Правила користування

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський державний технічний університет

імені Івана Пулюя

Розглянуто

на засіданні Вченої ради

Протокол №__ від

”___” ___________ 2008 р.

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор Тернопільського державного технічного університету

ім. Івана Пулюя

П.В. Ясній

”___” ___________ 2008 р.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

науково-технічною бібліотекою

Тернопільського державного технічного університету

імені Івана Пулюя

1.Загальні положення

1.1. Науково-технічна бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науково-дослідницький процес університету..

1.2. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (введено в дію Постановою ВР N 33/95-ВР від 27.01.95 зі змінами і доповненнями ) та на основі «Типових правил користування бібліотеками в Україні» зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. » та Положення про науково-технічну бібліотеку Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя .

1.3. Правила встановлюють порядок користування науково-технічною бібліотекою ТДТУ імені Івана Пулюя, її фондами та послугами.

1.4. Користування Бібліотекою безкоштовне. Перелік окремих видів платних послуг, що надає Бібліотека, розмір їх оплати визначається у встановленому порядку за окремим прейскурантом.

1.5. Фонд бібліотеки є державною власністю і охороняється державою.

2. Права користувачів

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, викладачі, співробітники університету.

2.2. Користувачі, які працюють в університеті тимчасово мають право користуватися фондами бібліотеки в читальному залі на підставі документу, що засвідчує особу.

3.Порядок запису до бібліотеки

3.1. Запис до бібліотеки студентів та аспірантів проводиться у відділі комплектування та наукової обробки літератури на підставі наказу ректорату про зарахування на навчання за пред’явленням паспорта.

3.2. Запис до бібліотеки працівників університету проводиться у відділі комплектування та наукової обробки літератури за пред’явленням паспорта і довідки з відділу кадрів (в довідці вказується термін контракту).

3.3. Під час запису користувач має ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підписати зобов’язання про їх виконання.

3.4 Читачам бібліотеки видається читацький квиток, який дає право користування фондами бібліотеки на абонементах та у читальних залах.

3.5. Читацький квиток дійсний на час навчання (роботи) читача в університеті, але щорічно повинен бути перереєстрований на початку навчального року.

3.6. Передавати читацький квиток для користування іншим особам заборонено.

3.7. Користувач, який втратив читацький квиток повинен заявити про це у письмовій формі для отримання дублікату.

3.8. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що зафіксована за читачем обліковими документами бібліотеки.

3.9. У разі зміни прізвища, місця проживання, зазначеного в паспорті, переведення з одного факультету на інший користувач повинен повідомити про це відповідний відділ бібліотеки.

4. Порядок користування бібліотекою

4.1. Читачі можуть отримувати у тимчасове користування документи з фондів бібліотеки на абонементі та в читальних залах.

4.2. Видача документів здійснюється лише за читацьким квитком но основі вимоги на літературу.

4.3. На абонементі документи видаються читачам додому в певній кількості примірників на визначений термін:

 • Підручники та навчальні посібники видаються студентам на один семестр або навчальний рік. У кінці навчального семестру читач зобов’язаний здати або пред’явити до бібліотеки для продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану в читацькому формулярі.
 • Документи, що є у фонді абонементу в недостатній кількості, та документи підвищеного попиту видаються читачам на термін до 10-ти днів.
 • Наукова, методична та художня література видається на термін до 20-ти днів. За необхідністю користування документами може бути подовжено ще на один термін у разі, якщо на ці документи не надійшли замовлення інших користувачів.
 • Викладачам, співробітникам і аспірантам підручники і навчальні посібники видаються на один навчальний семестр.
 • За кожний документ, який видано на абонементі, читач ставить підпис у формулярі читача.
 • При поверненні документів у бібліотеку запис про їх видачу закреслюється у присутності читача, що засвідчується підписом бібліотекаря.

4.4. У разі звільнення з роботи працівника університету, відчислення або закінчення навчання в університеті читач забов’язаний розрахуватися з бібліотекою. Це засвідчується відповідною відміткою в обхідному листку.

4.5. При відсутності в фондах бібліотеки потрібної літератури читачі можуть отримати її в установленому порядку з інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

4.6. Читачеві дозволяється використовувати через абонемент до 10 примірників(художньої – до 3 примірників) книг одночасно.

4.7. Чергова видача документів читачеві можлива лише після повернення взятих раніше або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли кількість взятих документів не перевищує встановлених норм.

4.8. У разі необхідності бібліотека має право вимагати від читача термінового повернення книги.

4.9. Література, що знаходиться в читальному залі, додому не видається.

 • Видача дисертацій здійснюється у читальному залі в установленому порядку.
 • Виносити документи з читальних залів забороняється, крім окремих випадків (лише з письмового дозволу бібліотекаря).
 • Кількість разової видачі матеріалів для роботи у читальних залах не повинна перевищувати 7 примірників.
 • Для отримання документів, які видаються у читальному залі, читач залишає читацький квиток, в який вкладаються книжкові формуляри виданих документів.
 • При поверненні документів у бібліотеку книжковий формуляр вкладається у відповідне видання у присутності читача.

