№ 4

МЕХАНІКА

УДК 539.4:669.017:620.193

О.Студент, канд. техн. наук, І.Скрипник, канд. техн. наук,
І.Лєвіна, канд. техн. наук, П.Сидор, канд. техн. наук

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, м. Львів

МЕХАНІЗМИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ СТАЛІ НК-40 РЕАКЦІЙНИХ ТРУБ ПЕЧЕЙ РИФОРМІНГУ
Подано результати фрактографічних досліджень особливостей високотемпе-ратурного втомного руйнування жароміцної сталі НК-40 у вихідному стані та після експлуатаційної деградації у процесі риформінгу. Внаслідок експлуатації в сталі перерозподіляються карбіди та хром і виділяється s-фаза, що полегшує зародження та високотемпературне зростання втомних тріщин. На основі порівняння особливостей руйнування у виробничих та лабораторних умовах зроблено висновок, що залежно від етапу поширення тріщини у реакційній трубі її зростання визначають різні складові навантаження: на початковому етапі – циклічність технологічного процесу, а на завершальному – статична складова циклу навантаження.


УДК 621.787:620.194

І.Гурей, канд. техн. наук

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, м. Львів

ПІДВИЩЕННЯ ОПОРУ КОНТАКТНОМУ ВТОМНОМУ РУЙНУВАННЮ СТАЛІ ФРИКЦІЙНИМ ЗМІЦНЕННЯМ
Дослідження показали, що фрикційне зміцнення підвищує опір втомному руйнуванню при контактному навантаженні. Так, довговічність сталі У8А після фрикційного зміцнення зростає у 1,6…1,8 раза порівняно з незміцненими зразками. Тріщина утворюється в зоні дії розтягувальних навантажень і проходить на основному металі.


УДК 631.358.42

Н.Гончаренко, докт. техн. наук

Севастопольський державний технічний університет

ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ СТІЙКОСТІ СТАНУ РІВНОВАГИ ОЧИСНИКІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
З використанням даного алгоритму визначено параметри очисників серійного бурякозбирального комплексу.


УДК 539.37:539.4.019.1

А.Пасечник, канд. техн. наук, О.Цирульник, канд. техн. наук, Г.Никифорчин, докт. техн. наук

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, м. Львів

ВПЛИВ НАВОДНЮВАННЯ НА ТЕРТЯ ТА ЗНОШУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СТАЛІ
Досліджено вплив електролітичного наводнювання з різною інтенсивністю як зразка, так і контртіла на коефіцієнт тертя, температуру в зоні тертя та зносотривкість пар тертя Р6М5-20 та Р6М5-У8А за різної швидкості ковзання та відсутності змащування. Встановлено, що загалом наводнювання знижує коефіцієнт тертя, а на температуру в зоні тертя він впливає неоднозначно і це залежить від швидкості ковзання та інтенсивності наводнювання. Виявлено позитивний ефект наводнювання на зносотривкість пар тертя за високої швидкості ковзання, а за низької – лише для сталі Р6М5 за умови наводнювання контртіла. Зроблено висновок про відсутність чітких кореляцій між закономірностями зміни трибологічних характеристик у результаті наводнювання та зносотривкістю пар тертя.


УДК 620.192.7

П.Ясній, докт. техн. наук, М.Галущак, С.Федак, Р.Королюк

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ДІАГРАМАМИ РОЗТЯГУВАННЯ І ДИНАМІЧНОЮ ПОВЗУЧІСТЮ СПЛАВУ АМг6
На основі експериментальних досліджень отримано, що циклічне навантажування з постійною амплітудою, яке накладається на квазістатичне деформування розтягуванням, приводить до істотного зростання повзучості сплаву АМг6 порівняно з деформуванням розтягуванням. Виявлено взаємозв’язок діаграм деформування при квазістатичному і комбінованому навантажуванні із статичною і динамічною повзучістю сплаву АМг6.


