Вісник ТНТУ

Вісник ТНТУ — науковий журнал, приймає до друку наукові праці за напрямами:

  1. Механіка та матеріалознавство.
  2. Машинобудування та автоматизація виробництва.
  3. Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи.
  4. Математичне моделювання. Математика.

ВІСНИК визнаний МОН України як наукове фахове видання з усіх технічних наук. Виходить щоквартально у журнальному варіанті.

Офіційний веб-сайт Вісника ТНТУ за адресою visnyk.tntu.edu.ua.

Електронні версії статей вісників ТНТУ з 2009 року розміщуються в інституційному репозитарії ELARTU.

Вісник ТНТУ в Google Академії.

До друку приймаються статті з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися досі. До друку не приймаються суто оглядові статті. Вимоги до оформлення статті подано нижче.

Адреса редакційної колегії:

Відповідальному секретареві редколегії ВІСНИКА ТНТУ
Б.Шелестовському
ТНТУ імені Івана Пулюя
вул.Руська, 56, м.Тернопіль, 46001
E-mail: kaf_vm@tu.edu.te.ua

Редакційна колегія

Головний редактор: Петро Ясній
Заст. головного редактора: Роман Рогатинський
Відповідальний секретар: Борис Шелестовський
О.Є. Андрейків, В.А. Андрійчук, З.Я. Бліхарський, М.І. Бобир, Б.М. Гевко, Л.Д. Дідух, Я.П. Драган, П.С. Євтух,
М.П. Карпінський, В.А. Кривень, Р.М. Кушнір, Ю.М. Лапуста, В.С. Ловейкін, С.А. Лупенко, І.В. Луців, Й.Й. Лучко,
М.С. Марущак, М.С. Михайлишин, З.Т. Назарчук, Г.М. Никифорчин, М.Р. Петрик, М.І. Пилипець, М.І. Підгурський,
М.В. Приймак, Ч.В. Пулька, Т.І. Рибак, М.С. Стечишин, П.Д. Стухляк, Г.Т. Сулим, В.Т. Трощенко, Б.І. Яворський

Editorial board

Chief Editor: Petro Yasnii
Replacement Chief Editor: Roman Rohatynskyi
Executive Secretary: Borys Shelestovskyi
O.Ye. Andreikiv, V.A. Andriichuk, Z.Ya. Blikharskyi, M.I. Bobyr, B.M. Hevko, L.D. Didukh, Ya.P. Drahan, P.S. Yevtukh,
M.P. Karpinskyi, V.A. Kryven, R.M. Kushnir, Yu.M. Lapusta, V.S. Loveikin, S.A. Lupenko, I.V. Lutsiv, Y.Y. Luchko,
M.S. Marushchak, M.S. Mykhailyshyn, Z.T. Nazarchuk, H.M. Nykyforchyn, M.R. Petryk, M.I. Pylypets, M.I. Pidhurskyi,
M.V. Pryimak, Ch.V. Pulka, T.I. Rybak, M.S. Stechyshyn, P.D. Stukhliak, H.T. Sulym, V.T. Troshchenko, B.I. Yavorskyi

International Editorial board

Guy Pluvinage (France), Lâszlô Tóth (Hungary), Jerzy Kaleta (Poland), Tõnu Lehtla (Estonia), Keyue M. Smedley (USA), Jacques Fraissard (France)

Редактори: Є.І. Гриценко, Л.Й. Петришина

Комп’ютерне макетування: Р.Л. Федишина

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України.
© „Вісник Тернопільського національного технічного університету“, 1997
Свідоцтво про реєстрацію періодичного друкованого видання — ТР № 221 від 16.05.1997р.

ISSN 1727-7108

Адреса редакції:

282001, Тернопіль, вул. Руська, 56.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Відповідальному секретареві редколегії вісника ТНТУ Б. Шелестовському
Телефони: (0352) 255798, 253585
Факс: (0352) 254983
E-mail: kaf_vm@tu.edu.te.ua

Основні вимоги до підготовки і оформлення матеріалів статей

Стаття повинна бути оформлена згідно вимог МОН України до фахових наукових видань. Статті друкуються англійською мовою.
У випадку, коли автори подають статтю українською мовою, редколегія здійснює їх переклад англійською мовою.

