук; А. Матвіїшин

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНОСТЕЙ ПОЛЯ НА ДИНАМІКУ МАЛОГАБАРИТНИХ ОБПРИСКУВАЧІВ

В даній роботі розглядаються питання міцності основних складових вузлів малогабаритного обприскувача. Змодельовано динамічне навантаження при виконанні машиною технологічного процесу. Розглянуто деякі граничні випадки контактної взаємодії колеса з перешкодою. Подано основні математичні залежності, що описують цей процес.

V. Kostyuk, А.Matvyishyn

INFLUENCE OF FIELD NON-UNIFORMITIES ON DYNAMICS OF SMALL SPRINKLERS

In the given work the questions of durability of basic component knots of small sprinkler are examined. The dynamic loading is modelled at implementation by the machine of technological process. Some maximum cases of contact co-operation of wheel are considered with the obstacle. The basic mathematical are given to dependence, that this process is described.

УДК 621.87

С. Білик, канд. техн. наук, І. Чвартацький

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ АПАРАТІВ ОДНОЗЕРНОВОГО ВИСІВУ НАСІННЯ

Наведено методику проектування диска для однозернового висіву насіння і насінєвкладальника в грунт. Виведені аналітичні залежності для визначення конструктивних і кінематичних параметрів цих елементів і технологію їх виготовлення.

S. Bilyk, I. Chvartatsky

TECHNOLOGICAL PRE-CONDITIONS OF PLANNING OF DETAILS OF VEHICLES OF SINGLECORN SOWING OF SEED

Resulted method of planning of disk for the singlecorn sowing of seed and in soil. Shown analytical dependences out for determination of structural and kinematics parameters of these elements and technology of their making.

УДК 621.793.927.7:669.018.25

О.Шаблій, докт. фіз.-мат. наук; Ч.Пулька, докт. техн. наук;
М.Михайлишин, канд. фіз.-мат. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ, ДЕФОРМАЦІЙ ТА ПЕРЕМІЩЕНЬ ПРИ ІНДУКЦІЙНОМУ НАПЛАВЛЕННІ ТОНКИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ КОМБІНОВАНОГО ЕКРАНУВАННЯ ТЕПЛОВИХ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

Запропоновано математичну модель для визначення полів залишкових напружень, деформацій та переміщень, які виникають у процесі індукційного наплавлення тонких сталевих дисків порошкоподібними твердими сплавами з використанням комбінованого екранування теплових та електромагнітних полів. Модель побудовано на основі припущення, що основними причинами виникнення полів залишкових напружень, деформацій та переміщень є різні механічні та теплофізичні характеристики основного і наплавлюваного металів і в процесі наплавлення здійснюється тільки пружне деформування. Використано рівняння теорії тонких пластин. Отримано аналітичні розв’язки, які дозволяють визначати залишкові переміщення, напруження та деформації при індукційному наплавленні тонких сталевих дисків в залежності від геометричних розмірів диска і наплавлюваного шару, а також механічних та теплофізичних їх характеристик.

O.Shabliy, Ch.Pulka, M.Mykhailyshyn

INVESTIGATION OF THE RESIDUAL STRESSES, DEFORMATIONS, DISPLACEMENTS UNDER INDUCTION SURFACING OF THE THIN CONSTRUCTION PARTS TAKING INTO ACCOUNT THE COMBINED SCREENING OF THE THERMAL AND ELECTROAMGNETIC FIELDS

Mathematic model for finding residual stresses fields, deformations and displacements appeared under induction surfacing of the thin steel disks by the powder-like hard alloys using the combined screening of the thermal and electromagnetic fields was proposed. The model is built basing on the assumption that the main reasons of the residual stress fields, deformations and displacement appearance are different mechanical and thermophysical characteristics of the basic and surfacing metals and the fact that while surfacing only elastic deformation is available. The equations of the thin plates theory are used. Analytical solvings, which made possible to identify the residual displacements, stresses and deformations under induction surfacing of thin steel disks depending on the geometric dimensions of the dish and surfacing layer, as well as the mechanical and thermal-physical characteristics, are obtained.