УДК. 669.788

Р.Королюк*, В.Федоров**, докт. техн. наук, П.Ясній *, док. техн. наук

*Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
** Фізико-механічний інститут НАН України ім. Г.В. Карпенка

ВПЛИВ ОКСИДНИХ ПЛІВОК ТА БЕРИЛІЄВИХ ПОКРИТЬ НА ВОДНЕВУ ПРОНИКНІСТЬ СТАЛІ 12Х18Н10Т
Проведені дослідження водневої проникності аустенітної нержавіючої сталі 12Х18Н10Т з оксидними плівками та захисними берилієвими покриттями (композиція “БМ” – Ве + Мо та “БКН” – Ве + Сu + Ni). Показано, що покриття “БКН” товщиною 2.5 мкм у 2-3 рази інтенсивніше знижує проникання водню, ніж покриття “БМ” товщиною 25 мкм. Встановлено, що залежно від тиску і структури оксиду величину потоку водню через досліджувану сталь можна знизити від 5 до 160 разів. Додаткове протонне опромінення оксидної плівки зі структурою хромистої шпінелі зменшує рівень її деградації у водні, підвищуючи час захисної дії при 1073 К від 250 до 600 год.


УДК 539.377:536.12

А.Ясінський, канд. фіз.-мат. наук, Б.Шелестовський, канд. фіз.-мат. наук, Л.Фурсевич, канд. фіз.-мат. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОБУДОВА РЕГУЛЯРИЗОВАНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ВІДТВОРЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ І ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ КРУГЛОЇ ПЛАСТИНКИ ЗА ПРОГИНОМ
Розглядається обернена задача термопружності, що досліджує визначення нестаціонарного осесиметричного температурного поля і термонапруженого стану тонкої круглої пластинки за розподілом вертикальних переміщень її серединної поверхні, заданим замість однієї з теплових граничних умов. Для випадку порушення умов коректності даної задачі побудовано її регуляризований розв’язок, а також виконано числовий аналіз його поведінки.


УДК 631.358.42

І.Закалов

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ “КОРЕНЕПЛІД ЦУКРОВОГО БУРЯКУ – ГРУНТ”
Викладено основні результати експериментальних досліджень системи “коренеплід цукрового буряку – грунт”. Оцінено вплив коренеплодів на фізичний стан грунту в міжрядді і по глибині його росту. Визначені основні характеристики системи, які необхідні для проектування нових робочих органів для викопування. Отримані залежності сили в’язі коренеплоду з грунтом внаслідок дії лемішкового копача. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ


УДК 628. 16. 161

С.Білоконь, О.Сиротинський


Рівненський державний технічний університет

ДО ПИТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВІБРАЦІЙНОГО СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРА З ПОТОКОМ ПОЛИВНОЇ ВОДИ ПРИ ЇЇ ОЧИЩЕННІ
Запропоновано метод визначення критичної швидкості фільтрації очищувальної води і частоти коливань системи фільтр-рідина.


УДК 519.87:502.76

М.Петрик, канд. техн. наук, Т.Кукуруза

Тернопільський державний технічний універистет ім. Івана Пулюя

ТРЬОХВИМІРНА НЕСТАЦІОНАРНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЙНО-ДИФУЗІЙНОГО МАСОПЕРЕНОСУ ДЛЯ ВИРІЗАНОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО КЛИНУ
Методами інтеґральних перетворень Фур’є і Ґанкеля побудований точний розв’язок трьохвимірної математичної моделі фільтраційного масопереносу для робочої області однорідного фільтрувального середовища, що має конфіґурацію вирізаного циліндричного клину. Виписані головні розв’язки (функції Ґріна і Коші) відповідної крайової задачі.


УДК 62-762/035/

С.Семчишин, канд. техн. наук, В.Семчишин

Тернопільський державний технічний універистет ім. Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ КЛАПАНІВ
Описана методика дослідження самодіючих запобіжних клапанів з застосуванням математичних моделей. При моделюванні робочих процесів досліджуваних клапанів враховується динаміка середовища,яке протікає через щілини клапана.Робочий процес моделюється на ЕОМ.


УДК 518.001.57:627.157:627.40

С.Барановський

Рівненський державний технічний університет

ПРО РОЗВ’ЯЗОК ОДНОГО КЛАСУ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗМИВІВ ПОБЛИЗУ ПІВЗАГАТ
Пропонується метод моделювання та дослідження процесів деформації дна біля півзагат, а також крокова процедура наближення розв’язків відповідних сингулярно збурених нелінійних задач для рів-нянь конвективної дифузії в областях з вільними межами.


УДК 532.546

Б.Сидорчук

Рівненський державний технічний університет

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРАЦІЇ В ШАРУВАТИХ СЕРЕДОВИЩАХ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ
При побудові розв’язків нелінійних задач руху рідини в шаруватих середовищах застосовується запропонований раніше підхід та вироблений новий ефективний метод, що враховують фільтраційні деформації придренного середовища.