4.10. В електронному читальному залі користувачі бібліотеки мають можливість вільного доступу ло електронних ресурсів бібліотеки та світових інформаційних ресурсів через комп’ютерну мережу Інтернет. Обслуговування здійснюється згідно “Порядку користування електронними читальним залом Науково-технічної бібліотеки Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя”

5. Права та обов’язки користувачів

5.1. Читачі мають право:

– користуватися всіма фондами та ресурсами бібліотеки, у т.ч. електронними;

– отримувати довідково-інформаційне обслуговування;

– користуватися міжбібліотечним абонементом;

– надавати пропозиції щодо поліпшення складу і організації фондів бібліотеки, її довідково-інформаційного апарату та режиму роботи;

– брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

5.2. Читач зобов‘язаний:

 • 5.2.1. Дбайливо ставитися до документів отриманих з фондів бібліотеки;
 • 5.2.2.   Отримані документи повертати у встановлений термін у належному стані;
 • 5.2.3. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, що не видані на читацький формуляр;
 • 5.2.4.При отриманні уважно переглядати документи, підібрані для роботи і про виявлені дефекти одразу повідомляти працівників бібліотеки.
 • 5.2.5. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім;
 • 5.2.6. Не псувати отримані документи (не виривати і не загинати сторінок, не робити ніяких позначень, записів, вирізок тощо);
 • 5.2.7.Дотримуватись громадського порядку у бібліотеці:

– тактовно поводитись із співробітниками бібліотеки, чи іншими читачами;

– дотримуватись тиші, вимикати гучні дзвінки мобільних телефонів, не розмовляти по телефону в читальних залах;

– не проходити до бібліотеки з великими сумками, валізами, у верхньому одязі, з їжею, напоями, тваринами;

– не перебувати у бібліотеці у стані наркотичного, токсикологічного, алкогольного сп‘яніння тощо;

 • 5.2.8. Виконувати вимоги працівників бібліотеки щодо порядку користування бібліотечними фондами, перебування у бібліотеці тощо.
 • 5.2.9. При відрахуванні, академічній відпустці чи звільнені працівника з університету повернути до бібліотеки всі документи, що були отримані ними із бібліотечного фонду та підписати обхідний лист у відділах обслуговування бібліотеки.
 • 5.2.10. Не передавати читацький квиток іншим особам.

5.3. Читач бібліотеки несе відповідальність за порушення Правил користування; пошкодження бібліотечних та матеріально-технічних засобів, меблів, комп‘ютерів та іншого бібліотечного майна; пошкодження/втрату отриманих ним документів, за порушення строків їх повернення до бібліотеки.

5.4. Відповідальність читача бібліотеки:

 • 5.4.1. За спричинення читачем збитків бібліотечному фонду та майну, він несе матеріальну, адміністративну відповідальність у відповідності до чинного законодавства.
 • 5.4.2. За порушення Правил користування (самовільний виніс книжок з читальних залів, порушення термінів користування, самовільне використання комп‘ютерів, порушення громадського порядку у приміщенні бібліотеки, невиконання зауважень бібліотечних працівників тощо) читач позбавляється права користування бібліотекою на один місяць, читацький квиток при цьому вилучається. При повторному порушенні Правил користування читацький квиток може бути вилучений на семестр.
 • 5.4.3. За несвоєчасне повернення матеріалів до бібліотеки читач отримує попередження, а при повторному порушенні позбавляється права користування бібліотекою на термін прострочення. При постійному порушенні повернення літератури бібліотека має право вимагати сплати пені в установленому розмірі згідно ст. 20 «Закону України про бібліотеки і бібліотечну справу».
 • 5.4.4. За псування майна (комп’ютера, комп‘ютерної програми тощо) читач позбавляється права користування бібліотекою терміном до 3-х місяців.
 • 5.4.5. За пошкодження майна бібліотеки читач відшкодовує вартість ремонту;
 • 5.4.6. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні: або замінити їх відповідно такими ж чи визнаними бібліотекою рівноцінними, або зробити якісну ксерокопію цього видання при неможливості заміни.

6. Обов’язки працівників бібліотеки

6.1.1. Інформувати читачів про всі види послуг, що надає бібліотека;

6.1.2. Систематично поповнювати фонд новою навчальною та науковою літературою, цінною літературою попередніх років видання, періодичними виданнями, електронними носіями інформації згідно профілю університетських програм, а також напрямів науково-дослідної роботи в університеті; оперативно враховувати зміни у навчальних планах при доукомплектуванні бібліотечного фонду;

6.1.3. Забезпечувати високу якість бібліотечно-бібліографічних послуг, що надаються читачам бібліотеки, зокрема, на основі впровадження новітніх електронних технологій, підвищення кваліфікації працівників тощо;

6.1.5. У разі відсутності у фонді необхідної літератури, використовувати можливості міжбібліотечного абонемента;

6.1.6. Здійснювати облік, зберігання та використання творів друку, інших матеріалів, що складають фонд бібліотеки, у відповідності до встановлених правил; дотримуватися санітарно-гігієнічних правил зберігання фондів; своєчасно відбирати твори друку для здійснення реставраційних робіт;

6.1.7. Здійснювати видачу читачам творів друку та інших документів і систематично слідкувати за їх своєчасним поверненням до бібліотеки;

6.1.8. Забезпечувати високий культурний рівень обслуговування користувачів, створювати комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

6.1.9. Здійснювати контроль за своєчасним повернення документів у бібліотеку, проводити роботу з читачами-боржниками.

6.1.10. Дотримуватись оголошеного режиму роботи, не допускати відсутності працівників чи закриття підрозділів без попереднього оголошення, вивішувати оголошення про графік роботи бібліотеки та всіх її підрозділів на дошці оголошень бібліотеки та на веб-сторінці бібліотеки.

6.1.11. Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи читальних залів: організовувати щоденно прибирання, провітрювання приміщень, раз на місяць (в санітарний день) – обезпилювання фонду;

6.1.12.Враховувати у діяльності бібліотеки пропозиції читачів, підтримувати постійні контакти із адміністративними та громадськими органами університету.

Проект вносить Погоджено:
Зав.бібліотекою

Г. Я.Онисько

Проректор з науково-методичної

роботи

С.Ф.Дячук