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

INSTRUMENT-MAKING
AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS

УДК 621.327

А. Лупенко, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОДНОКАСКАДНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ З КОРЕКЦІЄЮ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ  ТА ДІМІНГОВИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

У роботі розглянуто високочастотний електронний пускорегулювальний апарат з корекцією коефіцієнта потужності та з регулюванням робочої потужності люмінесцентних ламп. В однокаскадному апараті поєднано знижувально-підвищувальний перетворювач напруги та напівмостовий резонансний послідовний інвертор напруги. Знижувально-підвищувальний перетворювач працює в режимі переривчастого струму і відіграє роль коректора коефіцієнта потужності. Отримано аналітичні залежності для проектування апарата. Проведено моделювання схеми апарата.

A. Lupenko

SINGLE-STAGE ELECTRONIC BALLAST WITH POWER FACTOR CORRECTION AND DIMMING CAPABILITY

Single-stage high-frequency electronic ballast with dimming capability and near unity power factor for fluorescent lamps is presented in this paper. The proposed ballast is the combination of a buck-boost converter and a half-bridge series-resonant parallel-loaded voltage inverter. The buck-boost semistage works in the discontinuous conduction mode as a power factor corrector. The analytical expressions for ballast design are derived. The results of simulation of ballast have shown that the desired ballast performance can be achieved feasibly.

УДК 681.327.8

М.Карпінський, докт.техн.наук; Н.Герила

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕЛЕТРАФІКУ

Проведено теоретичний аналіз процесів, що описують випадковий потік даних у телекомунікаційних мережах, досліджено потік даних комп’ютерної мережі з точки зору ефекту самоподібності. Отримано математичні залежності щодо розподілу потоку даних у глобальній мережі Internet.

M.Karpinskyy, N.Heryla

RESEARCH OF TELETRAFFIC PROPERTIES

The theoretical analysis of processes which describe the casual stream of information in telecommunication networks is conducted, probed began to the flow information of network from the point of view the effect of self similarity. Mathematical dependences are got in relation to the division of stream of information in the global network of Internet.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ.
МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА

MATHEMATICAL MODELING.
MATHEMATICS. PHYSICS

УДК 517.52/524: 517.58/589

М.Ленюк, докт.фіз.-мат.наук1; Б.Шелестовський2, канд.фіз.-мат.наук

1 – Чернівецький факультет Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”

2 – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ФУР’Є – (КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА) – ЛЕЖАНДРА НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ

Методом порівняння розв’язку крайової задачі на трискладовому сегменті полярної осі для сепаратної системи модифікованих диференціальних рівнянь Фур’є, Бесселя та Лежандра, побудованого, з одного боку, методом функцій Коші, а з другого боку – методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є – (Конторовича-Лєбєдєва) – Лежандра 2-го роду підсумовано поліпараметричну сім’ю функціональних рядів за системою власних елементів даного гібридного диференціального оператора.

M. Lenyuk; B. Shelestovsky

SUMMARISING OF FUNCTIONAL SERIES BY MEANS
OF OWN ELEMENTS OF THE HYBRID DIFFERENTIAL FURIE – (KONTOROVICH-LEBEDYEV) – LEGENDRE OPERATOR
ON THE POLAR AXIS SEGMENT

Using the method of comparison of solution the boundary task on the three-component segment of the polar axis for the seperate system of the modified differential Furier, Bessel and Legendre equations, built, on one hand, by the Koshier function method, an by the finite hybrid integrated transformation of Furier – (Kontorovich- Lebedyev) – 2-nd level Legendre type on the other hand, polyparameter family of the functional series according to the own elements system of the given hybrid differential operator, has been summarised.

УДК 628.113.2 : 66.067.1

А. Бомба1, докт. техн. наук; І. Присяжнюк1, канд. техн. наук;
А. Сафоник2

1 – Рівненський державний гуманітарний університет,
2 – Національний університет водного господарства та природокористування

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФІЛЬТРУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДИФУЗІЇ

Уточнено відому модель фільтрування Мінца шляхом її „дифузійного збурення”. На цій основі проведено дослідження процесу очистки стічних вод при фільтруванні на каркасно-засипних фільтрах, зокрема, отримані формули для розрахунку процесу накопичення забруднень у фільтрі в залежності від різних його технічних характеристик. Наведено результати числових розрахунків.

А. Bomba, I. Prysjazhnjuk, А. Safonik

FEATURES OF FILTERING WITH AN ACCOUNT OF DIFFUSION

The known Mints filtration model has been developed by its „diffuse existement”. On this basis, the research of water purification process of filtration through wire-frame filling filters has been carried out, namely, the formulas for filter pollutants accumulation process calculation depending on its various technical characteristics have been obtained. The results of numerical calculations are represented.