УДК 519.248

Ю.Кулєшков, канд. техн. наук, М.Черновол, докт. техн. наук, В.Наливайко, канд. техн. наук, Є.Солових, канд. техн. наук, І.Шепеленко

Кіровоградський державний технічний університет

МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ
У даній роботі запропонована методика статистичної обробки даних, використання якої дозволяє отримати достовірні та об’єктивні дані про явище або процес, що вивчається.


УДК 621.31:519.21

М.Приймак, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНО ПЕРІОДИЧНИХ ЕНЕРГОНАВАНТАЖЕНЬ МЕТОДОМ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
З використанням означення рівномірного періодичного білого шуму, змодельовано графіки навантажень енергосистем. Результати підтверджують адекватність енергонавантажень і їх моделі, обгрунтованої у вигляді лінійного періодичного випадкового процесу. МАТЕМАТИКА


УДК 517.443

М.Ленюк, докт. фіз.-мат. наук, Б.Шелестовський, канд. фіз.-мат. наук


Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ЗОБРАЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ (КАНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА) 2-ГО РОДУ – ФУР’Є
Методом порівняння розв’язку крайової задачі на двоскладовому сегменті для сепаратної системи диференціальних рівнянь Бесселя та Фур’є, побудованого, з одного боку, методом функцій Коші, а з другого боку методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) 2-го роду – Фур’є підсумовано поліпараметричну сім’ю функціональних рядів за системою спеціальних функцій Бесселя й тригонометричною системою функцій. МАШИНОБУДУВАННЯ


УДК 621.9

І.Луців, канд. техн. наук


Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ НАПРЯМНИХ БАГАТОЛЕЗОВОГО АДАПТИВНОГО ОСНАЩЕННЯ
Розглядається вплив тертя в напрямних багатолезового адаптивного оснащення на плавність взаємних рухів елементів оснащення. Виведені умови рівномірних переміщень повзунів з інструментами. Запропоновані заходи на зменшення втрат від тертя.


УДК.621.7.011

А.Рудник, канд. техн. наук, І.Ольшанський

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ СКЛАДНОЇ ФОРМИ З ЛИСТОВОГО МАТЕРІАЛУ
У статті подається методика розрахунку геометричних параметрів технологічної оснастки для виготовлення поверхонь складної форми з листового матеріалу. Описується стенд для вимірювання криволінійних поверхонь і отримання необхідних масивів експериментальних даних. Пропонується математичне та програмне забезпечення для обробки масивів отриманих даних. Подаються результати вимірювань та розрахунків.


УДК 621.9.08.

Г.Юхименко, П.Кривий, канд. техн. наук, В.Кушик, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРВНОГО ТОЧІННЯ ТРИРІЗЦЕВОЮ ГОЛОВКОЮ
У даній статті розглянута методика дослідження використання трирізцевої головки для вібраційної обробки деталей обертання, а також визначені основні конструктивні параметри запропонованого механізму вирівнювання осьових складових зусиль різання, які забезпечують надійний процес перервного різання.


УДК 631.3

В.Рубльов, канд. техн. наук

Білоцерківський державний аграрний університет

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ПОСЛУГ ПРИ ПОСТАВЦІ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ І УМОВИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ
Наведені результати про обгрунтування номенклатури послуг на підприємствах матеріально-технічного забезпечення. На основі інформаційнеого пошуку аналітично обгрунтовані шляхи оптимізації послуг.


УДК 621.825

С.Нагорняк, докт. техн. наук, А.Романець

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

СИНТЕЗ КУЛАЧКОВИХ ЗАПОБІЖНИХ МУФТ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ПІДТИСКОМ
Подано основи структурно-схемного синтезу кулачкових запобіжних муфт з центральним підтиском. Принципом розробленого синтезу є перебір різних форм поверхонь на вільному торці фланця рухомої в осьовому напямку півмуфти, в які входять кінці підтискних пружних елементів. Сформований напрям синтезу дає змогу представити всі можливі варіанти геометричних форм і оцінити їх вплив на зміну характеру підтиску півмуфт в процесі спрацювання муфти. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


УДК 671.735:53.083.8

Б.Марченко, докт. фіз.-мат. наук, Р.Ткачук, канд. техн. наук, О.Мацюк, М.Фриз


Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОДІАГНОСТИКИ ЗА ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИМИ СИГНАЛАМИ
Проаналізовано умови функціювання аналого-цифрового перетворювача без збоїв, викликаних непостійністю вхідного сигналу протягом часу перетворення. Розглянуто відповідні критерії для стохастичних вхідних сигналів. Ці критерії застосовано для дослідження динамічних характеристик електрофізіологічної інформаційно-вимірювальної системи.


