Рейтинг популярності матеріалів в інституційному репозитарії ELARTU

top20_1У рамках Міжнародного тижня Відкритого доступу проаналізовано популярність розміщених в інституційному репозитарії матеріалів відкритого доступу. Представляємо Вашій увазі топ матеріалів за переглядами і звантаженнями та топ авторів, чиї матеріали частіше переглядалися і звантажувалися.

станом на 22 жовтня 2018 р.

Топ авторів інституційного репозитарію за сумою переглядів матеріалів

повна актуальна версія (html, csv)

Топ Сума переглядів
матеріалів автора
Автор,
посилання на праці в репозитарії
1 10711 Гевко Роман Богданович
2 9289 Гевко Іван Богданович
3 4879 Скоренький Юрій Любомирович
4 4736 Ткаченко Ігор Григорович
5 4659 Хомик Надія Ігорівна
6 4572 Ляшук Олег Леонтійович
7 4183 Гевко Ігор Богданович
8 4041 Гевко Иван Богданович
9 4004 Dordienko N.
10 4004 Носарь А.
11 4004 Mykhailovsky V.
12 4004 Nosar A.
13 4004 Запорожец О.
14 4004 Zaporozhets O.
15 4004 Михайловский В.
16 3947 Hevko Ivan Bohdanovych
17 3796 Hevko Roman Bohdanovych
18 3673 Дзюра Володимир Олексійович
19 3673 Малюта Людмила Ярославівна
20 3486 Федишин Ірина Богданівна

Топ авторів інституційного репозитарію за сумою звантажень файлів

повна актуальна версія (html, csv)

Топ Сума звантажень
файлів автора
Автор,
посилання на праці в репозитарії
1 44263 Федорович Роман Володимирович
2 37174 Краузе Ольга Ігорівна
3 36526 Федишин Ірина Богданівна
4 31114 Бурліцька Оксана Петрівна
5 29781 Хомик Надія Ігорівна
6 29557 Міщук Оксана Іванівна
7 29331 Голда Надія Михайлівна
8 29220 Оксентюк Богдана Андріївна
9 27446 Серединська Віра Миколаївна
10 26321 Шпилик Світлана Василівна
11 25643 Семенюк Світлана Богданівна
12 24993 Малюта Людмила Ярославівна
13 22789 Фалович Володимир Андрійович
14 21692 Маркович Ірина Богданівна
15 21072 Загородна Ольга Михайлівна
16 20440 Якимишин Лілія Ярославівна
17 19713 Борисова Тетяна Михайлівна
18 19154 Довбуш Анатолій Дмитрович
19 18141 Скоренький Юрій Любомирович
20 17919 Вовк Юрій Ярославович

Топ матеріалів інституційного репозитарію за переглядами

повна актуальна версія (html, csv)