УДК 517.9

Л. Романюк1, канд. тех. наук; О. Скрук2, канд. фіз.-мат. наук; В. Чорний2, канд. фіз.-мат. наук

1 – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
2 – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ З НЕЛІНІЙНИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ

Робота присвячена дослідженню розв’язків крайових задач в нелінійних різницевих рівняннях з нелінійними крайовими умовами. Обґрунтовується підхід, який базується на побудові крайової задачі з лінійними крайовими умовами, що розглядається з певною системою визначальних рівнянь.

L. Romanyuk, O. Skruk, V. Chorniy

ABOUT ONE APPROACH INVESTIGATION OF SOLUTION
OF DIFFERENCE EQUATIONS WITH NON-LINEAR BOUNDARY CONDITIONS

The article is dedicated to the investigation of solutions of the boundary value problems in non-linear difference equations and non-linear boundary conditions. We substantiate the approach which is based on the construction of the equivalent boundary value problem with linear boundary conditions. This approach is examined together with a certain system of determining equations.

УДК 519.866; 330.115

М.Бойчук1, канд.фіз.-мат.наук; Н.Шмуригіна2

1 – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
2 – Буковинський університет

ОПТИМІЗАЦІЯ СТАТИЧНОГО МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ З УРАХУВАННЯМ КОНТРОЛЮ НАД ЗАБРУДНЕННЯМ З ЛАГАМИ

Запропоновано модель статистичного міжгалузевого балансу з урахуванням контролю над забрудненням з лагами. Проведено її дослідження, в результаті якого запропоновано алгоритми обчислення магістральних значень капіталу, інвестицій, невиробничого споживання, трудових ресурсів, валового випуску основної продукції та продукції допоміжного виробництва, кінцевої продукції, крайових керувань – значень інвестицій, а також точки перемикання керувань інвестиціями.

M. Boichuk, N. Shmurygina

OPTIMIZATION OF STATIC INTERSECTOR BALANCE TAKING INTO ACCOUNT CONTROL ABOVE CONTAMINATION WITH LAGS

The offered model of statistical intersector balance taking into account the control above contamination with lags. Its research, as a result of which the offered algorithms of calculation of main values of capital, investments, unproductive consumption, labour resources, gross issue of basic products and products of auxiliary production, eventual products, is conducted, regional managements – values of investments, and also points of switching of managements by investments.

УДК 519.876.5

І. Скрильник

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

РОЗВ’ЯЗАННЯ NP-СКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЯК ПОФАРБУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВИХ МОДЕЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ

У статті розглядається проблема пофарбування графів за допомогою генетичного алгоритму. Показано, що велика кількість NP-складних задач зводяться до проблеми пофарбування теоретико-графових моделей. На основі 0-1 програмування та лінійно-квадратичної оптимізації розроблено комбінований алгоритм, який дозволяє ефективно пофарбовувати графи зі 6Ч10306 вершинами у мінімальну кількість кольорів.

I. Skrylnyk

THE NP-HARD PROBLEMS SOLVING AS A GRAPH COLORING TASK USING THE GENETIC ALGORITHM

In this paper the graph coloring problem using the genetic algorithm is investigated. It is shown that a great majority of NP-hard problems can be converged to graph coloring problem. The combined algorithm is elaborated, basing on the 0-1 programming and linear-quadratic optimization. The designed algorithm enables to color graphs up to 6Ч10306 vertex in the minimal number of colors.

ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА
ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ

CHEMISTRY. CHEMICAL, BIOLOGICAL
AND FOOD TECHNOLOGYS


УДК 631.862.1.

В. Павліський, д.т.н.; В. Подобайло, к.т.н.; М. Потапенко

Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету «Бережанський агротехнічний інститут»

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДУКТІВ ФЕРМЕНТАЦІЇ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО АНАЛІЗУ

Запропоновано методику оцінювання ефективності продуктів ферментації біогазових установок методом послідовного статистичного контролю, який дозволяє значно зменшити кількість аналізів у порівнянні з методом однократної вибірки.

V.Pavliskyy, V.Podobaylo, M.Potapenko

DETERMINING OF FERMENTATION PRODUCTS EFFECTIVENESS OF BIOGAS BY METHOD OF CONSEQUENT ANALYSIS

It is suggested the method of assessment of fermentation products effectiveness of biodiesel installations by the method of logical statistic control, which allows to reduce the quantity of analysis in comparison with the method of choice.