УДК 617.735-005-073.98

Р.Ткачук, канд. техн. наук, В.Шведа

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОКА МЕТОДОМ РЕОГРАФІЇ
Представлена комп’ютеризована система для автоматизованої реєстрації, обробки та аналізу реограми ока. Запропоновано прилад для використання його в клінічних умовах.


УДК621.317.083.8

П.Євтух, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ВОДНОГО БІОЛОГІЧНОГО ТЕСТ- ОБ’ЄКТА ПРИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Досліджена теоретична межа зниження похибок визначення координат підводного біологічного тест-об’єкта.


УДК 536.532

М.Дорожовець, канд. техн. наук

Державний університет “Львівська політехніка”

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ КРЕМНІЄВИХ ПЛАСТИН ПРИ DUV-ЛІТОГРАФІЇ
Запропонована схема багатоелементного перетворювача, схема вимірювання та алгоритм відтворення температурного поля.


УДК 621

Б.Колпак, канд. техн. наук

Державний науково-дослідний інститут “Система”, м. Львів

КОМПЛЕКС НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ
Розглянуто зміст комплексу нормативних документів державного і галузевих рівнів з метрологічного забезпечення автоматизованих систем контролю та обліку енергоносіїв, які відносяться до ВІС або АСКТП. Приділено увагу метрологічній атестації вимірювальних та обчислювальних каналів, програмних засобів, випробуванням керуючих каналів.


УДК 621.791.052.08:620.179.16

В.Скальський, канд. техн. наук, О.Сергієнко, канд. техн. наук

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, Львів

АКУСТИКО-ЕМІСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕГРАДОВА-НОГО У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАТЕРІАЛУ ТРУБОПРОВОДІВ ЖИВЛЕННЯ НАДВИСОКОГО ТИСКУ ТЕЦ
У роботі розглядається проблема створення методики неруйнівного контролю та діагностики на основі явища акустичної емісії (АЕ) трубопроводів живлення надвисокого тиску, що експлуатуються на теплових електростанціях України. З цією метою проведені дослідження матеріалу труб (сталь 16 ГС), що мали ресурс напрацювання, близький до критичного. Як показали результати, метод АЕ можна ефективно використовувати для оцінки розвитку макротріщин у таких виробах як у процесі їх опресування, так і під час експлуатації, що добре узгоджується з відомими літературними даними.


УДК. 621.327. 534

В.Андрійчук, канд. фіз.-мат. наук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ЕНЕРГООЩАДНІ ОПРОМІНЮВАЛЬНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ РОСЛИН ЗАКРИТОГО ГРУНТУ
Вирощування рослин у замкнутому екологічному середовищі є енергоємістним процесом. Зниження енергоспоживання на світлокультуру рослин можливе шляхом підбору найбільш ефективних джерел світла та оптимізації режимів опромінення. Джерела світла вибиралися з урахуванням біологічної цінності їх випромінювання. В основу проектування опромінювальнпх установок покладено переривчастий характер опромінення рослин. Запропоновано три типи конструкцій установок.


УДК 681.325

М.Паламар, канд. техн. наук, Р.Ткачук, канд. техн. наук

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

АНАЛІЗ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМП’ЮТЕРНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОПОТЕНЦІАЛІВ
У статті розглядається структура, аналіз і способи поліпшення метрологічних характеристик КІВС для дослідження біопотенціалів. Подані результати метрологічної атестації такої системи і результати реєстрації сигналів. ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ


УДК 544. 022: 25

Є.Дзержко, А.Eннан, С.Сахно


Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини Міносвіти та НАН України

ВИЗНАЧЕННЯ ФТОРИДІВ У ПРИСУТНОСТІ СУПРОВОДЖУЮЧИХ АНІОНІВ У ЗАБРУДНЕНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДАХ (на прикладі р. Дунай)
Розглянута можливість визначення фторид – іонів у забруднених поверхневих водах за допомогою застосування іонообмінної хроматографії. Результати дослiдження процесiв сорбцiї-десорбції фторид-іонів у присутністі великої кількості заважаючих аніонів дозволяють застосовувати аніоніт АВ-17 для визначення фторидів при оптимальній швидкості фільтрації 5 мл/хвил. Похибка визначення фторидiв у присутностi карбонат-, гідрокарбонат-, фосфат-іонів у концентрацiях, більших за концентрацію фторидів у 13 разів; хлорид-, сульфат-іонів – в 60 разів, становить ± 5%.