Топ Кількість
переглядів
Опис
1 4004 Теория реконструкции температурного поля на основе ультразвукового зондирования двухслойных стенок реакторов / Н. Дордиенко, О. Запорожец, В. Михайловский, А. Носарь // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2013. — Том 72. — № 4. — С 151-160. — (механіка та матеріалознавство).
2 1372 Тестові та практичні завдання з української мови за професійним спрямуванням (для студентів ІІ курсу всіх напрямів підготовки) / Л.Т. Назаревич – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 138 с.
3 1172 Економічна та майнова безпека бізнесу: навчальний посібник / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта. –Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 180 с.
4 1107 Основи агрономії: курс лекцій / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш, Олексюк В.П. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 300 с.
5 774 Механіка та молекулярна фізика. Лабораторний практикум / Укладачі: Дідух Л.Д., Скоренький Ю.Л., Крамар О.І., Довгоп’ятий Ю.М., Ганкевич В.В. – Тернопіль, ТНТУ, 2017.- 136 с.
6 736 Опорний конспект лекцій із дисципліни «Облік у банках» для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Н.В. Кравчук. – Тернопіль: ТНТУ імені І. Пулюя, 2015. – 288с.
7 723 Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 6.030509 “Облік і аудит” / Укладач: Кіляр О.Р., Павликівська О.І. – Тернопіль, ТНТУ імені І.Пулюя, 2016. – 73 с.
8 665 Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів [том 1, 2 ,3], (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 226 с.(том 1), 226 с. (том 2), 262 с. (том 3).
9 639 Проць Я. І. Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Я. І. Проць, В. Б. Савків, О. К. Шкодзінський, О. Л. Ляшук. — [авторська версія] — 2011. — 344 с.
10 623 Електрика та магнетизм: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики / Пундик А.В.- Тернопіль: ТНТУ, 2017.
11 619 Валяшек В.Б. Навчальний посібник з курсу: “ Оптимізаційні методи та моделі “ для спеціальностей “Облік і аудит, Фінанси і кредит, Маркетинг, Економічна кібернетика” / Кривень В.А., Валяшек В.Б., Цимбалюк Л.І., Козбур Г.В. – Тернопіль : видавництво ТНТУ, 2015. – 83 с.
12 557 Мостенська Т.Г. Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки: дисертація на здобуття наук. ступ. к.е.н., спеціальність 08.00.04 / Т.Г. Мостенська. – Київ: НУХТ, 2017. – 498 с.
13 521 Луцяк В.В. Маркетинг малого виробничого підприємства: дисертація на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 / В.В. Луцяк. – Київ: НУХТ, 2017. – 473 с.
14 508 Оптика і будова речовини: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики / Медюх М.М., Рокіцький О.М., Ковалюк Б.П., Стефанський В.А., Скоренький Ю.Л., укладачі.- Тернопіль: ТНТУ, 2017.- 74 с.
15 506 Українська мова як іноземна. Практикум / Гавдида Н. І, Гінсіровська І. Р., Назаревич Л. Т., Федак С. А., Штанюк О. М. [Посібник] — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — 170 с.
16 500 Лампа Пулюя
17 467 Робоча навчальна програма дисципліни “Інформаційні системи в економіці”
18 464 Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс: підручник / Б.М. Андрушків, О.Б. Бойко, Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк, О.М. Владимир, П.Д. Дудкін, І.А. Кінаш, Л.Я. Малюта, Н.Ю. Мариненко, Л.М. Мельник, Г.С. Нагорняк, І.С. Нагорняк, В.А. Паляниця, О.Б. Погайдак, О.В, Скидан, І.І. Стойко, І.Б. Федишин, Р.П. Шерстюк. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015. – 1146 с.
19 462 Бай І. Є. Екологічна ситуація в Тернопільській області / Ірина Євгенівна Бай, Олександр Панчук, Орест Васильович Сінгалевич // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : ТДМУ, Укрмедкнига, 2011 — Том 6 : Актуальні питання екології та охорони здоров’я. — С. 19-35. — (Проблеми екології).
20 459 Коноваленко І.В. Програмування мовою С# 7.0 : навчальний посібник / Коноваленко І.В., Марущак П.О., Савків В.Б. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний унверситет імені Івана Пулюя 2017 – 300 с.

Топ файлів інституційного репозитарію за звантаженнями

повна актуальна версія (html, csv)