Стаття подається особисто або надсилається відповідальному секретареві редакційної колегії доц. Б. Шелестовському (каб. 312, тел.(0352) 25-35-85) на диску (у форматі doc), роздрукованою у двох примірниках: перший друкується з інтервалом 1,0 шрифтом висотою 12 (ця ж версія записується на диску), другий — з інтервалом 1,5 та шрифтом висотою 14. Статтю підписують автори на останній сторінці тексту. До статті додається експертний висновок про можливість її опублікування у відкритому друці (лише для працівників ТНТУ), супровідний лист від організації (для авторів, що не працюють у ТНТУ) та авторська довідка.
Статті можна надсилати електронною поштою за адресою kaf_vm@tu.edu.te.ua.
В авторській довідці обов’язково вказати повністю прізвища, ім′я та по батькові авторів (українською та англійськими мовами), напрям статті, адресу для листування, Е-mail, контактний телефон, вказати контактну особу.

Обсяг статті 5-12 сторінок формату А4 разом з таблицями та рисунками. Бажано щоб остання сторінка статті була за­пов­не­на не менше ніж на 75% (так як кожна стаття буде починатися з нової сторінки).

Після ухвали редакційної колегії про можливість її опублікування у ВІСНИКУ відредагована стаття надсилається авторові для узгодження з виправленнями редактора одночасно з повідомленням про суму та термін оплати.

Оплата: 25 грн. за 1 стор. для авторів-працівників ТНТУ ім. І. Пулюя, 50 грн. для інших категорій авторів.

До друку подаються рукописи статті виконані та збережені у форматі MS WORD 97-2003 (.doc):

Рукопис статті українською або англійською мовою, формат сторінки А4, міжрядковий інтервал – 1,0, кегель 12, шрифт – Times New Roman; абзац 1,25 см, поля з усіх сторін 2,5 см.

Структура статті:

Текст англійською мовою:

UDC – шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю, кегель 14.

Назва статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру, кегель 14.

Ім’я та прізвище кожного з авторів статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру, кегель 14.

Назви установ, де працюють автори, місто, країна ( у випадку декількох установ після прізвища автора поставити верхній індекс, який відповідає установі).

Summary – друкується одним абзацом до 10 рядків тексту, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.

Key words – до 10 слів, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.

Умовні позначення (за необхідністю) – шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.

Текст рукопису, який повинен містити такі елементи:

* Постановка проблеми у загальному вигляді, та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
* Аналіз останніх досліджень і публікацій, де розв’язувались завдання цієї проблеми, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття.
* Мета статті (формулювання цілей статті).
* Постановка завдання.
* Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
* Conclusions — висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Список використаної літератури – шрифт Times New Roman, кегель 10. Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється із встановленими вимогами (див. [Бюлетень ВАК України.– №5.– 2009.]). Посилання на використані літературні джерела є обов’язковими.

References — латинізований список літератури за міжнародними правилами біб-опису. Інструкція по створенню латинізованого списку.

Текст українською мовою (якщо автори подають статтю українською мовою, то ця частина статті дається англійською мовою):

УДК – шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю, кегель 14.

Назва статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру, кегель 14.

Ім’я та прізвище кожного з авторів статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру, кегель 14.

Назви установ, де працюють автори, місто, країна – англійською мовою ( у випадку декількох установ після прізвища автора поставити верхній індекс, який відповідає установі ).

Резюме – до 10 рядків тексту друкується одним абзацом, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.

Ключові слова – до 10 слів, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.

Для набору формул використовувати редактор формул MS Equation (шрифти Times New Roman Italic та Symbol Italic, цифри Times New Roman, кегель 12). Формули центруються, порядковий номер формули ставиться справа в дужках.

Назви рисунків (а також умовні позначення до рисунку) обов’язково давати українською та англійською мовою (шрифт Times New Roman, кегель 10).
Схема розміщення ілюстрацій, що зустрічаються у тексті статті (подається один з можливих варіантів):

┌─———————————─———————————┐
└─———————————─———————————┘
Рисунок 4. Схема контактної взаємодії
Figure 4. Schema of contact interaction
┌─———————————─———————————┐
└─———————————─———————————┘
Рисунок 5. Розподіл …
Figure 5. Distribution…

Назви таблиць (українською та англійською мовами) набирати шрифтом Times New Roman, кегель 10.
„Таблиця №. Назва таблиці“ вирівнювати по центру і розміщувати зверху таблиці.

Всі пропуски між структурними елементами статті виконуються шрифтом з кеглем 10.

Обсяг статті 5–12 сторінок формату А4 разом з таблицями та рисунками.

версія від 28 грудня 2015 року