УДК 637.127.576

В.Юкало, канд. біол. наук, Н.Кушнірук, М.Дольна

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

ГЕЛЬ-ФІЛЬТРАЦІЯ БІЛКІВ МОЛОКА
Досліджено розподіл білкових фракцій знежиреного молока та білків казеїнового комплексу при гель-фільтрації на сефадексах G-100, G-150 і G-200 з використанням різних буферних систем. Білковий склад хроматографічних фракцій аналізували з допомогою електрофорезу в лужній буферній системі (казеїни) і диск-електрофорезу (білки сироватки молока). Виявлена можливість виділення k-казеїну з препарату загального казеїну та білків сироватки (a-лактальбумін і b-лактоглобулін) із знежиреного молока.


УДК620.197.16

З.Слободян1), канд. техн. наук, А.Василик2), канд. техн. наук,
В.Жовнірчук1), канд. техн. наук, П.Сидор1), канд. техн. наук

1) Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, Львів.
2) Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

ВПЛИВ ГАЛОГЕНІДІВ АЛКІЛАМОНІЮ НА ОПІР КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ КОРОЗІЙНО-ЕРОЗІЙНОМУ РУЙНУВАННЮ У ВОДІ
Оцінено вплив галогенідів триетиламонія і дібутилетиламонія на інкубаційний період і стаціонарну швидкість корозійно-ерозійного руйнування (КЕР) сталі 30ХГСНА у водогінній воді. Показано, що інгібуючий вплив цих сполук визначається скоріше природою катіона, ніж аніона. З’ясовано, що найбільше зростання тривалості інкубаційного періоду і зменшення стаціонарної швидкості КЕР спостерігається в присутності броміду триетиламонія. ЕКОНОМІКА


УДК 330.115:338

Л.Барткова, М.Дивак, канд. техн. наук


Тернопільська академія народного господарства

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА СОЦІО-ЕКОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ АТП-16127 МІСТА ТЕРНОПОЛЯ
У даній статті розглянута методика вичення комплексного впливу господарської діяльності підприємств на соціо-екологічне середовище; побудовано інтервальну модель зв’язку між узагальненими екологічним та соціальним факторами та критерієм управління господарською діяльністю; приведені результати реалізації розглянутої методики для авто-транспортного підприємства м. Тернополя.


УДК 339.13

В.Семчишин, Є.Семчишин

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

КОНКУРЕНТИ ТА КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА
Показано конкурентну боротьбу підприємств. Вказано на складність визначення конкурента. Наприклад, якщо ви адресуєте свої послуги широкому загалові, то конкурентом може стати будь-яка фірма, яка обслуговує індивідаульних покупців, і пропонує їм інші шляхи задоволення таких самих потреб. ІСТОРІЯ


О.Клименко, А.Клименко


Тернопільська академія народного господарства,
Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка

КРЕМ’ЯНЕЦЬКІ БОНИ 1919 РОКУ
У статті досліджуються маловідомі сторінки вітчизняної історії емісії грошових знаків, випущених Кременецькими самоврядними установками (міською та повітовою управами) у 1919 році, які є важливими історико-економічними джерелами і об’єктом вивчення спеціальної історичної дисципліни боністики.
На конкретних матеріалах характеризується основний понятійний апарат боністики.
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ


К.Зеленський, канд. техн. наук, В.Козак

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Запропоновано рейтингову систему контролю знань студентів, що дозволяє підвищити мотивацію їх пізнавальної діяльності і, як наслідок, якість навчального процесу в цілому.


М.Гайдук

Гусятинський політехнікум Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ
На сучасному етапі роль математики у розвитку суспільства різко зросла, а це вимагає поліпшення математичної підготовки всіх спеціалістів, і зокрема молодших. У цій публікації порушуються питання співвідношення фундаментального і прикладного, теоретичного і практичного компонентів освіти, зокрема прикладної спрямованості математики як фактора активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, подаються приклади вдосконалення системи вправ при вивченні різних тем з математики, що сприяють встановленню зв’язків між математикою та іншими навчальними дисциплінами і практикою. Використання описаних методів дозволить поліпшити якість навчального процесу, всебічно розвивати студентську молодь.