Топ Кількість
звантажень
Опис Файл
1 13552 Теоретические основы информационно-измерительных систем: Учебник / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Еременко и др.; под ред. чл.-кор. НАН Украи- ны В. П. Бабака / – К., 2014. – 832 с. V_P_Babak­_S_V_Babak­_V_S_Eremenko-­Teoreticheskye_osnovy_informatsionno-­izmeritelnykh_sistem-­Uchebnik_2014.djvu
2 10312 Назаревич Л. Т., Гавдида Н. І.Українська мова для іноземців. Практикум / Л. Т. Назаревич, Н. І. Гавдида — Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. — 188 с. 2017_Nazarevych_­Havdyda_­textbook.pdf
3 10074 Хомик Н.І. Виробнича практика: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва» / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш, Т.А. Довбуш. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 56с. 2017_XC_vurobn_­prakt_metod (2).PDF
4 7437 Laboratory manual from the textbook Modern physics. / Nikiforov Yu.M., Skorenkyy Yu.L. – Ternopil, ТNTU, 2011.- 102 p. lab_O3.pdf
5 6620 Проць Я. І. Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Я. І. Проць, В. Б. Савків, О. К. Шкодзінський, О. Л. Ляшук. — [авторська версія] — 2011. — 344 с. Textbook-Prots_Sawkiw_­Shkodzinskyy_­Liashuk-­Automation_production_processes_­2011.pdf
6 6555 „Актуальні задачі сучасних технологій“: збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, 11–12 грудн. 2013 р., м. Тернопіль — Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. — 376 с. Book_of_abstracts_­2013.pdf
7 6511 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”) / Укл.: Вовк І.П., Вовк Ю.Я., Малюта Л.Я, Нагорняк Г.С., Федишин І.Б. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 88 с. MetodMagistrRobota.doc
8 5684 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів // Укл. Н.І. Синькевич., С.М. Співак – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – с. 136. Finansovyj_analiz_­Metodychni_vkazivky_­dlja_provedennja_praktychnyh_i_­samostijnyh_robit.pdf
9 5145 Бренд-менеджмент: теорія і практика.-навч. посібник / укл.: І. В.
Струтинська. – Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. – 204 с.
Navchalno_metodychnyj_­pidruchnyk.pdf
10 5033 Горкуненко А.Б. Моделювання та методи аналізу і прогнозування циклічних економічних процесів в інформаційних системах підтримки прийняття рішень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / А.Б.Горкуненко — Тернопіль, 2013. — 22 Thesis-­Horkunenko_A_B-­Modeling_and_analysis_techniques_­and_forecasting_of_­_2013.pdf
11 4971 Петрик М.Р. Моделювання програмного забезпечення : науково-методичний посібник / М.Р. Петрик, О.Ю. Петрик – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 200 с. Моделювання ­програмного ­забезпечення.pdf
12 4605 Мостенська Т.Г. Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у
забезпеченні продовольчої безпеки.
. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності). – Київ, 2017
Aref._Mostenska T..pdf
13 4463 Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту /Укл. О. І. Краузе – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 132 с. лекції маркетинг.doc
14 4184 Вовк Ю. Я. Охорона праці в галузі. Навчальний посібник / Ю. Я. Вовк, І. П. Вовк – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. – 2015. – 172 с. Konspekt_lekcij_­z_­Ohorony_praci_u_­galuzi_2015.pdf
15 3930 Програма проходження переддипломної практики студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / О.І. Павликівська, О.Р. Кіляр, Л.І.Марущак. – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 29 с. Практ_­переддипломна.docx
16 3797 Сямро М. Концепція маркетинг-мікс (4P, 5P, 7P) / Мирон Сямро // Матеріали Ⅵ Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 26 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 45-46. — (Теоретичні та методологічні аспекти маркетингової діяльності). Conf_2016_­Syamro_M-­Marketing_mix_conception_­4P_45-46.pdf
17 3789 Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм навчання) / І.Б. Федишин. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 97 с. Lekciji_­Elektronnyj_biznes.pdf
18 3748 Kuzhda Т. Retail sales forecasting with application the multiple regression [Електронний ресурс] / Т. Kuzhda // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 91-101. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12ktibrm.pdf. 12ktibrm.pdf
19 3733 Стратегічне управління: Навчальний посібник. Для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» / Гевко О.Б., Шведа Н.М. – Тернопіль ФОП Паляниця В. А., 2016. – 152 с. Посібник Стратегічне ­управління 2016.doc
20 3719 Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік і аудит» / Укладач О.Р. Кіляр – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 102с. KONSPEKT_MSFZ_­2016.doc